۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

مهمترین خبرهای روز چهارشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

آهنگ "خوش آن زمان" با صدای زیبای خواننده تاجیک نگینه امانقلوا در برنامه نوروزی تلویزیون بی بی سی فارسی (نوروز 1391)

نوروزتان پیروز

قانون اساسی زمين، آيا حقوق بشر می‌تواند تبديل به قانون اساسی مشترک ملت‌ها شود؟ 

عمادالدين باقی، مهرنامه

عمادالدينباقي
در حقوق اساسی، تفاوت ميان قانون اساسی و قوانين عادی که در پارلمان‌ها تصويب می‌شود اين است که قانون اساسی، قانون مادر به‌شمار رفته و قوانين عادی نبايد با قانون اساسی مخالفت و مغايرت داشته باشند و بايد منطبق با آن باشند. درست همين رابطه ميان حقوق بشر و قانون اساسی کشورها وجود دارد 
از مجله ماهنامه "مهرنامه" شماره ۲۰ ويژه نوروز ۱۳۹۱(منتشر شده در اسفند۱۳۹۰) ص۲۰۱-۲۰۲ آيا آرزوی دست يافتن به قانون اساسی واحد برای جهان يک رؤيا خواهد ماند يا روزی به واقعيت خواهد پيوست؟ انسان ها پيوسته در نوسان ميان واقع گرايی و آرمان گرايی اند. واقعيت ها با همه تلخی و شيرينی شان خود را بر ما تحميل می کنند و آرمان ها با همه شيرينی شان، آرزوهايی هستند که در تکاپوی دست يافتن به آنيم. رسيدن به قانون اساسی واحد در سياره خاکی يک آرمان بوده و وجود قانون های محلی و ملی يک واقعيت اند.اما قانونی که از واقعيت آغاز شده و به آرمان ختم می شود و دوسر اين جريان دوقطبی را پوشش می دهد حقوق بشر است.
ايده و آرزوی جهانی شدن، داشتن حکومت جهانی واحد يا داشتن قانون جهانی واحد، ايده ای ديرينه است؛ حتی در زمانی که تشعب و جنگ و تعصب و فرقه گرايی در چنان اوجی بود که دور ترين احتمال برای دستيابی به آن وجود داشت. جمهوری جهانی کانت، زبان جهانی اسپرانتو، حکومت جهانی امام مهدی در شيعه و موعود گرايی مشابه در يهوديت و مسيحيت. آخرين آنها دو ايده بود. جمهوری جهانی کانت، فيلسوف آلمانی سدهٔ نوزدهم بود که از ۱۷۲۴ تا ۱۸۰۴م می زيست. او پيشنهاد می کرد اتحاديه‌های بين‌المللی دولت‌ها يا فدراسيون دولت‌های آزاد به عنوان نهادی بين‌المللی از دولت‌های جمهوری تشکيل شوند و با ورود به مجمع ملت ها به «جمهوری جهانی» ارتقا يافته و«صلح ابدی» با قانونی بين المللی که در يک «مجمع ملل» وضع می شود به وجود می آيد.در جامعه جهانشهری کانتی ديگر نه شهروندان ملی که شهروندان جهان خواهيم داشت.
ديگری زبان جهانی اسپرانتو بود که در سال ۱۸۸۷ (ميلادی) (۱۲۶۶ش) توسط لودويک لازاروس زامنهوف لهستانی ساخته شد و هدف او خلق زبانی بی‌طرف و صلح‌پرور بود که يادگيری آن نيز آسان باشد و به درک متقابل فرهنگ‌های مردم مختلف جهان کمک کند.اسپرانتو به علت ساختار علمی و آسان خود مورد توجه قرار گرفت و يونسکو در ۱۹۵۴ آن را به عنوان زبان بين المللی و بی‌طرف به رسميت شناخت و آموزش آن را به کشورهای عضو توصيه کرد هرچند در برابر حمايت کشورهايی چون ايران، فرانسوی ها به شدت با آن به عنوان زبان جهانی مخالفت کردند. با وجود همه اين ايده ها اما بذر اين آرزو در زمين حقوق بشر امکان نمو يافت و تکنولوژی بود که مانع عملی آن را از سر راه برداشت.
مفهوم حقوق بشر به معنای مدرن از قرن ۱۶ به بعد به تدريج شکل گرفت و نخستين بار در ۱۷۸۹م با اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه که کامل‌تر و جامع‌تر از اعلاميه‌های پيش بود رسميت يافت اما در خود فرانسه نيز از همان فردای انقلاب فرانسه اصول اين اعلاميه زير پا نهاده شد. در سال ۱۹۴۸م (۱۹ آذر ۱۳۲۷) که اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد مفادش اين بود که صلح و حقوق بشر و رفاه و آموزش حق حيات و آزادی بيان و عقايد و احترام به کرامت انسانی به وجود آيد اما در عالم واقع صورت تحقق نمی يافت. شرايط ذهنی بدون فراهم بودن شرايط عينی امکان وقوع و تحقق ندارد. امروز چهارمين انقلاب تکنولوژيک بشر راه را برای آرزويی که در سومين دوره تاريخی يا اولين دوره تکنولوژيک بشر شکل گرفته بود هموار ساخته است. مارکس ادوار تاريخی پنجگانه اش را چنين بيان کرده است: ۱-دوره کمون اوليه، ۲-دوره برده داری،۳-دوره کشاورزی(که هر کدام از اين دوره ها چندهزار سال به درازا کشيده است)،۴-دوره سرمايه داری صنعتی و سرانجام ۵-دوره کمونيسم. ايده جهانی شدن و قانون جهانی در دوره کهن کشاورزی شکل گرفت و در دوره ای که نه مارکس و نه انديشمند ديگری تصور و پيش بينی آن را نداشت در حال ظهور است:«عصر انفورماتيک». تافلر البته در آستانه ورود جهان به اين دوره حيرت انگيز و افسانه ای زندگی بشر در کتاب های راهبردی و روشنگر"شوک آينده" و "موج سوم" پيش بينی های نسبتا دقيقی از تحولات اين دوره کرده بود. او نشان داده بود که در اين دوره چگونه رسانه های يکسويه که فقط پيام ساز هستند و مردم در برابر آن منفعل و پيامگيرند به رسانه های دوسويه تبديل می شود و بيننده و شنونده، همزمان می توانند در "پيام" دخالت کنند، آن را تصحيح نمايند و نظر خود را بگويند و هر بيننده و شنودنده ای، خود نيز فعال و پيام ساز شود. تافلر نشان داده بود که چگونه با گسترش وسايل ارتباطی و شدت يابی تعامل فرهنگ ها، مرزهای جغرافيايی رنگ می بازند و نوعی آميزش فرهنگی به وجود می آيد و ديگر صادرات يکسويه و تحميل فرهنگی دولت های فاتح يا جوامع متروپل، امکانپذير نيست و خرده فرهنگ ها نه تنها مضمحل نمی شوند بلکه فعال شده، جانی دوباره يافته و سهمی در شکل دهی به فرهنگ واحد جهانی بر عهده می گيرند.
امروزه با ظهور پديده هايی چون گوگل که بدون شک بنيانگذارانش هم نمی دانستند در دنباله روی از پيشرفت های سريع و جمعی انفورماتيک به غولی بين المللی از اطلاعات تبديل می شوند، و با ابتکارات و اختراعات پی در پی در اين حوزه، موانع يکی پس از ديگری بر داشته می شوند. امکاناتی که تا ديروز جزو پيشرفته ترين و پيچيده ترين ابزارهای جاسوسی جهان بود مانند شنود، ارتباط از راه دور و موبايل ، جی پی اس و گوگل ارث به پيش پا افتاده ترين و در دسترس ترين امکانات به منظور تسهيل زندگی بشر تبديل شده اند و برخی از اين ابزار ها در فروشگاه های همه محله ها به فروش می رسند. ديگر بدون اينکه نيازی به زبان اسپرانتو باشد آرزوی اسپرانتو به شکلی ديگر محقق شده است. يک سيستم هوشمند جهانی بطور همزمان هر متنی را به هر زبانی که بخواهيد ترجمه کرده و در اختيارتان می گذارد. اين سيستم در حال رفع نقص است. سيستم ترجمه همزمان ديگر حتی نياز به يادگيری را به عنوان شرط ضروری فهم مکالمات، از ميان برداشته است ضمن اينکه امکان يادگيری زبان های ديگر را تسهيل کرده و سرعت بخشيده است به گونه ای که نسل جديد و کودکانی که در اين دوره پرورش يافته اند بيش از نسل گذشته با زبان های مهم دنيا آشنايی دارند.
گرچه از آغاز، جهانی شدن حقوق بشر را يک آرمان و اتوپيا پنداشته اند اما حقوق بشر در عمل و واقعيت، يک قانون اساسی جهانی است. زيرا از يکسو تمام کشورهای عضو سازمان ملل اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين را امضا کرده اند و از سوی ديگر برخی مواد اعلاميه دلالت دارند که قانون اساسی کشورها بايد منطبق با مفاد اعلاميه باشد برای مثال ماده۸ اعلاميه می گويد: «هرکس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض حقوق بنيادينی باشد که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او مقرر داشته است به دادگاه های صلاحيت دار ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود».در ميثاق بين المللی مدنی و سياسی به بيانی صريحتر در مواد۴۹و۵۱ پايبندی دولت ها بدان، الزام آور شناخته شده است و در ماده۲ ميثاق تصريح دارد که بايد اصول قانون اساسی کشورهای متعهد به ميثاق با آن منطبق شوند و بايد حقوق شناخته شده در اين ميثاق را تضمين کنند.تعدادی از مواد ميثاق بين المللی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نيز دلالت دارند که قوانين کشورها بايد منطبق بر آن باشند.
در حقوق اساسی، تفاوت ميان قانون اساسی و قوانين عادی که در پارلمان ها تصويب می شود اين است که قانون اساسی، قانون مادر به شمار رفته و قوانين عادی نبايد با قانون اساسی مخالفت و مغايرت داشته باشند و بايد منطبق با آن باشند. درست همين رابطه ميان حقوق بشر و قانون اساسی کشورها وجود دارد و اعلاميه حقوق بشر و ميثاق های آن در حکم قانون اساسی جهانی بوده و کليه دولت های عضو سازمان ملل متحد متعهد شده اند که قوانين خود را( اعم از اساسی و عادی) با اعلاميه و ميثاق های حقوق بشری مصوب سازمان ملل مطابقت دهند.
روند پذيرش مفهومی حقوق بشر در تاريخ از قرن۱۷ تا امروز پر فراز و نشيب بوده است. رفته رفته مخالفان آن از طريق بحث ها و تجربيات اقناعی طولانی به موافق تبديل شده اند. چپ ها و مارکسيست ها که از راديکالترين و قديمی ترين منتقدين حقوق بشر بوده اند، امروز در صف مدافعان قرار گرفته اند. البته اين پذيرش ها فرايندی ديالکتيکی داشته است به اين معنا که حقوق بشر امروز نيز همان حقوق بشر ديروز که مورد انتقاد چپ ها بود نيست و دستخوش تحول و تکامل گرديده و تحت تاثير اين ديدگاه های انتقادی بود که نسل های مختلف حقوق بشر شکل گرفت. حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سياسی؛ حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی بود که به حقوق همبستگی معروف شده و از حق بر توسعه همه جانبه ، صلح ، محيط زيست سالم و .. سخن می گويد. نسل های دوم و سوم حقوق بشر تحت تاثير همان مباحثات و نقدهای عالمانه بود که به حقوق اجتماعی بيشتر توجه کرده است.هرچه حقوق بشر از سطح حقوق فردی فراتر رفته و ضمن حفظ اصالت ها و حقوق فردی به حقوق اجتماعی و جمعی و جهانی بيشتر توجه کرده، قابليت جهانی تر شدن يافته و اساسا در همين بستر وفرايند ديالکتيکی است که به قانون اساسی جهان تبديل خواهد شد. آن حقوق بشر موعود يا قانون اساسی زمين، در واقع سنتزی هارمونيک از ايده ها و فرهنگ های مختلف با محوريت انسان و ارزش وکرامت انسان خواهد بود. در حقيقت اين کاميابی، نه صرفا برخاسته از برخی نظريه های حقوق بشر که لازمه جبری کوچک شدن جهان است و اگر حقوق بشر هم نبود چنين جهانی به يک قانون اساسی واحد و مرجع نياز داشت اما حقوق بشر گويی نسخه آماده ای بود که از دل تجربه های دراز انديشگی و عملی انسان ها برآمده بود. گويی هر پديده ای که امروز رخ می دهد، بالقوه ممکن است به قطعه ای از پازل جهان آينده مبدل شود.قابليت های حقوق بشر، تکامل پذيری و اصلاح پذيری ماهوی آن و نيز قابليت های جهانشمولی اش همراه با ضرورت های جهانی امروز و به وجود آمدن دهکده جهانی، زاينده قانون اساسی زمين خواهد بود. ترکيبی از عوامل جغرافيايی، سياسی، فرهنگی و تکنولوژيکی و حقوقی وضع جديد را ايجاد خواهد کرد. راز قابليت فراگيری حقوق بشر افزون بر برآمدنش از سير تجارب فکری و عملی بشر، هماهنگی روزافزون آن با حقيقت هستی و فلسفه اديان و هدف غايی رسالت پيامبران و تکيه بر گوهر انسانيت است. حقوق بشر در نهايت، شکاف دوگانه عرفی- قدسی را بر خواهد چيد و اين فراق ساختگی را به وحدت مبدل خواهد ساخت(نگارنده،پيشتر گفتارهای بلندی درباب غير حقيقی بودن دوگانه عرفی- قدسی تحرير کرده و تفصيل بحث را بدانجا ارجاع می دهد).
هنگامی که گروسيوس هلندی در قرن ۱۷م انديشۀ تعارض حاکميت‌ دولت ها با حقوق بشر و لزوم مداخله بشر دوستانه و استفاده از زور را به وسيلۀ يک يا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری دولتی نسبت به اتباع خودش مطرح کرد اين نظريه بسيار مورد سوء استفاده واقع شد و اغلب بهانه و دستاويزی بود برای اشغال يا تهاجم به کشورهای ضعيف؛ با اين حال، اين مداخله بشر دوستانه نخستين گام در تبيين برخی محدوديت آزادی عمل برای دولت ها نسبت به اتباع شان محسوب می‌شد. زمانی که گروسيوس هلندی در سدۀ ۱۷م ايدۀ خود را مطرح کرد به سبب اينکه هنوز تفکر حقوق بشر رواج نيافته بود و در عصری مطرح شد که مفهوم مليت و مرزهای جغرافيايی نقش قاطعی در جداسازی ملت ها داشت، اين نظريه چندان موجه نمی‌نمود. اين که دولتی حق داشت با اتباع خود هرگونه خواست رفتار کند يک قاعدۀ بين‌المللی بود و ايدۀ گروسيوس، بيگانه و غير معقول جلوه می‌کرد اما در اوايل سدۀ بيستم اين نظريه تبديل به يک نظريه جهان شمول گرديده و شکل حقوقی و رسمی پيدا می‌کند. پس از جنگ جهانی دوم شورای امنيت سازمان ملل با تجويز اقدامات مسلحانه براساس اختياراتی که فصل هفتم منشور ملل به آن داده اعمال قدرت می‌کند. در مادۀ ۳۹ منشور ملل متحد آمده است که شورای امنيت می‌تواند در مورد دولت هايی که صلح را تهديد می‌کنند، وارد عمل ‌شود و اجازه اقدام مسلحانه ‌دهد. همين نظريه اجازه می‌دهد شورای امنيت با دولت هايی که ناقض حقوق بشر و صلح هستند، برخورد مسلحانه کند.در همين رابطه مجمع عمومی سازمان ملل درابتدای تشکيل خود در۱۹۴۸ تشکيل ديوان کيفری بين المللی را پيشنهاد کرد، در۱۹۵۱اساسنامه آن تصويب شد اما قدرت های بزرگ جهان به دليل اينکه خود از نظر حقوق بشری مشکلاتی در مستعمرات يا اقليت های نژادی داشتند در تحقق اصول حقوق بشری منشور راسخ نبودند. همين امر موجب شد نزديک به نيم قرن بعد اساسنامه ديوان تصويب و رسميت يابد به نحوی که ديوان بين‌المللی برای رسيدگی به جنايات بر ضد بشريت در۱۵ژوئن ۱۹۹۸م در رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد. از دولت ها خواسته شده بود تا پايان سال ۲۰۰۰م نسبت به امضاء اساس‌نامۀ ديوان اقدام کنند. در حال حاضر تنها کشورهايی که عضو‌ آن هستند، شهروندانشان می‌توانند شکايت کنند و شهروندان هر کشوری که حقوقشان نقض شد، می‌توانند از دولت خودشان به جرم نقض حقوق بشر به اين دادگاه بين‌المللی شکايت کنند و رأی اين دادگاه هم لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمانت اجرای آن نيز سازمان ملل و شورای امنيت خواهند بود. اين دادگاه تاکنون به جرائم چندکشور مانند اوگاندا، کنگو، آفريقای مرکزی، دارفور (سودان)، کنيا و ليبی، يوگسلاوی سابق و... رسيدگی کرده است. امروزه شورای امنيت سازمان ملل با تجويز اقدامات مسلحانه به نحو فزاينده ای در رابطه با نقض وسيع حقوق بشر وارد عمل می‌شود. بر طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد در مورد وضعيت هايی چون تهديد صلح، نقض صلح يا اقدام به حمله و تجاوز، مداخلۀ شورای امنيت امکان‌پذير است. شورای امنيت در رابطه با کردهای عراق، در جريان جنگ خليج فارس(۱۹۹۱)،رواندا(۱۹۹۴م)، سيرالئون(۲۰۰۰م)، يوگسلاوی (سابق، ۱۹۹۳م) و هائيتی بر اين روال عمل کرد. نظریۀ گروسيوس هلندی امروز به صورت يک نظریۀ جهانی در آمده و حقوق بشر بالاتر از حق حاکميت دولت ها قرار گرفته است و اين يعنی تحقق فرايند قانون اساسی زمين.
در برابر اين روند مقاومت کردن همان اندازه نتيجه بخش است که اگر در گذشته می خواستند در برابر موج دوم يا موج سوم انقلاب بشر مقاومت کنند. اگر ملت ها و دولت هايی توانستند در برابر انقلاب صنعتی ايستاده و جهان را در عصر کشاورزی سنتی و خيش و گاو آهن زنجير کنند در برابر اين روند نيز می توانند. کسانی که با جهان بينی بسته و کوتاه بينانه ، از طريق برچسب زنی و غربی نمايی و ضد ارزش نماياندن حقوق بشر، جامعه را به شنا کردن برخلاف مسير خروشان رودخانه فرا می خوانند تنها موجب تاخير و تاخر پيشرفت و زيانمند کردن امروز و فردای خود و جامعه می شوند. هنر انسان اين است که پيشاپيش حوادث حرکت کند نه اينکه دنباله رو حوادث باشد.Autor le0nmd Portfolio ansehen 
Bildnummer 32733433 
Land Deutschland 
Repräsentative Kategorie Abstrakt  Zeichen / Symbol 
Konzeptionelle Kategorie Soziale Fragen  Kriminalität  Krieg 
Keywords 
against agenda ahmadinejad allied america amerika army atom axis besatzung china christen conquer crises einmarsch fight gegen global globalisierung iran islam israel krieg krise kämpfen macht mittlerer mächte naher nato navy neue nuklear ordung osama ost osten revolution seals states taliban terror united usa versus war weltkrieg west world öl 
باراک اوباما در پیام نوروزی امسال خود از دوستی دو ملت ایران و آمریکا سخن به میان آورد. او گفت دلیلی نمی‌بیند که دو کشور از هم دور بمانند. آیا این لحن ملایم نشان از تغییر رویه آمریکا در برابر ایران دارد؟
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی سال ۱۳۹۱ خود گفت: «اگر حکومت ایران مسیری مسئولانه در پیش گیرد، می‌تواند بار دیگر در جامعه جهانی مورد احترام باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که دو کشور ایران و آمریکا از هم دور بمانند».
هم‌زمان آمریکا اعلام کرده که ۱۱ کشور را از تحریم خرید نفت از ایران معاف کرده است. آیا چرخشی در سیاست آمریکا نسبت به ایران به وجود آمده؟ آیا توافقاتی پشت پرده صورت گرفته است؟
رسول نفیسی تحلیل‌گر سیاسی مقیم واشنگتن به این سوالات پاسخ داده است.
بشنوید: گفت و گو با رسول نفیسی

دویچه‌وله: آقای نفیسی! پرزیدنت اوباما در پیام نوروزی که امسال داد، به نسبت پیام نوروزی سال گذشته‌ لحن ملایم‌تری داشت. آقای اوباما از دوستی دو کشور ایران و آمریکا صحبت کردند و این که دلیلی وجود ندارد این دو کشور ازهم دور باشند. آیا این تغییر لحن نشانه‌ای از سیاست پرزیدنت اوباما در قبال ایران هم می‌تواند باشد؟
رسول نفیسی: یکسری جریاناتی دارد اتفاق می‌افتد که دال بر این است که تحولاتی در رابطه‌ی ایران و آمریکا در حال صورت پذیرفتن است و از آن طرف هم اگر دقت کرده باشید، آقای خامنه‌ای دو سخنرانی کرد که در یکی از سخنرانی‌ها صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا را عاقلانه عنوان کرد و در سخنرانی اخیرش هم که در مشهد بود، باز اشاره کرد که ایران در سطحی که به آن حمله شود جواب خواهد داد.

نکته‌ی بسیار مهمی که در این حرف است، مقایسه‌ی بیانات آقای خامنه‌ای با صحبت‌های قبلی‌اش است. در صحبت‌های قبلی همیشه گفته می‌‌شد اگر به ایران حمله شود، تمام منافع آمریکا و متحدانش در جهان به خطر خواهد افتاد. ولی در این صحبت اصلاً اشاره به این نبود، در عوض اشاره به این بود که مثلاً اگر فرضاً به تأسیسات اتمی ایران حمله شود، احتمالاً ایران هم به تأسیسات اتمی اسراییل حمله می‌کند. به نظر می‌رسد که آقای خامنه‌ای خواسته یک مقداری آمریکا را در این وسط از اسراییل جدا کند و همین حرف دال براین است که تفاهماتی بین دو کشور شده.
جواد لاریجانی به طور ناگهانی به نیویورک آمد و گویا تبادل نظر و حتی صحبت‌ها و توافق‌هایی کرده بود. اگر همه این‌ها را معطوف به مذاکرات ماه آینده در ترکیه بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که شاید زمینه برای یک نوع توافق، در هر سطحی بین ایران و غرب صورت پذیرفته است. هرچند من در این مورد همیشه مشکوکم که توافق درست و معناداری باشد. ولی به‌هرصورت با توجه به لطماتی که این تحریم‌های اخیر به بازار مالی و نهایتاً به اقتصاد ایران می‌زند، شاید دولت ایران باز طبق معمول بعد از این که تمام فرصت‌های خوب را سوزانده، یک بار دیگر از یک موضع ضعیف دارد با جهان غرب برخورد می‌کند و حاضر است شرایط آنها را بپذیرد.

ولی این چیزهایی که شما گفتید خلاف آن چیزی‌ست که حداقل روی صحنه ما داریم می‌بینیم. ما شاهد شدیدتر شدن تحریم‌ها در چندماه اخیر بودیم، شاهد جدال لفظی سران دو کشور بودیم، شاهد اعلام تاریخ برای حمله اسراییل به ایران بودیم. آیا به نظر شما توافقی در پشت پرده صورت گرفته؟ شما به سفر آقای لاریجانی اشاره کردید. ممکن است توافقی در پشت پرده صورت گرفته باشد؟
صحیح است. یعنی تحریم‌ها شدید شد، جنگ لفظی بالا گرفت، شایعات بسیاری در مورد حمله اسراییل به ایران پخش شد، حتی پرزیدنت اوباما مجبور شد رسماً موضع آمریکا را اعلام کند که مخالف جنگ است. همه این‌ها در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد. آن چیزی که در این یکی دو هفته‌ی اخیر دارد اتفاق می‌افتد، بعد از صحبت نسبتاً ملایم خامنه‌ای است و بعد از این که سفری به سازمان ملل به طور عجله‌ای صورت گرفته و همچنین مذاکرات آتی که قرار است در ماه آوریل بین ایران و ۵+۱ در ترکیه برگزار شود.
همه این‌ها بعد از شدت گرفتن صحبت‌ها و تحریم‌هاست و باید توجه کرد که الان وضعیت ارز در ایران یکی از نمودارهای وضع وخیم اقتصادی است که در ایران ایجاد شده. در واقع به یک معنا می‌شود گفت که ثروت ایران یک دفعه در یکی دو ماه اخیر نصف شده و شاید نهایتاً انعطافی از طرف بیت رهبری نشان داده شود. آقای اوباما هم به طور متقابل از ایرانیان مقیم آمریکا و از قدرت و عظمت فرهنگ ایران صحبت کرده. حالا باید ببینیم که در ماه آوریل چه توافقات جدی صورت خواهد گرفت.


رسول نفیسی معتقد است ایران تمام فرصت‌های خوب را سوزانده و حالا از یک موضع ضعیف می‌خواهد وارد مذاکره شود
رسول نفیسی معتقد است ایران تمام فرصت‌های خوب را سوزانده و حالا از یک موضع ضعیف می‌خواهد وارد مذاکره شود
اقدام اخیر آمریکا در معاف کردن ۱۱ کشور از تحریم خرید نفت از ایران، را هم شما در همین راستا ارزیابی می‌کنید؟
دقیقاً. یعنی این واقعاً برای سیاست آمریکا یک عقب‌گرد بود و البته این عقب‌گرد شاید هم مطابق خواست اروپایی‌ها باشد، به‌خصوص کشورهایی مثل یونان که دچار مشکلات بسیار زیادی خواهند شد اگر که تحریم نفت ایران را بپذیرند. و یکی دیگر این است که در کشورهای اروپایی که الان بحران وجود دارد، مخالفت مردم با این نوع تحریم‌ها زیاد شده بود و نهایتاً همان طور که شما اشاره کردید، شاید این هم بخشی از آن تفاهم بین ایران و آمریکا باشد که در تعدیل این تحریم‌های نفتی مؤثر بوده.

چه قدر این تغییر و تحولات را با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مرتبط می‌دانید؟
خیلی ارتباط دارد، یعنی از الان تا چهار نوامبر این رئیس جمهور باید دست به عصا حرکت کند. اگر جنگی در خاورمیانه صورت گیرد، قیمت نفت و بنزین بسیار بالا خواهد رفت و تمام این تهمیداتی که الان دارد می‌شود، به نحوی مربوط می‌شود به مسئله‌ی انتخابات. با توجه به این که اگر اوباما به طور قوی در مقابل ایران نایستد، در مقابل جمهوری‌خواهان بدهکار خواهد شد. بنابراین این تعادل بسیار ظریف و سخت را باید رعایت کند که از یکطرف گزک به دست جمهوری‌خواهان ندهد که شروع کنند به این که جمهوری اسلامی موفق شد، ایالات متحده در مقابل آن کوتاه آمد، ضعف نشان داد و از طرف دیگرهم جلوگیری از یک برخورد احتمالی و به دست آوردن یک نوع پیروزی نسبی در ارتباط با ایران و یک مذاکره جدی با ایران.
اگر ایالت متحده موفق شود یک توفیق نسبی در این زمینه پیدا کند، برای انتخابات آینده بسیار بسیار تأثیرگذار خواهد بود و کمک خواهد کرد به اوباما، اما اگر جمهوری اسلامی در این زمینه بخواهد نقش‌آفرینی کند، خب طبیعتاً می‌تواند و به نفع‌اش هم هست. به خاطر این که اگر جمهوری‌خواهان به حکومت برسند، این‌ها کوچکترین قولی که در برابر ایران می‌دهند جنگ است. "سانتروم" عملاً خواستار جنگ است، "میت رامنی" عملاً خواستار برخورد نظامی‌ست.

دقیقاً من می‌خواستم به همین اشاره کنم. جمهوری‌خواهان طرفدار اقدام نظامی علیه ایران هستند و می‌گویند اگر اوباما مجدداً انتخاب شود، ایران به بمب اتمی دست پیدا می‌کند. بنابراین نرمش در برابر ایران نمی‌تواند به نفع اوباما باشد، به‌خصوص با توجه به نظرسنجی که اخیراً در آمریکا شد و نشان داد که درصد بالایی از مردم آمریکا طرفدار حمله‌ی نظامی به ایران هستند.
این صحیح است. ولی این در شرایطی‌ست که اوباما هیچ نوع توفیقی به دست نیآورد. من فرضم براین است که در مذاکرات ماه آوریل توفیق نسبی به دست خواهد آمد و این‌ها از این طریق موفق خواهند شد که این را به رخ جمهوری‌خواهان بکشند. ولی اگر هیچ نوع توفیقی به دست نیآید، معلوم نیست که حتی دولت اوباما هم بعد از ماه آوریل شدت عمل به خرج ندهد. دقیقاً به همین دلیل که شما گفتید. یعنی باید بتواند در مقابل جمهوری‌خواهان اعلام وجود کند و این که نه تنها ایران را در محاصره‌ی اقتصادی گذاشته، بلکه مثلاً فلان کار مشخص چشمگیر را هم کرده است.
آمریکایی‌ها هم که مخالف ایران هستند، در واقع خیلی موافق جنگ با ایران نیستند، مگر این که ایران به بمب اتمی مجهز شود. در حال حاضر وضعیت در آمریکا جوری نیست که جنگ جدیدی را بطلبد و شما مخالفت با جنگ عراق و جنگ افغانستان را هم به وضوح می‌بینید، با این بحران اقتصادی که وجود دارد. ولی نهایتاً این که این بالانس بسیار شکننده‌ای که الان پرزیدنت اوباما ایجاد کرده، یعنی از یکطرف به نحوی با ایران کنار بیآید تا بلکه در مذاکرات ماه آینده یک نتیجه چشمگیری به دست آورد یا لااقل موفقیتی نسبی به دست آورد و از طرف دیگر گزینه‌ها را روی میز نگه دارد برای مقابله با جمهوری‌خواهان. این را ماه آینده مذاکرات ترکیه تعیین خواهد کرد.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: علی امینیشورای امنیت در بیانیه‌ای اعلام کرد از شروط شش‌گانه‌ی طرح صلح کوفی عنان برای پایان دادن به بحران سوریه کاملا حمایت می‌کند. این قاطع‌ترین پیامی است که جامعه جهانی تا کنون برای رژیم بشار اسد ارسال کرده است.
در یک اقدام قاطع دیپلماتیک، شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه (۲۱ مارس، ۲ فروردین) با انتشار بیانیه‌ای که سرانجام حمایت روسیه و چین، از مهم‌ترین متحدان و حامیان بشار اسد را هم جلب کرده، اعلام کرد که از تلاش‌های کوفی عنان برای پایان دادن به بحران جاری در سوریه حمایت می‌کند.

تحلیلگران نسبت به خطر وقوع جنگ داخلی تمام‌عیار در سوریه هشدار داده‌اند
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، روسیه و چین که پیش‌‌تر دو قطعنامه سازمان ملل علیه سوریه را وتو کرده بودند، گفته‌اند که از بیانیه شورای امنیت حمایت می‌کنند. قطعنامه‌های پیشین به‌ صراحت خواستار کناره‌گیری فوری بشار اسد از قدرت شده بودند. این نخستین بار است که در یک سالی که از آغاز خیزش مخالفان رژیم سوریه می‌گذرد، جامعه جهانی یکصدا خواستار پایان دادن به بحران در سوریه شده است.
دیپلمات‌ها در گفت‌وگو با اسوشیتدپرس گفته‌اند در این بیانیه حکومت سوریه تهدید شده است که در صورت ممانعت از همکاری برای تحقق شروط شش‌گانه طرح صلح که توسط کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل تدوین شده، با "گام‌های نامشخص بعدی" مواجه خواهد شد. قرار است این طرح پیشنهادی در پایان روز چهارشنبه در مقر شورای امنیت در نیویورک، به تصویب برسد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا انتشار این بیانیه را "گامی مثبت" خواند و گفت اگر بشار اسد به تعهدات خود عمل نکند، باید منتظر "افزایش فشار و انزوای بیشتر" باشد.

ویرایش و تلطیف بیانیه برای جلب حمایت روسیه و چین
نسخه اصلی بیانیه‌ای که توسط قدرت‌های غربی تدوین شده بود، به درخواست روسیه ویرایش و تلطیف شد. بسیاری از اولتیماتوم‌های مشخصی که در نسخه اصلی آمده بود، در نسخه نهایی گنجانده نشد، اما تحلیلگران می‌گویند اهمیت این بیانیه در آن است که به امضای همه قدرت‌های کلیدی و تاثیرگذار جهان رسیده و پیامی قاطع و محکم برای رژیم بشار اسد خواهد بود.


کوفی عنان پیش‌تر مذاکرات اولیه با بشار اسد را «ناامیدکننده» خوانده بود
کوفی عنان که چندی پیش به‌عنوان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب، برای گفت‌وگو با بشار اسد و دیگر مقامات سوری راهی آن کشور شده بود، مذاکرات اولیه برای آتش‌بس را نومیدکننده دانست. طرح صلح کوفی عنان شروطی نظیر آتش‌بس بی‌قید و شرط، آغاز گفت‌وگوهای سیاسی میان دولت و مخالفان و صدور اجازه دسترسی کامل گروه‌های امداد و آژانس‌های کمک‌رسانی را در بر می‌گیرد.
بشار اسد که از ماه مارس ۲۰۱۱ با خیزش گسترده و پیوسته مخالفان مواجه شده، برای بقای ساختار سیاسی سوریه به کشتار و سرکوب مخالفان روی آورده و بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، تا کنون بیش از ۸ هزار نفر از شهروندان سوری در جریان این بحران سیاسی کشته شده‌اند.
خشونت‌ها علیه مخالفان سوری در هفته‌های جاری شدت بیشتر و دامنه گسترده‌تری یافته و نیروهای حامی رژیم و وابسته به بشار اسد، بسیاری از مناطق شهری و روستایی که تراکم مخالفان در آنجا بالاتر است را بمباران کرده‌اند.

جامعه جهانی هشدار داده که سوریه در صورت تخطی از تعهدات، با گام‌های نامشخص بعدی مواجه خواهد شد
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، بحران سوریه را «به غایت وحشتناک‌» توصیف کرد و هشدار داد که تداوم این بحران «پی‌آمدهای ویرانگری برای همه جهان» در بر خواهد داشت. بان کی‌مون تاکید کرد که جامعه جهانی مسئولیت پایان دادن به این بحران را برعهده دارد و باید هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای متوقف کردن آن بیابد.
فعالان اپوزیسیون سوریه می‌گویند ارتش این کشور از تانک و تسلیحات سنگین برای سرکوب مخالفان و بازپس‌گیری مناطقی که به تصرف آنها درآمده، بهره می‌گیرد. با گسترش دامنه‌ی بحران در سوریه، برخی از دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران نسبت به آغاز یک جنگ داخلی تمام‌عیار میان‌گروه‌های سیاسی گوناگون در سوریه هشدار داده‌اند.
عملیات "نگاه درونی" که برای شبیه‌سازی حمله احتمالی اسرائیل به ایران انجام شده، نشان می‌دهد که با آغاز حمله، جنگی گسترده‌تر در منطقه آغاز خواهد شد که بی‌تردید پای آمریکا را هم به میدان نبرد باز خواهد کرد.
روزنامه "نیویورک‌ تایمز" از عملیات شبیه‌سازی حمله نظامی اسرائیل به ایران برای سنجش مخاطرات احتمالی جنگ خبر داده است. بر اساس این گزارش که اطلاعات آن از طریق مقامات آمریکایی در اختیار نیویورک‌ تایمز قرار گرفته، شبیه‌سازی جنگ با ایران در ماه جاری میلادی انجام شده و نتایج آن نشان می‌دهد که حمله احتمالی اسرائیل به ایران به برافروختن آتش جنگی گسترده‌تر در خاورمیانه منجر خواهد شد و آمریکا را هم به میدان جنگ خواهد کشاند.
مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند که شبیه‌سازی جنگ به منزله عملیات تمرینی برای آغاز جنگ با ایران است و نتایج این شبیه‌سازی لزوما همان نتایجی نیست که ممکن است در نبرد نظامی در جهان واقعی هم به دست آید.

حمله اسرائیل به ایران، پای آمریکا را به میدان نبرد باز خواهد کرد
با این وجود، مقامات دولتی آمریکا می‌گویند که نتایج این شبیه‌سازی این تردید را در ذهن برنامه‌ریزان نظامی ایالات متحده تقویت کرده که شاید خودداری آمریکا از مشارکت در تقابل نظامی با ایران غیرممکن باشد. به اعتقاد آنها در تقابل دیدگاه‌ها نسبت به پی‌آمدهای حمله احتمالی اسرائیل به ایران، ممکن است صدای آن دسته از متخصصان و سیاست‌گذاران کاخ سفید، پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا که نسبت به عواقب جنگ با ایران هشدار داده‌اند، شانس بیشتری برای شنیده شدن داشته باشد.

"نگاه درونی"؛ سنجش پی‌آمدهای حمله به ایران
گفته می‌شود عملیات شبیه‌سازی حمله به ایران، موسوم به "نگاه درونی" دو هفته به طول انجامید و در آن پیش‌بینی شد که پس از اولین حمله موشکی به یکی از کشتی‌های جنگی ارتش آمریکا در خلیج فارس که در نتیجه آن ممکن است ۲۰۰ سرباز آمریکایی کشته شوند، ایالات متحده وارد تقابل نظامی مستقیم با ایران خواهد شد و حمله گسترده به تاسیسات هسته‌ای ایران را آغاز خواهد کرد.
برنامه‌ریزان و استراتژیست‌های پنتاگون می‌گویند اگر باراک اوباما تصمیم بگیرد که تلافی‌جویی تمام‌عیار را در دستور کار قرار دهد، بمب‌افکن‌های دوربرد و هواپیماهای سوخت ‌رسانه و موشک‌های آمریکایی این قابلیت را دارند که آسیبی ویرانگر به برنامه هسته‌ای ایران وارد سازند.

جنگی تمام‌عیار در قلمرو ایران، آخرین خواسته جمهوری اسلامی است، چون از پی‌آمدهای آن اگاه است
مقامات و منابع مطلعی که به شرط ناشناس ماندن هویت واقعی‌شان این اطلاعات محرمانه را در اختیار "نیویورک‌ تایمز" قرار داده‌اند می‌گویند نتایج این شبیه‌سازی برای ژنرال جیمز متیس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، خلیج فارس و جنوب‌ شرق آسیا، نگران‌کننده بود. ژنرال متیس به دستیارانش اعلام کرد که آغاز حمله از سوی اسرائیل می‌تواند برای منطقه و نیز برای ایالات متحده پی‌آمدهای مهیبی داشته باشد.
عملیات "نگاه درونی" از مشهورترین اقدامات وزارت دفاع آمریکا برای سنجش پی‌آمدهای نبردهای نظامی است که گفته می‌شود از زمان جنگ سرد تا کنون بارها از آن برای شبیه‌سازی نبردهای احتمالی استفاده شده است.

"دشواری پیش‌بینی و مهار" جنگ با ایران
مقامات نظامی آمریکا پس از تحلیل نتایج این شبیه‌سازی می‌گویند جنگی که احتمالا با حمله نظامی اسرائیل به ایران آغاز خواهد شد، ماهیتا «پیش‌بینی‌ناپذیر و مهارناشدنی» است و واکنش‌هایی از سوی ایران را در پی خواهد داشت.

رهبر ایران هشدار داد که در همان سطحی که دشمن حمله کند، ایران به آنها حمله خواهد کرد
مقامات آمریکایی تا کنون بارها اعلام کرده‌اند که احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران در یک سال آینده بسیار بالا است. آنها در محافل درونی هشدار داده‌اند که احتمالا اسرائیل پیش از آغاز حمله به ایران ایالات متحده را در جریان قرار نخواهد داد و به محض اتخاذ تصمیم نهایی، اجرای آن را آغاز خواهد کرد.
بسیاری از متخصصان می‌گویند که ایران در واکنش به حمله احتمالی اسرائیل بسیار محتاطانه عمل خواهد کرد، تا بتواند حتی‌الامکان از مداخله آمریکا در جنگ جلوگیری کند. پیش‌بینی آنها این است که ایران احتمالا از بازوهای نطامی خود برای حملات انفجاری و انتحاری به نیروهای ناتو در افغانستان یا نیروهای آمریکایی در عراق بهره خواهد گرفت، چون از این طریق مقامات تهران می‌توانند هرگونه دخالت در این حملات را به سادگی انکار و از پذیرش مسئولیت‌ها خودداری کنند.
برخی از مقامات نظامی آمریکایی می‌گویند که جمهوری اسلامی به افروختن جنگی تمام‌عیار در قلمرو ایران، تمایلی ندارد، چون به‌خوبی از پی‌آمدهای آن مطلع است.


کریستین لاگارد، ابراز نگرانی کرده است که تحریم نفت ایران، بهای نفت را ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.آمریکا نیز از ۱۲ کشور نام برده که به دلیل عدم اعمال تحریم‌ها ممکن است با تحریم این کشور مواجه شوند.
کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول، هشدار داده است که در صورت اختلال در صدور نفت ایران، بهای نفت خام ممکن است تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
لاگارد در طی بازدید دو روزه‌ی خویش از دهلی، پایتخت هند، در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز نگرانی کرده است که تحریم نفت ایران، "نگرانی‌های جدی" برای اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت.
مدیر صندوق بین‌المللی پول گفته است:«بدون شک در صورت اخلال در صادرات نفت ایران، اقتصاد جهانی دچار شوک مقطعی خواهد شد، اما مهم‌ترین نکته این است قیمت نفت بسیار افزایش خواهد پیدا کرد.»
کریستین لاگارد پیش‌بینی کرده است اخلال در صادرات و خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران، بهای نفت را بین "۲۰ تا ۳۰ درصد" افزایش خواهد داد.
لاگارد گفته است تا زمانی که دیگر کشورهای تولیدکننده‌ی نفت تدابیر کاربردی برای جبران عدم خرید نفت از ایران بیاندیشند، اقتصاد جهانی "بحران و پیامدهای نگران‌کننده‌ای" را پیش رو خواهد گذاشت.

کریستین لاگارد در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرده است که اوضاع اقتصاد جهانی از ۳ ماه پیش بهتر شده و پیشرفت‌هایی داشته است و ابراز نگرانی کرده است که توقف خرید نفت از ایران، شوک شدید دوباره‌ای را موجب شود که تاثیرات منفی ماندگاری به‌بار بیاورد.
مدیر صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی اروپا و ورشکستگی یونان، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی اخیر بوده ، اضافه کرده است:« تغییربحران‌زاست، باید تا جایی که ممکن است بحران‌ها را پیش‌بینی و از وقوع آن جلوگیری کرد.»
ابراز نگرانی مدیر صندوق بین‌المللی پول از افزایش بی‌رویه و ناگهانی بهای نفت خام و برنت در شرایطی مطرح می‌شود که در حال حاضر نیز هفته‌ها است که بهای نفت مرز ۱۲۰ دلار را هم رد کرده و در بازار جهانی نفت برنت به بهای ۱۲۵ دلار معامله می‌شود. در چندسال گذشته، این روند رو به رشد و نرخ بالای بهای نفت بی‌سابقه بوده است.
صحبت‌های کریستین لاگارد بعد از آن‌که ایالات متحده‌ی آمریکا اعلام کرد که ژاپن و ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا، از اعمال تحریم‌های نفتی مصوب این کشور علیه ایران معاف شده‌اند، اعلام شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا اعلام کرده که دلیل این معافیت کاهش خرید نفت از ایران از سوی این کشورها است.
ژاپن اعلام کرده است که به کاهش واردات نفت از جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داد. مقامات عربستان سعودی پیش از این در دیدار با وزیر امور خارجه‌ی ژاپن تضمین داده بودند که با افزایش استخراج روزانه‌ی خود، کسری نفت این کشور را جبران خواهند کرد.
تهدید آمریکا علیه ۱۲ کشور خریدار نفت ایران
علی‌رغم آن‌که ایالات متحده‌ی آمریکا، ۱۱ کشور را از اعمال تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران معاف کرده است، با این‌حال وزرات امور خارجه‌ی آمریکا تهدید کرده است که ۱۲ کشور دیگر مشتری نفت ایران، در صورتی که خرید نفت از ایران را متوقف نکنند، با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد.

ترکیه اعلام کرده است که اگر کسری نفت این کشور جبران شود،  آمادگی دارد تا توقف خرید نفت از ایران را به شکل جدی بررسی کند. ترکیه اعلام کرده است که اگر کسری نفت این کشور جبران شود، آمادگی دارد تا توقف خرید نفت از ایران را به شکل جدی بررسی کند
یک مقام دولتی آمریکا که نامش فاش نشده است لیستی را در اختیار خبرگزاری"رویترز" قرار داده که ۱۳ کشوری را که ممکن است به دلیل ادامه‌ی خرید نفت و تمدید قراردهای نفتی با ایران با تحریم آمریکا مواجه شوند، شامل می‌شود.
لیست منتشره‌ی خبرگزاری "رویترز" دو کشور چین و هند که بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت از ایران هستند را نیز در برمی‌گیرد. به جز این دو کشور، کشورهای اندونزی، مالزی، مراکش، پاکستان، فیلیپین، آفریقای جنوبی، سنگاپور، کره جنوبی، سریلانکا و تایوان دیگر اسامی این لیست را تشکیل می‌دهند.
روز چهارشنبه، (۲۱ مارس ۲۰۱۲/ ۲ فروردین ۱۳۹۱) مقامات ترکیه نیز اعلام کرده‌اند که اگرچه در لیست کشورهایی که از اعمال تحریم‌های آمریکا معاف شده‌اند از این کشور نام برده نشده است، بااین‌حال در حال مذاکره با ایالات متحده‌ی آمریکا هستند تا از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف شوند.
ترکیه اعلام کرده است که اگر کسری نفت این کشور جبران شود، آمادگی دارد تا توقف خرید نفت از ایران را به شکل جدی بررسی کند.در نشست بررسی موارد نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی ایران نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از دریافت گزارش‌هایی گفتند که نشان می‌دهند ارسال غیرقانونی تسلیحات از ایران به سوریه همچنان ادامه دارد.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران سیاسی رو به گسترش سوریه اعلام کردند که جمهوری اسلامی هم‌چنان به تامین تسلیحات مورد نیاز رژیم بشار اسد برای سرکوب مخالفان سوری ادامه می‌دهد. فرانسه هم از گزارش‌های تاییدشده از ارسال سلاح‌های ایرانی به سوریه خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه (۲۱ مارس/ ۲ فروردین) با متهم کردن ایران به مشارکت در سرکوب شهروندان معترض سوری، اعلام کردند که این اقدام‌، غیرقانونی و مصداق بارز نقض قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران است.


شورای امنیت امروز اعلام کرد که از طرح صلح عنان برای سوریه کاملا حمایت می‌کند بر اساس قطع‌نامه‌هایی که در محکومیت برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران صادر شده، هرگونه صادرات تسلیحات از جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر منع شده است. این اتهامات در نشستی مطرح شد که برای بررسی موارد نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی ایران برگزار شده بود.
رزماری دی‌کارلو، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: «بخش عمده‌ای از موارد نقض قطعنامه‌ها، مربوط به قاچاق تسلیحات برای رژیم بشار اسد است و بدیهی است که او این تسلیحات را بر ضد مردم سوریه به کار می‌گیرد.» دیپلمات‌های غربی می‌گویند سوریه در مواردی هم نقش "واسطه" را ایفا می‌کند تا این تسلیحات در نهایت در اختیار «بازوهای نظامی ایران در منطقه‌- حماس در فلسطین و حزب‌الله در لبنان - قرار گیرد.»
مارک گرنت، نماینده بریتانیا در سازمان ملل و مارتین برین، نماینده فرانسه نیز به شدت به اقدامات ایران در نقض قطع‌نامه‌ها و ارسال سلاح به سوریه اعتراض و ابراز نگرانی کردند. سوریه از مهم‌ترین متحدان ایران در منطقه است و ایران در کنار روسیه و چین، از مهم‌ترین حامیان دولت سوریه در عرصه بین‌المللی است.

تحلیلگران نسبت به وقوع جنگ داخلی تمام‌عیار در سوریه هشدار داده‌اند
سرکوب و کشتار گسترده مخالفان سوری از سال گذشته و با خیزش مردمی در این کشور آغاز شد و تا کنون بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ملل، بیش از ۸ هزار نفر از شهروندان سوری در جریان درگیری‌ها کشته شده‌اند.
شورای امنیت هم‌چنان در پی یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به این بحران سیاسی و توقف کشتار و خشونت در سوریه است. ۱۵ کشور عضو شورای امنیت، امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که از طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان و شروط شش‌گانه آن کاملا حمایت می‌کنند. دولت سوریه در این بیانیه تهدید شده که در صورت خودداری از عمل به تعهدات، با «گام‌های نامشخص بعدی» از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: بیانیه شورای امنیت در "حمایت کامل" از طرح صلح عنان برای سوریه
بسیاری از تحلیلگران سیاسی هشدار داده‌اند که بشار اسد،‌ هراسان از سقوط رژیم است و ممکن است اشتباهات احتمالی او در تداوم سرکوب و کشتار مخالفان این کشور را درگیر یک جنگ داخلی تمام‌عیار کند.
سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی آب گزارش تازه‌ای در مورد میزان مصرف آب در تولید مواد غذایی منتشر کرده است. این گزارش به عنوان مثال نشان می‌د‌هد که برای تولید هرکیلو گوشت گوساله بیش از ۱۵ هزار لیتر آب مصرف می‌شود.
آب با ارزش‌ترین عنصر کره خاکی زمین است. سازمان ملل متحد که برای ترویج آگاهی در مورد اهمیت این عنصر حیاتی روز ۲۲ مارس (۳ فرودین) را "روز جهانی آب" نامگذاری کرده است، هر ساله نشستی بین‌المللی به همین مناسبت برگزار می‌کند.
این نشست امسال به مدت یک هفته و با عنوان " آب و امنیت غذایی" در شهر مارسی فرانسه برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد در آستانه این نشست، گزارش تازه خود در مورد میزان مصرف آب در ‎تولید مواد غذایی را منتشر کرده است.
نیاز فروان میوه‌ها به آب
گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌د‌هد حدود ۷۰ درصد آب مصرفی جهان در صنایع کشاورزی صرف می‌‌شود. بر اساس این گزارش، در حالی‌ که هر انسان برای ادامه حیات خود روزانه به دو لیتر آب نیاز دارد نیاز محصولات کشاوزی مانند غلات، میوه و سبزیجات به آب به مراتب بیشتر است. به عنوان مثال هرکیلوگرم برنج ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد که البته در مقایسه با نیاز میوه و سبزیجات به آب، رقم ناچیزی است.

تولید هرکیلوگرم گوشت گوساله بیش از ۱۵ هزار لیتر آب نیاز دارد
نکته قابل توجه اینجاست که میوه و سبزیجات اغلب در مناطقی کشت داده می‌شوند که کمبود آب محسوس است،‌به عنوان مثال در شمال آفریقا.
در شمال آفریقا هرچند تولید میو‌ه و سبزیجات منبع درآمد مهمی برای کشورهای منطقه به شمار می‌رود، اما مشخص نیست که این منطقه از جهان تا چه زمانی توانایی تأمین آب باغ‌های میوه را دارد.
افزایش علاقمندی به مصرف گوشت همزمان با افزایش رفاه
تولید گوشت نیز نیازمند آب بسیاری است. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌د‌هد  که تولید هر کیلو گوشت گوساله ۱۵ هزار و ۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد.
گوشت خوک، پرند‌گان و مرغ به ترتیب در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارند. تولید هر کیلو گوشت مرغ ۳ هزار و ۹۰۰ لیتر آب نیاز دارد.
در این گزارش اشاره شده است که تغییر عادات غذایی نقش مهمی در افزایش مصرف آب در جهان بازی می‌کند، به عنوان مثال هرچه یک خانواده، یک جامعه یا یک کشور ثروتمند‌تر می‌شود علاقمندی به مصرف گوشت هم افزایش پیدا می‌کند.

افزایش علاقمندی به مصرف گوشت به مفهوم افزایش نیاز به تولید آن و در نتیجه مصرف آب بیشتر است، آن‌هم در حالی که  حدود ۸۸۴ میلیون انسان در سراسر جهان هنوز به اندازه کافی آب آشامیدنی تصفیه شده در اختیار ندارند، جمعیتی که عمدتاَ ساکن آفریقا یا بخش‌هایی از آسیا است.
سالی دو میلیون جسد از فاکتورهای آلوده‌کننده آب‌های زیرزمینی
سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار کودک نیز به دلیل ابتلا به بیماری‌های که ناشی از کمبود آب آشامیدنی است جان خود را از دست می‌د‌هند. ‌
همزمان، افزایش شمار مرگ و تدفین سالانه حدود دو میلیون جسد انسان در زمین از جمله مواردی است که در افزایش آلودگی آب‌های زیرزمینی به آن اشاره شده است.
گزارش سازمان ملل همچنین حاکی از آن است که ۸۰ درصد فاضلاب‌های جهان بدون تصفیه وارد محیط‌زیست می‌شوند و‌آب‌های زیرزمینی یا جاری در سطح زمین را آلوده می‌کنند. آلودگی هوا و افزایش باران‌ها اسیدی نیز در آلودگی آب‌ها نقش مخرب و پررنگی دارند.
آلودگی آب‌ها به دلیل حفاری‌های نفت و گاز و حفاری در معادن مواد رادیواکتیو نیز از دیگر مواردی است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود باردیگر به آن اشاره کرده است.
کشورهای غربی ایران را به نقض قطعنامه های سازمان ملل در ارسال سلاح به سوریه متهم کردند

آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز چهارشنبه ایران را به نقض تحریم های سازمان ملل در ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به سوریه متهم کردند.
به گزارش اسوشیتدپرس، دیپلمات های این سه کشور روز چهارشنبه در جریان نشست شورای امنیت با محکوم کردن آنچه «تلاش های ایران در مسلح کردن دولت سوریه» نامیدند، این اقدامات را نشانه آشکار نقض قطعنامه های تحریمی سازمان ملل توسط تهران خواندند. ایران بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از ارسال و صدور تجهیزات نظامی منع شده است.
در ماه های اخیر گزارش های مختلفی درباره ارسال سلاح و تجهیزات نظامی از سوی ایران به دولت سوریه برای کمک به حکومت این کشور در سرکوب اعتراض های یک ساله اخیر منتشر شده است. سازمان ملل گفته است این گزارش ها و موارد نقض قطعنامه ها را در دست بررسی دارد.
ادامه محاصره خانه عامل تیراندازی به مدرسه یهودیان در فرانسه

به گفته یک مقام قضایی فرانسوی، مظنون حمله به مدرسه یهودیان در تولوز در جنوب فرانسه گفته است که توسط شبکه القاعده در افغانستان تعلیم دیده است. خانه این شخص ساعت‌ها است که در محاصره پلیس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا مولن دادستان مبارزه با ترور روز چهارشنبه گفت: مظنون یاد شده با نام محمد مراح، مسئولیت حادثه تیراندازی که در آن سه افسر پلیس، سه دانش آموز و یک آموزگار یهودی کشته شدند را برعهده گرفته است.
وی افزوده است: «محمد مراح گفته که توسط نیروهای القاعده در ناحیه مرزی میان افغانستان و پاکستان تعلیم دیده و در مورد سفرهایی هم که داشته حرف زده است.»
نیروهای پلیس محل استقرار این مظنون را محاصره کرده‌اند. وی گفته که ممکن است داوطلبانه خود را تسیلم کند و بدون هیچ گونه درگیری با پلیس همکاری کند.
فرانسوا مولن گفته است که این مظنون گفته که روحیه انتحاری ندارد و از شهادت طلبی هم استقبال نمی‌کند. ترجیح می‌دهد زنده بماند و بکشد. همچنین اضافه کرده که در مورد مسائلی که برای فلسطینی‌ها روی می‌دهد، احساس نارضایتی کرده و همچنین از ممنوع شدن روبنده و نقاب زنان در فرانسه، راضی نبوده است.

مظنون این حمله که ۲۳ ساله و ازخانواده‌ای الجزایری- فرانسوی است، مشغول مذاکره با پلیس است وحاضر نشده از آپارتمان خود خارج شود.
به گزارش رویترز، مظنون این حمله از اینکه «وقت کافی پیدا نکرده تا قربانیان دیگری را از بین ببرد» ابراز ناراحتی کرده و گفته که «می‌خواسته فرانسه را به زانو درآورد.»
با این حال مراح در گفت‌و‌گو با نیروهای پلیس گفته قصد کشتن خود را ندارد و نمی‌خواهد هم خود را به کشتن دهد.
پلیس فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که یک فرد مسلح مقابل یک مدرسه متعلق به یهودیان در شهر تولوز، واقع در جنوب غرب فرانسه، به مدرسه یهودیان حمله کرده و سپس متواری شده است.
مقام‌های پلیس در شهر تولوز گفته‌اند که این واقعه کمی پیش از ساعت هشت بامداد رخ داد که در جریان آن یک موتور سوار مسلح مقابل مدرسه یهودیان از موتور‌سیکلت خود پیاده شد و شروع به تیراندازی کرد.
یک مقام پلیس در تولوز به آسوشیتدپرس گفته است: «فرد تیرانداز به هر فردی که مقابلش بود، بزرگ و کوچک، شلیک می‌کرد.» به گفته این مقام، تیرانداز احتمالا از دو اسلحه استفاده می‌کرده است.
شهرام ناظری: کار با ذوالفنون یکی از زیباترین دوره های زندگی ام بود

پيکر استاد جلال ذوالفنون، آهنگساز و نوازنده سرشناس سه تار، روز چهارشنبه در دومين روز نوروز، با حضور شماری از هنرمندان و دوستدارانش، از برابر تالار وحدت تشييع و سپس در امامزاده طاهرکرج، به خاک سپرده شد.
اين هنرمند صاحب سبک، شامگاه يکشنبه اين هفته، پس ازگذشت دو هفته از عمل جراحی بر روی قلبش در سن ۷۴ سالگی از دنيا رفت. يکی از ياران استاد ذوالفنون، شهرام ناظری است که در گفت و گو با رادیو فردا، از همکاری های اوليه خود و همچنين شخصيت هنری اين استاد سخن گفته است.

آقای شهرام ناظری، پس از اجرای کنسرت نوروزی شما در تئاتر شهر پاريس در شامگاه شنبه، روز يکشنبه اين هفته، يار ديرين شما، استاد جلال ذوالفنون از دنيا رفت. لطفا از همکاری های متقابلی که در آغاز کار ميان شما و اين استاد از دست رفته برقرار بود برای ما بگوييد.

شهرام ناظری: يکی از دوره های خيلی درخشان که چند کار ماندگار به وجود آمد، دوره ای بود که با استاد بزرگ، جلال ذوالفنون نزديک شديم و يکی از زيباترين دوره های زندگی مرا در مجموع رقم می زند.
چند کار ماندگار مثل «گل صد برگ» که شايد پر تيراژ ترين اثر تاريخ موسيقی بوده است با همفکری ذوالفنون، خود بنده و البته رضا قاسمی- ما سه نفر- توليد شد و ما برای اين کار شب ها و روزهای زيادی را با هم گذرانديم و خاطرات خيلی زيبايی از آن روزها داريم.
پيش از اين البته يک کاری از حضرت مولانا را تدوين کرده بودم به نام «موسی و شبان» در سال ۱۳۵۶که با اين استاد بزرگ، استاد ذوالفنون، مشورت کردم و گفتم که من دوست دارم شما با من برای اجرای اين کار همراهی و همکاری کنيد.
در سال ۵۶ ما با همکاری استاد ذوالفنون کار «موسی و شبان» را ضبط کرديم و البته آقای بهزاد فروهری که نوازنده نی بودند نيز همراهی و همکاری کردند. اين کار در اين شرايط ضبط شد، هر چند که اين کار به صورت جدی هرگز پخش نشد، ولی يکی از نمونه های کار روی ذهنيت روايتی شعر بود و سال های بعد که باز هم يک کار ماندگار، کار «آتش در نيستان» را با هم کار کرديم.
بعد از «گل صد برگ» با استاد ذوالفنون مترصد فرصت بوديم تا کار ديگری با هم انجام بدهيم ولی خوب، هر وقت با هم صحبت می کرديم به نتيجه نمی رسيديم. تا اينکه من روی يکی از شعرهای «مجذوب» اين آهنگ را گذاشتم. استاد ذوالفنون وقتی شنيد تحت تاثير قرار گرفت. آن زمان بود که گفت من بقيه اين کار را ادامه می دهم.

استاد ناظری همکاری های متقابل ميان شما و جلال ذوالفنون تا کی ادامه داشت و چطور شد که اين گونه همکاری ها رو به کمرنگی گذاشت؟
چون فضای موسيقی  جدی گرفته نمی شود، کارهای هنری معمولا تا يک جايی ادامه پيدا می کند و بعد از آن منشعب می شود. و پس از آن با هنرمندان ديگری آن کارها ادامه پيدا می کند. در حقيقت آن دوره ای که من با استاد ذوالفنون بودم، دوره خاص خودش بود و در دوره بعد من در فاز ديگری افتادم.

آخرين پرسش من پيرامون خصوصيات اخلاقی و اصولا خلق و خوی استاد جلال ذوالفنون است.
استاد جلال ذوالفنون همه چيز را خوب می ديد و آرام بود. آرامش داشت و اينها خصوصيات خيلی خوب ذاتی او بود. من از سعه صدری که داشت استفاده می کردم. آن آرامشی که در  وجودش بود را دوست داشتم. در کنار همه اينها يک طنز قوی در وجودش بود که به هر چيزی يا پديده ای با طنز نگاه می کرد. هر جا با ذوالفنون بوديم يک جو خيلی زيبا، با طراوت و شادی را به وجود می آورد.ماموران پلیس
مقامات دادستانی فرانسه می‌گویند که فردی که ظن آن می‌رود ۷ نفر، از جمله سه کودک و یک معلم یهودی را در جنوب این کشور کشته باشد، قصد داشته باز هم دست به کشتار بزند.
فرانسیس مولین، رئیس واحد ضد تروریسم فرانسه گفته است که این فرد محمد مراح، مرد ۲۳ ساله الجزایری الاصل قصد داشته یک سرباز و دو افسر پلیس را هم بکشد.
آقای مراح که گفته است توسط القاعده آموزش دیده است، متهم است که سه سرباز و چهار یهودی را کشته است.
در طول روز گزارش هایی مبنی بر دستگیری مظنون منتشر شد، اما وزیر کشور فرانسه این گزارش ها را تکذیب کرد.
در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه، ۲ فروردین (۲۱ مارس)، ماموران مسلح پلیس فرانسه خانه ای را در حومه شمال شهر تولوز به محاصره درآوردند که گفته شده محل اختفای مرد مسلحی است که در تیراندازی و قتل سه دانش آموز و یک روحانی یهودی و همچنین سه عضو ارتش فرانسه طی دو هفته اخیر دست داشته است.
ساعاتی پیش، برخی خبرگزاری ها از دستگیری این فرد مسلح خبر دادند اما وزیر کشور فرانسه گفته است که این فرد بازداشت نشده و محاصره ساختمان محل حضور او ادامه دارد.
در همین حال نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفته است فرد مظنون به این کشتار، برای انجام حمله دیگری، برنامه ریزی کرده بود.
رهبران روحانی که با آقای سارکوزی دیدار کرده اند به نقل از او گفته اند که این حمله قرار بوده امروز انجام شود.
به گفته منابع پلیس، فرد مظنون محمد مراح نام دارد، بیست و چهارساله و الجزایری تبار است و دو تن از برادران و خواهران او پیشتر بازداشت شده اند.
خانه ای که در محاصره پلیس قرار دارد در حومه شهر و در فاصله چند کیلومتری مدرسه ای واقع شده است که روز دوشنبه این هفته هدف حمله مسلحانه یک مرد موتور سوار قرار گرفت و چهار کشته برجای گذاشت.
پیشتر نیز سه نظامی فرانسوی در حمله یک مرد مسلح موتور سوار در منطقه ای در نزدیکی تولوز کشته شده بودند و پلیس معتقد بود که همه این حملات توسط یک نفر یا افراد مرتبط با هم صورت گرفته است.
به گفته کلود گیان، وزیر کشور فرانسه که در محل عملیات بامداد چهارشنبه پلیس حضور داشته، فرد محاصره شده یک مرد بیست و چهار ساله مسلمان ساکن تولوز است که با گروه های "اسلامگرای جهادی" ارتباط دارد.
ماموران پلیس پیشتر برادر این فرد را دستگیر کرده اند و مادر او نیز به درخواست پلیس در محل حضور یافته و می کوشد فرزند خود را قانع کند خود را تسلیم نیروهای پلیس کند.
در آخرین گزارش های رسیده آمده است که فرد مظنون از پشت در مشغول گفتگو با ماموران است اما هنوز خود را تسلیم نکرده هر چند گزارش های دیگری حاکی از تیراندازی متقابل در محل است.
در لحظات اولیه پس از آغاز عملیات بامداد چهارشنبه، ماموران توانستند وارد ساختمان مورد نظر شوند اما پس از تیراندازی فرد مظنون، وادار به عقب نشینی شدند و در اطراف ساختمان موضع گرفتند.
گفته می شود که در تیراندازی به سوی ماموران پلیس، یکی از آنان از ناحیه زانو به ضرب گلوله زخمی شده هر چند برخی گزارش ها از زخمی شدن دو مامور حکایت دارد.
وزیر کشور فرانسه
خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر کشور فرانسه گفته است که فرد مظنون خود را از مجاهدین وابسته به شبکه القاعده معرفی کرده و گفته است که دانش آموزان یهودی فرانسه را به تلافی ستم بر کودکان فلسطینی به قتل رسانده و هدف او از حمله به نظامیان فرانسوی هم انتقام جویی از دخالت خارجی بوده است.
ساعاتی قبل از آغاز عملیات محاصره ساختمان محل حضور مظنون به تیراندازی های اخیر، پلیس فرانسه اعلام کرد که فردی را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده است که احتمالا منظور، برادر فرد مظنون بوده است.
وزیر خارجه فرانسه گفته است که برادر فرد مظنون شهروند فرانسه و ساکن تولوز است و براساس برخی گزارش ها، مسلمان و در اصل از شمال آفریقاست.

تدفین قربانیان در اسرائیل

همزمان با انتشار خبر عملیات پلیس برای بازداشت مظنون به تبراندازی های اخیر تولوز، منابع خبری گزارش کردند که تابوت های حامل اجساد سه دانش آموز و یک روحانی یهودی که در حمله روز دوشنبه به مدرسه یهودیان در نزدیک تولوز کشته شدند به اسرائیل انتقال یافته و مراسم تشییع جنازه آنان در بیت المقدس برگزار شده است.
این افراد دارای تابعیت دوگانه اسرائیلی و فرانسوی بوده اند.
در حمله روز دوشنبه این هفته، یک مرد موتور سوار به سوی افراد حاضر در این مدرسه تیراندازی کرد که در نتیجه آن، سه دانش آموز خردسال و یک روحانی یهودی کشته شدند.
کشته شدگان این حادثه عبارت بودند از خاخام جواناتان سندلر، سی ساله، و دو فرزند چهار و پنج ساله او و دختر هفت ساله مدیر مدرسه.
انتقال تابوت
در مراسم انتقال تابوت های حامل اجساد قربانیان حمله روز دوشنبه به اسرائیل، آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، و دنی آیلون، معاون وزارت خارجه اسرائیل از جمله کسانی بودند که در فرودگاه بن گوریون در نزدیک تل آویو حضور داشتند.
به گفته پلیس فرانسه، نحوه حمله مسلحانه به دانش آموزان این مدرسه به تیراندازی و قتل سه نظامی فرانسوی در روزهای پیش از آن شباهت داشت و در تمامی این عملیات، از یک اسلحه استفاده شده است.
هفته پیش، سه نظامی فرانسوی در یکی از شهرهای نزدیک تولوز هدف حمله مسلحانه یک مرد موتور سوار قرار گرفتند و کشته شدند.
هر سه نفری که در حمله هفته گذشته به قتل رسیدند از تبار اهالی شمال آفریقا بودند.
حملات اخیر در حالی صورت می گیرد که تا پنج هفته دیگر، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود و مهاجرت و به خصوص مهاجران مسلمان به فرانسه یکی از موضوعات مهم درمبارزات انتخاباتی بوده است.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری و یکی از نامزدهای این انتخابات، می کوشد با اطمینان بخشیدن به رای دهندگان راستگرا در مورد تلاش در حفظ هویت فرهنگی فرانسه، نظر مساعد آنان را به خود جلب کند.
در مقابل، مارین له پن، سیاستمدار راستگرا و دیگر نامزد این انتخابات، موضوع مهاجرت و به خصوص شرایط فرهنگی مهاجران مسلمان را، که بسیاری از آنان در اصل از کشورهای شمال آفریقا هستند، به عنوان تهدیدی علیه فرهنگ و جامعه فرانسوی مورد تاکید قرار داده است.
همچنین، در واکنش به اظهارات فرد مظنون در ارتباط دادن اقدامات خود به مساله فلسطین، نخست وزیر تشکیلات خودگردان گفته است که "جنایتکاران نباید از نام فلسطین برای توجیه اقدامات خود بهره برداری کنند."
عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان
مقام‌های سودان جنوبی، ایران را متهم کرده‌اند که سلاح در اختیار سودان قرار داده است.
یک سخنگوی ارتش سودان جنوبی گفت ایران موشک در اختیار ارتش سودان قرار داده است.
او افزود هواپیمای بدون سرنشینی که در شهر جائو در مرز با کوردوفان جنوبی سرنگون شده، دارای مهمات ساخت ایران بوده است.
مقام‌های سودان جنوبی گفته‌اند که نیروهای جنبش آزادیبخش مردم سودان این هواپیمای بی سرنشین را سرنگون کرده اند.
سخنگوی ارتش سودان جنوبی همچنین سودان را متهم کرد که در حال بسیج کردن پیکارجویان قبیله ای در مناطق مرزی برای انجام عملیات تهاجمی است.
دولت سودان نیروهای موسوم به پیکارجویان خلق را برای مقابله با شورشیان مستقر در کوردوفان جنوبی تجهیز کرده است.
از زمان تشکیل سودان جنوبی، روابط دو کشور بر سر مسائل متعدد دچار تنش بوده است.
امنیت مرزها و تقسیم منابع نفتی از جمله این مسایل بوده است.
مرزهای قطعی میان دو کشور پس از استقلال سودان جنوبی هنوز مشخص نشده است.
حدود سه چهارم ذخایر نفتی سودان در جنوب این کشور قرار دارد ولی خط لوله های نفت صادراتی، از شمال سودان می گذرد.
سودان و سودان جنوبی، یکدیگر را به حمایت از شورشیان در طرف مقابل متهم می‌کنند.
عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، چندی پیش هشدار داد که اختلاف‌نظرها بین دو کشور می‌تواند منجر به جنگ شود.
شورای امنیت سازمان ملل
پس از هفته‌ها گفت‌وگو بر سر نحوه پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا از طرح صلح نماینده ویژه خود، کوفی عنان، حمایت کرد.
شورای امنیت امروز چهارشنبه دوم فروردین (۲۱ مارس) با انتشار یک بیانیه، که البته الزام آور نیست، از دولت سوریه و مخالفان آن خواست که فورا به پیشنهادهای آقای عنان عمل کنند.
این پیشنهادها تضمین دسترسی کمک های انساندوستانه و عقب نشینی سربازان دولتی از شهرها و روستاها را شامل می شود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هشدار داد که اگر به پیشنهادات آقای عنان عمل نکند، با فشار فزاینده روبرو خواهد شد.
روسیه و چین پیش تر تلاش برای صدور قطعنامه توسط شورای امنیت در مورد سوریه را وتو کرده بودند، اما از بیانیه امروز شورا حمایت کردند.
لحن مقامات روسیه اخیرا در مورد دولت سوریه قدری تغییر کرده است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیروز گفته بود: "رهبری سوریه اشتباهات زیادی مرتکب شده است".
او تأکید کرده بود که واکنش حکومت بشار اسد به اعتراضات در زمانی که فعالیت منتقدان دولت در این کشور هنوز مسالمت آمیز بود، نادرست بوده است.
در همین حال مخالفان دولت سوریه می گویند که پس از حمله شورشیان به یک پایگاه امنیتی، دو منطقه در حومه دمشق، توسط ارتش گلوله باران شده است.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل گفته است در صورتی که بحران سیاسی سوریه حل و فصل نشود، برای جهان تبعاتی نامطلوب به دنبال خواهد داشت.


علیرضا مرندی٬ نماینده محافظه‌کار مجلس:

رهبر فکر نمی‌کرد احمدی‌نژاد مقابلش بایستد

علیرضا مرندی٬ نماینده محافظه‌کار مجلس می‌گوید علی خامنه‌ای هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد محمود احمدی‌نژاد روزی در مقابلش بایستد و اگر احمدی‌نژاد مراقب نباشد ممکن است دوره‌اش تمام نشود.
آقای مرندی روز چهارشنبه (دو فروردین) این مطلب را در گفتگو با سایت «خبر آنلاین» بیان کرده و گفته احمدی‌نژاد تاکنون از ۱۱ روز خانه‌نشینی خود «توبه» نکرده است.
محمود احمدی‌نژاد اردیبهشت ماه سال گذشته در اعتراض به دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات ۱۱ روز در خانه نشست و حاضر به پذیرش این دستور نشد.
این اقدام احمدی‌نژاد منجر به بروز تنش‌های تندی در جبهه محافظه‌کاران شد٬ به طوری که برخی نمایندگان تلاش کردند وی را در مجلس استیضاح کنند.
علیرضا مرندی با گذشت بیش از ۱۰ ماه از این موضوع٬ می‌گوید آقای خامنه‌ای اعتقاد به ادامه کار دولت دهم دارد٬ اما اگر احمدی‌نژاد «یک ذره مواظب خودش نباشد، هنوز هم ممکن است دوره‌اش تمام نشود.»
احمد توکلی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هفته گذشته در گفتگو با روزنامه اعتماد اشاره‌هایی به احتمال پایان نیافتن دوره قانونی دولت احمدی‌نژاد کرده بود.
برخی فعالان سیاسی محافظه‌کار معتقدند در صورتی که تنش‌ها و اختلاف‌ها میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم بیش از این متشنج شود٬ دولت سقوط خواهد کرد.
یک مقام نظامی: سال ۹۱ تهدیدات اقتصادی علیه ایران کامل می‌شود

image
در ادامه‌ی سلسله سخنان مقامات ارشد ایران در خصوص دشوار بودن وضعیت اقتصادی در سال ۹۱، رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران نیز گفت امسال تهدیدات اقتصادی به صورت کامل در کشور اتفاق می‌افتد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان غلامرضا جلالی٬ رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این موضوع افزود که ایران به منظور مقابله با این تهدید‌ها٬ قرارگاه «دفاع اقتصادی» را راه‌اندازی خواهد کرد.
آقای جلالی با بیان اینکه تهدیدات اقتصادی، طیف وسیعی از تهدیدات را شامل می‌شود گفت که این تهدیدها فقط در حوزه نفت خلاصه نمی‌شود.
رییس سازمان پدافند غیرعامل همچنین گفته است که برطرف نشدن مشکلات اقتصادی کشور و «تعلل مسئولین مربوطه در تصمیم‌گیری‌های به موقع»، موجب خسارات فراوانی برای مردم شده است.
این مقام نظامی در پایان هم با در خصوص حمله احتمالی اسراییل به ایران گفته است: «اگر اسراییلی‌ها واقعا قصد جنگ داشته باشند، باید خودشان را برای حمله آماده کنند، نه اینکه این‌قدر دست به تبلیغات بزنند و اگر آنها توانایی حمله به ایران را داشتند تا به حال تهدید خود را عملی می‌کردند و منتظر کسب اجازه از کسی نبودند.مهدی کروبی: به نتیجه‌ دادن این مسیر امید کامل دارم

image
مهدی کروبی، در آغاز سال نو اجازه پیدا کرد با خانواده‌اش دیدار کند. فرزند آقای کروبی در این خصوص گفته است از چهار دیداری که در دوره حصر خانگی با پدرش داشته، این اولین ملاقاتی بوده است که «بدون حضور فیزیکی ماموران اطلاعاتی» صورت گرفته است.
به گزارش وب‌سایت سحام‌نیوز، ارگان خبری حزب اعتماد ملی و نزدیک به مهدی کروبی خانواده آقای کروبی به مناسبت سال ۹۱ توانسته‌اند به محل بازداشت خانگی‌ آقای کروبی بروند و برای دوازده ساعت با وی دیدار کنند.
به نوشته‌ی سحام نیوز حسین کروبی از قول پدرش گفته است که این رهبر اعتراض‌های ایران تاکید کرده است که «به نتیجه‌دادن این مسیر امید کامل دارم.»
مهدی کروبی همچنین ابراز امیدواری کرده است که در آینده‌ای نزدیک شاهد موفقیت و پیروزی ملت و کشور باشیم.
حسین کروبی گفته است که پدرش از لحاظ روحی در شرایط خوبی است.
براساس گزارش سحام‌نیوز اعضای خانواده آقای کروبی در این دیدار «خیلی از مسایل مطرح‌شده در این سه چهار ماه اخیر از جمله مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس نهم و رای غیرمنتظره آقای خاتمی در انتخابات و نیز عکس‌العمل‌ها در مورد حضور ایشان» را به اطلاع مهدی کروبی رسانده‌اند.
گفتنی است مهدی کروبی بیش از یک سال است که در حصر خانگی بسر می‌برد و چهار ماه قبل، هنگامی که وی انتخابات مجلس را «فرمایشی و نمایشی» خواند، ممنوع الملاقات شد.
نوید بهاری دانشجویان از پشت میله های زندان

سال ١٣٩٠ در حالی به پایان رسید که شمار زیادی از دانشجویان در زندان، روزهای نوروز خود را به دور از خانواده سپری خواهند کرد.
در همین زمینه، دانشجونیوز گزارشی از وضعیت دشوار شماری از دانشجویان زندانی در آستانه سال نو تهیه کرده است. بسیاری از دانشجویان برای چندمین سال متوالی، بهار را در حصار سلول های زندان تجربه خواهند کرد.
هفت سین دانشجویان در زندان
در سال های اخیر، دانشجویان زیادی عید سال نو را در زندان جشن گرفته اند. با این وجود برای تعدادی از این دانشجویان تحویل سال در زندان به دور از اعضای خانواده، داستانی تکراری و تلخ است.
مجید توکلی: برای پنجمین سال متوالی است که سفره هفت سین خود را در زندان پهن می کند. وی بار نخست در اردیبهشت سال ٨٦، در ماجرای جعل نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازداشت شد و بیش از ١٥ ماه را در زندان گذراند. مجیدتوکلی عید سال ۱۳۸۸ را نیز در زندان گذراند. وی در بهمن ماه سال ٨٧، در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان، در مقابل حسینیه ارشاد مجددا بازداشت شد و ١١٥روز را در سلول انفرادی گذراند. مجید توکلی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، برای بار سوم در ١٦ آذر سال ١٣٨٨ بازداشت شد و تا کنون در زندان رجایی شهر کرج بدون هیچ گونه مرخصی به سر می برد. مجید توکلی به هشت سال و نیم زندان محکوم شده است.
بهاره هدایت: عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، برای چهارمین سال متوالی است که به دور از همسر و اعضای خانواده خود سال نو را جشن می گیرد. وی نخستین بار در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵، در مراسم روز جهانی زن بازداشت شد. سپس در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ همراه با دیگر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و پس از اعتصاب در جلوی درب دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستگیر شد. وی بار سوم در ٢٢ تیرماه ١٣٨٧ بازداشت و یک ماه را در سلول های انفرادی گذراند. وی هم چنین بار دیگر همزمان با سال تحویل ۱۳۸۸ به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد. بهاره هدایت در آخرین مورد، در ١٠ دی ماه سال ١٣٨٨ در منزلش بازداشت شد و تاکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود. بهاره هدایت به ده سال زندان محکوم شده است.
شبنم مددزاده: دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم، برای چهارمین سال متوالی عید نوروز را در زندان می گذراند. وی در ۲ اسفند ماه ۱۳۸۷ بازداشت و به ۵ سال زندان با تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج محکوم شد. انتقال شبنم مددزاده همراه با تنی چند از زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک ورامین در اردیبهشت ماه، اعتراض گسترده نهادهای حقوق بشری و فعالین سیاسی را در پی داشت. پس از اعتراض گسترده فعالین سیاسی و نهادهای حقوق بشری، این زندانیان به زندان اوین منتقل شدند.
مجید دری: دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی، برای سومین سال متوالی است که عید نوروز را در زندان جشن می گیرد. وی در ١٨ تیرماه سال ۱۳۸۸ در شهر قزوین بازداشت شد. مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در دادگاه بدوی به یازده سال زندان همراه با تبعید محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر این حکم به ٦.٥ سال زندان در تبعید کاهش یافت. مجید دری، هم اکنون دوران محکومیت خویش را در تبعید، در زندان بهبهان، بدون هیچ گونه استفاده از حق مرخصی سپری می کند.
ضیا نبوی: دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، برای سومین سال پی در پی عید نوروز را در زندان جشن خواهد گرفت. وی در  ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷ موفق به کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی شد، با این وجود از ادامه تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد جلوگیری به عمل آمد.در ۲۲ دی ۸۸، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، وی را به به ۱۵ سال زندان (۱۰ سال حبس در تبعید در شهرستان ایذه) و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نمود. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت.این عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز، که از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار است، تبعید شد. وی در اردیبهشت ماه سال ٩٠ به همراه ٢٥ زندانی سیاسی دیگر، به زندان دیگری به نام اردوگاه کلینیک در اهواز منتقل گشت. وی پس از چهار ماه مجددا به زندان کارون بازگشت. به وی تا کنون اجازه مرخصی از زندان داده نشده است.
عاطفه نبوی: دانشجوی کارشناسی ارشد محروم از تحصیل برای سومین سال متوالی سال نو را در زندان آغاز کرد. وی در ۲۵ خرداد ١٣٨٨ به همراه پسرعموی خود، ضیا نبوی، بازداشت شد. دادگاه این فعال دانشجویی در آذر ٨٨، در شعبه ۱۲دادگاه انقلاب به ریاست قاضی قمی، برگزار شد. وی در این دادگاه از اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» تبرئه شده و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. بنابر گفته های نسرین ستوده، وکیل وی، مهم ترین دلیل صدور حکم از سوی دادگاه، شرکت عاطفه نبوی در راهپیمایی ۲۵ خرداد ١٣٨٨ بوده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. عاطفه نبوی هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین، بدون هیچ گونه استفاده از حق مرخصی از ابتدای بازداشت سپری می کند.
مهدیه گلرو: دانشجوی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، برای سومین سال متوالی عید نوروز را در بند زنان زندان اوین خواهد بود. وی در ١١ آذر سال ١٣٨٨ با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. مهدیه گلرو، نائب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، پیش از این نیز دو بار بازداشت شده بود. وی در فروردین ماه ١٣٨٩ به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر این حکم را به دو سال زندان کاهش داد. مهدیه گلرو هم چنین به دلیل انتشار مطالب از داخل زندان و صدور بیانیه به مناسبت روز دانشجو، از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به شش ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد. وی همچنین یک روز پیش از بازداشت، در دهم آذر ماه سال ۸۸، از سوی شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که در پی بازداشت اخیر وی، این حکم نیز به اجرا گذاشته می شود.
مهدی خدایی: دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری، برای سومین سال متوالی است که در لحظه سال تحویل در زندان خواهد بود. وی در ۱۲ اسفند ماه سال ١٣٨٨ توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد.  وی پس از بازداشت، ماه ها در سلول های انفرادی بند ٢ الف زندان اوین جهت اخذ اعترافات ساختگی نگه داشته شد و سرانجام در مهرماه سال ١٣٨٩ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، به سه سال زندان محکوم گردید. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. مهدی خدایی، فعال حقوق بشر، همچنین پیش از این، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال زندان محکوم شده بود که این حکم نیز عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید. وی در مجموع به هفت سال زندان محکوم شده است و تاکنون بدون مرخصی در زندان اوین می باشد.
حسین رونقی ملکی: دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اراک، برای سومین سال متوالی است که سال نو در زندان می باشد. وی در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در منزل پدری اش در شهر ملکان تبریز، به همراه برادرش بازداشت شد. وی عضوی از گروه ضد فیلترینگ "ایران پراکسی" بود که تلاش های گسترده ای در زمینه مبارزه با سانسور در فضای اینترنتی ایران انجام داد. وی که به ١٥ سال زندان محکوم شده است، هم اکنون در زندان اوین می باشد و از بیماری کلیوی رنج می برد.
حامد امیدی: دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه، برای سومین سال متوالی عید نوروز را در زندان اوین جشن می گیرد. وی در روز ۲۱ بهمن ماه سال ١۳٨٨ بازداشت شد. این فعال دانشجویی به دلیل حضور در تحصن اعتراضی دانشجویان کرد دانشگاه های تهران و اعتراض به اعدام احسان فتاحیان بازداشت و از سوی قاضی مقیسه، به استناد ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، به سه سال حبس محکوم شد.
حامد روحی نژاد: دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، برای سومین سال متوالی نوروز را در زندان خواهد بود. وی در ۱۴ اردیبهشت ماه ١۳٨٨ بازداشت و در دادگاه های جمعی حوادث پس از انتخابات محاکمه شد. شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، وی را به اتهام ارتباط با یکی از گروههای معاند نظام (انجمن پادشاهی) به اعدام محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ١٠ سال زندان و تبعید کاهش یافت. حامد روحی نژاد، که به بیماری ام اس مبتلاست و در وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی به سر می برد، هم اکنون در زندان شهر زنجان بدون استفاده از حق مرخصی، دوران محکومیت خویش را سپری می کند.
جواد علیخانی: دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز، در سه سال مختلف عید نوروز را در زندان تجربه کرده است. وی برای دومین بار، در دوم خرداد ١٣٨٩ بازداشت شد. این فعال دانشجویی پیش از این نیز در مهر ماه سال ٨٦ بازداشت و پس از ۱۱ ماه حبس در شهر اهواز، با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود. وی در پاییز سال ١٣٨٧ در دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال زندان کاهش یافت. جواد علیخانی که ماه های نخست محکومیت خود را در زندان های اهواز سپری کرده بود، پس از انتقال به تهران، هم اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند.
حبیب الله لطیفی: دانشجوی کرد محکوم به اعدام، پنجمین سال متوالی است که عید نوروز را در زندان خواهد بود. وی در اول آبان سال ١٣٨٦ در شهر سنندج بازداشت شد. شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی در تیر ماه ۱۳۸۷، حبیب الله لطیفی، دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایلام را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "محاربه" به اعدام محکوم کرد.در بهمن ماه ۱۳۸۷، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج، حکم اعدام حبیب الله لطیفی را تایید کرد. این حکم در فروردین ماه ١٣٨٨ در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر طی بیانیه‌ای با اشاره به شکنجه‌ی حبیب الله لطیفی در زندان و اخذ اعترافات تحت شکنجه که مبنای دادرسی قرار گرفته، خواهان اعاده دادرسی این متهم شده است. این اعترافات در ماه های نخست بازداشت وی در اداره اطلاعات سنندج و تحت شکنجه های شدید گرفته شده است. حبیب الله لطیفی، دانشجوی زندانی، هم اکنون در زندان مرکزی شهر سنندج نگهداری می شود.
علی ملیحی: عضو شورای سیاستگذاری و مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) سومین سالی است که در لحظه سال تحویل در زندان می باشد. وی در ٢٠ بهمن سال ١٣٨٨ با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد. علی ملیحی، از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد، در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، در ٢٢ اردیبهشت سال ٨٩ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمعات غیرقانونی»، «نشر اکاذیب» و «توهین به رییس جمهور»  محاکمه و بر اساس ماده ۶۱۰ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به ۴ سال حبس تعزیری و جزای نقدی یک میلیون ریال محکوم شد. در مهرماه سال ٨٩، این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.وی هم اکنون دوران محکومیت خویش را در بند ٣٥٠ زندان اوین، سپری می کند.
حسن اسدی زیدآبادی: عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، نیز که در روز ۳۱ مرداد  ۱۳۸۹در مقابل منزلش بازداشت شد، دومین سال متوالی است که در زندان سال نو خود را آغاز می کند. وی همچنین برای اولین بار در روز ۱۲ آبان ۱۳۸۸ بازداشت و بعد از حدود ۴۰ روز حبس در روز ۲۲ آذر همان سال با قید ضمانت آزاد شد. وی به پنج سال زندان محکوم شده است.
آرش صادقی: دانشجوي كارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه، برای چندمین بار در آذر سال ١٣٨٩ بازداشت شد.این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، در دادگاه بدوي در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی هم چنین در پرونده قبلی خود به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس تعزیری کاهش یافت. آرش صادقی، عضو ستاد  ۸۸ میرحسین موسوی، برای اولین بار در ١٨ تیر ١٣٨٨ بازداشت، ۵۳ روز را در بند ۲ الف سپاه سپری کرده و سپس با قرار کفالت آزاد شد. وی برای دومین بار در  ٦ دی ١٣٨٨ همزمان با حوادث عاشورا در تهران دستگیر و در فروردین ١٣٨٩ با قید وثیقه از زندان آزاد شد. لازم به ذکر است که مادر آرش صادقی در حمله ماموران امنیتی به خانه وی دچار شوک قلبی شده و از دنیا رفت.آرش صادقی هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ٢٠٩ زندان اوین می گذراند.
امید کوکبی: دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا با گرایش لیزر، در ١٠ بهمن سال ١٣٨٩ بازداشت شد. این نخبه جوان ایرانی، پس از سفر به ایران جهت دیدار با اعضای خانواده، در هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام دستگیر شد. وی که قصد داشت جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کند، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور" توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بنابر گزارش منابع خبری، جلسه دادگاه امید کوکبی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف، به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. وزارت اطلاعات اتهامات وی را «ارتباط با دولت متخاصم» و « کسب درآمد نامشروع» عنوان کرده است. امید کوکبی از هم وطنان اهل سنت و ترکمن است، هم اکنون در بند ٣٥٠ زندان اوین می باشد.
فرشته شیرازی: دانشجو و فعال حقوق زنان در ايرن به اتهام "توهين به مقامات، تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومی" ششم مهرماه امسال در دادگاه به دو سال حبس تعزیری و هفت سال ممنوع الخروجی محکوم شد. فرشته شيرازی از فعالان کمپين يک ميليون امضا در آمل ۱۲شهريور سال جاری در پی احضار به اداره اطلاعات آمل بازداشت شد. سازمان عفو بين‌الملل ۲۳ شهريور در فراخوانی خواهان آزادی فرشته شيرازی شد.
کوهیار گودرزی: دانشجوی محروم از تحصیل رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف، در ٩ مرداد ماه سال ١٣٩٠ بازداشت شد.  در اسفند ماه سال ٩٠، حکم ۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان زابل در محل دادگاه انقلاب به کوهیار گودرزی ابلاغ شد.  اتهام های وی در دادگاه " تبلیغ علیه نظام" و " اجتماع و تبانی علیه نظام" عنوان شده است. کوهیار گودرزی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، پیش از این نیز در حالی که رهسپار شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت‌الله منتظری در قم بود، در ۲۹ آذر ١٣٨٨ بازداشت شده بود. وی در خرداد ماه سال ۸۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به یکسال حبس تعزیری محکوم  و در نهایت در ۲۳ آذر ۱۳۸۹ از زندان آزاد شد.
سعید جلالی فر: دانشجوی محروم از تحصیل رشته فیزیک دانشگاه زنجان، نیز در حالی سال نو را در زندان اوین خواهد بود که به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی روز یکشنبه ٩ مرداد در پی مراجعه به زندان اوین بازداشت شد. سعید جلالی فر، فعال دانشجویی و حقوق بشر، پیش از این نیز در آذر ماه سال ۸۸ بازداشت شده و نزدیک به ۴ ماه را در بازداشت موقت گذرانده بود. وی در اواخر اسفند ماه سال ۸۸ با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. اتهام جلالی فر که از فعالین حقوق کودک نیز می باشد، "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" عنوان شده بود. سعید جلالی فر در پی افشاگری پیرامون فساد اخلاقی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان از این دانشگاه اخراج شده بود. وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین می باشد.
علاوه بر مشکلات و سختی های دانشجویان در زندان، خانواده دانشجویان زندانی نیز در شرایط بسیار نامناسبی به سر می برند. تهدید خانواده دانشجویان برای جلوگیری از هرگونه مصاحبه، بازداشت اعضای خانواده، بی احترامی در سالن های ملاقات، قطعی تلفن های زندان در کنار سختی مسیر و بیماری والدین از جمله مشکلات خانواده های دانشجویان زندانی است.
در حالی که خانواده دانشجویان زندانی تلاش های گسترده ای برای موافقت مسئولین با مرخصی نوروزی فرزندانشان انجام داده بودند، تنها با مرخصی علی اکبر محمد زاده و بابک داشاب موافقت شد، تا نوروز امسال نیز دانشجویان زندانی، نویدگر بهار از پشت میله های زندان باشند.خانواده عمادبهاور در سومین سال محرومیت وی از مرخصی: ما عید نداریم
     جرس: اولین روز سال نود و یک را در حالی پشت سر گذاشتیم که 195 زندانی سیاسی در زندان بسر می برند و از این تعداد فقط 18 نفر توانسته اند به مرخصی بیایند. عماد بهاور یکی از زندانیان سیاسی است که سومین عید خود را در زندان بسر می برد و پیگیری های خانواده او برای گرفتن مرخصی و ملاقات حضوری تاکنون بی نتیجه مانده است.
طاهره طاهریان مادر عماد بهاور با ابراز ناراحتی از عدم موافقت با مرخصی فرزندش به "جرس" می گوید: "خود عماد درخواست مرخصی را نوشت و ما به دادستانی تحویل دادیم و خیلی منتظر بودیم که با مرخصی عماد موافقت کنند اما متاسفانه هیچ خبری نشد. این در حالی است که از ملاقات حضوری هم محروم هستیم."
عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چهار بار بازداشت و به زندان منتقل گردید. این عضو نهضت آزادی ایران در سال 89 بعد از چندین بار تعویق زمان برگزاری دادگاه نهایتا به ده سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در فضای احزاب، رسانه‌ها و فضای سایبری محکوم و در دادگاه تجدید نظر این حکم تایید شد. خانواده وی بارها برای رسیدگی مجدد به پرونده عماد اقدام کردند اما بعد از گذشت حدود هفت ماه هنوز پرونده از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور نرفته است.
طاهریان ادامه می دهد: "اصلا به نامه های ما جواب نمی دهند. خواسته اصلی ما هم رسیدگی مجدد پرونده عماد است و قرار بود که از دادگاه انقلاب به دیوان عالی برود اما گویا اصلا نمی خواهند پرونده را برای بررسی مجدد تحویل دهند."
مریم شفیعی همسر عماد هم با دلتنگی خاطر نشان می کند: "ما از زمانیکه عماد به زندان رفته دیگر عیدی نداریم و هیچ حس و حالی بر سر سفره هفت سین نداشتیم. البته برای خود من خیلی سخت تر بود اگر عماد بیرون می آمد و دوستانش آنجا می ماندند. بخاطر همین نگران نیستم چون مرخصی به تعداد اندکی دادند و بند خیلی شلوغ است و همه با هم هستند و احساس دلتنگی کمتری می کنند. در حقیقت بیشتر دلتنگی ها برای خانواده هاست. امیدوارم در این سال جدید یک گشایشی شود و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و شرایط و اوضاع مملکت بهتر شود."
عماد بهاور در نامه ای خطاب به دادستانی نوشته است: "آقای دادستان! من و بسیاری از دوستانم در زندان همچنان بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تاکید داریم و اصلاحات سیاسی را تنها راه تداوم و تثبیت نظام می دانیم. اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما «حذف اصلاح طلبی» بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود. اکنون زمان تصمیم گیری است. امیدوارم جنابعالی و مسئولین دلسوز نظام با تصمیم گیری صحیح و به دور از تندروی هایی که خواست یک جناح سیاسی خاص است، با تاکید بر آزادی های مصرح در قانون اساسی، زمینه بازگشت آرامش به کشور و تحقق عدالت واقعی را فراهم نمایید."
مادر این جوان اصلاح طلب دربند می افزاید: "من وقتی خبر آزادی چند تن از زندانیان را شنیدم، خیلی خوشحال شدم. دوست داشتم عماد هم در میان آنها باشد که نبود. من در آخرین نامه ای هم که به دادستانی نوشتم، برایشان آرزوی خوشی در سال جدید کردم و گفتم با آزاد کردن عماد دل ما را هم خوش کنید اما خب....همیشه هم گفته ام اگر چه حکم عماد حقش نبود و ناعادلانه بود اما انتظار این است که حقوق یک زندانی سیاسی که شامل مرخصی و ملاقات حضوری می شود را رعایت کنند. در هر حال آرزوی من این است که هیچ زندانی سیاسی وجود نداشته باشد و امیدوارم بزودی همه آزاد شوند و به آغوش خانواده اشان بازگردند."


اعضای نهضت آزادی ایران حق دید و بازدید نوروزی ندارند
 جــرس: 
به گزارش منابع خبری، با دستور و تهدید وزارت اطلاعات، دید و بازدید نوروزی اعضای نهضت آزادی ایران ممنوع شد.
همزمان، خانواده مهندس محمد توسلی بار دیگر با نوشتن نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، از مظالمی که بر خانواده و پدر آنها طی این مدت گذشته است گله و شکایت کردند.
به گزارش ندای آزادی، طبق رسم هر ساله عصر دومین روز فروردین ماه اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران جهت تبریک سال نو در منزل دکتر صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت گرد هم می آمدند تا دید و بازدید نوروزی را به جای آورند اما نیروهای امنیتی در تماسی تهدیدآمیز اعلام کردند مهمانان نوروزی حق آمدن به خانه دکتر صدر را ندارند و گرنه بازداشت خواهند شد.
دکتر صدر حاج سید جوادی با ۹۵ سال سن کهن سال ترین فعال سیاسی ایران و از بنیان گذاران نهضت آزادی است و هرساله منزل ایشان پذیرای علاقمندان و شخصیت های سیاسی بوده است.
نهضت آزادی از زمان آغاز جنبش سبز، تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار گرفته است. بسیاری از اعضای این حزب سیاسی با سابقه در زندان هستند و فعالیت های اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار دارد.
همزمان، گزارش ها حاکی است خانواده مهندس محمد توسلی بار دیگر با نوشتن نامه ای خطاب به صادق آملی لاریجانی از مظالمی که بر خانواده و پدر آنها طی این مدت گذشته ، به رئیس قوه قضائیه گله و شکایت کردند.
به گزارش «چمران نیوز»، پس از آنکه محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، پس از ۴ ماه بازداشت در ۱۹ اسفند ۹۰، برای شرکت در مراسم ازدواج دخترش به مرخصی ۳۶ ساعته آمد و مقامات قضایی با تمدید مرخصی ایشان علی رغم شرایط جسمانی وی و نزدیک بودن ایام نوروز مخالفت کردند، خانواده وی با آغاز سال نو نامه ای دیگر را خطاب به رییس دستگاه قضایی ایران نوشتند که در آن قید شده است که محمد توسلی پس از بازگشت به زندان اوین مجددا به سلول های بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شده است.
مهندس محمد توسلی، اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب می باشد که در ۱۲ آبان سال ۹۰ در تهران و در ارتباط با نامهٔ ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی بازداشت شده بود. همچنین داماد ایشان فرید طاهری از اعضای نهضت آزادی است که در جریان حوادث پس از انتخابات در ۲۷ دی ماه ۸۸ بازداشت و به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

متن کامل نامه خانواده مهندس محمد توسلی به رئیس دستگاه قضایی به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تبریک سال جدید

سال تحویل شد و بهار سال ۹۱ آمد. اما از پدرمان، مهندس محمد توسلی ۷۴ ساله خبری نشد. بیش از پنج ماه است که پدرمان را در بند کرده اند، هنوز نمی دانیم اتهام چیست؟ دلیل نگهداری بیش از ۵ ماهه در بند ۲۰۹ و عدم تعیین تکلیف وضعیت ایشان چیست؟
برخی می گویند که قرار است حکم سال ۸۰ را در مورد ایشان اجرا کنند، حکمی که حدود ۴۰ نفر محکوم دارد اما نمی دانیم چطور شده است که قرعه را به نام پدر ما زده اند تا حکم ۸ سال حبس در سال ۸۰ را، بعد از ۱۰ سال به یکباره در سن ۷۴ سالگی اجرا نمایند!! برخی دیگر می گویند پدرمان پرونده جدید دارند. پر واضح است که موضع واحدی در خصوص ایشان تا کنون از سوی دستگاه قضائی اتخاذ نشده است.
این روزها بیش از ۲ سال است خانه ما و سفره ۷ سین خانواده ما بیش از یک غایب دارد. دومین غایب این خانواده مهندس محمد فرید طاهری است. پدرمان برای جشن ازدواج دخترش ۳۶ ساعت را به مرخصی آمد و در زمان مقرر خود را به اوین معرفی نمود. با وجود موافقت مقامات قضائی جهت انتقال به بند عمومی، بعد از بازگشت به اوین، مجدداً به بند ۲۰۹ منتقل گردیده است. بندی که هر ۲ هفته حق ملاقات کابینی دارید، بندی که هفته ای ۳۰ دقیقه و در دو جلسه ۱۵ دقیقه ای حق تنفس و دیدن آسمان خدا را دارید.
پدرمان در این سن و سال، با ضعف جسمانی روبروست. شرایط حاکم بر بند ۲۰۹ وضعیت او را وخیم کرده و بینایی و شنوایی او ضعیف تر شده است. مفاصل او دچار ضعف و درد گردیده. در پرونده جدیدی که علیه او تنظیم شده است (بعد از امضای نامه موسوم به ۱۴۳ امضا خطاب به آقای خاتمی)، قرار وثیقه نیز صادر شده است و دستور آزادی ایشان کتباً به پدرمان ابلاغ گردیده است.
از صدور دستور آزادی و ابلاغ آن حدوداً ۲ ماه می گذرد، اما خبری از آزادیش نیست. مسئولیت با کیست؟ مسئولیت با چه نهادی است؟ گویا برخی می خواهند با تاسی از اختیارات نانوشته خود، بر خلاف نظر بازپرس و دادیاران اجرای حکم اوین و سایر مقامات قضائی، او را در بند ۲۰۹ نگهدارند. ما شدیداً نگران ادامه این وضعیت در خصوص پدرمان هستیم. سال تحویل را که نگذاشتند در کنار خانواده اش باشد، حداقل دستوری صادر فرمایید تا به بند عمومی منتقل گردد.
با تقدیم احترام و شادباش به مناسبت حلول بهار ۱۳۹۱
خانواده مهندس محمد توسلی


جــرس: 
در پی ادامه بازداشت تهمینه منزوی، عکاس مستقل حوزه های اجتماعی، که از یک ماه پیش دستگیر و به زندان اوین منتقل شده، گروهی از فعالان مدنی، مطبوعاتی و دانشجویی، خواستار آزادی وی شدند.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، امضا کنندگان در خواست آزادی تهمینه منزوی، با تاکید بر اینکه این عکاس ۲۲سالۀ مستقل، که مضمون عکس¬هایش اجتماعی بوده و برنده¬ جایزه¬ی شید (جایزه¬ مستقل عکاسی مستند اجتماعی) نیز شده، اعلام کرده اند که وی ۳۰ بهمن¬‌ماه ۱۳۹۰، مورد تفتیش کارگاه و منزل قرار گرفته و زندان اوین منتقل شده است و امروز بیش از یک ماه است که در زندان به سر می برد.
بر اساس این گزارش، تهمینه از حق داشتن وکیل محروم است و خانواده¬‌اش نیز تا به حال مصاحبه¬‌ای نکرده¬‌ و موضوع را رسانه ای نکرده اند.
در ادامه این گزارش آمده است امضاکنندگان قصد دارند تا با امضاهاشان هم به وضعیت اسف بار تهمینه منزوی اعتراض کنند و هم آزادی او را خواستار شوند.

1. اسفندیار آبان
2. مهرانه آتشی
3. آروین (داود احمدی مونس)
4. پگاه آهنگرانی
5. ایثار ابومحبوب
6. علی اتحاد
7. بابک احمدی
8. امیر احمدی آریان
9. آزاده اخلاقی
10. آرش ازرحیمی
11. مریم اشرافی
12. مجتبی امینی
13. آوا انصاری
14. مریم ایران¬پناه
15. زهره باقری
16. محسن بایرام¬نژاد
17. غزاله بحیرایی
18. محمود بخشی مؤخر
19. پیام برازجانی
20. پیام برومندفرد
21. ریحانه برومند یزدی
22. پرگل بزرگ
23. رخشان بنی¬اعتماد
24. میلاد بهشتی
25. بیژن بیجاری
26. خلیل پاک¬نیا
27. پویا پورامین
28. محمد تاجیک
29. یونس تراکمه
30. جواد تفضلی
31. ژینوس تقی¬زاده
32. سارا جمال¬آبادی
33. مهران چراغچی بازار
34. امیرحسن چهل¬تن
35. بابک حاجی
36. شادی حسنی
37. مهدی حسنی
38. سینا حشمدار
39. فرزام حقیقی
40. آسو خان¬محمدی
41. عسل خسروی
42. هلیا دارابی
43. رضا دقتی
44. آلا دهقان
45. آزاده ذکریایی
46. فرزانه رادمهر
47. حوریه رسولی
48. بی¬تا رضوی
49. ندا رضوی¬پور
50. علیرضا رمضانی
51. قاسم روبین
52. آزاد روح‌بخشان
53. زروان روح‌بخشان
54. محمدمهدی زابلی
55. آرش سبحانی
56. هوتن سلامت
57. محمدرضا سلطانی
58. پیمان شفیع¬زاده
59. هادی شهابی
60. محمدحسن شهسواری
61. زینب شهیدی مارنانی
62. علی شیرخدایی
63. ناتاشا صدرحقیقیان
64. بهنام صدیقی
65. وحید طارمی
66. فرزانه طاهری
67. مجید عباسی فراهانی
68. کوروش عسگری
69. امین عظیمی
70. سمیرا علیخان¬زاده
71. حسین فاطمی
72. مجید غفاری
73. علی فاتحی
74. آرش فایض
75. شهاب فتوحی
76. پرستو فروهر
77. لیدا علیرضایی
78. امیرعلی قاسمی
79. رضا قاسمی
80. آناهیتا قبائیان
81. شادی قدیریان
82. آزاده قمی
83. آرش كاظمی
84. البرز كاظمی
85. عبدالله کوثری
86. بهمن کیارستمی
87. غزال گلستان
88. لیلی گلستان
89. هنگامه گلستان
90. باربد گلشیری
91. علی لاله¬جینی
92. کریم متقی
93. علی محمدی
94. مریم محمدی
95. بابک مداح
96. کیومرث مرزبان
97. معصومه مظفری
98. امیر معبد
99. عباس معروفی
100. حبیب مفتاح بوشهری
101. ماندانا مقدم
102. جواد مقیمی پارسا
103. جواد منتظری
104. داوود منطق
105. تایماز منقبتی
106. سروش موسوی سپهر
107. زینب مؤمنی
108. فربد مهاجر
109. مهران مهاجر
110. پندار نبی¬پور
111. ابراهیم نوروزی
112. روشن نوروزی
113. شادی نویانی
114. مهدی نوید
115. توکا نیستانی
116. پیمان هوشمندزاده
117. الکا هدایت
118. الیکا هدایت
119. آبتین یغمائیان
120. نگار یغمائیاننامه مادر سهراب اعرابی به سیدمحمد خاتمی و پاسخ وی

سبز بودن چیست؟ آیا سبز بودن تنها اعتراض به یک انتخابات و نتایج دروغ اعلام شده است؟ آیا تنها دموکراسی خواهی، عدالت جویی و پیشرفت طلبی است یا علاوه بر همه اینها که بخودی خود بسیار مهم و مطالبات تاریخی این ملتند، سبز بودن یک مشی، یک مرام و خلاصه، یک “مکتب” است؟ چند روزی از آخرین خبری که از میرحسین موسوی رسید نگذشته که در آن توصیه به صبر و گذشت کرد و البته که این پیام در کنار همه پیام های پیشین وی معنا می یابد، از جمله توصیه به پایداری و مقاومت و امید به آینده.
۱۲ اسفندی که گذشت اتفاقی روی داد که بسیاری را شوکه کرد، “خاتمی رای داد”. کمتر کسی این خبر را انتظار می کشید و بسیاری بر آن خرده گرفتند، اما در میان همه بحث های موافق و مخالف در گرفته پیرامون این خبر و فارغ از همه تحلیل هایی که این رای را به نقد سیاسی کشید و بسیاری از آنها نکات در خوری داشتند، یک نکته هویدا بود، اینکه معدل جنبش سبز، روادار، صلح جو،  با گذشت و معتقد به طولانی بودن مسیر دستیابی به اهداف والای خود و مهیای ایستادگی بر این راه تا در آغوش کشیدن  آزادی و عدالت است.
سه چهار روز بعد از آن اتفاق، برخی از خانواده های زندانیان سیاسی و ایثارگران جنبش سبز به دیدار سید محمد خاتمی رفتند و مسایل عمدتا انتقادی خود را با وی در میان گذاشتند.
به گزارش کلمه، پروین فهیمی (اعرابی)، مادر شهید سهراب اعرابی نیز در این جمع بود. مادری که بزرگی و منش والایش از ستاره های تابناک آسمان پرستاره سبزها در حدود سه سال اخیر بوده است.
وی در این دیدار نامه ای را به خاتمی ارائه کرد. نامه ای که سندی ماندگار از شرافت، رواداری، انصاف، صبر و گذشت همراهان این جنبش عمیق اجتماعی است. صفاتی که بیش از آنکه به سرعت پیگیری مطالبات این جنبش یاری کند، به آن عمق بخشیده و بی تردید آن را نسبت به همه تحولات معاصرش در منطقه و جهان، از این جهت برجسته ساخته است.
در پاسخ به این نامه، دیگر همراه جنبش سبز، سید محمد خاتمی نیز پاسخی به وی در ۲۸ اسفند تهیه و برای وی ارسال کرد.
متن  این دو نامه  که در اختیار کلمه قرار گرفته است در پی می آیند:
حضور محترم جناب آقای خاتمی عزیز
با عرض سلام و ادب
این سومین بار است که شما را از نزدیک ملاقات می نمایم. حس عجیبی دارم، نه برای اینکه شما را به عنوان قهرمان بپرستم چون خودتان از قهرمان پروری بیزارید، فقط به این علت که آنقدر بزرگوارید که آبروی خود را هزینه آرمان های ما مردم میکنید، برعکس کسانی که نه آبرو دارند و نه حیثیت، نه اسلام را می شناسند و نه انسانیت.
آقای خاتمی عزیز، روزی که شنیدم شما رای دادید اول شوک شدم ولی بعد از چند ساعت احساس کردم خیلی بزرگوارید و دست آنها را خیلی خوب خواندید و برای رسیدن به آرمان های بزرگ، همیشه همراه مردم خواهید بود، همچنانکه در هشت سال ریاست جمهوری تان آبروی مردم را در جهان حفظ کردید.
من یک مادرم و فرزندم را بخاطر خواسته های انسانی اش از دست دادم اما همیشه فکر می کنم چقدر خوب است همه انسان ها به خاطر دیگران از حق و آبروی خود بگذرند، بخاطر منافع ملی کشورمان، بخاطر زندانیان سیاسی در بندمان که مانند گروگان ها مورد معامله قرار می گیرند، بخاطر باقی فرزندان این مرز و بوم که همگیشان از پاک ترین و صبورترین جوانان دنیا می باشند، فرزندانی که سخت ترین روزها را گذراندند و فشارهای فراوانی را تحمل کردند و هیچگاه دست به خشونت نزدند در حالیکه شما قبول دارید این جوانان چه مشکلاتی را به جان خریدند و هنوز دارند تحمل می کنند. از کشته شدن فرزندانمان و زندانی شدن ها و توهین ها و آزارها، اما باز هم دم بر نیاوردیم و با صبوری و متانت ولی از طریق راه های مدنی جواب شایسته ای به آنها نشان دادند و خواستار آن شدند تا فضای ملتهب کشور تبدیل به فضایی دموکراتیک و قانونی شود و از راه صلح و گفت و گو به خواسته های خود پافشاری نمایند.
من نیز مانند اکثر ایرانیان صلح دوست، همیشه به مفهوم صلح فکر می کنم و امیدوارم با فرمایشات شما از طریق راه های اصلاح طلبانه همگی به آشتی ملی فکر کنیم و برای رسیدن به همدلی و تفاهم، همه سطح تحمل مخالف خود را بالا ببریم و به همان اصل زنده باد مخالف من بیشتر توجه کنیم و اگر حاکمان و قضات نیز عدالت را برقرار نمایند مطمئنا بین مردم و حاکمیت همدلی بوجود خواهد آمد و این تفاهم باعث دفاع دلسوزانه از منافع ملی کشور خواهد شد و از هرگونه تحریم و جنگ جلوگیری خواهد کرد و برای رسیدن به اهداف خود این شروط را لازم می دانم پیگیری نماییم:
۱- آزادی زندانیان سیاسی و آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی
۲- دلجویی و حمایت از خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان
۳- آزادی و رعایت حقوق شهروندی و انتخابات آزاد و آزادی احزاب و اقلیت ها و مذاهب و نهادهای مدنی و آزادی اجتماعات و روزنامه ها
به امید ایرانی آزاد و آباد و برای فرزندان آینده مان
دوستدار همیشگی شما
آمنه خاتون فهیمی
مادر سهراب اعرابی
*****
بسم الله الرحمن الرحیم
بانوی سرفراز و بزرگوار، خانم آمنه خاتون فهیمی (اعرابی)
با سلام و سپاس از اظهار بزرگی و محبتتان
این سومین بهاری است که بی حضور سهراب اعرابی عزیزتان که سهراب همه ما و همه کسانی است که زندگی باعزت را پاس می دارند، فرا می رسد. و چه شورانگیز است آهنگ قلب مهربان و موج خیزی دل دریاییتان که سهراب را سیاوشی می داند که از آتش می گذرد تا جان همه آنان که به ایران می اندیشند و جمهوری اسلامی را با معنویت و رادی و مردمی می خواهند گرم و امیدوار کند.
اینک مادر سهراب که مادر زیبایی و انصاف و خردگرائی است در آستانه سال نو، بجای مویه بر عزیزش که بی گمان او را از جان بیشتر دوست می داشت، چکامه صلح و آشتی و پرهیز از خشونت و کین توزی را می سراید، سرودی که جان هر انسان حقیقت بین و خداجو و آزادی طلب را می نوازد.
در نامه تان آمده است:
“ من نیز مانند اکثر ایرانیان صلح دوست، همیشه به مفهوم صلح فکر می کنم و امیدوارم با فرمایشات شما از طریق راه های اصلاح طلبانه همگی به آشتی ملی فکر کنیم و برای رسیدن به همدلی و تفاهم، همه سطح تحمل مخالف خود را بالا ببریم و به همان اصل زنده باد مخالف من بیشتر توجه کنیم و اگر حاکمان و قضات نیز عدالت را برقرار نمایند مطمئنا بین مردم و حاکمیت همدلی بوجود خواهد آمد و این تفاهم باعث دفاع دلسوزانه از منافع ملی کشور خواهد شد و از هرگونه تحریم و جنگ جلوگیری خواهد کرد”
و آنگاه برای رسیدن به این هدف والا، تحقق اموری را خواستار شده اید:
۱- آزادی ایرانیان سیاسی و آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی
۲- دلجویی و حمایت از خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان
۳- آزادی و رعایت حقوق شهروندی و انتخابات آزاد و آزادی احزاب و اقلیت ها و مذاهب و نهادهای مدنی و آزادی اجتماعات و روزنامه ها
و پیشتر هم گفته بودید که “اگر این امور تحقق یابد از خون فرزندم می گذرم”.
و این همه، چیزی بیشتر از آنچه در قانون اساسی ما آمده است نیست و می توان در یک کلام خلاصه کرد: “بازگشت همگان به قانون اساسی و رعایت روح آن” که خواست اساسی همه کسانی است که به جایگاه اصلی و در خور جمهوری اسلامی می اندیشند و راه مدنی اصلاح را می پیمایند. و حقا که همین است راه سربلندی کشور و رفع تهدیدها و خطرات درونی و بیرونی از کشور و مردم.
آنچه گفته اید هیچ نسبتی با عافیت طلبی و خویش اندیشی ندارد بلکه حکایت از گذشت ، سعه صدر و خیرخواهی می کند. از خداوند منان می خواهم که طنین پر امید ندا و پیامتان در جان همه ما اعم از حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و خیرخواهان اثر کند، تا شاهد وضعی باشیم که در آن نفرت و خشونت (که از هر سو که باشد بدون فرجام است) به با هم زیستن و با هم بودن برای خدمت و رعایت حق و حرمت مردم و اخلاق و عدالت مبدل گردد.
این بنده کوچک خداوند نیز که خود را قطره ای از دریای موج خیز ایمان و همت این ملت و ذره ای ناچیز در پرتو آفتاب خداجوئی، آزادگی، استقلال خواهی و پیشرفت طلبی مردم می داند، همچون شما خواستار از میان برخاستن سوءتفاهم ها و بداندیشی ها و بدکنشی ها و گشودن روزنه ای بازتر به فضائی است، بهتر از آنچه هست، و از پیمودن هر راهی که ما را به توافق جمعی پیرامون ارزش های والای انقلاب که رعایت حرمت و حقوق یکایک فرزندان این مرز و بوم و تلاش برای رفع تهدیدها از والاترین آن ارزش هاست، دریغ نخواهد کرد.
امیدوارم شاهد تحقق هر آنچه مصلحت ملک و ملت است باشیم و همگی راهی را بپیماییم که سربلندی کشور و عزت ملت در آن است و نظام و مردم و حاکمیت، یکسان از آن بهره نیکو خواهند گرفت.
یاد شهیدان والامقام و همه عزیزانی را که سختی ها و مشکلات و محدودیت ها را در گذشته و حال تحمل کرده و می کنند گرامی می داریم و دست نیاز به درگاه بی نیاز زیبا، آفریدگار بزرگ که دگرگون کننده دلها و دیده ها و پیاپی آورنده روزان و شبان است دراز می کنیم و از او می خواهیم که حال و روزمان را به بهترین حال و روز دگرگون گرداند؛ انشالله.
با احترام
سید محمد خاتمی
پایان سال ۱۳۹۰


علی نجاتی، فعال کارگری به مرخصی آمد

خبرگزاری هرانا - علی نجاتی کارگر و عضو هیات مدیره سندیکایی کار‌گران هفت تپه که به دلیل اعتراضات صنفی و کمک به تشکل های کارگری به یکسال حبس محکوم شده بود بعد از گذارندن ۵ ماه از حبس خود برای رسیدگی به بیمار قلبی به مرخصی آمد.
تارنمای "ملی- مذهبی"، از مرخصی علی نجاتی، فعال کارگری، خبر داده است.
منابع کارگری چندی پیش نسبت به وضعیت وی و هم‌چنین بهنام (اسعد) ابراهیم‌زاده، کارگر زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین ابراز نگرانی کرده بودند.
ابراهیم زاده به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت در عرصهٔ لغو کار کودک به تحمل پنچ سال حبس محکوم است.