۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

مهمترین خبرهای روز یکشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها  تارنمای دموکراسی، دکتر محمد رضا نیکفر


بخش اوّل
بخش دوّم
بخش سوّم

 

 بخش ۱۶: 

شهريور ۶۷ و پيکرهای به‌دار آويخته بر شاخه‌های گردوها و چنارها

مسعود نقره کار
ويژه خبرنامه گويا

".......زندان ۲۰۰ مشترک شيراز باغی بود قديمی با درختان تنومند که بسياری از آنها خشک و فرسوده شده بودند، چند تائی گردو و توت و چنار و کاج .
باغ (بازداشتگاه) و باغ پشت آن مصادره ای بود و به وسيله "واحد بسيج نگهبانی " و چند سگ پير که ميراث جبهه بودند ، پاسداری و نگهبانی می شد. نگهبان ها هر ۶ ساعت تعويض می شدند.هيچ نشانه ای که اين محل بازداشتگاه ۲۰۰ مشترک بود وجود نداشت. همسايه ها هم بی اطلاع بودند . محل اين بازداشتگاه هم فلکه قصرالدشت، خيابان همت، کوچه ۱۲ متری بود با در بزرگ آهنی ، بدون هيچ طرح و نشانی که به رنگ خون تازه بود ، تکه هايی از در به مرور زمان تيره شده بودند و لکه لکه ،و جاهائی هم ورقه ورقه شده و يا رنگ ها ريخته بودند. وارد باغ که می شدی وسط باغ بن گاه (شبيه آلاچيق) بزرگی ديده می شد که به طور طبيعی شکل گرفته بود، فضائی بيضی شکل و مسطح که اطراف آن پر از درخت های تنومند و قديمی بودند با شاحه هائی سنگين و پر که روی قسمت هائی از زمين پهن شده بودند . شاخه های بالائی درخت چنان در هم رفته و به هم پيچيده بودند که اگر سر بالا می کردی به سختی می توانستی آسمان را ببينی. نور خورشيد که آماده ی غروب کردن می شد از لابلای شاخه ها بسان نيزه هائی نورانی به سمت زمين پرتاب می شدند.
در انتهای باغ ، سمت راست ، ساختمانی ست دو طبقه با يک زير زمين بزرگ. نمازخانه و چند اتاق بازجوئی در طبقه بالاست. طبقه اول سه تا بند عمومی و يک نگهبانی، زير زمين ۷ سلول مجرد و چهار اتاق شکنجه ، اتاق الف و ب محل تخت تعزير، اتاق ج اتاق شوک برقی و اتاق" د" محل اطو و صندلی برقی و دار.( در حد اطلاع من از وسيله اطو برای شکنجه استفاده نشد ه بود و بيشتر برای تهديد زندانی بود ؛ صندلی برقی را هم يکبار استفاده کردند که باعث مرگ قربانی شد ، و پس از آن ديگر استفاده نشد و اين وسيله هم بيشتر جنبه تهديد و ترساندن داشت و پس از چندی اين بساط را جمع کردند). برای رفتن به زيرزمين ، مجاور نگهبانی يک لنگه در باز می شدو بعد پله ها، اين ساختمان چنان عجيب می نمود که من هنوز بسياری از جزئيات آن را به ياد دارم . اول ۵ پله و يک پاگرد، دوباره ۴ پله يک پاگرد، و بعد ۴ پله ی ديگر، همه پاگرد ها سمت راست بودند، سمت چپ پله ها ديوار و سمت راست از همان نگهبانی تا آخرين پله بی حفاط بود. به همين خاطرگاهی اوقات زندانی چشم بسته از سمت راست به پائين می افتاد و آسيب ديده به سلول يا شکنجه گاه برده می شد. همان ابتدا، پائين لنگه ی درآهنی ، يک ميله ی آهنی جوش داده شده بود ( البته به عمد نبود و بخشی از آن در بود) ، بايد پايت را بلند می کردی و از روی آن رد می شدی ، زندانی که چشم بند داشت اين ميله را گاهی نمی ديد. به زندانی های نشان کرده نمی گفتند که ميله جلوی پای اش است ، پای اش به ميله گير می کرد و گاهی از بالای پله ها از همان سمتی که حفاظ نداشت، به پائين می افتاد.

عابدی ، از مسؤلين اطلاعات سپاه من را از فرودگاه بر داشته بود و همراهی می کرد. آنچه به هنگام ورود به باغ تکانم داد اينکه بن گاه به آن زيبائی به قتلگاه بدل شده بود.سمت چپ بر شاخه ای تنومند يک درخت سه دار آويزان بود. بر دو دار دو زن حلق آويز بودند. تکان نمی خوردند. زير سومين دار جسد زنی روی زمين افتاده بود ومريم موسوی و سيمين اقدامی ، زنان شکنجه گر، داشتند جسد را توی چادر و کيسه می پيچيدند. متوجه من و عابدی نشدند. در سمت راست دو حلقه دار ، و کمی آن سو تر بر شاخه ی قديمی يک گردو ۴ دار آويزان بود. دار ها خالی بودند،به احتمال جسدها را جمع کرده بودند.گوشه ای از بن گاه در سمت چپ دو جوان توی خون شان غلطيده بودند. گلوله از فاصله ی نزديک به وسط سرشان خورده بود. می دانستم اين روش جواد معلمی بود برای تير خلاص زدن. می دانستم که گاهی زندانی را رو به قبله و زانو زده ، می نشاند ، و بی خبر "برتا " ی اش را از ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتری به سر قربانی شليک می کرد. تلاش قربانی برای زنده ماندن در همان چند ثانيه دلخراش و رقت انگيز بود. باور نکردنی بود .جواد معلمی ، که بسيار متدين بود وحرکاتش به يک بيمار روانی شباهت داشت عادت داشت همراه با شليک گلوله با تمام وجودش فرياد و نعره بزند، او در چنين حالتی صورت اش رنگ پريده و زرد می شد. بعداز شليک گلوله ، دو يا سه سيگار پشت سرهم می کشيد و زير لب دعای فرج آقا امام زمان را زمزمه می کرد.
مجيد تراب پور، جعفر جوانمردی، شکری، حسن بی بی، حسن پير ، صبوری و...اطرافمان را گرفتند و شروع به احوال پرسی و روبوسی کردند. مجيد مثل هميشه سيگاری در دست داشت و پک می زد، سيگارهايی که بعد از سه چهار پک دور انداخته می شدند. وقت روبوسی بوی تند سيگار زودتر از صورتش به آدم می رسيد. مجيد گفت: " حاج آقا توی جبهه جا خوش کردين ، راستی مصطفی هم اون بالاست ، از وقتی شده مسؤل اطلاعات بد جور طاقچه بالا می گذاره ". حرفی نزدم و بدون توجه به او و ديگران از پله ی قديمی و سنگی ساختمان بالا رفتم. توی راهروی طبقه اول مردها سمت راست و دخترها سمت چپ و چشم بسته روی به ديوار نشانده شده بودند. زنی روی زمين افتاده بود و روی اش چادری سياه کشيده بودند. ناله می کرد، تن و بدن اش می لرزيد و صدای سائيده شدن و خوردن دندان های اش به يکديگرشنيد ه می شد. مجتبی کاوه من را ديد و به طرفم آمد . شادی نفرت انگيری روی صورت اش بود. متوجه نگاه من به زنی که روی زمين افتاده بود و ناله می کرد و می لرزيد ، شد. گفت: " داغونه ، زير شوک برقی نخاعی شده، مهم نيس ، اعداميه ." پرسيدم: " مسؤل اينجا کيه؟ "، گفت :" خود من، البته موقتا" به اينجا منتقل شدم ، بنده خدا صادق شهيد شد." . پرسيدم: " همه ی اينها حکم دارند؟". گفت: " چند نفرشون محاکمه شدن حکم گرفتن چند نفری هم در انتطارند". گفتم: " از اعدامی ها وصيت نامه گرفتيد؟ " . گفت: " خير، فرصت کم هست و زحمت داره، حاکم شرع هم چيزی نگفتن" . گفتم: " می دانی هيچ اعدامی ای نبايد بدون وصيت نامه تيرباران بشه( گلوله بخوره) يا بالای دار بره ، من خودم در اين مورد با حاکم شرع صحبت می کنم ". رفتم طبقه دوم توی نماز خانه، دادگاه آنجا بود. حجت الاسلام قربانی حاکم شرع، حجت الاسلام صابری، حجت الاسلام رسولی ، و از وزارت اطلاعات هم موسوی ( مصطفی کاظمی) آنجا بودند.همه ی آنها توی صورت زندانی که برای دادن حکم آنجا بود براق شده بودند. سلام کردم و گوشه ای نشستم. آنها محاکمه را ادامه دادند. زندانی را می شناختم. او سال ۶۲ دستگير شده بود ، مجاهد بود، سه سال گرفته بود ، بقيه را ملی کشی می کرد، نام او پرويز شرافتی بود.خيلی زير ضرب رفت، توی قپانی کتف اش در رفت ، معالجه اش نکردند ، شانه ی چپ اش به همين خاطر افتاده بود، انگار شانه فلج شده بود. باهوش و شجاع بود.حاکم شرع از او پرسيد: " هنوز هم سر موضع هستی؟". پرويز گفت : " چه اهميتی داره حاج آقا ، مگه مهمه، اصلن چه فرقی می کنه ، مجاهد ، منافق، مسلمان، کافر ، ملحد، چه فرقی می کنه". کاظمی رو به حاکم شرع کرد و گفت: " عرض کردم حاج آقا که وقت تلف کردنه، آدم بشو نيست". پرويز گفت: " گفتن و نگفتن فايده نداره " و زل زد به حاکم شرع و گفت :" با طناب يا با گلوله؟ " . حاکم شرع نگاهی به اطراف و اطرافيان انداخت و با عصبانيت رو به پرويز کرد و گفت: " بفرمائيد برويد ، بفرمائيد برويد، ببريدش" . به ياد دارم که از جبهه و آيت الله طاهری پرسيد: "هنوز بوی جبهه و شهدا را داريد، در اصفهان چه گذشت ، به محضر آيت الله طاهری مشرف شديد؟" . مختصری گفتم . پرسيد: " حضرات آنجا هم دست به کار شدند" . گفتم : " بله ، شنيدم در سيد علی خان و دستگرد و هتل شروع کردن، و در باغ ابريشم جمعی دفن ميکنن". چند بار گفت ، عجب،عجب ، و دستش را رو به آسمان برد و گفت: " خدا رو شکر،با بودن اين برادران و سربازان آقا امام زمان دل حضرت امام شاد خواهد شد، به اتفاق براداران، کميته ی ويژه در اسرع وقت مسئله را حل خواهد کرد. ، شب و روز بی وقفه نگذاشتيم فتوی حضرت امام روی زمين بماند، دادگاه ها را به زندان آورديم ، البته خيلی جسد روی دستمان مانده ، سرد خانه ها پر شده اند و مرتب دفن می کنند، هنوز مسئله جا ی دفن داريم ". يادم نمی رود که در چشم های اش ترس و وحشت می ديدم . متوجه شدم به انچه که می کند اعتماد ندارد، پرسيدم حاج آقا مگه لو رفته ؟ گفت : " خير، خير، تعدادزياد است " ، ديگر کم حرفی می کرد ، نماز را فرادا( يعنی جدا جدا ، و تبعيت نکردن از همديگر) خوانديم . گفت که : " حجت الاسلام اسلامی ، دادستان هم توی اين شرايط رفته مرخصی ، البته مصلحتی ، رفته پيش حضرت آيت الله منتظری " . پرسيدم : " ايشان مورد خاصی داشتند؟" ، گفت : " در زندان ميثم زن بارداری را که ۳ ماهه حامله بود اعدام کردند" . گفتم: " خب اين که تازگی نداره، قبلا" هم همين کار را کردن" ، گفت : " اما اين زن توبه کرده بود و در وصيت نامه اش انقلاب را پذيرفته ، و حضرت امام را هم قبول داشت، البته بنده و دادستان مخالف اعدام او بوديم اما برادر موسوی ترتيب اعدام او را داد.دادستان هم برای استمداد رفته خدمت آيت الله منتظری". پرسيدم: " شما حکم را امضاء کرديد؟". گفت: " بنده عدول کردم ، نمی خواستم اعدام شود، موسوی اصرار داشت ، گناه بزرگی مرتکب شديم ، ما مقصريم، شرمنده ی خدا هستيم".عصبانی شده بود و نمی توانست خودش را کنترل کند .گفت: " برادر موسوی همه ما را به بی حرمتی به خدا وادار کرد". و بعد کپی ای از فتوی خمينی را نشانم داد و گفت : " البته حضرت امام هم دست ما را باز گذاشتند ، انسان هم جايزالخطا ست ، اسغفرالله ، استغفرالله" و ادامه داد : " برويم سری به برادران بزنيم ببينم در چه حال هستند".
در شيراز پائيز صبور نيست، منتظر ماه مهر نمی ماند، تنهام نيست ، با نسيم و باد خشک و سرد کوه ها ی غربی اش، خورشيد هم بدون خداحافطی می پرد .
با حاکم شرع آمديم بيرون، قدری بالای پله ها ايستاديم و گفت و گو کرديم ، هوا کمی به سردی می زد و صدای خش خش شاحه ها و برگ ها که باد و نسيم تکان شان می داد سکوت باغ را شکسته بود. حاکم شرع عمامه اش را محکم کرد و عبای اش را روی سينه جمع کرد. به طرف بن گاه راه افتاديم، مهتاب از لابلای شاخه ها زمين را روشن کرده بود. صدای علی بود که می گفت: " اون کيسه خاک اره رو بردار بريز جای گوله ها و روی زمين هم بريز، جای گوله خاک اره بريزکه خون پحش نشه"، و کيسه هائی که جسد ها را درون ها آن ها می پيچيدند. مجيد ، شکری، حسن بی بی و کاوه اجساد اعدامی ها را به درون نيسان آبی رنگ اتاق دار می گذاشتند. مريم موسوی و سيمين اقدامی و گوهر جسددختر ها و زن ها را توی نيسان می انداختند. ماشين سنگين شده بود ، ته ماشين خوابيده بود و توجه جلب می کرد. تويوتای قرمز رنگ چادر داری، که عمری کرده بود، برای کمک به حمل اجساد آوردند ، بيشتر قربانيان آن شب دختر و زن مجاهد بودند.
آخر شب عاشقان خمينی خسته شده بودند و "به گل نشستند"، به اين صورت که ۴ نفر با همديگر، دو به دو روبروی هم ، و حرف های فردا می زدند و سيگار می کشيدند.گاهی اوقات می بينی و می شنوی اما می خواهی باور نکنی يا فراموش کنی، هنوز خيال می کنم کابوس بود يا وهم، اما نه ، شبی از شب های کشتارسال۶۷ بود، ۸ شهريور ۱۳۶۷ ، زندان ۲۰۰ مشترک شيراز.
هنوز چند تن از قربانيان را به ياد دارم :
پرويز شرافتی ۲۲ ساله تيرباران ( به ضرب گلوله جواد معلمی)
معصومه زاهدی , اعدام با دار
عباس صراحتی ۲۹ ساله و فرزانه صراحتی ۲۰ ساله ،به ضرب گلوله
علی يوسفی ۲۲ ساله به ضرب گلوله
نادر صادقی ۲۷ ساله اعدام با دار
پرويز توحيدی ۲۴ ساله اعدام با دار
عباس حق شناس ۳۰ ساله به ضرب گلوله
مريم صراطی ۲۳ ساله اعدام با دار
فاطمه عبدالعلی نژاد، ۳۰ ساله اعدام با دار
فريده رهسپار، ۳۵ ساله، اعدام با دار
و..."
ــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:
* سلسله مطالبی که شانزدهمين بخش آن را خوانديد، اظهارات يکی از کارکنان سابق قوه قضائيه حکومت اسلامی درشکنجه گاه ها و زندان های اين حکومت، و در جبهه جنگ است. او به عنوان شاهد تجاوزبه دختران و زنان زندانی، شاهد شکنجه واعدام زندانيان سياسی و عقيدتی، از گوشه هايی از جنايت های پنهان مانده ی جنايتی به نام حکومت اسلامی پرده بر می دارد.( با توجه به اينکه در زندان ها حکومت اسلامی، شاغلين در زندان ها از نام های متعدد و مستعار استفاده می کردند - و می کنند- ، نام ها و فاميلی ها می توانند واقعی، و حقيقی، نباشند).
برای پيشبرد گفت و گوها قرارمان اين شد که در صورت امکان يک هفته مسائل مربوط به سال های گذشته مطرح شود و يک هفته مسائل روز. راوی اين سلسله مطالب سال ۱۳۸۵ ايران را ترک کرده است و در يکی از کشورهای شرق آسيا پناهنده است، او اما به دليل شغل های حساس و ارتباط های گسترده اش به هنگام خدمت ، هنوز با تعدادی از فرماندهان سپاه و نيروهای انتظامی ،کارکنان قوه قضائيه و روحانيون ارتباط دارد. اطلاعاتی که پيرامون مسائل جاری داده می شود از طريق همين ارتباط هاست.


افغانی محترم است فقط اگر جلال الدین قاتل باشد

مجتبی واحدی

Mojtaba-Vahedi5.gif
قبول دارم که برخی از افاغنه - که بی شک اقلیت بسیار کوچکی از آنها هستند - مرتکب جنایاتی در ایران شده اند اما آن اقدامات، به هیچ روی قابل مقایسه با خدماتی نیست که در سه دهه گذشته به ایرانیان ارائه نموده اند. ضمن آنکه سران حکومت ایران و مباشران ایشان، هیچگونه دغدغه ای نسبت به احنمال جنایت علیه ایرانیان ندارند. مگر در همین حکومت، سرشناس ترین عامل جنایت در کهریزک، به عالی ترین مقامات دولتی نرسیده و هر روز، ارتقا مقام نمی یابد؟ 
ویژه خبرنامه گویا وقتی خبر ممانعت حکومتی از ورود دوستان افغانی به «صفه» را شنیدم آرزو کردم این هم یکی از دروغ های سیزده باشد اما بلافاصله به این نتیجه رسیدم این خبربه عنوان «دروغ سیزده »نیز مایه شرمساری برای ماست. چگونه می توان باور کرد در کشوری که مردمانش در طول تاریخ به مهمان نوازی معروف بوده اند اینگونه با کسانی رفتار شود که بسیاری از آنها با هم زبانان خود، هم خانه شده اند ؟ قبول دارم که بی کفایتی حاکمان ایران، شرایطی برای اکثر ایرانیان فراهم کرده که نمی توانند مانند گذشته، از میهمانان خود پذیرایی نمایند. گروه زیادی از هموطنان ما، در حسرت سالیان قبل هستند که دوستان و بستگان را هم سفره خویش می ساختند و این حسرت یکی دیگر از دستاوردهای حکومتی است که ادعای مدیریت جهانی دارد و رهبر آن، هر روز به تمام ملت ها رهنمود می دهد اما یقینا ایرانیانِ با اخلاق، حتی در بدترین شرایط اقتصادی، میهمان خود را تحقیر نمی کنند. وقتی این برخورد حکومتی با هم زبانان زحمتکش افغانی رادیدم به یاد آوردم حکومت فاسد و خودخواه جمهوری اسلامی، خود را مالک ثروت و حیثیت جمعی ایرانیان می داند و هرگونه بخواهد از این ثروت ها برای ارضای شهوات سیاسی و مالی خود بهره می برد. همین حکومت، ثروت ملی ایرانیان را در پای دیکتاتور سوریه می ریزد وآنگاه که به دنبال تسویه حساب با امریکا باشد پول های ایران را در کشوری خرج می کند که نماد آنها در ایران، سخنرانی های سید حسن نصراله است و یکی از نماد های جهانی آن، تصاویر مردان وزنان درحال خوشگذرانی در کنار سواحل لبنان! حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی که اینگونه به تحقیر مردان و زنان زحمتکش افغانی می پردازد همان حکومتی است که سالها پذیرای فرزندان و زنان «بن لادن» و حامیان سرشناس طالبان همچون «گلبدین حکمتیار» بوده و هنوز هم در گوشه و کنار ایران و جهان، برای «طالبان صفتان افغانی» امکانات بسیار، فراهم می کند. قبول دارم که برخی از افاغنه - که بی شک اقلیت بسیار کوچکی از آنها هستند - مرتکب جنایاتی در ایران شده اند اما آن اقدامات، به هیچ روی قابل مقایسه با خدماتی نیست که در سه دهه گذشته به ایرانیان ارائه نموده اند. ضمن آنکه سران حکومت ایران و مباشران ایشان، هیچگونه دغدغه ای نسبت به احنمال جنایت علیه ایرانیان ندارند. مگر در همین حکومت، سرشناس ترین عامل جنایت در کهریزک، به عالی ترین مقامات دولتی نرسیده و هر روز، ارتقا مقام نمی یابد؟ مگر خاطره دهها مورد تجاوز توسط یکی از رؤسای پلیس جمهوری اسلامی، از خاطرات محو شده است ؟ آن پلیس جنایت کار و بی اخلاق، با کدامین مجازات، مواجه شد ؟
حکومت ایران، حتی با افغانی های جنایت کار هم مشکلی ندارد تنها به این شرط که سینه چاک ولایت باشند! جلال الدین فارسی را می گویم که افغانی الاصل است و برخی سران حکومت ایران می خواستند او را به عنوان نخستین «رئیس جمهور نظام اسلامی» به ایرانیان تحمیل کنند. او در دهه هفتاد، در روز روشن مرتکب قتل عمد شد و مرحوم رضاخانی را در طالقان به قتل رساند. آما با دستور مستقیم شیخ محمد یزدی و با حکم ناعادلانه « محمدی گیلانی » بلافاصله از زندان آزاد شد. او اکنون با گردن بر افراشته وبدون هیچگونه شرمساری به عقده گشایی علیه جنبش سبز و شخصیت های محبوب ملت ایران، مشغول است. او همان کسی است که مهدی کروبی، دو سال پیش از او به عنوان یکی از معدود سرنشینان قایق شکسته نظام نام برد.
به هرحال من به سهم خود از دوستان افغانی به خاطر اقدام شرم آور بخشی از حکومت ایران، پوزش می خواهم و امیدوارم این رفتار ضد انسانی را از چشم ملت ایران نبینند. افغانی هایی که هم اکنون بخشی از خانواده ایران هستند باید بدانند تا زمانی که حکومت فعلی درایران برسر کارباشد جنایت کاران واقعی ـ چه افغانی چه ایرانی ـ اگر در خدمت اهداف و زیاده خواهی سران حکومت قرار بگیرند نه تنها از ورود آنها به پارک جلوگیری نمی شود بلکه در بالاترین سطح حکومت، قدر می بینند و در صدر می نشینند.
در پایان، آرزو می کنم هرچه زودتر شرایطی فراهم شود که افغانی های عزیز بتوانند با سربلندی و احساس آرامش به کشور خویش بازگردند.


کلینتون: گفته آیت‌‌الله خامنه‌ای درباره حرام بودن بمب اتم باید در عمل ثابت شود

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در مورد پرونده هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرده و از او آخرین جزییات را شنیده است. قرار است حدود دو هفته دیگر، گفت وگوهای ایران و پنج به علاوه یک در استانبول برگزار شود.
هیلاری کلینتون که در کنفرانستان «دوستان مردم سوریه» در استانبول شرکت کرده است در کنفرانس خبری خود با اشاره به اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای درباره حام بوده بمب اتمی گفت: «به مقا‌م‌های ترکیه‌ای گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی، سلاح‌های کشتار جمعی را از نظر شرعی حرام و مغایر با اسلام می‌داند.»
 وزیر خارجه ایالات متحده افزود: «ما با ایرانی‌ها به گفت‌وگو خواهیم نشست تا ببنیم این باور‌ دینی چگونه در عمل پیاده می‌شود.»
هیلاری کلینتون اظهار داشت: «این یک باور  کلی نیست بلکه سیاست یک دولت است. به این معنی که این سیاست دولت باید به طرقی تجلی پیدا کند. جامعه جهانی اکنون می‌خواهد   کردار و  این باور دینی را در کنار هم ببیند.»
 آیت‌الله خامنه‌ای، در سخنان اخیر خود در مشهد دست کم دوبار در سخنرانی خود گفته بود که ایران به دنبال بمب اتم نیست.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک روز پس از این که زمان گفت وگوهای هسته‌ای اعلام شد، خانم کلینتون با آقای اردوغان گفت وگو کرد و در جریان مستقیم آخرین جزییات دیدار خود با مقام‌های ایرانی  قرار گرفته است. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با اعلام خبر گفت وگوها گفته بود ایران فرصت همیشگی و نامحدود برای دیپلماسی ندارد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه هفته گذشته سفری دو روزه به ایران داشت و با درباره  مسائلی حساسی چون پرونده هسته‌ای ایران و نیز مسائل مرتبط با سوریه، با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرد.
رسانه‌های ترکیه گفته بودند آقای اردوغان پس از بازگشت از ایران، فاصله بیشتری با سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد ایران گرفته و گفته که از رفتار تخاصم آمیز حمایت نمی‌کند. به گزارش رویترز، آقای اردوغان در مورد دیدار خود با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفته است که آنها می‌گویند طبق قوانین شرع اسلام، دنبال بمب اتمی نمی‌روند. آیا این حق را نباید به آنها داد که انرژی صلح آمیز هسته ای استفاده کنند؟
نخست‌وزیر ترکیه در کنفراس خبری خود در تهران گفت: «ترکیه آمادگی دارد مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای ایران در استانبول انجام شود و این موضوع را در نشست کره جنوبی نیز مطرح کردیم و در این زمینه منتظر تصمیم نهایی طرف مقابل خواهیم بود.»
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا روز جمعه تصمیم نهایی خود برای اجرای تحریم نفت ایران را اعلام کرد. بر این اساس، راه برای دولت ایالات متحده هموار می‌شود تا هر شرکت، بانک، موسسه و نهاد مالی خارجی را که با ایران معامله می‌کند مجازات کرده و از بهره‌مندی از بازار بزرگ آمریکا محروم کند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورده وصحت صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کند.
ایران این قطعنامه ها را رد کرده و فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را گسترش داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های یکجانبه بیشتری را علیه ایران به اجرا گذاشته اند. ایران پیشتر هم به میزبانی ترکیه با گروه پنج به علاوه یک گفت وگوهایی را برگزار کرده بود که بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت. دور بعدی مذاکرات قرار است روز ۲۵  فروردین، ۱۳ آوریل، در استانبول برگزار شود.
طارق هاشمی، معاون تحت تعقیب رئيس جمهور عراق به قطر رفت

طارق هاشمی، معاون سابق رئیس جمهور عراق که تحت تعقیب نیروهای امنیتی دولت مالکی است به قطر رفته است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر هاشمی می‌نویسد، هاشمی صبح یکشنبه (اول آوریل) منطقه خودمختار کردستان را ترک و به قطر سفر کرد.
هاشمی که پس از متهم شدن به دست داشتن در حملات تروریستی تحت تعقیب قرار گرفت قرار است با برخی از مقام‌های قطر‌، از جمله شیخ حامد بن خلیفه ‌آل ثانی، امیر این کشور دیدار و گفت‌وگو کند.
خبرگزاری QNA که خبرگزاری رسمی قطر است ورود هاشمی به دوحه و دیدار چند روزه او از این کشور را تأیید کرده است.
حکم بازداشت هاشمی در دسامبر گذشته توسط نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق صادر شد.
تظاهرات در هنگ کنگ علیه دخالت‌های چین

هزاران نفر در هنگ‌ کنگ علیه دخالت‌های دولت چین تظاهرات کردند.
پلیس به هنگامی که تظاهرکنندگان تلاش کردند سدهای مقر دولت مرکزی در این منطقه نیمه‌مختار را بر چینند با گاز فلفل وارد عمل شد. پلیس شمار تظاهرکنندگان را بیش از ۵ هزار تن اعلام کرده است.
این بزرگ‌ترین تظاهرات از زمان انتصاب لئونگ چون یینگ برای تصدی ریاست هنگ‌ کنگ است.
برگزارکنندگان این تظاهرات اعتراضی پکن را متهم کرده‌اند به رغم اینکه قرار است به هنگ کنگ خودمختاری بیشتری داده شود با دخالت‌ در امور داخلی منطقه یکی از طرفداران خود را به ریاست رسانده است.
حاکمیت هنگ کنگ که پیش از این از مستعمره‌های امپراتوری بریتانیا بود در سال ۱۹۹۷ به جمهوری خلق چین واگذار شد. بر پایه توافق بین بریتانیا و چین، قرار است تا سال ۲۰۴۷ هنگ کنگ از درجه بالایی از خودمختاری برخوردار شود.
مهاجران افغان در ایران جلوگیری از ورود شهروندان افغان به پارک کوهستانی صفه در اصفهان موج گسترده‌ای از مخالفت به ویژه در سایت‌های اینترنتی را به دنبال داشته است. این اقدام به بهانه‌ی تامین رفاه مردم در سیزده‌به در انجام شد.
خبرگزاری محلی ایمنا که خود را "تریبون جهانی کلانشهر اصفهان" معرفی می‌کند روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ از قول مسئول كمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان، احمدرضا شفیعی نوشت «به منظور رفاه شهروندان نیروهای این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می‌کنند.» انتشار این خبر با اعتراض‌های شدیدی روبرو شد که دامنه‌ی آن در روزهای اخیر و در دنیای مجازی مدام گسترده‌تر می‌شود.
خارجی‌ستیزی به بهانه تامین امنیت
به گزارش ایمنا شفیعی علت این تصمیم را "حضور پررنگ افاغنه در روز طبیعت در سال‌های گذشته در این پارک کوهستانی و ایجاد ناامنی برای خانواده‌ها" عنوان کرده است. او که همچون اغلب مسئولان جمهوری اسلامی از به کار بردن عبارت "سیزده‌ به‌در" برای جشن روز پایانی نوروز پرهیز دارد می‌گوید «با توجه به این که در روز ۱۳ فروردین خانواده‌ها برای تفریح و تفرج به دامان طبیعت پناه می‌برند، از این رو حفظ امنیت شهروندان و ایجاد فضایی آرام برای گذران اوقات فراغت این روز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
شماری از کاربران ایرانی اینترنت اقدام مسئولان شهر اصفهان را به عنوان عملی "نژاد پرستانه" و "توهینی بی‌سابقه" به شهروندان افغان مقیم ایران به شدت محکوم کرده‌اند. جلوگیری از ورود افغان‌ها به یک پارک عمومی تنها پنج روز پس از آن صورت گرفته که محمود احمدی‌نژاد برای شرکت در سومین جشن جهانی نوروز همراه با رئیسان جمهوری افغانستان و پاکستان به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته بود.
"گسترش محبت" به شیوه‌ی احمدی‌نژاد
مسئول كمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان در حالی حضور پر رنگ افغان‌ها در یک پارک کوهستانی را مایه‌ی "ایجاد ناامنی" برای خانواده‌های ایرانی عنوان می‌کند که احمدی‌نژاد ۷ فروردین و در بازگشت از سفر تاجیکستان پیش‌بینی کرد «به زودی همه دنیا جشن نوروز را همانگونه كه ایرانیان برگزار می‌كنند یعنی با نام خدا برای زدودن كینه‌ها و گسترش محبت و عشق و نیل به سوی بهار اصلی انسانیت برگزار خواهند كرد.»
در کنار بی‌اعتنایی به این اظهارات احمدی‌نژاد، سخنان او در شهر دوشنبه و درباره ضرورت خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان با اعتراض شدید شماری از نمایندگان مجلس سنای این کشور روبرو شده است. عده‌ای از نمایندگان سنای افغانستان جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که «از هر فرصتی برای نفاق‌افکنی بین اقوام و مذاهب افغانستان استفاده کرده است.» تعدادی دیگر از نمایندگان سنا نیز معتقدند مداخله‌های ایران و پاکستان افغانستان را به ویرانه تبدیل کرده است.
محرومیت از تمام حقوق اجتماعی
بر خلاف نظر برخی از معترضان به جلوگیری از ورود افغان‌ها به پارک صفه، چنین برخوردهایی "بی‌سابقه" نیست. در سال‌های اخیر گزارش‌های فراوانی از بدرفتاری حکومت و حتا مردم ایران با خارجی‌تباران مقیم این کشور به ویژه شهروندان افغان منتشر شده است. خبرگزاری فارس ۱۷ مرداد ۹۰ از قول احمد دردشتی موسس "انجمن خیریه حضرت ابوالفضل استان اصفهان" نوشت «طبق قانون پیوند اعضای هر ایرانی به هموطن خود امكان‌پذیر است و پیوند از یك ایرانی به افاغنه انجام نمی‌شود.»
مطابق تصمیمی که از سوی دولت و مجلس حمایت می‌شود فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده باشند از داشتن تابعیت ایران محروم هستند. سایت خبرآنلاین ۲۵ مرداد ۹۰ با استناد به آمار اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران نوشت «۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه» هستند. خبرآنلاین می‌نویسد «این کودکان که اغلب از پدران افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند.»
انتقاد از رفتار "بی‌شرمانه" با افغان‌ها
ایجاد محدودیت برای تحصیل کودکان افغان در مدرسه‌های ایران و جلوگیری از ورود افغان‌ها به برخی از مکان‌های عمومی از جمله برخی استخرها و ورزشگاه‌ها نیز سابقه‌ای طولانی دارد. جمهوری اسلامی مدعی است از بیش از سه دهه پیش مهمترین پناهگاه آوارگان افغان بوده است. برآورد می‌شود از زمان اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی سابق در سال ۱۳۵۷ تا کنون ۳ میلیون مهاجر افغان به ایران پناه آورده‌اند.

مطابق بعضی از آمارهای وزارت کشور در حال حاضر حدود دو میلیون افغان در ایران هستند که تنها به ۹۰۰ هزار نفرشان مجوز اقامت داده شده است. بسیاری از شهروندان افغانستان بدون داشتن اجازه‌ی کار مجبورند با حقوقی کمتر کارهای سخت‌تری نسبت به ایرانیان را انجام دهند.
اینها و نمونه‌های فراوانی از بدرفتاری با افغان‌ها در بسیاری از نوشته‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده است. تعدادی از ایرانیان که خود مهاجر یا پناهنده هستند نیز با استناد به تجربه‌های شخصی سیاست‌های حکومت در برابر افغان‌ها را سختگیرانه و سنگدلانه و نحوه‌ی برخورد با آنها را "بی‌شرمانه" و "تاسف‌بار" خوانده‌اند.
ادعای مسئولان، تجربه مهاجران ایرانی
برخی از منتقدان می‌گویند دولت ایران حتا کمک‌هایی را که از سازمان ملل متحد به اسم پناهندگان افغان دریافت می‌کند در اختیار آنها نمی‌گذارد. مطابق آنچه معترضان به جلوگیری از ورود افغان‌ها به پارک صفه در اینترنت منتشر کرده‌اند، به رغم ادعای مسئولان در مورد برگزاری نوروز در سراسر جهان و "نیل به سوی بهار اصلی انسانیت" مطابق الگوی ایرانی، مهاجران این کشور سال‌هاست در دیگر کشورها از حقوقی برخوردارند که به هیچ وجه با وضعیت افغان‌ها در جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست.
صدها هزار مهاجر و پناهنده ایرانی در کشورهای اروپایی حضور دارند که پس از طی کردن مدت و مراحل مشخصی می‌توانند اجازه‌ی اقامت، کار و تابعیت کشور میزبان را دریافت کنند. شهروندان افغان در ایران حتا با داشتن اجازه اقامت و کار طاقت‌فرسا نیز به دلیل درآمد اندک در وضعیت نامطلوبی هستند که دسترسی آنها را به بسیاری از امکانات نسبی رفاهی ناممکن می‌کند. در آستانه آغاز سال تحصیلی ۸۹ سایت خبرآنلاین از قول یک فعال حقوق کودک نوشت همچنان ۴۰۰ هزار کودک افغان از تحصیل در مدرسه‌های ایران محروم هستند.خبرهایی در مورد احتمال افزایش بهای حامل‌های انرژی در مرحله دوم اجرای قانون موسوم به "هدفمندی یارانه‌ها" منتشر شده است. دولت دهم در گام نخست اجرای این مرحله میزان یارانه‌های نقدی را ۵۰ درصد افزایش داد.
خبرگزاری مهر از "۲ سناریوی قطعی بنزینی دولت" خبر داده است که بر اساس یکی از آنها احتمال دارد بهای این محصول در سال ۱۳۹۱ بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. حذف کامل سهمیه‌بندی بنزین و ارائه‌ی بنزین تک‌نرخی یکی از "سناریو"هایی است که خبرگزاری مهر آن را مطرح کرده است. ادامه‌ی سهمیه‌بندی و افزایش بهای بنزین نیمه‌آزاد و آزاد هم دیگر گزینه است.

این خبرگزاری به نقل از سردار محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران، افزایش بهای بنزین در سال ۱۳۹۱ را قطعی می‌داند، هر چند «تاکنون درباره میزان افزایش بهای این حامل انرژی توافقی حاصل نشده است».
دولت دهم بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی افزایش ۲۰ درصدی بهای حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را داشته است. خبرگزاری مهر پیش‌بینی می‌کند که دولت در سال جدید تنها بخشی (۲۰ درصد) یا تمام این افزایش (۴۰ درصد) را اعمال کند. این خبرگزاری احتمال افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین را بیشتر می‌داند.
افزایش بهای حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گاز طبیعی و گازوئیل و همچنین برق و آب در راستای اجرای دومین مرحله از قانون موسوم به "هدفمندی یارانه‌ها" صورت می‌گیرد. مرحله‌ای که دولت دست‌کم تا تیرماه ۱۳۹۱ مجاز به اجرای آن نیست.
دولت دهم به دلیل تأخیر در ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال جاری، تا پایان خردادماه باید بر اساس قانون "هدفمندی یارانه‌ها" با مختصات سال گذشته عمل کند. هر چند دولت محمود احمدی‌نژاد با افزایش ۵۰ درصدی میزان یارانه‌های نقدی در روزهای آغازین سال جاری، عملا اجرای مرحله‌ی دوم قانون را آغاز کرد.
در صورت افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین و باقی‌ماندن سهمیه‌بندی، هر لیتر بنزین معمولی یارانه‌ای ۵۶۰ تومان و هر لیتر بنزین معمولی آزاد ۹۸۰ تومان به فروش خواهد رسید. بنزین سوپر هم به ترتیب ۷۰۰ و ۱۱۲۰ تومان عرضه خواهد شد. قیمت‌های یادشده در حدود هزار تومان خواهند بود؛ بهایی که پیش از این نیز در مورد آن سخن به میان آمده بود.
بر اساس آماری که خبرگزاری‌های داخلی ایران مطرح می‌کنند، مصرف متوسط بنزین در سال گذشته تنها ۳ درصد کاهش داشته و مصرف این فرآورده‌ی نفتی در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۰ و هفته‌های آغازین سال ۱۳۹۱ رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از "گزارش های فراوانی از کلان‌شهرهای کشور" سخن گفته که حکایت دارند "اهل سنت نه تنها اجازه اقامه نمازهای جمعه و عیدین را ندارند، بلکه حتی جرات اقامه نماز های روزانه را به صورت جماعت ندارند".
به گزارش سایت سنی آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اقلیت سنی ایران، مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه ۱۲ فروردین (۳۱ مارس) زاهدان افزوده است: "البته این ضعف ایمانی برادران اهل سنت را نیز می‌رساند، چرا که در راستای عبادت و بندگی خداوند نباید از کسی هراس داشت."
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرده با وجود اشکالاتی که در قانون اساسی ایران وجود دارد، اما "حقوق اساسی اقلیت های قومی و مذهبی و دینی که در قانون اساسی آمده است باید رعایت شود".
بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، اهل سنت در انجام مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی آزادند؛ اما سنی های ایران معتقدند که این اصل، عملا مورد احترام حکومت ایران قرار نمی گیرد.
مولوی عبدالحمید، با ذکر اینکه "در هیچ جای دنیا نسبت به نماز حساسیت نشان نمی دهند"، افزوده است که حتی "در مرکز روسیه مسلمانان نماز خود را در مساجد و خیابان ها به طور باشکوهی برگزار می کنند".

نامه‌های "بی پاسخ" به رهبر

مولوی عبدالحمید تاکنون بارها حکومت ایران را به "جلوگیری از برگزاری نماز جماعت اهل سنت" متهم کرده است. مقام های حکومت ایران، منکر ایجاد چنین محدودیتی هستند.
آقای عبدالحمید در شهریورماه گذشته گفت که در تهران، پلیس امنیت از امامان نمازخانه های اهل سنت تعهد گرفته که نماز عید فطر، عید مذهبی مسلمانان در پایان ماه رمضان، را برگزار نکنند.
وی ادامه داد: "ما انتظار نداشتیم در تهران که به تعبیر مقام رهبری ام القرای جهان اسلام است و امید همه مسلمانان محسوب می شود، اقلیت سنی مذهبی که چندین سال است نمازهای جمعه و عیدین برگزار می‌کنند از برگزاری نمازها بازداشته شوند."
پیش از آن، ۱۴ نماینده سنی مجلس ایران نیز، در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، خواستار منع ممانعت از برگزاری مراسم نماز عید فطر اهل سنت در تهران شده بودند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان یک سال قبل از آن نیز، نسبت به جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر در نمازخانه های تهران، اصفهان، کرمان و یزد از سوی ماموران دولتی اعتراض کرده و از مسئولان و شخص آیت الله خامنه ای خواسته بود که "این ممانعت را رفع کنند".
وی با اشاره به نامه های بی پاسخی که درباره مشکلات اهل سنت به آرهبر جمهوری اسلامی نوشته گفته بود: "یکی از دغدغه های اهل سنت این است که ارتباط مستقیمی [با رهبر ایران] وجود ندارد تا مشکلات اهل سنت را به ایشان بگوییم."

انتقاد از نیروی انتظامی

مولوی عبدالحمید، در قسمت دیگری از خطبه های اخیر خود در نماز جمعه زاهدان، با اشاره به موانع موجود در مقابل "مشارکت اهل سنت در نیروهای انتظامی و نظامی"، بر اهمیت"نگاه یکسان و توام با احترام نسبت به همه مردم ایران" تاکید کرده است.
وی همچنین با انتقاد از تیراندازی ماموران انتظامی به حمل کنندگان غیرمجاز کالاهایی مانند گازوئیل گفته است: "من به تسلیت خانواده ای رفتم که دو برادر [عضو آن] در آتش گلوله ماموران به خاطر حمل گازوئیل سوخته بودند و بسیار متاثر شدم... مسئولان استان باید در بارگاه خداوند جوابگو باشند."
امام جمعه زاهدان خواستار آن شده که نحوه مقابله ماموران با قاچاق اقلامی مانند اسلحه، با شیوه برخورد با قاچاق کالاهایی چون سوخت تفاوت داشته باشد و افزوده است: "در شرایط اقتصادی فعلی و با وجود تحریم های شدید کنونی، افرادی که فقط بخاطر امرار معاش و از سر ناچاری کالای مشروعی را قاچاق می کنند، نباید مورد هدف گلوله قرار بگیرند."
استان سیستان و بلوچستان، با پاکستان و افغانستان هم مرز است و از دیرباز در مناطق مرزی این استان، میان ماموران نیروی انتظامی و حمل کنندگان کالاهای قاچاق، درگیری های مسلحانه وجود داشته است.


احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه اول آوریل (۱۳ فروردین) در پایان دومین نشست "دوستان سوریه" در استانبول گفت که حاضران در این نشست توافق کرده‌اند که از روند تامین نیازهای بشردوستانه مردم سوریه و نیز کشورهای همسایه سوریه که پذیرای پناهجویان سوری هستند، حمایت بیشتری بکنند.
او بر حق مردم سوریه برای دفاع از خود در برابر حمله‌ها نیز تاکید کرد.
گزارش شده است که کشورهای حامی تغییرات سیاسی در سوریه، شورای ملی سوریه، یکی از گروه‌های اصلی مخالف دولت سوریه را به عنوان نماینده مشروع تمام مردم سوریه به رسمیت شناخته‌اند.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه نیز صبح روز یکشنبه اول آوریل در مراسم آغاز به کار کنفرانس "دوستان سوریه" گفت که درخواست‌های مشروع مردم سوریه باید هرچه سریع‌تر برآورده شود و جامعه بین‌الملل در این باره کوتاهی کرده است.
وزیران امور خارجه بیش از ۷۰ کشور جهان در دومین نشست "دوستان سوریه" در استانبول شرکت داشتند. بررسی روش‌های افزایش فشارها بر دولت بشار اسد برای اجرای طرح صلح پیشنهادی فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب هدف اصلی این نشست اعلام شده بود.
بر اساس گزارش‌ها از استانبول، شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه دولت سوریه تاکید کرده‌اند، اما در عین حال، گفته شده است که همچنان برای مذاکره و یافتن راه‌حلی دیپلماتیک به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه فرصت باقی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، روز یکشنبه اول آوریل (۱۳ فروردین) در جمع خبرنگاران در استانبول گفته است: "تصمیم گرفته‌ایم کارگروهی درباره تحریم‌ها علیه سوریه تشکیل شود."
نمایندگان ۷۰ کشور در شرایطی یافتن راهی برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه را بررسی کردند که کشورهای حامی دولت بشار اسد، از جمله روسیه، چین و ایران، در این نشست نماینده‌ای نداشتند.
دولت سوریه نیز نشست استانبول را نشست "دشمنان سوریه" خوانده است.

'مبارزان سوری، حقوق می‌گیرند'

همزمان با پایان کنفرانس استانبول در روز یکشنبه، اول آوریل، مقامات شورای ملی سوریه اعلام کردند که تامین منابع مالی مورد نیاز افراد مسلحی را که در جدال با دولت سوریه هستند، به عهده می‌گیرند و به این افراد حقوق داده خواهد شد.
آنها همچنین گفته‌اند که به سربازانی هم که ارتش سوریه را ترک کنند، حقوق می‌دهند.
گفته شده است که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چندین میلیون دلار در ماه در اختیار این شورا قرار خواهند داد تا حقوق و دیگر هزینه‌های "ارتش آزاد سوریه" را تامین کند.
ارتش آزاد سوریه از گروه‌های مسلحی فعال در داخل سوریه است.

'دیگر نمی‌توان منتظر ماند'

دولت سوریه با اجرای طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه موافقت کرده است.
اما بسیاری از حاضران در نشست استانبول نسبت به پایبندی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، به مفاد این طرح صلح ابراز تردید کرده‌اند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست گفت: "نزدیک به یک هفته (از پذیرش طرح صلح از سوی بشار اسد) می‌گذرد و باید گفت که فهرست وعده‌هایی که این رژیم زیر پا گذاشته است، طولانی‌تر می‌شود."
با این حال، جیم میور، خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که دولت سوریه چندان نگران نتایج نشست استانبول نیست و تلویزیون دولتی این کشور با پخش تصاویری زنده از سخنرانی‌های افتتاحیه این نشست، از آن به عنوان نشست "دشمنان سوریه" یاد کرده است.
خانم کلینتون خواهان اتحاد کشورها برای واداشتن بشار اسد به اجرای طرح صلح پیشنهادی آقای عنان شد و گفت: "بیش از این نمی‌توانیم عقب بنشینیم و منتظر باشیم."

ادامه خشونت‌ها

در چارچوب طرح پیشنهادی آقای عنان، مقامات سوریه باید نیروهای ارتش را از مناطق مسکونی خارج کنند و افزون بر فراهم کردن امکان ارائه کمک‌های بشردوستانه در این کشور، به خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خبری در سوریه نیز آزادی عمل بیشتری بدهند.
ولی وزیر امور خارجه آمریکا در استانبول گفته است: "نظامیان اسد به جای عقب‌نشینی، به حمله‌هایی جدید به شهرهای سوریه دست زده‌اند."
خانم کلینتون اضافه کرد: "به جای آن که اجازه ارائه کمک‌های بشردوستانه داده شود، نیروهای امنیتی به محاصره مناطق مسکونی در حمص و دیگر مناطق شدت داده‌اند."
خانم کلینتون همچنین خواهان اعمال تحریم‌‎های سخت‌تر علیه دولت سوریه شد.
او گفت: "پیام ما برای دستوردهندگان و مجریان این دستورها باید روشن باشد: به کشتار شهروندان خود پایان دهید، در غیراینصورت با عواقبی جدی روبه‌رو خواهید شد."
همزمان با برگزاری نشست "دوستان سوریه" در استانبول، مخالفان دولت از تداوم خشونت‌ها در سوریه خبر داده و گفته‌اند که نیروهای امنیتی، شهر حمص را همچنان زیر آتش دارند.
گزارش شده است که دست‌کم ۱۰ نفر در درگیری‌هایی در نزدیکی مرز عراق و نیز در منطقه مرزی سوریه با اردن کشته شده‌اند.
همچنین گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأیید کرده است که دست‌کم ۲۵ نفر روز شنبه ۳۱ مارس در درعا، ادلب و حمص کشته شده‌اند.

تردیدها باقی است

با وجود نظر مشترک حاضران در نشست استانبول برای تحت فشار قرار دادن دولت سوریه به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور، گزارش‌هایی از اختلاف‌نظر آنها بر سر برخی محورهای مورد بحث در این نشست منتشر شده است.
برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه، از اصلی‌ترین گروه های مخالف دولت سوریه، خواهان ایجاد "مسیرهایی امنیتی" در داخل خاک سوریه برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان شده است. ولی گزارش شد که این درخواست مورد توجه قرار نگرفته است.
بر سر تامین تسلیحات مورد نیاز گروه‌های مسلح فعال در سوریه نیز اتفاق‌نظری بین "دوستان سوریه" وجود ندارد؛ نمایندگان قطر و عربستان سعودی به شدت از ارائه تسلیحات به این گروه‌ها حمایت کرده‌اند، اما این نظر مورد مخالفت دیگر حاضران در نشست استانبول قرار گرفته است.
نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در محل نشست "دوستان سوریه" در استانبول می‌گوید که بر اساس گزارش‌ها، هفت کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از مسلح کردن مخالفان دولت سوریه حمایت کرده‌اند.
نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب نیز گفته است که حاضران در این نشست باید "به طور همزمان از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند تا برای توقف خشونت‌ها در سوریه تصمیمی الزام‌آور اتخاذ کند."
اقلیم کردستان عراق، در پی مناقشه با دولت مرکزی بغداد، صادرات نفت خود را به حالت تعلیق در آورده است.
مقامات اقلیم کردستان عراق گفته اند که این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دولت مرکزی از پرداخت هزینه های کمپانی هایی که در این منطقه کار می کنند طی ده ماه گذشته خودداری کرده است.
اقلیم کردستان عراق روزانه یکصد و پنجاه هزار بشکه نفت صادر می کند .
دولت مرکزی بغداد و کردهای ساکن در شمال این کشور مدتهاست که بر سر قراردادهای تولید نفت با کمپانی های خارجی و همچنین چگونگی تقسیم درآمد حاصل از نفت با هم اختلاف دارند. .
یک منبع قضایی کویت اعلام کرد که قرار بازداشت موقت نهار الهاجری که در هفته گذشته پرچم ایران را آتش زده، تمدید شده است.
گفته شده این فرد که سنی است در اعتراض به توهین یک شیعه در سایت توئیتر به پیامبر اسلام، دست به این اقدام زده است.
پس از اعلام تمدید قرار بازداشت موقت این فرد دهها نفر ار فعالان سنی به رهبری برخی نمایندگان سنی مجلس در مقابل دفتر سرویس امنیتی پلیس تجمع کرده و خواستار آزادی وی شدند.
مقامات وزارت امور خارجه کویت آتش زدن پرچم را محکوم کردند.


مصطفی پورمحمدی
مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، محمود احمدی نژاد را شخصیتی معرفی کرده که پاسخگو نیست و مسئولیت ها را متوجه دیگران می کند ولی تاکید کرده است که مقامات ایران باید وی را تا پایان دوره قانونی تحمل کنند.
آقای پور محمدی در گفتگوی مفصلی با وبسایت خبر آنلاین در باره شخصیت آقای احمدی نژاد گفته که او "شوخی و جدی را قاطی می کند، [منتقدان را] تحویل نمی گیرد، تحقیر می کند، پاسخگو نیست و جا خالی می دهد، فرافکنی می کند و مسئولیت ها را متوجه دیگران می کند."
رئیس سازمان بازرسی کل ایران که در سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وزیر کشور او بود، گفته است که "این رویه شخصیتی" آقای احمدی نژاد است و در پاسخ به سئوال خبرنگار که چرا آقای احمدی نژاد این طور است، گفته که "شخصیت انسانها و جوهره وجودیشان این جوری است – خوب چرا ندارد!"
آقای پور محمدی با اشاره به جلسه پاسخگویی رئیس جمهور به سئوالات نمایندگان مجلس در روز ۲۴ اسفند سال گذشته، گفت که آقای احمدی نژاد "مدیری است با این شخصیت. ایشان را پذیرفته ایم و باید تا پایان دوره قانونی تحمل کنیم."
در آن جلسه پاسخ های آقای احمدی نژاد اعتراض گروهی از نمایندگان را به دنبال داشت. نمایندگان معترض، معتقد بودند که آقای احمدی نژاد به ۱۰ سوال مطرح شده از سوی آنها پاسخ جدی نداده و با استفاده از لحنی مزاح آلود، به نگرانی های سوال کنندگان بی اعتنایی کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل ایران که مدتها معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بوده، در بخشی از گفتگو به دسته بندی گرایش های سیاسی پرداخته و گفته که علاوه بر اصلاح طلبان و اصولگرایان به عنوان دو گرایش اصلی داخلی، "کسانی هستند که با انقلاب نیستند. آنها هم تند و کند دارند ولی در کل با انقلاب نیستند، انقلاب را هم قبول ندارند، نظام را قبول ندارند و یک واقعیتی هستند، البته اکثریت آنها در خارج از کشور هستند."
آقای پورمحمدی این طیف سیاسی را "گروه های مخالف محارب ضد انقلاب نشسته و ایستاده، تند و رو کند رو" معرفی کرده که "در داخل هم تعدادی طرفدار دارند البته جمع شان زیاد نیست."
به گفته او، طیف دیگر سیاسی دو گروه هستند که "نظام را قبول دارند و البته با هم رقابت دارند این گروه از اول انقلاب با حالات های مختلف با فراز و فرودها و تغییر رنگ ها و اسم ها خود را را در درون نظام حفظ کرده اند."
این دو طیف اصلی و رقیب سیاسی به گفته آقای پورمحمدی "اصلاح طلبان و اصولگرایان" هستند که به عنوان "جریان غالب" در کشور حضور دارند. او گفت: "فکر نمی کنم جریان قدرتمند سومی به زودی شکل بگیرد و حالت فراگیر داشته باشد."
رئیس سازمان بازرسی می گوید که "حامیان دولت و جبهه پایداری" نمی توانند جریان سومی راه بیندازند، و در میان حامیان دولت "عده ای دارند با مواضع اصولگرایی فاصله می گیرند و یواش یواش باید در طیف اصلاح طلب تعریفشان کرد، حالا [اینکه] آنها بپذیرندشان یا نپذیرندشان حرف دیگری است."
به گفته وی، این گروه از حامیان دولت با طرح موضوعاتی نظیر "ایرانی گرایی" خودشان را وارد "فضای خاکستری" سیاسی کشور می کنند، اما این گروه چون "پیشینه تاریخی"، "غلبه سیاسی" و "پشتوانه و عقبه و استوانه سیاسی" ندارند، نمی توانند به عنوان جریان سوم و تازه فعال باشند.
آقای پور محمدی گفته است که در یک دوره ای اصلاح طلبان حاکم می شوند و در یک دروه اصولگرایان، هر چند "یک دوره اصلاح طلبان سنتی و کلاسیک می توانند جلو بیفتند یا اصلاح طلبان تند رو" و در یک دوره دیگر "اصولگرایان رادیکال می آیند و مقداری غلبه پیدا می کنند."
آقای پورمحمدی تاکید کرده است که "آرایش سیاسی کلی در کشور هنوز پایدار است و بزودی هم قابل تغییر نیست."


حزب خانم "آنگ سان سوچی" ادعای برنده شدن در انتخابات را کرد

نوشتۀ واسع محسن
حزب لیگ ملی و دمکراسی، حزب متعلق به خانم آنگ سان سوچی، سرشناس ترین چهره مخالف رژیم برمه ‏یا میانمارمی گوید برای اولین بار در انتخابات میان دوره ای پارلمان این کشور، به کرسی نمایندگی دست ‏یافته است.‏

گزارش های اولیه می رسانند که رهبر حزب لیگ ملی و دمکراسی، در حوزه انتخاباتی خود بیشتر از ٩٩ ‏درصد آراء را بدست آورده و به همین مناسبت صدها تن از هواداران او در مرکز این حزب در رانگون ‏به شادمانی پرداخته اند.‏
یک مقام مسئول حزب لیگ ملی و دمکراسی به خبرگزاری فرانسه گفته است امیدواری های جدی وجود دارد ‏که این حزب در ٤٤ حوزه انتخاباتی از جمله ٤٥ حوزه، به پیروزی دست یابد.‏
در انتخابات میان دوره ای کنونی قرار است ٣٧ نماینده به مجلس نمایندگان، ٦ نماینده به مجلس سنا و ٢ ‏نماینده هم به مجالس ایالتی راه پیدا کنند.‏
بر مبنای گزارش ها، حزب لیگ ملی و دمکراسی انتظار دارد پیروزی این حزب در ٤٤ حوزه انتخاباتی بطور ‏رسمی اعلام گردد.‏
خانم "آنگ سان سوچی" تا دوسال پیش، یک تن از مخالفان طراز اول رژیم حاکم بر کشورش محسوب میشد و ‏گمان میرفت که علیرغم اولین بار حضور او در انتخابات، شانس زیادی برای پیروزی داشته باشد.‏
دولت کنونی برمه که از نظامیان پیشین این کشور تشکیل شده، از یکسال بدین سو تلاش دارد با راه اندازی ‏اصلاحات، به جامعه جهانی نشان دهد زمان پایان دادن به تحریم های بین المللی علیه این کشور فرا رسیده است.‏
بدلیل همین اصلاحات بود که دولت برمه به خانم "آنگ سان سوچی" پیشنهاد کرد تا در انتخابات کنونی شرکت ‏کند.‏
رهبر حزب لیگ ملی و دمکراسی و برنده جایزه صلح نوبل، بارها تخلفات در انتخابات را مورد انتقاد ‏قرارداده بود اما در همین حال گفته بود برای مشروعیت بخشیدن به روند موجود در این انتخابات شرکت می ‏کند.‏ادامه پرسش ها درباره "محمد مراح" و تحولات تونس

نوشتۀ واسع محسن
هفته نامه مهم فرانسه باردیگر بخش عمده مطالب این هفته خود را به چگونگی حوادث تروریستی شهرهای ‏"تولوز" و "مونتوبان" فرانسه اختصاص داده اند، حوادثی که منجر به کشته شدن هفت تن از جمله سه کودک شد و ‏اکنون پرسش هایی را درباره کارایی  پلیس و سرویس های اطلاعاتی فرانسه در جریان شناسایی، ‏نظارت و عدم بازداشت "محمد مراح" و همچنان دلایل پیوستن او به عقاید افراطی دینی برانگیخته است. در ‏بررسی هفته نامه های امروز نگاهی هم خواهیم انداخت به صدمین روز حکومت حزب النهضت در تونس و ‏دشواری هایی که فرا راه این حکومت قرار دارد.‏

بررسی هفته نامه های فرانسه
 واسع محسن
هفته نامه لوپوئن در گزارشی در مورد نظارت پلیس فرانسه از "محمد مراح" علیرغم سفر های متعدد او به ‏کشور های مسلمان ازجمله افغانستان و پاکستان، می نویسد، «وی بگونه مرموزی از بی توجهی پلیس ‏اطلاعاتی فرانسه سود برده است.»
هفته نامه در بخشی از این گزارش می نویسد، بدرستی معلوم نیست چرا پلیس در ماه نوامبر ٢٠١١1، هنگام ‏برگشت "محمد مراح" از پاکستان و ٥ ماه قبل از کشتار های "تولوز"، به یکبارگی تصمیم گرفت شنود مکالمات ‏تلفنی و بررسی تماس های انترنتی او و نزدیکان او را متوقف کند.
هفته نامه بعد از توضیح مفصل جریان کشتارهای "تولوز" و رد یابی احتمالی "محمد مراح" و خانواده او در این ‏حوادث توسط پلیس قضایی، این پرسش را مطرح می کند که چرا پلیس اطلاعاتی فرانسه این ردیابی را جدی ‏نگرفته و باردیگر خانواده مراح را تحت نظارت ضد تروریستی قرار نداده است.‏
لوپوئن در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد که "محمد مراح" در جریان بررسی های معمولی پلیس ‏اطلاعاتی فرانسه با یک افسر مسلمان سروکار داشته و احتمالا چندین بار با او دیدار کرده است.‏
لوپوئن در پایان گزارش از قول یک عضو پیشین سرویس اطلاعاتی فرانسه این فرضیه را پیش می کشد که ‏شاید پلیس اطلاعاتی فرانسه تلاش داشته است با آگاهی کامل از عقاید و روابط "محمد مراح" با افراد متعلق به ‏گروه های افراطی، او را به یک فرد «رابط اطلاعاتی» مبدل کند ؟‏
‏ ‏
هفته نامه نوول ابسرواتور حوادث "تولوز" وروابط "محمد مراح" با افراط گرایان اسلامی از جمله سلفی ها در ‏فرانسه را مورد توجه قرار داده و گفتگویی انجام داده است با "ژیل کپل"- استاد دانشگاه و کارشناس گروه های ‏افراطی در فرانسه، درباره نفوذ و تهدید سلفی ها در این کشور.‏
"ژیل کپل" در این گفتگو می گوید شمار سلفی هادر فرانسه از «چندین هزار تن فراتر نمیرود» اما بدلیل نفوذ ‏مالی و مذهبی عربستان سعودی در جهان، آنان سعی دارند از اسلام ناب نمایندگی کنند. بگفته او این افراد بر ‏خلاف گذشته، که یک مرجع دینی برای پخش افکار و عقاید وجود داشت، بیشتر سعی دارند از طریق انترنت ‏به نشر و اشاعه افکار خود، از افکار جهادی گرفته تا اشاعه فعالیت های تروریستی، بپردازند.‏
‏ فعالیت های گروه های سلفی اما بقول "ژیل کپل"، بر خلاف القاعده که از سازماندهی رده ای و منظبط برخوردار ‏بود، بر فعالیت های «غیر سازمانی» استوار است که در آن افراد، با کسب نظریات افراطی، سعی می کنند ‏دست به عملیات تروریستی بزنند. ‏
در بخشی دیگری از گفتگوی "ژیل کپل" با نوول ابسراواتور به این موضوع نیز اشاره شده است که در بیشتر ‏موارد در فرانسه افرادی که در ابتدا بدلایل جرمی ساده به زندان رفته اند از سوی بعضی از زندانیان افراطی ‏مورد جلب و جذب قرار می گیرند و افکار تروریستی، بعنوان پاد زهر ناکامی های اجتماعی و اقتصادی به ‏آنان تزریق می گردد. "محمد مراح" عامل کشتار های "تولوز"، بگمان اغلب از چنین تأثیری بی بهره نمانده بوده ‏است.‏
و اما هفته نامه اکسپرس نگاهی دارد به کشور تونس بمناسبت یکصدمین روز حکومت حزب النهضت ‏براین کشور. اکسپرس می نویسد بعد از پیروزی در انتخابات ماه اکتبر گذشته و با کسب ٨٩ کرسی از جمله ‏‏٢١٧ کرسی شورای قانونگذاری تونس، النهضت تجربه حکومتداری «همراه با تنش های اقتصادی اجتماعی و ‏مذهبی را از سر می گذراند.»
در حالیکه از هر پنج تونسی واجد شرایط کار یک تن از بیکاری رنج می برد حکومت تحت رهبری النهضت ‏که دو حزب چپ تونس را نیز در کنار خود دارد، دو هدف عمده، یعنی «ایجاد نزدیک به ٤٠ هزار شغل و ‏رشد اقتصادی نزدیک به ٣٫٥ در صد در سال ٢٠١٢» را در برابر خود قرار داده است.‏
به نوشته اکسپرس، در این راستا، حمدی جبلی- نخست وزیر تونس، تلاش دارد با اتکا بر کشور های عربی ‏خلیج فارس، روابط اقتصادی کشورش را با کشور های خارجی متنوع کند. اما به نظر میرسد سرمایه گذاران ‏تونسی و سندیکاهای کارگران این کشور نسبت به روش های حکومت چندان خوشبین نیستند. اولی ها حکومت را ‏به «فقدان یک استراتژی اقتصادی» و دومی ها به «بی اعتنایی به خواسته های کارگران» متهم می کنند.‏
از سوی دیگر، یک کارشناس سیاسی تونسی عقیده دارد النهضت در ترکیب ٤١ وزارت مربوط به حکومت، ‏‏« گرایش های ایدئولوژیک» را بر «تخصص کاری» ترجیح داده و افراد خود را در پست های عمده منصوب کرده ‏است.‏
اکسپرس در ادامه می نویسد علاوه بر این تنش ها، اختلاف بر سر پوشش اسلامی در شماری از دانشگاههای ‏این کشور، دشواری دیگری را دربرابر حکومت النهضت قرار داده است که وزیر تحصیلات عالی آن عقیده ‏دارد این وظیفه او نیست تا در «بحث های ایدئولوژیک» مداخله کند. مقامات دانشگاهی البته این موضعگیری را ‏ترغیب غیر مستقیم گروه های افراطی به پا فشاری بر مواضع شان توصیف می کنند. این در حالیست که ‏گروه های سکولار تونس نیز از قوت گرفتن فعالیت های گروه های سلفی از زمان به قدرت رسیدن النهضت در ‏این کشور انتقاد می کنند. ‏
انتظار میرود حزب النهضت در کنگره ملی این کشور در ماه ژوئیه آینده مواضع خود نسبت به این نگرانی ها و ‏خط مشی خود نسبت به انتخابات آینده در این کشور را روشن کند. اما تا آن زمان، راشد غنوشی- رهبر ‏النهضت در اوسط این هفته اعلام کرد قانون اساسی آینده تونس بر «جدایی دین از سیاست» اتکا خواهد کرد. ‏بگفته او تفاسیر گوناگون و مبهمی از شریعت وجود دارد و استناد به قوانین شرعی برای ادامه امور در ‏تونس، ممکن است باعث چندپارچگی در این کشور گردد. ‏


انفجار ها در افغانستان امروز شماری کشته به بارآورد

نوشتۀ شهلا رستمی
ولایت غزنی خبر رسید که تور جان، یک مأمور پلیس افغان که در مبارزه با طالبان بسیار فعال بود و از ١٦ حمله، جان سالم بدر آورده بود، امروز به دنبال هفدهمین حمله، کشته شد.
او که رئیس یک ایستگاه پلیس در منطقه اروزگان در جنوب افغانستان بود در انفجار اتومبلیش بر اثر برخورد با یک مین درگذشت.  

بر مبنای خبری دیگر، جسد های یک پسر و یک دختر نوجوان که با ریختن اسید بر صورت آنها کشته شده اند در منطقه اسفندی کشف شد. ظاهرأ قتل آنها بدلیل دوستی شان با یکدیگر انجام گرفته.
پلیس منطقه اسفندی که جنازه این پسر ١٥ ساله و دختر ١٢ ساله را پیدا کرده می گوید از انگیزه این قتل ها آگاهی ندارد.
گفتنی است که منطقه اسفندی در ولایت غزنی، یکی از پایگاه های مهم طالبان به شمار می آید و در گذشته نیز شماری زن متهم به داشتن روابط جنسی با مردان به این صورت کشته شده اند.تهران به طرح سپرموشکی درخلیج‌فارس واکنش قاطع نشان خواهد داد

نوشتۀ شهلا رستمی
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این که پیشنهاد ایجاد سپر موشکی در عربستان در حد حرف است گفت: جمهوری اسلامی ایران متناسب با هرگونه اقدامی که بر خلاف منافع ملی اش باشد عکس العمل مناسب و قاطع نشان خواهد داد

علاءالدین بروجردی- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر تنش زائی طرح سپر موشکی در خلیج فارس گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس باید به جای پایگاه دادن به آمریکا بر مبنای همکاری های امنیتی کشورهای منطقه و جدا از دخالت بیگانگان، به امنیت فکر کنند.
او با اشاره بر تلاش آمریکا برای ایجاد سپر موشکی در خلیج فارس با همکاری عربستان گفت: آمریکا سال هاست با فریب دادن کشورهای منطقه و مطرح کردن ایران به عنوان خطر در منطقه خاورمیانه از کشورهای منطقه باج می گیرد. این کشور بسیاری از پایگاه های نظامی در منطقه را در اختیار خود قرار داده و با ترس آفرینی سلاح های زیادی را در منطقه به فروش رسانده است.
علاءالدین بروجردی گفت: تجربه در منطقه خاورمیانه نشان می دهد تنها کشورهایی می توانند دارای ثبات و امنیت پایدار باشند که به جای پرداخت میلیون ها دلار به آمریکا و طرح مسائل تشنج آفرینی مانند سپر موشکی به ملت های خودشان توجه کنند. او از جمله مصر را مثال زد که به گفته وی نشان داد این گونه حمایت ها هیچ وقت نمی تواند امنیت پایداری برای کشورها به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که پیشنهاد ایجاد سپر موشکی در عربستان در حد حرف است گفت: جمهوری اسلامی ایران متناسب با هرگونه اقدامی که بر خلاف منافع ملی اش باشد عکس العمل مناسب و قاطع نشان خواهد داد
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از برخی منابع غربی، خانم هیلاری کلینتون که از دو روز گذشته وارد ریاض شد، طرح «سپر دفاع موشکی خلیج فارس علیه ایران» را به عربستان ارائه کرده، از رژیم آل سعود خواسته که این طرح را در اجلاس شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مطرح کند.
 سیزده بدر، جشنی شاد و مردمی

نوشتۀ شهلا رستمی
روز سیزدهم فروردین ٢٠١٢، سیزده بدر، در دامن طبیعت
سیزده بدر یکی از شادترین آیین های ایرانیان از راه رسید و خیل بزرگی را به دامن کوه و صحرا کشاند.
اگر با چهارشنبه ‌سوری ایرانیان به پیشواز نوروز می ‌روند، با سیزده بدر همراه با شادی دوره جشن ها به پایان می برند.  

در این جا بد نیست گزارشی را بخوانیم که خبرگزاری مهر بمنظور یافتن ریشه های این روز بسیار مهم برای ایرانیان، تهیه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله کاظمی فرامرزی پژوهشگر اجتماعی در خصوص رسم و رسومات سیزده بدر به این خبرگزاری گفته: مردم از قدیم در این روز به صورت گروهی و گاه چند خانواده با هم غذای ظهر را آماده کرده و نیز آجیل ها و خوردنی های سفره هفت سین را با خود برداشته، به دامان صحرا و طبیعت می روند و سبزه هفت سین را با خود برده و به آب روان می اندازند.
به دامن صحرا رفتن، شوخی و بازی کردن، دویدن، تاب خوردن و در هر حال جدی نبودن، از سرگرمی ها و ویژگی های روز سیزده است
وی ادامه می دهد «گره زدن سبزه، به نیت باز شدن گره دشواری ها و برآورده شدن آرزوها، از جمله بیرون کردن نحسی است». این باور، معروف است که «سبزه گره زدن دختران دم بخت» شگونی برای ازدواج و همسر یابی است.
در فرهنگ اساطیر نیز برای رسم های سیزده بدر، معانی تمثیلی آمده است؛ «شادی و خنده» در این روز به معنی فروریختن اندیشه های تیره و پلیدی، «روبوسی» نماد آشتی و به منزله تزکیه، به «آب افکندن سبزه های تازه رسته»  نشانه دادن هدیه به ایزد آب یا " ناهید " و «گره زدن سبزه» برای باز شدن بخت و تمثیلی برای پیوند زن و مرد برای تسلسل نسل ها، رسم «مسابقه ها بویژه اسب دوانی» یادآور کشمکش ایزد باران و دیو خشکسالی است.
این باور همگانی چنان است که اگر خانواده ای نتواند به علتی تمام روز را به باغ و صحرا برود، بویژه با دگرگونی های جامعه شهر امروز، در بعد از ظهرهر قدر هم مختصر «برای گره زدن سبزه و بیرون کردن نحسی سیزده» به باغ یا گردشگاه عمومی می رود.
دکترمحمد بقایی (ماکان) نیز سیزده نوروز را یکی از خجسته ترین آیین های ایرانی می داند و می گوید: این جشن ذاتاً حامل بیشترین شور و نشاط و سرور در میان دیگر آیین ها است.
وی ادامه می دهد: تأملی دقیق در تاریخ همه جوامع از جمله تاریخ کشورمان نشان می دهد که شادی و نشاط عنصر اصلی پیشرفت و ترقی در همه زمینه ها به خصوص فرهنگ و اقتصاد بوده است؛ نمونه بارز آن ایامی است که ایرانیان از هر عاملی برای ایجاد شادی و نشاطی معقول در زندگی خود بهره می گرفتند و به همین سبب در شمار جوامع خلاق و پیشرو بوده اند.
او اضافه می کند: شادی های مکتوم در آیین "سیزده بدر" یکی از نمادی ترین اعمالی است که در تعظیم به خالق جهان می توان یافت، یعنی شادی حاصل از افکار و اندیشه هایی والا، که نه تنها میانه ای با نحوست ندارد، بلکه حکایت از جوهر زندگی دارد.
این پژوهشگر تأکید می کند «سیزده نحس نیست تا آن را "در" کنند». این کلمه در ترکیب «سیزده بدر» به معنای «خارج کردن»، «بیرون کردن» یا «در کردن» نیست، بلکه مقصود از «در» دشت و دره است؛ بنابراین «سیزده بدر یعنی رفتن به در و دشت» که به هیچ روی ربطی به در کردن نحوست ندارد.
بقایی ادامه می دهد: ابوریحان بیرونی در کتاب معروفش، آثارالباقیه، آنجا که از نیاکانش، مردم ایران باستان سخن می گوید به روزهای سال اشاره می کند و درباره سیزدهم فروردین می نویسد: ایرانیان باستان هر روز از ماه را نامی می خواندند و سیزدهمین روز هر ماه «تیر روز» نامیده می شود و «تیر» نام فرشته ای عزیز و نام ستاره ای بزرگ و نورانی و خجسته است.
برخی مورخان معتقدند این روز سابقه ای ٤ هزار ساله در فرهنگ ایرانی دارد. اما آنچه قابل توجه است در گذر این همه سال، آیین های آن دستخوش تغییر نشده است.
 
نشست "دوستان سوریه" : باید برای سوریه مهلت تعیین کرد

دومین نشست «دوستان سوریه» با شرکت نمایندگان اپوزیسیون و وزیران امور خارجه ٧٤ کشور جهان  در استانبول -  یکشنبه اول آوریل، ١٣ فروردین

نوشتۀ شهلا رستمی
"دوستان سوریه" امروز درپایان نشست خود در استانبول خواستار تعیین تاریخی برای رژیم سوریه برای پایان دادن به خونریزیها شدند..

دومین نشست "دوستان سوریه" که امروز، یکشنبه اول آوریل (13 فروردین)، با شرکت نمایندگان اپوزیسیون و وزیران امور خارجه 74 کشور جهان ، برای بررسی چگونگی پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه در شهر استانبول ترکیه تشکیل شد، یکپارچه از طرح کوفی عنان، فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، پشتیابی نمود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به هنگام گشایش این نشست گفت باید حق مردم سوریه را در دفاع از خود به رسمیت شناخت چرا که این مردم قربانی یک کشتار جمعی شده اند.
"آلن ژوپه"، وزیر امور خارجه فرانسه، در حاشیه این نشست گفت برای جلوگیری از این خون و خونریزی، باید یک مهلت برای رژیم سوریه تعیین کرد چرا که خطر درمنجلاب فرو رفتن این تنش وجود دارد. .
مخالفان دولت سوریه گفته‌اند که از درخواست‌هایی که برای ارائه تسلیحات به گروه‌های مسلح مخالف دولت مطرح شده‌اند، حمایت می‌کنند.
اعضای شورای ملی سوریه که خود را نماینده رسمی سوریه می دانند بار دیگر
از کشورهای شرکت کننده تقاضای سلاح کردند.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی، دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با خانم کلینتون گفته بود : مسلح کردن مخالفان دولت سوریه، یک "وظیفه" است، چون مخالفان نمی‌توانند بدون اسلحه، از خود دفاع کنند.
 اما بیشتر کشورهایی که نمایندگان خود را به نشست "دوستان سوریه" در استانبول فرستاده‌اند، از چنین طرحی حمایت نمی‌کنند.
از جمله نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق است که با لحنی تند امروز عربستان سعودی و دوحه را که موافق مسلح کردن اپوزیسیون سوریه هستند، مورد حمله قرار داد و گفت که رژیم بشار اسد واژگون نخواهد شد. او گفت دادن سلاح به اپوزیسیون ثبات منطقه را به خطر می اندازد.
این نگرانی وجود دارد که در صورت ارسال تسلیحات به سوریه، جنگ فرقه‌ای داخلی در این کشور به راه بیافتد
و گر چه دولت سوریه گفته بود طرح کوفی عنان را می پذیرد، با این حال، نیروهای دولتی به حمله به مخالفان دولت درچند شهر ادامه دادند. دیروز، شنبه هم ، به گفته گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه ، دست‌کم 25 نفر در درعا، ادلب و حمص کشته شده‌اند
به گزارش نهادهای بین المللی، از زمان آغاز اعتراضات ضددولت سوریه از سال گذشته تاکنون، دست‌کم 9 هزار نفر در این کشور جان خود را از دست داده‌اند..
رضا پهلوی، کمدی شفافیت جرس و اگرهایی در باره همه چیز

imageاین روز‌ها برخی‌ محافل خبری در تلاش برای مطرح کردن نام رضا پهلوی........این جمله آغاز مقاله‌ای از کیهان نیست، جرس است که البته در نوع برخورد فرق چندانی هم با کیهان ندارد، شخصا معتقدم که اگر آقای شریعتمداری همین مدت که دوستان جرس در بیرون از ایران زندگی‌ کرده‌اند، در خارج مشغول تحصیل و تحقیق بود، احتمال این که ادبیات موقر تری از جرس امروز استفاده کند بیشتر می‌بود، ولی‌ حیف که این نظریه را نمی‌توان اثبات کرد چرا که آقای شریعتمداری در دایره قدرت ماند و دوستانش در جرس مجبور به جلای وطن شدند!
هر چه علمای طیف جرس و دوستان اصلاح طلب حکومتی بیشتر سخن می‌گویند بیشتر روشن میشود که این «ایران برای همه ایرانیان» چقدر مصداق عملی‌ دارد، ایرانی‌ که کماکان بهایئ‌ها، همجنس‌گرایان، مجاهدین، مشروطه‌خواهان و ...هنوز تبعه آن به حساب نمی‌آیند.
در این نوشتار اصلا بنا ندارم از سلطنت یا رضا پهلوی دفاع کنم، برای منی که بهترین آرزو‌ها و سال‌های زندگی‌‌ام مانند میلیون‌ها ایرانی‌ دیگر در سایه سو مدیریت حیرت آور «رهبران» گفتمان اصلاحات هدر رفت و شاهد شکست جنبش‌های اعتراضی مردم ایران به لطف دخالت‌ها و قدرت طلبی‌های آقایون اصلاح طلب درون حکومتی بودم، این شعار‌های عوام فریبانه «دموکراسی، تساهل، ایران برای همه ایرانیان و...» با برخورد‌های حذفی و عملکرد کاملا غیر شفاف آقایان طیف جرس بسیار دردناک است، در روزهای سرنوشت سازی که تنها همدلی و اتحاد «شاید» ایران را از پرتگاه جنگ و تجزیه دور کند، حسادت‌ها و تنگ نظری‌های این جماعت ورای وطن فروشی است.
بد نیست دوستان جرس برای روشن شدن افکار «غیرخودی»هایی‌ مثل من به چند سوال ساده پاسخ دهند.

۱-منابع مالی جرس از کجا تامین می‌شود؟
۲-آقای مهاجرانی که تمام مدت عمر خود کارمند دولت یا نماینده مجلس بوده است اکنون چه گونه در سایه استعمار پیر گذران امور می‌کند؟ بعید میدانم پس انداز حقوق کارمندی حتی وزارت و وکالت بتواند هزینه زندگی‌ و تحصیل فرزندان ایشان در بلاد کفر را تامین کند. البته همه مطمئنیم که حتا لکه خاکستری بر دامن ایشان نیست.
۳-جناب مزروعی چطور؟ باقی‌ دوستان چطور آیا همه از فروش باغ پسته کذائی همچنان ارتزاق می‌کنند؟
۴-از اعضا و شفافیت... در مورد «شورای هماهنگی‌» نمی‌پرسم چون بیشتر حالت شوخی‌ است
۵-صحبت از لابی کردن رضا پهلوی با جمهوری‌خواهان کرده‌اید، متولیان بزرگترین زد و بند تاریخ ۳۳ ساله حکومت اسلامی با جمهوری‌خواهان در آزادی گروگان‌ها و بعد خرید اسلحه چه کسانی‌ بودند؟ پس از آن چه کسانی‌ با جمهوری خواهان در حمله به افغانستان هماهنگی‌ کردند؟
۶-صحبت از آلترناتیو سازی کرده اید، آیا از نامه نگاری‌های رهبر عظیم الشان تان با  مقامات امریکایی قبل از انقلاب ۵۷ و دادن اطمینان به ایشان که حکومت آینده (آلترناتیو حکومت فعلی) به منافع آمریکا صدمهٔ نخواهد زد آگاهی‌ دارید یا مردم را گیر آورده‌اید؟
 دوستان جرس. من هم مثل خیلی‌ دیگر از ایرانی‌‌ها اعتقاد دارم که کارنامه تمام گروه‌های سیاسی از جبهه‌ ملی‌ تا توده، از مشروطه خواه تا مذهبی‌ توام با اشتباهات تاریخی‌ است که مجموع آنها باعث شده تا امروز ایران گرفتار این بلا باشد. در شرایطی که ماجارجویی‌ها و خودکامگی‌های سلطان فقیه سرنوشت میلیون‌ها انسان را به خطر انداخته، به جای همدلی، و اتحاد و بجای گوش دادن به صدای مردم که خواهان تغییر اند، شما با «غیر خودی» کردن تمام نیرو‌های سیاسی و ادعای رهبری جنبش مردمی این پتانسیل عظیم تغییر و شکوفایی را به بیراهه میبرید و همان کاری را تکرار می‌کنید که ۳۳ سال است به آن مشغولید، حذف غیر خودی به هر قیمت!
به امید روزی که همدلی و تساهل و تسامح بیشتر از یک شعار در رفتار دوستان طیف جرس نمود پیدا کند، تا آن روز، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران.
تهدید کشورهای حامی مخالفان بشار اسد از سوی معاون ستاد کل نیروهای مسلح

کلمه: همزمان با حضور نمایندگان بیش از هشتاد کشور در اجلاس “دوستان مردم سوریه” در ترکیه، معاون ستاد کل نیروهای مسلح “نیروهای خارجی دخیل در آشوبهای سوریه” را به “گوشمالی” تهدید کرد.
بر اساس گزارشی که سایت فرهنگ آشتی امروز – سیزدهم فروردین – منتشر کرده، سردار جزایری گفته است: ارتجاع عرب و سایر کشورهایی که در نا آرامی های سوریه نقش داشته اند باید تنبیه شوند.
وی همچنین افزوده است: آمریکا و انگلیس به خاطر به آشوب کشانیدن سوریه مجازات خواهند شد.
این مقام بلندپایه نظامی کشور در حالی زبان به تهدید کشورهای مختلف گشوده است که در اجلاس اخیر بسیاری از طرف های حاضر خواستار دعوت از ایران برای مشارکت در روند حل دیپلماتیک بحران سوریه شده بودند.
نشست اخیر در ترکیه با هدف پایان دادن به خشونت ها در سوریه و وادار کردن حکومت بشار اسد به اجرای طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان برگزار شده است.
این نشست یک روزه که به میزبانی ترکیه برگزار شد، با سخنرانی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور آغاز شد. اردوغان در سخنان خود ضمن مخالفت با هر طرحی که به بقای رژیم فعلی سوریه کمک کند، تصریح کرد که «اگر شورای امنیت از برعهده گرفتن مسئولیت خودداری کند، جامعه جهانی چاره‌ای جز این ندارد که حق دفاع شخصی مردم سوریه را به رسمیت بشناسد.»
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این نشست گفت: «نزدیک به یک‌هفته از پذیرش طرح صلح کوفی عنان از سوی حکومت سوریه می‌گذرد و ما باید نتیجه بگیریم که رژیم سوریه نیز به فهرست بلندبالای پیمان شکنان افزوده شده است.»
طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان شامل آتش بس فوری، آغاز مذاکرات حکومت و مخالفان، تضمین دسترسی کمک‌های انسان‌دوستانه به مناطق بحرانی و خروج جنگ افزار سنگین و سربازان رژیم از شهرها و روستاها است.
جرس:
میلیون‌ها تن از شهروندان میانمار امروز ـ یکشنبه ـ پای صندوق‌های رای رفتند تا نمایندگان خود را در انتخابات میان دوره‌ای پارلمان تحت حکومت نظامیان، انتخاب كنند.
 به گزارش ايلنا به نقل از راديو اروپاي آزاد، در میانمار نزدیک به ۹ میلیون شهروند واجد شرایط رای دادن هستند و نامزدهای انتخاباتی بر سر ۴۸ کرسی خالی باقی مانده پارلمان که در مجموع هزار و ۱۶۰ کرسی دارد، رقابت می‌کنند.
 «آنگ سان سوچی» چهره شاخص اپوزيسيون میانمار و رهبر حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» که همراه با ۴۳ تن دیگر از اعضای این حزب در این انتخابات شرکت می‌کند، هفته گذشته گفت كه هرچند نمی‌تواند این انتخابات را آزاد و عادلانه ارزيابي کند اما برای تثبیت فرایند دموکراسی در آن شرکت خواهد کرد.
 آنگ سان سوچی و شماری از مقام‌هاي بلندپایه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بار‌ها از وقوع تقلب از جمله خرید رای مردم و تخلف در ثبت اسامی افراد واجد شرایط رای دادن و امثال آن شکایت کرده‌اند.
 سوچی افرادی را که دارای سمت‌های دولتی هستند، مسئول چنین اقدام‌هايي دانسته است.
 وزارت خارجه میانمار اعلام کرده است كه به دیپلمات‌ها و نمایندگان بین‌المللی اجازه داده شده تا بر روند انتخابات وشمارش آرا نظارت کنند و همین طور به خبرنگاران نیز اجازه داده شده تا انتخابات امروز را انعکاس دهند.
 بنا بر اعلام وزارت خارجه میانمار، نتایج انتخابات میان دوره‌ای طي مدت یک هفته اعلام می‌شود.
 انتخابات بعدی پارلمان در میانمار قرار است سال ۲۰۱۵ ميلادي برگزار شود.

جرس:
 در حالی که خبرگزاری رویترز از تعلیق فعالیت خود در ایران خبر داده، مسئولان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با گذشت بیش از دو روز از این اتفاق، هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
 به گزارش مهر، رویترز در خبری که روز جمعه آن را روی خروجی‌اش قرار داد، از تعلیق فعالیت خود در ایران به دستور اداره‌کل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد خبر داد و اعلام کرد که کارت خبرنگاری ۱۱ تن از پرسنل‌اش در ایران توسط این اداره‌کل توقیف شده است.
 رویترز همچنین در خبر خود آورده است که این اتفاق، بعد از پخش گزارشی از فعالیت یک باشگاه زنان ایرانی موسوم به «نینجا» رخ داده است.
 البته این خبرگزاری انگلیسی اذعان کرده که بخشی از اطلاعات گزارش مذکور نادرست است و به همین خاطر آن بخش‌ها را اصلاح کرده است.
 «استفان آدلر» سردبیر رویترز در تهران با بیان این که «بخشی از این گزارش نادرست بوده و به همین خاطر اصلاح شده است» گفت: «ما اذعان می‌کنیم که این اشتباه صورت گرفته است و آن را مسئله‌ای بسیار جدی می‌دانیم و به همین خاطر پس از آنکه متوجه این اشتباه شدیم، در همان روز آن را اصلاح کردیم.»
وی همچنین تاکید کرده است: «ما علاوه بر این یک بازنگری داخلی انجام و اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهی صورت داده‌ایم؛ سیاست ما این است که صادقانه به اشتباهات خودمان اقرار و آنها را به گونه‌ای شایسته اصلاح کنیم.»
 رویترز پس از شکایت این باشگاه هنرهای رزمی که تصاویر مربوطه از آنجا تهیه شده بود، این گزارش را اصلاح کرد؛ عنوان اولیه گزارش رویترز «هزاران زن نینجا به عنوان آدمکش در ایران آموزش می‌بینند» بود که این خبرگزاری آن را به این عنوان اصلاح کرد که «سه هزار زن نینجا در ایران آموزش می‌بینند.»
در پی این اتفاق، خبرنگار مهر با محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تماس گرفت که وی بدون تائید یا رد این خبر، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارتخانه را تنها مقام مسئول و منبع موثق برای اطلاع‌رسانی در این مورد عنوان کرد.
اما تلاش خبرنگار مهر برای برقراری ارتباط با محمدجواد آقاجری مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد به جایی نرسید و بعد از گذشت ۲۴ ساعت از رسانه‌ای شدن این خبر از سوی رویترز، موضع خاصی از سوی وزارت ارشاد درباره این ماجرا اتخاذ نشده است.
جرس: 
نیروهای امنیتی سوری معاون فرمانده گروه مسلح مخالف سوریه را دستگیر کردند.
به گزارش خبر آنلاین، خبرنگار شبکه العالم گزارش داده است نیروهای امنیتی سوری «المعتصم بالله ابوالولید» معاون فرمانده گروه موسوم به «شورای نظامی ارتش آزاد» در استان دمشق را دستگیر کردند.