۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها!
تقی روزبه


امسال روزجهانی کارگر-اول ماه مه-درشرایطی برگزارمی گردد که نظام سرمایه داری هم چنان بایکی از شدیدترین بحران های اجتناب ناپذیر خود دست به گریبان است.بحرانی که علیرغم تلاشهای بی وقفه دولتها وکارچرخان های نظام سرمایه داری برای مهارآن، وباوجود تزریق تریلیون ها دلار ازمنابع عمومی ودسترنج زحمتکشان به حلقوم این بیمارسیرنشدنی (ازسال 2008 باین سو)، بحران علیرغم برخی افت وخیزها، هم چنان سیر صعودی داشته و درحال ژرف شدن است. مدتهاست که سرمایه داری برای کسب سودوانباشت بیشترسرمایه، باولع سرسام آوری به فازوابعادجدیدی ازجهانی سازی وکالائی کردن همه حوزه های زندگی، ولاجرم استثمارمستقیم ویا غیرمستقیم میلیاردها انسان روی آورده است. افزایش تضاد انسان با انسان(شکافهای اقتصادی واجتماعی) وتضاد انسان با طبیعت (تخریب محیط زیست تامرزهای غیرقابل بازگشت) ،توسل به میلیتاریزم وخشونت وجنگ به بخشی ازسازوکارهای جاری جوامع بشری و برای حل وفصل مناقشات واختلافات وتخصیص منابع و بودجه های عظیم برای تولید ودادوستد وسایل انهدام ونابودی،ازپی آمدهای اجتناب ناپذیرسلطه مناسبات سرمایه داری برجوامع جهانی بوده است.
سرمایه داری با جهانی کردن بیش ازپیش خود درعین حال بحران های خود را نیز جهانی کرده واکثریت بسیارعظیمی ازجوامع بشری را تحت تأثیرپی آمدهای ویرانگر عملکرد خود قرارداده است. گوئی ترکیدن حبابهای گوناگون بحران دراین یا آن حوزه واین یا آن بخش فقط نشانه هائی هستند ازوجودحباب بزرگتری(حباب حباب ها)بنام نظام سرمایه داری. بسیاری ازکارگران ومزدوحقوق بگیران وبسیاری اززحمتکشان وبیکاران جهان ازاسثتماروزورگوئی وولع بی پایان سرمایه داران ودولتهایشان خشمگین اند وبه انواع واشکال گوناگون وازجمله اعتصابات وتسخیرخیابانها انزجار خود را از سرشکن کردن بارسنگین بحران وبرنامه ریاضت اقتصادی به گرده زحمتکشان، که به معنای انتقال دسترنج آنها به بانک ها وکلان سرمایه داران است به نمایش می گذارند. اعتراضات خیابانی واعتصابات گسترده کارگران یونان که حلقه ضعیف بحران اروپا را تشکیل می دهد،آئینه تمام نمائی است از نمایش جنایت،فلاکت آفرینی ومیزان پای بندی به دموکراسی توسط سرمایه جهانی وکارگزاران آن. وقوع تظاهرات واعتصابات بزرگ وگسترده دراسپانیا وپرتقال وایتالیا وفرانسه ورومانی و در آفریقای جنوبی ویا هند واسرائیل وحتی درآمریکا وکانادا واسترالیا وبسیاری ازکشورهای دیگرجهان درطی یکسال گذشته واوج گیری آنها درماههای اخیر، نشان دهنده برآمد تازه ای در اعتراضات وپیداشدن حال وهوای جدیدی درآستانه ماه مه است.
آیا براستی شاهد تعبیررؤیای اعتصاب عمومی وسراسری درمقیاس جهانی هستیم ؟ آیا اعتصابات واعتراضات جاری ومداوم دراقصا نقاط جهان وجنبش های اجتماعی گوناگون می توانند به یمن روزکارگر به یکدیگرگره خورده وتجلی پیوند وهمبستگی پرشکوه محل کاروخیایان ومحلات باشند؟ آیا آنگونه که یکی ازشعارهای جنبش تصرف وال استریت مطرح ساخته است،جنبش ضدسرمایه داری اول ماه مه را به روزبدون99% تبدیل می کند وبه جهانیان نشان می دهد که علیرغم لاف وگزاف سرمایه داران پیرامون نقش بی همتای خود، بند ناف وهستی اشان ازکجا تغدیه می کند؟ واینکه بدون تلاش وکار آنها شریان نظام سرمایه داری منجمدشده وازکارخواهد افتاد. براستی روزبدون 99% ها چگونه روزی است؟ روزی است که نشان داده خواهد شد تداوم زندگی وحیات جهان تاچه اندازه به تلاش وکارآنان وابسته است وبدون آن،کارخانه ها وخدمات اعم ازبهداشتی واداری وآموزشی وحمل ونقل ونظافت وکارخانگی و... ازحرکت بازخواهند ایستاد.البته نمونه ها وپی آمدهای توقف نسبی وموقتی کاردرمقیاس کشوری را بارها دراین یا آن نقطه جهان دیده ایم،اما بسنده کردن به چنین حربه هائی درعصرجهانی شدن سرمایه وتصمیم گیری نهادهای فراملیتی سرمایه برای سرنوشت میلیاردها جمعیت کره زمین اگرچه هم چنان لازمند، ولی به تنهائی کافی نبوده و فاقد پتانسیل اخطاری وبسیج کنندگی لازم برای مقابله با تعرض وزورگوئی سرمایه جهانی شده هستند. ازهمین رواعتصاب عمومی وسراسری درمقیاس جهانی،می تواند گامی درراستای طلیعه ظهور طبقه کارگرجهانی وپرکردن این حلقه مفقوده درجنبش طبقاتی باشد. درآن صورت بهترمی توان طلسم رازوارگی سرمایه را باطل ساخت ونشان دادکه منشأ زندگی وحیات اجتماعی ازکجا نشأت می گیرد وبه مقابله با لاف وگزاف سرمایه وسرمایه داران پرداخت که باهزاران توجیه وترفند به انکارنقش کارگران به مثابه مولدین واقعی ثروت وقدرت پرداخته و بااشاعه آگاهی کاذب و رخنه درفهم وشعورمردم سعی می کنند که سرمایه وطبقه سرمایه دار را به مثابه سوژه های خلاق وبی همتا وانمود سازند.
بی تردید درصورتی که تنها به شعار یک روزبدون نودونه درصدی ها یعنی به تعطیل کاراکتفاشود(که آنهم خواه ناخواه نسبی بوده وبه معنی خواباندن مطلق کاردر همه حوزه هانیست)هنوزنمی توان آن را بطورواقعی روزمتعلق به 99% ها دانست، اگرکه نتواند با شعارتکمیلی وتهاجمی اشغال خیابانها وممانعت ازکاریک درصدی ها همراه شود.چرا که بسنده کردن به آن شعاردفاعی گرچه نقش واهمیت مولدین واقعی ثروت وقدرت درچرخش نظام کنونی وگردش سرمایه ووابستگی ذاتی سرمایه را (ونه الزاما وابستگی متقابل کارگران به سرمایه را ) به نیروی کارواستثمارزحمتکشان نشان می دهد،ولی هنوزتارسیدن به این نقطه که کارگران وزحمتکشان برای زندگی وایجاد جهانی دیگر نیازی به سرمایه ندارند وفراترازآن باید ازشرآن رها شوند، وازکارگرسازنده سرمایه تا تبدیل شدن به سوژه های خودرهان وقراردادن تولید درخدمت زندگی ونه زندگی درخدمت آن، فاصله بسیاراست. بهمین دلیل درهمان فراخوان جنببش وال استریت،شعارفوق با شعاربیائید این روز را -باممانعت ازکارکردن یک درصدی ها- به روز"بدون یک درصدی ها "تبدیل کنیم نیز همراه است. بهرحال ترکیب این شعارها درجهانی که پیوسته درزیر تبلیغات وانتشاربهمن وارآگاهی کاذب بمباران می شود ،نه فقط واکنشی است علیه وارونه نمائی بورژوازی ازنقش واقعیت های اجتماعی،بلکه گامی است مهم درخود باوری وکنشگری درراستای بسیج پایه های اجتماعی برای جنبشی که هدف خود را تصرف زندگی وکارودموکراسی مصادره شده ازچنگ بورژوازی قرارداده است.
ازاین منظرباید گفت که هدف کارگران فراتر ازیک روز خواباندن(نسبی)چرخ زندگی است. آنها نمی توانند خویشتن را درچهارچوب این نوع اقدامات دفاعی محدودکنند.برای آنها تولید باید ضرورتا درخدمت زندگی ومبارزه برای رهائی ازکالاشدن نیروی کار وانهدام نظام مزدی باشد ونه آنکه کارو زندگی آنها گروگان سود آوری سرمایه باشد. فراخوان به اعتصاب عمومی درمقیاس جهانی،که امروزه به مثابه ابزارمهمی برای مقابله با سیاست های فلاکت آفرین بورژوازی به یک نیاز وضرورت اساسی تبدیل شده است، ولوآن که می دانیم درعمل با محدودیت ها وموانع بیشماری-وسرآمدشان سیاست سرکوب وتفرقه افکنی- مواجه است،تمرین لازم وخوبی است برای مقابله با کرختی وبیداری روح مبارزاتی برای نبردهای طبقاتی بزرگتروجهان شمولی که درپیش رو است. ودراین راستا روزجهانی کارگربدلیل پتانسیل نهفته درآن که ناظربرهمبستگی طبقه جهانی نیروی کار است وقدرت بسیج کنندگی اش، بطورطبیعی فرصت مناسبی برای آن است.
علاوه براین،آنچه که می تواند به ماه مه امسال برجستگی خاصی بدهد،وجود شرایط وزمینه های عینی ناشی ازتداوم وعمق بحران سرمایه داری ازیکسو ونوع بسیج وسازمان یابی منعطف ودرابعادجهانی ازسوی دیگر است.
هم اکنون به موازات تلاش های گوناگونی که توسط جنبش های اجتماعی گوناگون دراقصی نقاط جهان صورت می گیرد، جنبش تصرف وال استریت به نوبه خود و باتوجه به نگاه جهانی اش به سرمایه و بحران حاضر، فراخوان اعتصاب عمومی درمقیاس جهانی ودرگستره 99% را داده است.آنها ازتمام کسانی که ازآرمان عدالت اقتصادی ودمکراسی راستین حمایت می کنند درخواست کرده اند که دراین روز کار،تحصیل درمدرسه ودانشگاه،کار درخانه،خرید ومراجعه به بانک ها را تعطیل کنند و مهمتر ازهمه خیابانها را به تصرف خود درآورند واگرمی توانند بااقدامات اخلال گرانه درمراکزشهر این روز را به روزبدون یک درصدی ها تبدیل کنند! دراین فراخوان همه اقشارگوناگون کارباتنوعات بی شمارخود ،وهمه جنبشهای اجتماعی مورد دعوت قرارگرفته اند.
براساس این فراخوان کنشگری وابتکارات تک تک مدافعان عدالت اقتصادی ودموکراسی راستین می تواند به این هدف بزرگ معنابه بخشد.ازهمین روبا دعوت ازیکایک آنها می خواهد که ازهمین حالا به این مسأله فکرکنند که چگونه می توانند دراین حرکت شرکت کنند.
دراین فراخوان هم چنین پیشنهادها وراه های شش گانه ای برای مشارکت فعال همه کنشگران درهمه نقاط جهان ارائه شده است که رئوس آنها عبارتنداز:
1-باجنبش تصرف درمحله خودتان همکاری کنید(واگرنبود ویامایل نبودید خودشبکه ای ازآن را ایجادکنید!.مجامع عمومی این جنبش ها بازهستند وهرکس می تواند درآن مشارکت فعال داشته باشد).
2-خبراعتصابها را درشبکه های اجتماعی پخش کنید(به همراه آدرس امیل برخی ازآنها برای اتصال شبکه ها).
3- گروه خویشاوند جنبش درست کنید(شبکه سازی).
4-به شبکه کنفرانس میان جنبشی اعتصاب عمومی به پیوندید(برای اتصال شبکه ها وشنیدن وطرح پیشنهادات ونظرات)
5-با کارگران صحبت کنید(بااتحادیه های محلی وسازمان های کارگری برای شرکت درسازماندهی مستقیم این اعتصاب).
6-محل کار،محیط دانشگاه ویازیست خود را سازمان دهید.
درموردهمه این عرصه ها می توان ایده های جالبی را درشبکه ها وسایت های درگیربا آزمون ماه مه پیدا کرد.
*****
چنانکه پیداست همه مخالفان نظام سرمایه داری وهمه اسثتمارشدگان درهرکجای ازجهان که باشند می توانند به فراخور وتوانائی خوددرجنبش اعتصاب عمومی(یک روزبدون نود ونه درصدی ها) وتسخیرخیابانها(یک روزبدون یک درصدی ها) حضورشایسته داشته باشند. این فراخوانی نیست برای دعوت دیگران به قرارگرفتن در زیرچتر وپرچم یک جریان معین، بلکه فراخوانی است برای انجام کنشگری مشترک علیه تاروپودهمه جاگسترده شده سرمایه داری توسط هرفرد وگروه وجریان وشبکه درهرجائی که ایستاده باشند.مهم اما این است که این تنوع بی پایان حرکت درمقیاس جهانی با به اشتراک گذاشتن پراتیک واقدام خود وازطریق تلاقی با آنچه که دیگرفعالان وسایرکنشگران باشتراک گذاشته اند، ودرشماری ازشعارها واشتراکات بنیانی واقدامات عملی ، یک حرکت وهمبستگی جهانی را به نمایش بگذارد.
برای شرکت دراعتصاب عمومی وبرگزاری هرچه باشکوه ترمارش روزجهانی کارگر ازهیچ تلاش ممکنی دریغ نکنیم! بگذارحتی اگربرای یک روزهم شده، خودخواهی های فرقه ای ویاخودبینی های فردی ،جای خود را به همبستگی بدون چشم داشت بدهد.
2012-03-28 09 -01-1391
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/
اخبار و گزارشات کارگری ۹ فروردین ۱۳۹۱

- اعتصاب کارگران نی بر نیشکر هفت تپه
- سایت جنبش کارگری درگذشت مادر صمدی زکریا را تسلیت می گوید.

- اسپانیا در آستانه دور جدید اعتصاب های کارگری
- اعتصاب کارگران معادن در استراليا


اعتصاب کارگران نی بر نیشکر هفت تپه

به گزارش رسیده به کمیته هماهنگی، بیش از 1000 کارگر نی بر نیشکر هفت تپه از روز شنبه (5 فروردین) تا دوشنبه (7 فروردین) به مدت سه روز دست به اعتصاب زده و در محل کمپ های نی بری تجمع کردند.
خواسته اصلی این کارگران اجرای طرح مشاغل سخت و زیان آور و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل می باشد. شرایط کار این کارگران بسیار سخت و مشقت بار می باشد و آنان بعد از مدت کوتاهی اشتغال دچار بیماریهای ناشی از این شغل می گردند و یا در اثر حادثه دچار نقص عضو می گردند.
همچنین تعدادی از کارگران هفت تپه طی نامه ای به مدیریت خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند که از سال 68 تا به کنون اجرا نشده است و اعلام کرده اند که اگر به زودی این طرح اجرا نشود دست به اعتصاب خواهند زد. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یکی از کارهایی بود که نمایندگان سندیکای نیشکر هفت تپه دنبال می کردند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-9 فروردین 1390

سایت جنبش کارگری درگذشت مادر صمدی زکریا را تسلیت می گوید.

گویا تقدیر را چنین رقم زده اند که صلیب سنگین رنج های عظیم را انسان های بزرگ بر دوش کشند. خبر درگذشت مادر صمدی زکریا، مادر گرامی و فداکار رضا شهابی سوگوارمان کرد. واپسین ماه ها و لحظات زندگی مادر صمدی زکریا با قلبی مملو از درد و بی تابی برای دیدار رضا به آخر رسید. اندوه از دست دادن مادر صمدی زکریا زمانی سخت تر است که بدانیم تا دم آخر نام ثمره زندگیش رضا را بر زبان می راند و در انتظار دیدار او بود. انتظاری که البته از سوی دستگاه ظلم پاسخی نگرفت. اندوه از دست دادن مادر سنگین است. اما اندوه از دست دادن مادری که فرزند را در دامان زحمت و غرور پرورده است سنگین تر. ما در برابر رنج های بزرگ چنین مادری به احترام سر تعظیم فرود می آوریم و از وی با افتخار یاد می کنیم، و بدین ترتیب تسلی می یابیم. اما رضا شهابی...
و اما درد این ضایعه برای رضا که شاهد بی تابی ها و تلاش مادر برای آزادی و دیدار وی بود، سخت سهمگین است. براستی مگر رضا چه کرده بود که باید از دیدار مادر در آخرین لحظات محروم می شد.
جرم رضا داشتن روحی لطیف و مجروح در برابر فقر و تیره روزی و استثمار طبقاتی است. گناه وی تسلیم ناپذیری صخره ای در برابر دشمن طبقاتی است.
و اینک اندوه از دست دادن مادر نیز بر این روح مجروح نشست. ولی بی تردید این زخم نیز بر سختی این صخره خواهد افزود. مگر نه آن است که مادر جوهر وجود خود را به فرزند سپرده است. رضا سر فرود نخواهد آورد. درگذشت مادر صمدی زکریا در کنار مقاومت رضا در صفحات تاریخ جنبش کارگری نگاشته خواهد شد.
سایت جنبش کارگری این ضایعه را به رضا شهابی و بستگان مادر صمدی زکریا و طبقه کارگر ایران تسلیت گفته شریک غم بازماندگان است.

اسپانیا در آستانه دور جدید اعتصاب های کارگری

به گزارش مورخ28مارس یورونیوز،اتحادیه های کارگری و دانشجویان اسپانیا خود را برای برگزاری یک اعتصاب عمومی و سراسری در روز پنجشنبه علیه طرح تغییر قانون کارآماده می کنند.
در پی تشدید بحران اقتصادی، دولت اسپانیا هم تلاش می کند تا مانند دیگر کشورهای اروپایی، با کاستن ازحقوق و مزایای مزدبگیران، امکان سودآوری سرمایه را تضمین کند. این امر، با مخالفت شدید سندیکاهای کارگری مواجه شده است. آقای توکسو، رهبر اتحادیه “کمیسیون کارگران“، توجیه های دولت برای اصلاح قانون کار را تبلیغاتی سیاسی می داند که می کوشد جامعه را به خواب و بی عملی بکشاند.
اعتصاب روز پنجشنبه، اولین اعتصاب عمومی از زمان به قدرت رسیدن ماریانو راخوی، نخست وزیر حزب محافظه کار مردمی به شمار می رود.
طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در اسپانیا بیست و سه درصد است. طرح اصلاح قانون کار امکان بیشتری را برای کارفرمایان در جهت کاهش دستمزد و اخراج کارگران، فراهم می کند.
روز چهارشنبه، نمایندگان اتحادیه های کارگری، طی درخواستی از پارلمان اسپانیا خواستند تا مفاد پیش نویس قانون جدید کار را به نفع کارگران تغییر دهد. همزمان اعضای چند سندیکا که در مقابل پارلمان تجمع کرده بودند، ماریانو راخوی را تهدید کردند که در صورت تصویب قانون جدید کار، دولت وی پیش از تابستان سقوط خواهد کرد.

اعتصاب کارگران معادن در استراليا

به گزارش خبرگزاری رویترز از سیدنی ، حدود سه هزار و پانصد کارگر اواخر روز سه شنبه اعتصاب چهل و هشت ساعته خود را آغاز کرده اند.
یک مقام اتحادیه های کارگری استرالیا امروز چهارشنبه اعلام کرد کارگران اتحادیه ها در هفت شرکت معدن زغال سنگ متعلق به بی اِچ بی بیلیتون در این کشور اعتصاب کرده اند.
این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های معدنی در جهان محسوب می شود. معادن متعلق به شرکت بی اِچ بی بیلیتون در مجموع سالانه بیش از پنجاه و هشت میلیون تن زغال سنگ تولید می کنند که یک پنجم از حجم سالانه تجارت جهانی را تشکیل می دهد.
کارگران این شرکت خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری هستند.
منبع:واحدمرکزی خبر9فروردین
نهم فروردین ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com‍
منصوره اتفاق، همسر سعید مدنی با اشاره به تداوم بازجویی ها از همسرش:روحیه سعید عالی است

ملی مذهبی
در حالی که نزدیک به سه ماه از بازداشت سعید مدنی، فعال ملی مذهبی می گذرد، اما وی همچنان در بازجویی است و اتهام مشخصی برای وی مطرح نگردیده است.
منصوره اتفاق همسر سعید مدنی در این خصوص به سایت ملی-مذهبی می گوید: “هیچ اتهام خاصی را اعلام نکرده اند و به احتمال زیاد اجرای حکم قبلی است. البته هنوز در بازجویی هستند خودشان می گفتند بازجویی کم شده اما هنوز ادامه دارد. آنطور که گفته اند همان حکم قبلی یعنی پرونده سال هشتاد که به سه سال و نیم محکوم شدند و یک سال آن را گذرانند، به اجرا درآمده است اما این قضیه هنوز رسما اعلام نشده است.”
سعید مدنی ازجمله فعالان ملی- مذهبی است که در اسفندماه ۱۳۷۹ در جریان بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی (ازجمله مهندس سحابی، دکتر حبیب الله پیمان، دکتر محمد ملکی، محمد بسته نگار، دکتر رضا رییس طوسی و جمعی دیگر) دستگیر شد. وی حدود ۶ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران، محبوس بود. بعد از یک سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. سپس این فعال ملی مذهبی در دادگاه بدوی غیر علنی به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردید حکمی که ظاهرا در دادگاه تجدید نظر به سه سال و نیم کاهش یافته است. در حالی که این حکم هیچ گاه به طور رسمی به کسی ابلاغ نشده است.
لازم به یادآوری است که این فعال ملی- مذهبی در هفدهم دی ماه سال گذشته در خیابان بازداشت و پس از بازرسی منزل و محل کارش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد.
همسر مدنی در پاسخ به این سوال که اگر اجرای حکم قبلی است پس بازجویی و عدم ملاقات هفتگی برای چیست، خاطرنشان می کند: “گفته اند تا آخر فروردین بازجویی تمام می شود و قول داده اند تا ماه سوم تمام کنند اما اینها همه بطور شفاهی بیان شده و مکتوب نشده است. در هر حال ما منتظر هستیم و بعد از تعطیلات پیگیری های قضایی را انجام می دهیم. وکیل هم نتوانسته با ایشان ملاقات کند و اجازه مطالعه پرونده را هم هنوز نداده اند.”
خانم اتفاق با ابراز نگرانی می افزاید: “از زمانی که بازداشت شده اند فقط یک بار در روز پنج شنبه ۲۶ اسفند ماه سال گذشته ملاقات کابینی داشتیم . الان در بند ۲۰۹ سه نفره نگهداری می شوند و چون به بند عمومی نرفته اند برای ملاقات مدام باید تقاضا بدهیم اما خوشبختانه از نظر روحی خیلی خوب بودند. در هر حال شرایط سختی است و ما هم مثل بقیه خانواده های زندانیان سیاسی تحمل می کنیم. انشالله در سال جدید شرایطی فراهم گردد که همه زندانیان آزاد شوند و به آغوش خانواده هایشان بازگردند و نگرانی های همه تمام شود.”
گفتنی است، چهار محقق برجسته علوم سیاسی، تاریخ و علوم اجتماعی در ژاپن، در بیانیه ای ضمن درخواست آزادی سعید مدنی، اعلام کرده اند: “انتشارخبر دستگیری استاد ارجمند آقای دکتر سعید مدنی، مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ما را بی نهایت متعجب و بهت‌زده ساخت. استاد مدنی در سفر سال ۲۰۱۰ ، به ژاپن نه تنها ما را در اطلاعات علمی خویش شریک فرمودند، بلکه با ابراز محبت دوستانه شان ما را در جامعه علمی شیفته خویش ساختند. ایشان پس از بازگشت به ایران نیز در پروژه های علمی مشترک با محققان ژاپنی، با ایده هایشان یاری رساندند تا سطح درک ما از جامعه ایران بالاتر برود.”
دکتر سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی است که تا پیش از بازداشت در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مشغول به فعالیت علمی بوده است. وی همچنین از جمله اعضای نخستین تحریریه ماهنامه ایران فردا در کنار مرحوم عزت الله سحابی و دبیرسرویس اجتماعی این نشریه بوده است.
به گفته خانواده سعید مدنی، وی فعالیت اجتماعی از جمله مصاحبه با روزنامه های داخلی در حوزه مسائل اجتماعی مثل فقر، خشونت ،اعتیاد و … داشته است. آقای مدنی جرم شناسی خوانده و بیشتر از هرکسی این را می داند که کسی که کارعلنی می کند هیچ زمانی فعالیت مخفی و خلاف قانون انجام نمی دهد. آن هم کسی که مرتب وزارت اطلاعات او را برای بازجویی احضار می کرده است. دو سه مورد هم به خاطر همین نامه اخیر صد و پنجاه نفر احضار و تحت فشار قرار گرفته بود. هرکدام از دوستان یا فعالین ملی مذهبی را احضار می کردند می گفتند مواظب او باشید ما حکم ایشان را اجرا می کنیم…
مسعود پدرام، علیرضا رجایی، احمد زیدآبادی، امیرخسرو دلیرثانی و کیوان صمیمی از دیگر اعضای فعالان ملی مذهبی هستند که در زندان های اوین و رجایی شهر در حال گذراندن احکام غیرعادلانه خود می باشند. همچنین احسان هوشمند در شرایط بلاتکلیف نزدیک به سه ماه در زندان اوین نگهداری می شود.

شورشیان یک ژنرال نیروی هوایی سوریه را کشتند

به گزارش اشپیگل آنلاین به نقل از مخالفان، نظامیان فراری از ارتش که به "ارتش آزاد سوریه" پیوسته‌اند روز چهارشنبه (۲۸ مارس/۹ فروردین) از کمین‌گاه یک ژنرال بلندپایه‌ی نیروی هوایی ارتش سوریه را کشتند.
ژنرال خلیف عبدالله کوتاه پس از خروج از منزل‌اش در شهر حلب به ضرب گلوله‌ی مخالفان رژیم بشار اسد به قتل رسید.
مقام‌های سوریه هنوز این خبر را تأیید نکرده‌اند.
با این‌که رژیم سوریه موافقت خود را با طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل اعلام کرده است، ولی ارتش این کشور همچنان به حملات خود به مواضع معترضان و ساکنان شهرهای ناآرام ادامه می‌دهد.
گفته می‌شود نظامیان ارتش سوریه کودکان را هدف گلوله قرار می‌دهند.
ادامه درگیری‌ها در سوریه به‌رغم موافقت حکومت با طرح صلح

نیروهای اپوزیسیون سوریه می‌گویند باوجود موافقت حکومت سوریه با طرح صلح سازمان ملل متحد، عملیات ارتش این کشور علیه غیرنظامیان متوقف نشده است. گروه‌های حقوق بشری نیز از ادامه درگیرها در شهرهای مختلف این کشور خبر دادند. به نقل از این فعالان بخش‌هایی از شهر حمص همچنان زیر آتش گلوله و خمپاره قرار دارد. بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه دو روز پیش، سه‌شنبه (۲۷ مارس/ ۸ فروردین) از این شهر بازدید کرد.
رئیس‌جمهور سوریه اعلام کرده با طرح ۶ ماده‌ای کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای پایان بحران در این کشور موافق است. خروج نیروهای ارتش از مناطق مسکونی یکی از بندهای این طرح است. شماری از کشورهای جهان از جمله آلمان در مورد اجرای مفاد این طرح از سوی حکومت سوریه تردید دارند.
حکومت سوریه از یک سال پیش تا کنون تلاش می‌کند با توسل به خشونت خیزش مردمی این کشور را که خواستار اصلاحات و پایان زمامداری خاندان اسد هستند، سرکوب کند. به نقل از سازمان ملل متحد تا کنون بیش از ۹ هزار انسان قربانی خشونت‌ها در سوریه شده‌اند.آمار بالای مشارکت سیاسی زنان در کردستان ترکیه در مقابل تبعیض جنسیتی رایج در این منطقه، کارشناسان را متوجه این نکته کرده که این زنان با هدف فرار از محیط خانه جذب فعالیت‌های سیاسی می‌شوند.
۴۰ درصد اعضای کادر رهبری حزب کرد "صلح و دموکراسی" در ترکیه را زنان تشکیل مید‌هند. این حزب دارای فعالیت قانونی است و در مجلس ترکیه نیز صاحب فراکسیون است. اما در احزاب مسلح و غیرقانونی کرد نیز زنان سهم عمده‌ای دارند. در حمله روز ۲۵ مارس نیروهای امنیتی ترکیه به مقر نیروهای مسلح پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) در استان بیتلیس نیز ۱۵ زن از چریک‌های این حزب کشته شدند. از مدتها پیش آشکار شده بود که پ.ک.ک گروه‌های چریکی زن تربیت می‌کند.
در شرق ترکیه یعنی همان منطقه‌ای که پ.ک.ک مشغول جذب و تربیت زنان چریک است و احزاب سیاسی برآمده از آن منطقه زنان را در بالاترین سطوح سیاسی خود دارند، سال ۲۰۰۹ دادگاهی جنجالی برپاشد که متهمان آن پدر و پدربزرگ دختر ۱۶ ساله‌ای بودند که او را در باغچه خانه‌شان زنده به گور کرده بودند. گناه این دختر این بود که از بدرفتاری پدر و پدربزرگش به پلیس شکایت کرده بود.
مورد "مدینه" تنها یک مورد از دهها و صدها مورد آزار جسمی، روحی و جنسی زنان و دختران در شهرهایی مانند وان، سیرت، دیار بکر و دیگر شهرهای کردنشین ترکیه است. در این مناطق درصد چشمگیری از زنان سواد خواندن و نوشتن نیز ندارند. نداشتن اجازه برای آموزش به زبان کردی البته می‌تواند مهمترین دلیل این آمار باشد.
۴۰ درصد اعضای رهبری حزب کردی "صلح و دموکراسی" را زنان تشکیل می‌دهند در حالی که حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان، تنها ۱۴ درصد زن در کادر رهبری خود دارد.

تظاهرات طرفداران پ.ک.ک در استانبول در سال ۲۰۱۱

ترجیح زندگی در کوهستان به زندگی برده‌وار
"وهاب کوشکون" محقق انستیتو تحقیقات سیاسی و اجتماعی دیاربکر که خود اهل همان منطقه است درباره علت بالا بودن تعداد زنان در حزب صلح و دموکراسی به روزنامه آلمانی فرانکفوتر آلگماینه گفته: «این حزب شاخه سیاسی پ.ک.ک محسوب می‌شود و پ.ک.ک از ابتدای تاسیس یکی از شعارهای خود را آزادی زنان کرد اعلام کرد و از همان ابتدا هم کمیته زنان داشت که این کمیته کاندیداهای زن را برای کادر رهبری معرفی می‌کند و مردان حق دخالت در این زمینه را ندارند».
یک روزنامه‌نگار اهل دیاربکر نیز به فرانکفورتر آلگماینه می‌گوید: «زنان کرد به طور معمول اجازه اینکه تنها از خانه بیرون بروند را ندارند اما همکاری با حزب آزادی و دموکراسی به آنها این امکان را می‌دهد که بتوانند از خانواده فرار کنند و این حزب تنها اجتماعی است که بعد از فرار از خانه آنها را می‌پذیرد. یک زن عضو حزب حتی می‌تواند به تنهایی سفر هم بکند».
چندی پیش یکی از شبکه‌های تلویزیونی عراق گزارشی از زنان عضو پ.ک.ک پخش کرد. یکی از این زنان در این گزارش گفت: «اگر من به کوهستان نیامده بودم الان در روستای خودم بودم، پنج بچه داشتم و برده‌ی شوهرم بودم».
ظاهرا این موضوع که پیوستن به پ ک ک و شرکت در درگیری‌های مسلحانه با نیروهای دولتی می‌تواند جان اعضای این حزب را بگیرد نزد زنان یادشده در قیاس با فشارهای ناشی از مناسبات پدرسالارانه بیم و حساسیت کمتری برمی‌انگیزد.
ثریا فلاح، فعال کرد مقیم کالیفرنیا چندی پیش در مطلبی با عنوان "زنان کرد و مشارکت سیاسی" که در سایت روز آنلاین منتشر شد درباره مشارکت سیاسی زنان کرد نوشت: «این سوآل در موارد بسیاری به ذهن فعالان و مردم عادی خطور می کند که چرا زن کُرد و دختر کُرد آزادی روابط آزاد با مردان غیر خانواده را ندارد، چرا به تنهایی مسافرت نمی کند، چرا مسئول خرید خانه نیست اما در فعالیت‌های سیاسی آزاد است. بار ارزشی ایجاد شده برای شرکت در امورات سیاسی و روابط مشخص و تعیین شده مستحکم اخلاقی – نه الزامآ مورد تآیید نویسنده- امکان شرکت و حتی در مواردی پناه جویی جوانان و دختران به مکان امن‌تر با جایگاه تآیید شده در میان مردم و توده‌های عادی مردم را برای آنان فراهم می‌کند، مردمی که با رفتن دخترانشان به کوه و پیوستن آنان به احزاب و گروه‌های سیاسی، ناموس و شرف خود را در خطر نمی‌بینند. تقریبآ در هیچ جایی به موردی از موارد قتل‌های ناموسی یا جنایات خانوادگی بر خورد نمی کنیم که یکی از اعضای مذکر خانواده پس از رفتن و پیوستن دخترشان به این احزاب به قصد حذف فیزیکی آنان گامی برداشته باشند. بالعکس همیشه موارد افتخارات خانواده‌ها، دختران پیشمرگه‌شان بوده‌اند و غالبآ پیوستن به گروه‌های سیاسی، مآمن امنی است برای دخترانی که از وضع اجتماعی و سنتی اجتماع خود ناراضی‌اند مانند مورد زینب جلالیان».
زینب جلالیان در سن ۱۰ سالگی به دلیل مخالفت خانواده‌اش با تحصیل او از خانه فرار کرد و بلافاصله پس از فرار جذب پ‌.ک.ک شد. وی در سال ۱۳۸۶ دستگیر شد. حکم اعدام او در آذرماه ۸۸ به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک صادر و در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد اما در اثر مخالفت‌های جهانی، این حکم به حبس ابد تبدیل شد.وزیر امورخارجه ایران می‌گوید زمان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۵+۱ مشخص شده و گفت‌وگو در مورد محل برگزاری آن در جریان است. ترکیه تمایل خود را برای میزبانی این مذاکرات اعلام کرده است.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه روز چهارشنبه برای گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. آقای اردوغان پس از دیدار با محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که ایران از میزبانی ترکیه برای مذاکرات اتمی این کشور با ۵+۱ استقبال کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور ایران در جمع خبرنگاران گفت: «ما از قبل پیشنهاد میزبانی برای برگزاری این گفت‌و‌گوها را در استانبول مطرح كرده‌ایم و طرف ایرانی هم تمایل و آمادگی خود را از قبل اعلام كرده است.»
آقای اردوغان افزود: «با طرف مقابل ایران در گفت‌وگوهای ۵+۱ هم در چند روز گذشته در كره جنوبی رایزنی‌هایی داشتیم و منتظر نتیجه این رایزنی‌ها و دیدگاه آنها هستیم. نظر ما این است كه به روند این گفت‌وگوها کمک كنیم.»
بر اساس این گزارش نخست‌وزیر ترکیه به پرسشی درباره‌ی اینكه آیا حامل پیام خاصی از سوی برخی کشورهای غربی برای حکومت ایران است، پاسخ نداد.

رجب طیب اردوغان در تهران درباره سوریه و پرونده هسته‌ای ایران گفت‌وگو می‌کند
در همین حال، علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران در حاشیه دیدار هیات ایران و ترکیه به خبرنگاران گفت کشورهای غربی (۵+۱) از میزبانی ترکیه برای مذاکرات هسته‌ای استقبال کرده‌اند.
وی افزود:«تركیه پیشنهاد مشابهی را نیز به ایران مطرح كرده و آقای جلیلی در حال بررسی این پیشنهاد است. نظر شخصی بنده در خصوص محل برگزاری این گفت‌وگوها این است كه تركیه می‌تواند گزینه برتر باشد.»
آقای صالحی تصریح کرد که دو طرف در مورد زمان برگزاری مذاکرات به توافق رسیده‌اند. خبرگزاری رویتر زمان آغاز مذاکرات را ۱۳ آوریل (۲۵ فروردین) گزارش کرده است.
روز چهارشنبه، مذاکرات هیات‌های ایران و ترکیه به بحران سوریه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و گسترش روابط اقتصادی دو طرف اختصاص داشت.
قرار است رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز پنجشنبه ۱۰ فروردین (۲۹مارس) با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران دیدار و گفت‌وگو کند. این احتمال وجود دارد که وی حامل پیامی از سوی آمریکا برای رژیم تهران باشد.

دیدار اردوغان با اوباما در سئول
نخست‌وزیر ترکیه پیش از سفر به تهران روز یک‌شنبه ۲۵ مارس (۶ فروردین) در سئول، پایتخت کره‌جنوبی با باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کرد. آقای اوباما برا شرکت در اجلاس بین‌المللی امنیت هسته‌ای به کره‌جنوبی سفر کرده بود.

این گمانه‌زنی وجود دارد که آقای اردوغان حامل پیامی برای تهران است
به گزارش خبرگزاری رویترز باراک اوباما پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه گفت که اگرچه هنوز برای حل‌وفصل مساله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی فرصت باقی است، اما چنین فرصتی رو به پایان است.
وی افزود:«پنجره‌ای از زمان برای حل دیپلماتیک این موضوع وجود دارد، اما این پنجره در حال بسته شدن است.»
رجب اردوغان در دیدار با اوباما از قصدش برای سفر به ایران و گفت‌وگو درباره‌ی مساله هسته‌ای و نیز خشونت و کشتار معترضان در سوریه با رهبران این کشور خبر داده بود.

درخواست برای مذاکرات جدی
آخرین دور گفت‌‌وگوهای نمایندگان ۵ کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بعلاوه آلمان با نماینده ایران، ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در استانبول بی‌نتیجه ماند.
از این تاریخ به بعد تنش بر سر برنامه اتمی ایران شدت گرفت و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن ایران به شفا‌ف‌سازی برنامه اتمی خود تحریم‌های سخت‌ترین علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند.
گروه ۵+۱ در آغاز ماه مارس از ایران خواست بدون پیش‌‌شرط وارد روند ‌‌پایدار گفت‌وگویی ‌‌جدی شود که هدف آن رسیدن به نتیجه‌ای روشن باشد.
تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران در ماه‌های اخیر به‌طور بی‌سابقه‌ای تشدید شده و با افزایش انزوای ایران از جامعه جهانی، اقتصاد کشور را در سراشیبی سقوط قرار داده است. جامعه جهانی امیدوار است فشار ناشی از این تحریم‌ها رهبران جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار و عقب‌نشینی از مواضع سرسختانه در برنامه هسته‌ای وادار کند.


حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر، گفت کشورش اجازه نمی‌دهد آمریکا از خاک آن به ایران حمله کند. او تأکید کرد که قطر با هرگونه حمله نظامی به ایران مخالف است و آن را زیانبار می‌داند.
حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر، در مصاحبه‌ای گفت که کشورش به ایالات متحده اجازه نمی‌دهد که از خاک آن به جمهوری اسلامی حمله کند. او تأکید کرد که آمریکا از موضع قطر به خوبی آگاه است و می‌داند که این کشور اجازه نمی‌دهد از آن به عنوان پایگاهی برای حمله به ایران استفاده شود.
حمد بن جاسم، که در عین حال وزیر امور خارجه قطر است، در گفت‌وگویی با کانال خبری "الجزیره" که شامگاه چهارشنبه (۲۸ مارس) منتشر شد، گفت: «ما با حمله نظامی به ایران مخالف هستیم. حمله به ایران ویرانگر است و بر تمام منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت.»

حمد بن جاسم افزود که قطر به روابط خود با ایران علاقه‌مند است و امیدوار است که مناقشه هسته‌ای ایران از راه مسالمت حل شود. او همچنین گفت که قطر با ایالات متحده پیوندهای دوستانه دارد، اما در پاره‌ای مسائل، مانند حمایت از اسرائیل، با سیاست آمریکا مخالف است.
از میان کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس" شامل کویت، قطر، عمان، بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، شیخ‌نشین قطر بهترین رابطه را با جمهوری اسلامی دارد و تا کنون چندبار تلاش کرده میان ایران و عربستان سعودی، دو قدرت بزرگ منطقه، میانجیگری کند.
این کشور در ماه‌های اخیر در صحنه سیاسی خاورمیانه، از جمله حمایت از تشکیل دولت متحد فلسطینی و تلاش برای پایان بحران در سوریه چهره‌ای قوی از خود نشان داده است.
امیرنشین کوچک قطر در بحران صحرای غربی، میان اتیوپی و اریتره، در سومالی و اندونزی، دارفور و لبنان دخالتی موثر داشته است. این کشور با ایالات متحده آمریکا نیز روابط نزدیکی دارد. ستاد فرماندهی ارتش ایالات متحده امریکا در خلیج فارس در قطر مستقر است.توقف اکران دو فیلمی که پروانه نمایش گرفته‌اند و در جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمده‌اند، همچنان با اعتراض روبروست. غیر از کارگردانان این دو فیلم، مجمع فیلمسازان نیز به این اقدام اعتراض کرده است.
"گشت ارشاد" و "زندگی خصوصی" همچنان خبرسازند؛ در حالی که روز ۲۷ اسفند گروه انصار حزب‌الله تجمعی را در اعتراض به این دو فیلم مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کردند، روز پنجم فروردین خبرگزاری ایسنا اعلام کرد فیلم "گشت ارشاد" با ۳۰۰ میلیون تومان فروش در رتبه اول و فیلم "زندگی خصوصی" در رتبه چهارم فروش پنج روزه‌ی نوروزی نشسته‌اند.
یک روز قبل از معرفی فیلم‌های پرفروش، امامان جمعه تهران و مشهد، احمد خاتمی و علم‌الهدی این دو فیلم را "مستهجن، مبتذل و غیر اخلاقی" خواندند و گفتند باید هرچه زودتر جلوی اکران آنها گرفته شود.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز ساکت ننشست و گفت: «وزارت ارشاد باید جلوی اکران فیلم‌های سخیف را بگیرد». محمدتقی رهبر همچنین به شبکه‌های ماهواره‌ای اشاره کرد و گفت: «چرا از شبکه‌های فارسی وان و من و تو شکایت دارید؟ آنچه در سینمای جمهوری اسلامی و به اسم فجر انقلاب اسلامی به نمایش در می‌آید دست کمی از این شبکه‌ها ندارد».
سازمان سینمایی اما کوتاه نیامد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که نمی‌شود با یک اظهارنظر شخصی جلوی اکران فیلمی را گرفت و تغییر اکران فیلمها تنها باید با نظر این سازمان صورت بگیرد.
اما این اظهارقدرت تنها یک روز دوام داشت. روز یک‌شنبه ششم فروردین سازمان سینمایی سوره اعلام کرد اکران دو فیلم "گشت ارشاد" و "زندگی خصوصی" متوقف شده است.
در بیانیه‌ی سازمان سینمایی سوره درباره‌ی چرایی توقف اکران این دو فیلم چنین آمد: «نمایش این دو فیلم همراه با حاشیه‌هایی بوده است، موضوع و نوع نگاهی که در این آثار مطرح شده حساسیت‌هایی را در سطح جامعه موجب شده است».

نمایی از فیلم زندگی خصوصی
 سازمان سوره با تاکید بر این‌که وظیفه‌ی این نهاد "پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی" است، اعلام کرد که ظرفیت سالن‌های سینمایی خود را در اختیار فیلم‌های "ضدارزشی" قرار نخواهد داد.
اعتراض کارگردانان دو فیلم توقیف‌شده
"سعید سهیلی" و  "حسین فرحبخش"  کارگردانان دو فیلم "گشت ارشاد" و "زندگی خصوصی" اما ساکت ننشستند. این دو که هردو از کارگردانان نزدیک به جریان فکری حاکمیت هستند، در نامه‌های جداگانه‌ای نسبت به توقف اکران فیلم‌هایشان اعتراض کردند.
حسین فرحبخش کارگردان فیلم "زندگی خصوصی" در نامه خود، احمد خاتمی امام جمعه تهران را مورد خطاب قرار داده و نوشته: «دیروز در مقام خطیب نماز جمعه تهران بر مبنای شنیده‌هایتان قضاوت کرده‌اید و با اشاره ضمنی به فیلم "زندگی خصوصی" که توسط این‌جانب کارگردانی شده، آن را اثری مستهجن خطاب کرده‌اید و خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور توقف نمایش آن را صادر فرمود‌ه‌اید، حرف و عملی که نه در شان یک امام جمعه است و نه جزو شرح وظایف قانونی او، اما شما از دایره اخلاق، عدالت و قانون خارج شده و آبروی یک مسلمان را ـ صرفاً بر اساس مشتی اطلاعات غلط و مغرضانه ـ در تریبون مقدس نماز جمعه و در برابر هفتاد میلیون ایرانی بر باد داده و به او تهمت ساختن فیلم مستهجن زده‌اید و همین حالا حق‌الناسی عظیم را بر دوش گرفته‌اید. همین جا بگویم، من شما را حلال نخواهم کرد و به عدل الهی ایمان دارم که روزی ما با هم روبرو شده آن وقت، در آن روز هزارساله، حساب من و شما با خدا است».
"سعید سهیلی" کارگردان "گشت ارشاد" اما مخاطب نامه خود را مردم ایران قرار داد ونوشت: «مردم آزاده ایران! خوب می‌دانم که از تجربه حرفه‌ای دو دهه حضور من در این سینما اطلاع دارید و می دانید که هیچگاه برای پول فیلم نساختم بلکه دغدغه‌ام همواره شما مردم بود‌ه‌اید و بس. بنابراین با کسب اجازه از ساحت فرهنگی شما ملت عزیز، قصد دارم تا در پاسخ توهین سنگینی که به شما وارد شده، تمامی کپی‌های فیلم "گشت ارشاد" و پول‌هایی که از این راه کسب شده را مقابل وزارت ارشاد به آتش بکشم تا شاید این آتش، به خونخواهی فیلم های دیگری به پاخیزد که در آینده ممکن است  سرنوشت مشابهی پیدا کنند».

تجمع انصار حزب‌الله مقابل وزرات ارشاد
مجمع فیلمسازان از هم‌صنفی‌های خود حمایت کرد
مجمع فیلمسازان ایران نیز در دفاع از صنف خود دست به اعتراض زد و بیانیه‌ای در اعتراض به توقیف فیلم‌های دارای پروانه نمایش صادر کرد.
در این بیانیه ابتدا بر این نکته تاکید شده که گرفتن پروانه نمایش تا چه اندازه مشکل و شبیه "عبور از هفت خان رستم" است. سپس چنین آمده: «اگر قرار باشد این پروانه نمایش چنین خاصیتی نداشته باشد، دیگر چرا باید این هفت خان مشقت بار را طی کنند؟ چرا باید عده‌ای غیرمتخصص و نا‌آشنا با سینما، برخلاف نظر کار‌شناسان قانونی و با فشارهایی که به فیلمساز و مسئولین فرهنگی می‌آورند، فیلم‌ها را از سر در سینما‌ها پایین بکشند؟».
مجمع فیلمسازان ایران سپس به این مسئله اشاره کرده که عدم حمایت از فیلم‌های داخلی راه را بیش از پیش بر سینمای هالیوود باز می‌گذارد.
در این بیانیه آمده است: «ما اگر نتوانیم فیلمی ایرانی را که با لحاظ تمام مراحل قانونی ساخته شده، تحمل کنیم، چگونه می‌توانیم در مقابل موج عظیم فیلم‌های هالیوودی قد علم کنیم؟ در سالی که به عنوان سال تولید ملی با سرمایه ایرانی لقب گرفته اگر نتوانیم به تولید داخلی و سرمایه بخش خصوصی در سینمای ایران احترام بگذاریم، ناگزیر به احترام گذاشتن به تولیدات خارجی هستیم.‌‌همان طور که هم اکنون وقت بسیاری از مخاطبین ایرانی صرف دیدن فیلم‌های سینمایی خارجی می‌شود».
این مجمع اتفاقی را که برای دو فیلم "زندگی خصوصی" و "گشت ارشاد" افتاده، بدعتی در سینمای ایران دانسته که با آن دیگر امنیت هیچ فیلمی در آینده تامین نخواهد بود.پنج کشور عضو "بریکس" که همگی در شمار قدرت‌های نوظهور اقتصادی هستند، توانسته‌اند اهمیت بلوک اقتصادی خود را به اتحادیه اروپا و آمریکا ثابت کنند. با این حال هنوز تا رسیدن به نقشی قابل توجه فاصله دارند.
بریکس، (BRICS) یک بلوک اقتصادی کشورهای نوپای صنعتی متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. بلوکی که توانسته نه فقط در معادلات اقتصادی جهان نقش بازی کند، بلکه تلاش کرده در معادلات سیاسی نیز فعالانه وارد صحنه شود. بویژه که دو عضو آن عضو دائمی شورای امنیت هستند و سه عضو دیگر نیز کاندیدای این عضویت.
با این حال گام گذاشتن در مسیری مشترک و ایفای نقشی هم‌گون برای "بریکس" آسان نیست زیرا این کشورها را تفاوت‌های زیادی از هم متمایز می‌کند. این درست هما‌ن مانعی است که حالا بریکس می‌خواهد برای رسیدن به موفقیت بیشتر و نقش برتر در اقتصاد جهانی از سر راه خود بردارد.
قرار است فردا (پنج شنبه ۲۹مارس/۱۰ فروردین) در دهلی نو نشستی با شرکت نمایندگان دولت‌های پنج عضو بریکس برگزار شود. برنامه این اجلاس بررسی جزییات اهداف آتی بریکس و کوششی موثر برای نزدیکی بیشتر است.
از مهم‌ترین محورهای بحث ایجاد یک بانک توسعه مشترک با الگوی بانک جهانی است. بانکی که بتواند منابع لازم برای زیرساخت‌های مورد نیاز را تامین کند. هم‌چنین در موارد خطیر مانند وقوع یک بحران مالی وارد عمل شود و مانند اتحادیه اروپا بتواند به کشوری که اقتصادش در حال ورشکسته شدن است وام دهد.

دولت هند تاکید کرده که این پروژه‌ای بلندپروازانه است و مستلزم صرف زمان کافی. باید سرمایه ‌اولیه و سازمان بانک توسعه مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل به گفته فرناندو پیمنتل، وزیر تجارت برزیل، از اجلاس آتی تنها دسترسی به یک توافق ‌بر سر لزوم تاسیس بانک انتظار می‌رود.

بازار سهام و وام‌های بانکی
بازار سهام پنج کشورعضو بریکس از سایر همکاری‌های مشترک آن‌ جلوتر است. قرار است از روز جمعه صاحبان سهام در هرکدام از این کشورها بتوانند در بازار سهام سایر کشورهای عضو خرید و فروش کنند. مثلا یک سهام‌دار از هنگ کنگ بتواند روی سهامی از برزیل معامله کند.
هم‌چنین هرکدام از بانک‌های توسعه کشورهای "بریکس" می‌تواند در حوزه این بلوک به بانکی دیگر با پول رایج آن کشور وام دهند. یکی از اهداف این اقدام مستقل شدن مبادلات میان این کشورها از دلار آمریکاست.
این موضوعی است که البته موجب بروز اختلاف میان این کشورها هم هست. مثلا برزیل به چین انتقاد می‌کند که به‌طور مصنوعی نرخ پول چین را پایین نگه داشته است.
کشورهای عضو "بریکس" اگرچه قدرت‌های نوظهور صنعتی و اقتصادی با رشدی چشمگیر به‌شمار می‌روند، اما روند رشد اقتصادی آن‌ها نیز در یک سال اخیر کندتر شده است. با این حال چشم‌انداز دراز مدت این کشورها که نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، مثبت ارزیابی می‌شود.
در نشست آتی "بریکس" مسایل دیگری هم مورد بحث هستند. از جمله امنیت تامین انرژی و مسایل مربوط به مناقشه‌های بین‌المللی ایران و سوریه.خزانه‌داری ایالات متحده ۶ شرکت و فرد ایرانی دیگر را مورد تحریم قرار داد. شرکت‌ها و افراد مورد تحریم در حمل و نقل دریایی فعالیت دارند و به تجارت با اسلحه کشتار جمعی و فن‌آوری موشکی متهم هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن چهارشنبه (۲۸ مارس/۹ فروردین) طی اطلاعیه‌ای ۷ شرکت و فرد ایرانی را مشمول تحریم دانست. تمام دارایی‌های این افراد ضبط، حساب‌های آنها در قلمرو ایالات متحده بسته می‌شود و معامله با آنها برای تمام شهروندان امریکایی ممنوع خواهد بود.
بنا به اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، ضربه تحریمی شامل ۴ شرکت و دو شخص حقیقی است که همگی در رابطه با کشتیرانی و حمل و نقل دریایی فعالیت دارند. گفته می‌شود که دو شرکت از ۴ شرکت یادشده که مقر آنها در کشور مالتا است، با "سپاه پاسداران" همکاری می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرده دو شرکت از شرکت‌های تحریم شده با سپاه همکاری دارد
بنا به اطلاعیه رسمی، "شرکت صنایع دریایی ایران - صدرا" که در ایران و ونزوئلا دفتر دارد، به پایگاه "خاتم الانبیا" متعلق است که بازوی اقتصادی سپاه پاسداران به شمار می‌رود.
افزون بر ۴ شرکت خدمات دریایی، دو فرد حقیقی نیز مورد تحریم قرار گرفته‌اند، که عبارتند از: سید علاءالدین سادات رسول و علی عزتی، که هر دو از مسئولان "شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" هستند.
اطلاعیه وزارت خزانه‌داری با این جمله پایان می‌یابد: «ما در آینده نیز فعالیت‌های رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران را که تلاش می‌کند تمام اقتصاد ایران را زیر سلطه بگیرد، هدف قرار خواهیم داد.»
وزارت دارایی آمریکا روز سه‌شنبه ۲۸ مارس (۸ فروردین) شرکت هوایی باربری یاس ایر، شرکت بازرگانی بهینه و سه نفر را با نام‌های اسماعیل غنی، علی اکبر طباطبایی و حسین (عظیم) آقاجانی به فهرست تحریم‌شدگان افزوده بود. به گفته وزارت دارایی آمریکا سه فرد یادشده از اعضای سپاه پاسداران هستند.
فشار بر صنایع خودروسازی
در آمریکا لابی بانفوذی که علیه ایران فعالیت می‌کند، از شرکت بزرگ "جنرال موتورز" خواست که از ادامه همکاری‌های صنعتی و تجاری خودروسازی "پژو سیتروئن" با ایران جلوگیری کند.
لابی نیرومند "اتحاد علیه ایران هسته‌ای" از کنگره خواسته است که در زمینه سرمایه‌گذاری شرکت امریکایی "جنرال موتورز" در کارخانجات فرانسوی پژو و سیتروئن تحقیق کند.

کنسرن آمریکایی جنرال موتور از سهامداران اصلی خودروسازی پژوست
به اعتقاد لابی مزبور این احتمال وجود دارد که این همکاری با تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مغایر باشد. در درخواست لابی به معاملات گسترده‌ی خودروسازی پژو با "ایران خودرو" اشاره شده است.
مارک والاس، سرپرست لابی "اتحاد علیه ایران هسته‌ای" معتقد است: «جنرال موتورز به عنوان یکی از شرکا و مالکان اصلی پژو، موظف است که پژو را به ختم معاملات با ایران وادار کند.» آقای والاس پیش از این نماینده‌ی ایالات متحده در سازمان ملل بود.
او می‌افزاید: «شرکت پژو با انجام معاملات مستقیم با رژیم ایران، به جمهوری اسلامی کمک می‌کند که برنامه تولید سلاح هسته‌ای را پیش ببرد، از تروریسم حمایت کند و مردم ایران را زیر فشار بگذارد.»
به نظر این نماینده‌ی کنگره، جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای اهداف تسلیحاتی دارد. دولت ایران همواره این امر را تکذیب کرده است.
"قطع همکاری با ایران خودرو"
گرگ مارتین، سخنگوی "جنرال موتورز" در پاسخ به انتقادات لابی امریکایی گفته است که شرکت پژو کلیه معاملات خود با ایران را متوقف کرده است. آقای مارتین به خبرگزاری فرانسه گفته است که مدتی پیش از آغاز همکاری با جنرال موتورز، شرکت پژو تولید و همچنین ارسال قطعات برای ایران را متوقف کرده است.

آقای مارتین تصریح کرد: «معاملات ما با شرکت پژو کاملا با مقررات تجارتی ایالات متحده در رابطه با ایران منطبق است و ما به هیچ وجه قصد نداریم به ایران یاری برسانیم.»
روز سه‌شنبه (۲۷ مارس/ ۸فروردین) اعلام شد که "جنرال موتورز" به میزان ۷ درصد از سهام کارخانجات "پژو سیتروئن" را خریداری کرده است، که دومین شرکت خودروسازی اروپا محسوب می‌شود.
به گفته گروه "اتحاد علیه ایران" شرکت پژو بزرگترین شریک غربی صنعت خودروسازی ایران است، که مهمترین بازوی آن به نام "ایران خودرو" زیر نظارت سپاه پاسداران و در جهت تقویت حاکمیت رژیم اسلامی فعالیت می‌کند.
دولت آمریکا و وزارت خزانه‌داری به ویژه سپاه پاسداران را مشمول تحریم قرار داده، هرنوع معامله شرکت‌ها یا افراد را با آن منع کرده‌اند.
مارک والاس یادآور شده است که ۳۲ درصد از "جنرال موتورز" به خاطر بهره‌گیری این کنسرن از یارانه‌های دولتی سال ۲۰۰۸ عملا به دولت ایالات متحده تعلق دارد. او می‌گوید: «پذیرفته نیست که جنرال موتورز با شرکتی همکاری و مشارکت مالی داشته باشد که آشکارا مسئولیت جان کارکنان دولت آمریکا را به دوش دارد و امنیت جهانی ایالات متحده را تهدید می‌کند.»وزیر خارجه آلمان در دیدار با سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگران فلسطین در برلین گفت که مسئله اتمی ایران نباید روند صلح خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد.
گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان امروز (چهارشنبه ۲۸ مارس) در دیدار با سلام فیاض تاکید کرد که مسئله صلح در خاورمیانه به قدری اهمیت دارد که نباید تحت تاثیر مناقشه اتمی ایران از برنامه تلاش‌های جهانی حذف شود. او به اسرائیل نیز اشاره کرد و گفت که باید به دولت اسرائیل برای دستیابی به صلح دولت اسرائیل نیز باید تحت فشار قرار گیرد.
او یادآوری کرد که آلمان مناسبات تاریخی و ویژه‌ای با اسرائیل دارد، ولی باید هردو طرف برای صلح به حرکت درآورد تا راه تشکیل دو کشور مستقل هموار شود. گیدو وستروله با اشاره به اهمیت دوستی میان اسرائیل و فلسطین گفت که این مهمترین پروژه صلح در منطقه محسوب می‌شود و برای امنیت اسرائیل نقشی اساسی بازی می‌کند.
وستروله هم‌چنین خطاب به اسرائيلی‌‌ها و فلسطینی‌ها گفت که با یکدیگر وارد مذاکره شوند و از حرکات یک‌جانبه پرهیز کنند. وزیر خارجه آلمان از خدمات سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگران فلسطین قدردانی کرد و گفت که اقدامات او زمینه واقعی برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را فراهم کرده است.
پیش زمینه سخنان وزیرخارجه آلمان این گمانه‌زنی است که گویا تمرکز روی خطر اتمی ایران باعث شده اسرائیل از برداشتن قدم‌های جدی در راه صلح با فلسطین سرباززند.

موضوع فلسطین نباید در حاشیه قرار گیرد
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز چند ماه پیش با اشاره به جنبش‌های کشورهای عربی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که این به ضرر کشورش تمام می‌شود اگر هر تلاشی برای صلح با فلسطینی‌ها به شکست بیانجامد.
سلام فیاض نیز نسبت به توجه بیش از حد به مناقشه اتمی ایران و تحولات در کشورهای عربی و در حاشیه قرار گرفتن صلح میان اسرائیل و فلسطین هشدار داد. او هم‌چنین از آلمان برای کمک‌به شکل‌گیری نهادهای دولتی سپاس‌گذاری کرد. به گفته وزیر خارجه آلمان کمک‌های آلمان به تشکیلات خودگردان در سال جاری میلادی تا ۷۰ میلیون یورو افزایش یافته است.
سلام فیاض در دیدار از برلین خواستار پایان دادن به خانه‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی شد.
در نیمه ماه مارس منطقه شاهد یک درگیری نظامی چهار روزه میان نیروهای اسرائیلی و شبه‌نظامیان فلسطینی بود. دوطرف با میانجی‌گری مصر بر سر یک آتش‌بس فوری به توافق رسیدند. حاصل این درگیری ده‌ها کشته و زخمی بود که اغلب شبه‌نظامیان فلسطینی بودند.توافق وزیران کشورهای اتحادیه عرب درباره سوریه

هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفت که در پیش‌نویس بیانیه نشست سران اتحادیه عرب از طرح کوفی عنان برای پایان دادن به بحران سوریه حمایت می‌شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پیش نویس بیانیه پایانی نشست سران اتحایه عرب که قرار است پنجشنبه در بغداد پایتخت عراق برگزار شود، با مداخله نظامی خارجی در سوریه به منظور پایان دادن به بحران سوریه مخالفت کرده است.
هوشیار زیباری با تاکید بر اینکه دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق خود، حق مردم سوریه است، گفت که نشست سران اتحادیه عرب از بشار اسد رئیس جمهور سوریه نخواهد خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند. او همچنین خاطرنشان کرد: «بهتر است طرح کوفی عنان برای پایان دادن به بحران سوریه موفق شود در غیر این صورت بار دیگر پرونده سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رفت.»
 هوشیار زیباری در  یک کنفرانس خبری مشترک با احمد بن حلی، معاون دبیر کل اتحادیه عرب، در بغداد سخن می‌گفت.
این پیش‌نویس همچنین حکومت سوریه را مسئول خشونت‌ها در کشور دانسته و از ماموریت کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه حمایت کرده است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب چهارشنبه در بغداد گردهم آمده‌اند تا برسر صورت جلسه نشست سران اتحادیه و پیش‌نویس بیانیه پایانی به توافق برسند. از سال ۱۹۹۰ دوره حاکمیت نظام صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق، این نخستین بار است که نشستی در این سطح در بغداد برگزار می‌شود.
در پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست سران آمده است: «کشورهای عربی مواضع ثابتی در خصوص حفاظت بر تمامیت ارضی و ثبات سوریه و جلوگیری از دخالت نظامی خارجی در آن دارند.»
این در حالی است که شورای ملی معترضان سوریه خواستار دخالت نظامی خارجی در این کشور و برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز آن شده است.
پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست بغداد با محکوم کردن «نقض جدی حقوق بشر» در سوریه ادامه داده است: «کشتار منطقه باباعمرو حمص که سازمان‌های نظامی و امنیتی سوریه آن را اجرا کرده‌اند در حد جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن باید مجازات شوند.»
برپایه پیش‌نویس بیانیه، انتظار می‌رود رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب، طرح شش ماده‌ای کوفی عنان برای پایان دادن به بحران سوریه را که بشار اسد رئیس جمهور این کشور با آن موافقت کرده، به تصویب برسانند.
کوفی عنان هفته گذشته به سوریه رفت و با بشار اسد دیدار و گفت‌و‌گو کرد. او پس از آن با سفر به روسیه و چین حمایت این دو کشور را به دست آورد.
این طرح خواستار متوقف کردن عملیات مسلحانه از سوی دو طرف دولت و معترضان در سوریه، خارج کردن سلاح سنگین از مناطق مسکونی، آزادی رساندن کمک‌هایبشردوستانه به مردم، آزادی فعالیت رسانه‌ها و آغاز گفت‌و‌گو میان دولت و اپوزیسیون شده است.
در همین حال جهاد المقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه در مصاحبه با تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان گفت که کشورش با هرگونه مصوبه اتحادیه عرب در خصوص سوریه مخالفت خواهد کرد.
همه کشورهای عربی به جز سوریه به نشست بغداد دعوت شده‌اند. اتحادیه عرب پیشتر عضویت سوریه را در این اتحادیه به تعلیق در آورده بود. دلیل این اقدام نادیده گرفتن طرح‌های اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه از سوی دولت این کشور است.
نشست بغداد نخستین نشست سران اتحادیه عرب است که ریاست آن را یک شیعه مذهب بر عهده دارد. نوری مالکی شیعه مذهب نخست وزیر عراق ریاست نشست را بر عهده دارد.
مالکی در سخنانی در نشست وزیران امور خارجه خواستار توجه ویژه به بحث تروریسم در کشورهای عربی شد که به گفته او «عراق یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آن بوده است.»بازار نابسامان خودروهای خارجی در ایران

خبرگزاری «بلومبرگ» از تهران می‌نویسد که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و محدودیت معامله با ارزهای خارجی، در ماه‌های اخیر واردات  خودروهای خارجی به ایران به شدت کاهش یافته و قیمت آنها به مرزی رسیده که کمتر کسی می‌تواند چنین اتومبیل‌هایی را بخرد.
مصطفی فرهمند صاحب یک نمایشگاه اتومبیل در شمال تهران می‌گوید: «ما حدود چهار ماه است که هیچ اتومبیلی از خارج وارد نکرده‌ایم. با توجه به وضعیت فعلی ارز بهای اتومبیل‌های خارجی خیلی گران شده است.»
به دنبال تحریم‌های خارجی علیه ایران دولت خرید و فروش ارزهای خارجی را محدود کرده تا به این وسیله از خروج سرمایه‌های نقدی از ایران جلوگیری کند. تحت تاثیر این محدودیت بهای دلار به حدود نوزده هزار ریال، که ۶۵ درصد از نرخ رسمی بیشتر است افزایش یافت.

به گفته مصطفی فرهمند، تورم شدید و از سوی دیگر ماه‌ها انتظار برای ترخیص این اتومبیل‌ها در گمرک ایران به ریسک واردات اتومبیل‌های خارجی افزوده است.
در ایران فرهنگ کالاهای مدرن و لوکس سابقه طولانی دارد. تحت تاثیر افزایش بهای نفت و نقدینگی ناشی از درآمد ارزی خوب ایران طی سال‌های گذشته خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر از خودروهای خارجی پرشده است. یکی از راه‌های قضاوت در مورد تاثیر تحریم‌های خارجی علیه ایران نگاهی به وضعیت صنایع اتومبیل سازی در این کشور است که به شدت تحت فشار قرار دارند.
به گفته کار‌شناسان بازار اتومبیل خاورمیانه، طی سال ۲۰۱۱ بازار فروش اتومبیل در ایران راکد بوده و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. طبق این آمار‌ها طی سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار اتومبیل در ایران فروخته شده که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار دستگاه اتومبیل‌های خارجی بوده‌اند.
خبرگزاری «بلومبرگ» می‌افزاید که فروشندگان و تجار بزرگ اتومبیل‌های خارجی در ایران معمولا این کالا‌ها را از شرکت‌های واسطه در منطقه خلیج فارس می‌خرند. با توجه به اعمال تحریم‌های جدید این معاملات نیز دشوار‌تر شده‌اند.
طی دو ماه گذشته قیمت اتومبیل‌های وارداتی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و میزان فروش به همین نسبت طی سال گذشته کاهش یافته است. یکی از دلایل مهم این افزایش قیمت روی آوری مردم طی ماه‌های اخیر به خرید طلا و ارزهای معتبر خارجی بوده است. بانک مرکزی ایران در ماه ژانویه برای تثبیت بازار ارز حدود هشت درصد از ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی کاست. این اقدام نیز نتوانست جلوی سقوط نرخ برابری ریال را بگیرد.
مسعود، صاحب یک نمایشگاه اتومبیل در جنوب شهر تهران که اتومبیل‌های اروپایی مثل مرسدس بنز و بی‌ام و را می‌فروشد، می‌گوید میزان فروش این نوع خودروها به نسبت سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است. قیمت اتومبیل هاری ژاپنی و کره‌ای نیز تحت تاثیر تحریم‌های اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و همزمان تعرفه و مالیات گمرکی برای واردات اتومبیل‌های خارجی حدود دو برابر قیمت این اتومبیل‌هاست.
خبرگزاری «بلومبرگ» می‌افزاید که کاهش تقاضا برای اتومبیل‌های خارجی ممکن است باعث رونق صنایع اتومبیل‌سازی داخلی شود. سال گذشته تولید خودرو و کامیون در ایران حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با ایتالیا تقریبا دو برابر است.
اما صنایع خودروسازی ایران نیز تحت فشار تحریم‌های خارجی هستند و محدودیت‌های موجود در مورد جابجایی ارز و معاملات خارجی به این صنایع فشار شدیدی وارد می‌کند. به همین خاطر دو شرکت بزرگ اتومبیل سازی در ایران یعنی سایپا و ایران خودرو، بر حجم تولید اتومبیل‌های محصول داخل افزوده و از سهم اتومبیل‌های متکی به فن آوری‌ها و مونتاژ اتومبیل‌های خارجی کاسته‌اند.
کار‌شناسان موسسات بین المللی تجارت اتومبیل می‌گویند که صنایع اتومبیل سازی ایران هر روزه بر میزان تولید خود افزوده و از نظر تکنیک و تخصص در این زمینه پیشرفت می‌کنند. هنوز هم صنعت اتومبیل سازی ایران با اروپا و یا ژاپن قابل مقایسه نیست ولی به نسبت سال‌ها پیش پیشرفت کرده‌اند.
خبرگزاری «بلومبرگ» در پایان می‌نویسد که تقویت و پیشرفت صنایع اتومبیل سازی داخلی باعث تضعیف بیشتر بازار اتومبیل‌های وارداتی خواهد شد. در طول سال‌های جنگ با عراق واردات اتومبیل‌های خارجی کاملا ممنوع شده بود. در حال حاضر نیز در صورت تشدید فضای تنش وقوع بحران‌های نظامی محتمل است.
مسعود صاحب یک نمایشگاه اتومبیل‌های خارجی در تهران می‌گوید: «انتظار می‌رود که میزان واردات این نوع اتومبیل‌ها به شدت کاهش یابد. شاید دوباره شرایطی مشابه با سال‌های جنگ پیش بیاید که ما فقط اتومبیل‌های ساخت ایران را می‌فروختیم. مسلما ما نگران هستیم. در حال حاضر هیچکس را در ایران نمی‌توانید پیدا کنید که به خاطر شغل و یا کاسبی‌اش نگران نباشد.»
آنچه ايران می تواند از تجربه قزاقستان بياموزد

«نورسلطان نظربايف» رييس جمهور قزاقستان در يادداشتی در بخش ديدگاههای روزنامه « نيويورک تايمز» توصيه و تحليل خود در مورد برنامه های هسته ای ايران و آموختن از تجربه قزاقستان را تشريح کرده است.
رييس جمهور قزاقستان در آغاز اين مطلب به اهميت مسئله امنيت سوخت و مواد هسته ای اشاره کرده و تاکيد می کند که خطر انتقال يک چنين مواد و فن آوری هايی به دست گروههای تروريستی جدی است و اگر چنين اتفاقی بيافتد آنها در استفاده از اين ابزارهای خطرناک ترديد نخواهند کرد.
امنيت مواد هسته ای در اجلاس امنيت هسته ای که در سال ۲۰۱۰ در واشنگتن برگزار شد در صدر مباحثات قرار داشت. در اجلاس سال جاری نيز که در سئوال برگزار می شود ما همراه با دولت آمريکا و پنجاه کشور ديگر جهان راههای پيشگيری از نقل و انتقال و گردش غيرقانونی مواد و تکنولوژی هسته ای را بررسی خواهيم کرد.
امنيت و يا خطر ناشی از تکنولوژی و سلاحهای هسته ای در تاريخ معاصر قزاقستان جايگاه ويژه ای دارد. طی چهار دهه خاک قزاقستان حياط خلوت اتحاد شوروی سابق برای انجام آزمايش های هسته ای و موشکی بود. در مجموع حدود ۴۶۰ انفجار بزرگ و از جمله ۱۱۶ انفجار هسته ای در قلمرو اين کشور صورت گرفته است. با وجود بيست سال که از توقف اين آزمايش ها می گذرد آثار و پيامدهای زيانبخش آن برای کشور ما ادامه يافته است.
هزاران نفر از شهروندان کشور ما به خاطر تشعشات هسته ای عمر کوتاهی داشته ، ابتلا به سرطان و نقض عضو نوزادان در مناطق نزديک به محل وقوع آزمايش ها درصد بسيار بالايی دارد و هنوز هم کودکان زيادی با نقض عضو و يا نارسايی های مغزی متولد می شوند. اين ضايعات انسانی به خوبی نشان می دهد که چرا ملت ما به طور قاطع و پيگير خواستار بر چيدن سايه سنگين سلاح های هسته ای بر جهان است.
« نور سلطان نظربايف » توضيح می دهد که امنيت هسته ای در برگيرنده سه عامل به هم پيوسته است. حفاظت از مردم و محيط طبيعی کشورها و در عين حال مقابله با خطر بالقوه دستيابی تروريست ها به فن آوری و مواد هسته ای . به همين خاطر قزاقستان به شکل فعالی از خلع سلاح هسته ای، پذيرش معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و اعمال ممنوعيت کامل بر انجام هرگونه آزمايش هسته ای حمايت می کند.

بايد در نظر داشت که پذيرش خلع سلاح هسته ای و يا کنار گذاشتن برنامه های توليد سلاح هسته ای از سوی کشورها ساده نخواهد بود. حقيقت اين است که حتی اگر فقط يک کشور در جهان سلاح هسته ای خود را حفظ کند ديگران احساس خواهند کرد که برای امنيت خود به چنين زرادخانه ای نياز دارند.
رييس جمهور قزاقستان در ادامه يادداشت خود در روزنامه «نيويورک تايمز» می افزايد که نيات واقعی حکومت ايران در پيشبرد و توسعه برنامه ها ی هسته ای آن کشور در سراسر جهان موجب نگرانی شديدی است. دولت قزاقستان در چهارچوب احترام به حق تمام کشورهای جهان برای توسعه فن آوری هسته ای صلح آميز، سعی کرده از مناسبات خود با ايران بهره جسته و سرمشق و سوابق قزاقستان را به رهبران ايران يادآوری کند.
ما معتقديم که شفافيت در برنامه های هسته ای ايران علاوه بر بهبود روابط اين کشور با همسايگان به پرهيز از وقوع يک بحران و تنش شديد در خاورميانه کمک کرده و به يافتن راه حلی عادلانه و پايدار برای بحران هسته ای ايران کمک خواهد کرد.
ما و همسايگان خود در آسيای ميانه هدف خود را عاری ساختن منطقه از سلاح های هسته ای قرار داده و پيشنهاد کرده ايم که طرح های مشابهی برای ساير مناطق جهان به اجرا درآيد. در عين حال لازم است که از کشورهای صاحب سلاح هسته ای تضمين های معتبری دريافت کرد که آنها هيچگاه از سلاح هسته ای خود بر عليه کشورهايی که اين اسلحه ها را در اختيار ندارند، استفاده نخواهند کرد.

قزاقستان به عنوان بزرگترين توليد کننده اورانيوم خام در سطح جهان برای استقرار بانک جهانی ذخيره اورانيوم موقعيت بسيار خوبی دارد. چنين بانکی که زير نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی اداره خواهد خواهد شد می تواند اورانيوم لازم و مناسب برای سوخت راکتورهای غيرنظامی را در اختيار کشورهای علاقمند قرار دهد. تمام کشورهايی که شروط و الزامات آژانس را رعايت کنند حق خواهند داشت که از اين ذخاير بهره مند شوند. «نور سلطان نظربايف» در بخش پايانی يادداشت خود می گويد که تجربه قزاقستان نشان داده که کنار گذاشتن سلاح هسته ای به نفع تک تک کشورهای جهان خواهد بود.
قزاقستان با کنار گذاشتن سلاح هسته ای کشوری مرفه تر، با ثبات تر و دارای روابطی بهتر با همسايگان و جامعه بين المللی است.
ما روابط دوستانه و صلح آميز را بر هراس و سوء ظن های دائم ترجيح داديم . ايران نيز اکنون با يک چنين تصميمی روبرو است. همه ما بايد تلاش کنيم تا شرايط لازم را فراهم کرده که کشورهای ديگر نيز تصميم درستی اتخاذ کرده و سلاح هسته ای را کنار بگذارند.
جان کری: رفع بی‌اعتمادی بین ایران و غرب به زمان نیاز دارد

 جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا،  با اشاره به گفت‌وگوی در پیش روی ایران و گروه ۱+۵ اظهار داشت، نباید از  یک نشست انتظار داشت که همه مشکلات میان دو طرف حل بشود.
رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا، گفت که  بازداشتن ایران از دست یافتن به جنگ‌افزار هسته‌ای خطیرترین موضوع در سیاست خارجی  ایالات متحده است.
جان کری، با اشاره به  گفت‌وگوی در پیش روی ایران و  گروه ۱+۵  اظهار داشت که «واقع‌بینانه نیست اگر انتظار این باشد که با یک نشست مقام‌های بلندپایه، همه اختلاف‌ها حل شود یا چند دهه بدفهمی‌ها یا بی‌اعتمادی‌ها از بین برود.»
جان کری تصریح کرد: «برای اینکه  چشم‌اندازی از موفقیت داشته باشیم، به رویکردی نیاز داریم که  به دیپلماسی مجال بدهد، بدون اینکه به ایران این اجازه را بدهیم که وقت‌کشی کند.»
رئیس کمیته روباط خارجی سنای آمریکا گفت: «پیدا کردن راه‌حلی که برای دو طرف پذیرفتنی باشد آسان نخواهد بود اما (دیپلماسی) به جامعه جهانی این اعتماد را می‌دهد که ایران نه ظرفیت و نه تمایلی برای تلاش جهت ساخت سلاح‌های اتمی دارد.»
در این نشست تام پیکرینگ، معاون پیشین وزیر خارجه ایالات متحده، نسبت به اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و گفت، حمله به ایران آمریکایی‌ها را در منطقه با خطر مواجه می‌کند و تهران را به سوی ساخت بمب اتم سوق خواهد داد.
تام پیکرینگ، که پیشتر سفیر آمریکا در سازمان ملل، روسیه، هند و اسرائیل نیز بوده، درباره  پیامدهای حمله احتمالی به ایران گفت: «ایران یا عواملش می‌توانند به شرکت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، مبلغان و تقریبا  هر  چیز آمریکایی در منطقه و فراتر از آن حمله کنند.»
 این دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی در برابر کمیته روابط خارجی اظهار داشت که هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران ممکن است چند سالی ظرفیت ایران برای ساخت بمب را عقب بیندازد اما چنین اقدامی، «رغبت و انگیزه بسیار شدیدی به وجود می‌آورد که ایران ...اعلام کند و تصمیم بگیرد که... علی‌الظاهر برای دفاع از خود بمب درست کند.»
تام پیکرینگ گفت حمله به ایران منطقه خاورمیانه هر چه بیشتر متشنج خواهد کرد.
تام پیکرینگ اظهار داشت یک نقطه آغاز می‌تواند، توقف غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی از سوی ایران باشد و غرب نیز دربرابر اورانیوم رآکتور تحقیقاتی تهران را تامین کند.
وی اظهار داشت تعلیق یا تخفیف در برخی از تحریم‌های نیز می‌تواند برای اقدامات متقابل ایران در نظر گرفته شود.
«قطر با اقدام نظامی علیه ايران مخالف است»

شيخ حامد بن جاسم آل ثانی، نخست وزير قطر، گفته است که کشورش مخالف هرگونه اقدام نظامی عليه ايران است.
نخست وزير قطر در گفت وگو با شبکه الجزيره که بخش هايی از آن روز چهارشنبه پخش شد، گفته است:« ايرانی ها و آمريکايی ها می دانند که قطر با هرگونه اقدام  نظامی عليه ايران مخالف است. »
شيخ حامد بن جاسم آل ثانی همچنين تصريح کرده  است که قطر اجازه استفاده از حريم هوايی و زمينی خود را برای حمله به ايران نخواهد داد.
وی گفته است: « اين بسيار روشن است؛ ما هيچ اقدام تجاوز کارانه عليه ايران را از (خاک)  قطر نخواهيم پذيرفت.»
قطر هم اکنون ميزبان فرماندهی مرکزی نظامی آمريکا(سنت کام) است. اين فرماندهی وظيفه هدايت عمليات نيروهای نظامی آمريکا در خاورميانه را برعهده دارد.
طی ماههای اخير گمانی زنی هايی در خصوص حمله احتمالی اسرائيل به تاسيسات هسته ای ايران مطرح شده است. مقام های اسرائيلی پيشتر هشدار داده بودند که اگر به سرعت جلوی برنامه اتمی ايران گرفته نشود، اين برنامه به نقطه‌ای خواهد رسيد که ديگر با يک حمله نظامی «موضعی» به تاسيسات هسته ای ايران نيز نمی توان اين کشور را از دست يافتن به سلاح هسته ای باز داشت.
اسرائيل و کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح  هسته ای است.
ايران در واکنش می گويد، برنامه هسته ايش کاملا صلح آميز و برای توليد انرژی است.
اين در حالی است که باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا طی ماههای اخير تاکيد کرده است که مناقشه بر سر برنامه هسته ای ايران را می توان از روش های ديپلماتيک حل کرد.
با اين حال رييس جمهوری آمريکا تصريح کرده است که همه گزينه برای حل بحران هسته ای ايران بر روی ميز قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم اختلافات ايران و کشورهای حاشيه جنوبی  خليج فارس، قطر و تهران روابط نزديکی دارند و قطر تاکنون در چندين مورد بين ايران و عربستان سعودی ميانجيگری کرده است.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه افراد و شرکت‌های ایرانی

یک روز پس از تحریم سه عضو نیروی قدس سپاه و دو شرکت ایرانی، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه دامنه تحریم‌های خود را گسترش داده و دو نهاد مرتبط با سپاه پاسداران، دو شرکت متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین دو مقام این شرکت را مورد تحریم قرار داد.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است: تحریم‌های روز چهارشنبه عمق دخالت سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در اقدامات غیر قانونی و فریبکارانه هر چه بیشتر افشا کرد.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، «متعلق» به قرار‌گاه خاتم الانبیا، شرکت فناوری آبهای عمیق «پی جی اس» وابسته به صدرا، دو شرکت متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی: آژانس کشتیرانی مالشیپ و شرکت مدالیتی در مالت، به همراه سید علاءالدین سادات رسول و علی عزتی از مقام‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
آدام سزوبین، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، در این زمینه گفته است: «با قرار دادن این افراد و شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها، خزانه داری (آمریکا) این پیام روشن را ارسال می‌کند که تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های بین المللی از نظر دور نمانده‌ است.»
وی اضافه کرده است: ما به هدف قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران که در حال گسترش نفوذ خود در اقتصاد ایران است، ادامه خواهیم داد.
طبق این تحریم‌ها کلیه دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در قلمرو آمریکا مسدود می‌شود و هرگونه همکاری شرکت‌های خارجی با این افراد و شرکت‌ها باعث خواهد شد تا این شرکت‌های خارجی از ارتباط با بازار تجاری و مالی آمریکا محروم بشوند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد طی سال‌های اخیر چهار قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده است که در آن خواستار توقف فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم توسط ایران شده است. ایران تاکنون از اجرای این قطعنامه‌ها سر پیچی کرده و می‌گوید غنی سازی اورانیوم را حق خود می‌داند.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت خود تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران اعمال کرده‌اند.
در همین زمینه، وزرات خزانه داری آمریکا روز گذشته شرکت هوایی باربری «هواپیمایی یاس ایر» در تهران، شرکت کشتیرانی بهینه، اسماعیل غنی، سید علی اکبر طباطبایی و حسین (عظیم) آقاجانی، از اعضای نیروی قدس سپاه، به همراه علی جگا، شهروند نیجریه را به اتهام نقش داشتن در ارسال سلاح از ایران به خاورمیانه و افریقا مورد تحریم قرار داد.