۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

مادران دربندیان و داغداران درهنگام نوشدن سال در برابر زندان کرمانشاه


همه باید در کنار مادران دِلاور ایرانزمین باشیم. مادر هر ایرانی پاکنهاد، مادر همه ی ایرانیان پاکنهاد است!
 ای کسانی که با بی شرمی و بی آزرمی، با دستان خونبارتان پایه های این رژیم اشغالگر و تبهکار را نگه داشته اید......ننگ برشما باد!