۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

سه شنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها


آيا دموکراسی ارزشی غربی است؟ طرحی درباره جان و تن دموکراسی


آيا دموکراسی ارزشی غربی است. برای بسياری آرِی! برخی از اين هم فراتر می روند و چنين می پندارند که گرايش به آزادی و رايزنی همگانی (Public Reasoning) با فرهنگ شرقی و به ويژه اسلامی بيگانه اند. زيان چنين باوری تنها اين نيست که تخم نااميدی را در دل آزادی خواهان شرق می پاشد. چه اگر راست بود، خوب از واقع بينی نااميد کننده هم گريزی نبود! اما اين باور درست نيست و نوشته ما هم در پی نشان دادن همين نکته است بر پايه اين برنهاده: دموکراسی دوپاره دارد. يکی جان (گوهر، معنا، مفهوم) و ديگرتن و شکل. ميان اين دو، تميز بايد داد. جان و گوهر دموکراسی، يعنی خواست و کشش فردی به آزادی در همه جا و از اين ميان در شرق و سرزمين های اسلامی هميشه بوده و هست. تن دموکراسی اما، يعنی نهاد سياسی حکومت دموکراتيک همه جا نيست. اين برنهاده را بشکافيم.
جان دموکراسی. گوهرآزادی فرديت انسان است، نه فرهنگ و تاريخ. از همين رو پاره های گوهری دموکراسی يعنی گرايش به آزادی، شکيبايی در برابر دگرانديشی و دگرباشی و رايزنی برای امور همگانی، روزگاری به درازای تاريخ بشری دارند و هر جا که انسان هست، آن گوهرها هم هستند.
اين ها همه ارزش های جهانشمول اند. اما ارزش جهانشمول يعنی چه؟ روشن است که معنی آن اين نمی تواند بود که همه جهانيان، يعنی تک تک شهروندان هر کشور و فرهنگی با آن موافق باشند. با چنين برداشتی، البته هيچ ارزشی جهانشمول نمی تواند بود. ارزش جهانشمول يعنی اين که شمار چشمگيری از مردم کشورهای گوناگون، آن را درست و بسزا و ارجمند بدانند. مثالی بزنيم. زمانی که مهاتما گاندی راه مبارزه مسالمت آميز را عليه استثمار برگزيد و آن را ارزشی جهانی دانست، صد البته که بر اين گمان نبود که هر آيينه مردمی در کشوری از کشورهای جهان بر عليه بيداد بپاخيزند، مبارزه شان مسالمت آميز خواهد بود. باور وی بلکه اين بود که چون بسياری از جهانيان مسالمت و صلح را همچون ارزشی نيک بزرگ می دارند، پس ممکن و بلکه شايسته است که در مبارزه هم مسالمت را ارزش شمرند و آن را پيشه سازند (1). کمااينکه، پس از گاندی نيز مردم رنگين پوست در ايالات متحده و نيز آفريقای جنوب یهمين راه را پيمودند. مردم اورگای شرقی نيز به همي« طريق خود را از سوسياليسم شورويستی رهانيدند. حتی در کشور خود ما نيز، بيشتر آزادی خواهان، مبارزه را مسالمت آميز می خواهند. باوجود اين همه اين ها بدين معنی نيست که تک تک مردمان در هر سرزمينی آزادی خواه و شکيبايند. نه! بسياری هم در پی دستيابی به قدرت به هر قيمتی و از ميان بردن رقيب هايند. اما هيچ فرهنگ و سرزمينی نيست که مردمانش ارزش هايی چون آزادی و شکيبايی را نشناسند و با آن بيگانه باشند.
ديگاه فلسفی ما بر پايه فرد است و از همين رو او را بنياد حرکت اجتماعی و در اين نوشته سنگ بنای دموکراسی می دانيم. اما انديشه های جمع – بنياد فرد را همچون مومی می دانند در دست نيروهای فرا- فردی و متافيزيک چون تاريخ و فرهنگ و از اين دست. چنين ديدگاه هايی دموکراسی را نه برآمده از فرد و تلاش وی، بلکه ناشی از بنيادهای فرا ـ فردی می بينند. برخی از انديشمندان به جهانشمولی ارزش هايی چون آزادی و حقوق فردی باور ندارند و آن ها را وابسته به دوره تاريخی و به فرهنگی ويژه می دانند. بنابر باور ايشان ارزش های دموکراسی و حقوق بشر وابسته به دوره تاريخی و به ويژه فرهنگ غرب اند وناچار نبايد آن ها را در شرق جست و به اميد رشد و نموشان نشست. گيرتز (1) و هانتيگتون (2) ، اولی انسان شناس و دومی سياست انديش، از جمله نامورترين انديشمندان غربی هستند که در مورد تفاوت ارزش های بنيادين در فرهنگ های گوناگون جهان بسيار نوشته اند و گفته اند.
البته نگارنده دوران تاريخی و ويژگی های فرهنگی را بر رفتار فرد بی اثر نمی داند، اما تأثير اين نيروها بر فرديتی می داند که ويژگی های خود دارد. تنها از ورای اين ويژگی هاست که داده های تاريخی و فرهنگی تآثير گذارند. به ديگر سخن، داده های فرهنگی و تاريخی، بر چونی و چدنی شکفتن و برآمدن فرديت تاثير می گذارند. اما نه زاينده آنند و نه ميرانده آن. برای فهم بهتر اين نکته می بايستی به دو مفهوم رايج در پژوهش های فرهنگی توجه کرد: يکی هنجار (Norm) و ديگری رسم (Custom). هنجار يعنی ارزش هايی که قاعده اند و از همين رو مورد اقبال مردم. در کدام فرهنگ است که آزادی ارزش مورد قبول مردم نباشد. رسم اما گونه ويزه رفتاری است برای اجرای هنجارها و ارزش های جهانشمولی که شرحشان رفت. رسم اجرا و بزرگداشت هنجار ممکن است و ای بسا چنين است که از فرهنگی به فرهنگ ديگر تفاوت کند.
شکی نيست که فرد در دموکراسی امکان بيشتری برای بروز توانايی های خود دارد و در استبداد بسيار کمتر. اما حتی در خشن ترين حکومت های استبدادی، فرديت فرد از ميان نمی رود. گيرم فرد امکان بروز آن را نمی يابد و يا بروز آن را خردمندانه نمی داند. اگر فرديت نبود که هيچ حاکمی برای نگهداشت حکومت خود نيازی به استبداد نداشت. وانگهی پذيرش شرايطی ناعادلانه و بيدادگر از سوی فرد به معنای پذيرش آن يا گرويدن بدان نيست. فرد درد هر کجا که باشد و در هر فرهنگی که بزيد، دوستدار و هوادار ارزش هايی است که همخوان و پشتيبان فرديت اويند. يعنی بيش از هر چيز آزادی! ارزش های حقوق بشری جهانشمولند و در همه فرهنگ ها موجود. تفاوتی اگر هست نه در گوهر اين ارزش ها، که در شکل و تن آن هاست.
تن دموکراسی. شکل و تن دموکراسی تاريخی و فرهنگی اند، کما اين که با نگاهی به نقشه جهان، به آسانی می توان ديد که دموکراسی هنوز در بسياری از کشورها فرادست و حاکم نيست. با وجود اين هيچ سرزمينی را نمی توان يافت که مردمان اش با گوهر دموکراسی يعنی آزادی بيگانه باشند و برای تن بخشيدن به آن مبارزه نکنند. اگر جز اين بود ديکتاتور برای حکومت به اين همه سرکوب و زندان و شکنجه و بگير و ببند نياز داشت؟ در کدام سرزمين است که مستبد آسوده باشد و نيازی به دستگاه سرکوب نداشته باشد؟ از صدام و بشارالاسد و قذافی گرفته تا حکومت پادگانی خودمان.
سامان نوين و مدرن دموکراسی در غرب پا گرفت و در اين شکی نيست. اما اين که دموکراسی مدرن در غرب پاگرفت، چون دموکراسی ذاتی غرب است و يونان باستان هم همچون پيشينه تاريخی آن سرزمينی غربی است، هر دو کژانديشی است. کژانديشی نخست اين که دموکراسی، چه دموکراسی مدرن و چه دموکراسی دولت – شهر آتن روزگار باستان، غربی بود. کژانديشی دوم هم اين که از ديدگاه تاريخی آتن غربی بود. حالا چرا اين دو کژانديشی اند؟
نخست بدين دليل که رايزنی و حتی شرکت مردم در رتق و فتق جامعه ويژه آتن نبود و در بسياری از جامعه های انسانی آن روزگار، به ويژه در ايران و هند هم وجود داشت و برپا بود. اين درست که در حدود شش صد سال پيش از مسيح، دموکراسی در يونان باستان و به سخنی باريک تر در آتن، درخشش چشمگير داشت. اما اين دموکراسی برآمده و منحصر به آتن بود و در همان روزگار حکومت در حدود سیصد دولت - شهر ديگر يونان استبدادی و خودکامه بودند. پس اگر يونان سرچشمه تاريخی دموکراسی است، همان يونان سرچشمه استبداد هم بود! حالا بپردازيم به سرچشمه دموکراسی در يونان باستان. در آن زمان آتن (يا آتيكا) حدود 300 هزار نفر جمعيت داشت كه 200 هزار نفر آن برده بودند. از 100 هزار نفر مانده، فقط حدود 30 هزار نفر مردان بالغ حق راي داشتند (نه زنان). دموكراسي آتنی اين طورهم نبود كه مردم نمايندگان خود را انتخاب كنند. وقتي مطلبي از سوی نمايندگان شوراي ملي و قضايي ثروتمند جامعه پيشنهاد مي شد، به همه پرسي گذاشته مي شد و همه 30 هزار نفر راي مي دادند و مجلسی در كار نبود.
در همان روزگاران اما، تجربه ديگری از حکومت دموکراسی در ديگر کشورها و به ويژه در ايران وجود داشت که نه پيشآهنگان انديشه تجدد در غرب از آن گفتند و نه روشنفکران ايرانی در پی شناخت و ترويج آن رفتند. غربی ها نگفتند، اما چرا ايرانی ها کورکورانه گفتمان "دموکراسی غرب – بنياد" را پذيرفتند و تکرار کردند؟
از زمان ايجاد نخستين دولت ايرانی، يعنی دولت ماد، کشور را شوراي عالي اداره مي كرد كه شش عضو آن نماينده خانواده هاي حاكم در ولايت های پارس بودند. پادشاه قدرت مطلقه نداشت. شورای عالی برای تصميم های كشوری رايزنی می کرد. صد البته که چنين حکومتی را همسنگ دموکراسی مدرن نمی توان پنداشت. اما هر چه بود رايزنی به عنوان اصل حکومتی در سرزمينی پهناور پذيرفته شده بود و بدين لحاظ از دموکراسی مستقر در دولت – شهر کوچک آتن کم رنگ تر نبود. افزون بر اين، در ايران آن روزگار مردم آزادی كامل داشتند كه هرجا خواستند زندگی كنند و به مسافرت روند و کار دلخواه خود را برگزينند. در آتن برای همه اين ها محدوديت وجود داشت. ارزش های روامداری و آزادی که در منشور حقوق بشر كورش به روشنی آمده است كه براي پارسيان چيز تازه اي نبود. شيوه زيستن و كشورداری شان بود.
پادشاهان هخامنشی در اداره سرزمين پهناور ايران ويژگی و باورهای قوم های مختلف را پاس می داشتند و حتی در بسياری از جاها حکمران های بومی ـ و نه بيگانه ـ برمی گماشتند. همچنان که فنيقی ها و مصری ها فرمانروايانی از ديار خود داشتند و يهوديان نيز در پيروی از دين خود آزاد بودند. در دوران اشكانيان هم اداره کشور مطلقه نبود و بلکه دو مجلس در انتخاب پادشاه و فرماندهان ارشد ارتش، تعيين ماليات، سربازگيری و فرمان جنك و صلح، رايزنی و تصميم گيری می کردند و با وجود اقتدار فراوان پادشاهان، حکمرانان در اداره امور سرزمين های خود استقلال داشتند.
اين شرح ديدگاه ما بود در مورد کژانديشی نخست که ريشه دموکراسی و رايزنی همگانی را تنها در يونان باستان می بيند. حالا بپردازيم به کژانديشی دوم که يونان را تنها غربی می داند و بس. گيرم در روزگار باستان دموکراسی در ايران نبود و اگر بود فقط در آتن و بلکه در تمامی سرزمين يونان بود. اين چه ربطی به غرب دارد؟ راستی اين جاست که يونانی های آن زمان سرزمين های ايران و مصر و هند را بسيار بهتر می شناختند و با مردمانش داد و ستد بيشتری داشتند تا با همسايگان شمالی خود در سرزمينی که سده ها بعد نام غرب به خود گرفت، يعنی اروپای امروز. حتی در افسانه ها و اسطوره های باستانی يونان، شرق و مثلا سرزمينی که بعدها ترکيه نام گرفت حضور دارد (همچون در افسانه تروا)، اما از سرزمينی که بعدها مشهور به غرب شد هيچ سخنی نيست. تركيه يا آناتولي و همه دولت- شهرهای آن مانند ليدی، فريگيه، كاپادوكيه و بسياری شهرهای ديگر از زمان كورش به بعد همه جزوی از امپراتوري ايران بودند. حقيقت اين است که برخی از انديشمندان و نخبگان غرب، برای مشروعيت بخشی به تاريخ و تجدد، دست آوردهای يونان را پس از قرن ها، از آن خود و پشتوانه دوران روشنگری کردند.
سخن آخر. زبده سخن اين که، هم روزگار دموکراسی درخشان آتن و در درازای چند سده، تجربه های روشنی از رايزنی همگانی و حتی گزينش حاکمان در ايران به چشم می خورند. شايد که چنين تجربه هايی متأثر از درخشش دموکراسی آتن بوده باشد و شايد هم ويژگی های فرهنگی ايران بر يونان تأثير گذاردند. هر چه هست در آن زمان اين تجربه ها در شرق بود و نه درغرب.
رسيديم به آخر نوشته و به جاست که برای پرهيختن از هرگونه برداشت نادرست نکته ای را يادآوری کنيم. آهنگ نوشته اين نبود که "شرق بهتر است يا غرب"! بلکه اين بود که جان دموکراسی انسانی و فردی است و پس هر جا که انسان است خواست به آزادی نيز هست. اين ربطی به شرق و غرب و شمال و جنوب ندارد! فروکاهيدن گرايش آزادی به انسان غربی تبعيض آميز وخويشاوند باورهايی است ضد اعلاميه جهانی حقوق بشر، که انسان ها را بر پايه نژاد و دين و گروش سياسی رده بندی می کنند.
اين از جان دموکراسی. تن دموکراسی اما اجتماعی است و پس رنگ و خوی فرهنگ و سرزمين دارد. سامان نوين دموکراسی امروز در غرب است و از همين رو آزادی خواهان، از هر سرزمينی که باشند، بر تجربه های گران سنگ اروپا و آمريکا در زمينه برپا و نگهداشت دموکراسی نوين ارج می نهند، آفرين می گويند و درس می گيرند. اما اين را نيز می دانند که دموکراسی نوين و مدرن برآمده از تاريخ مبارزه و آزادی خواهی بشر در سرتاسر گيتی است و در خود غرب هم دموکراسی پيش از آن که برآمده از فرهنگ آن ديار باشد ناشی از مبارزه سياسی و اجتماعی آزادی خواهان غرب است در برابر مردمی از همان فرهنگ غرب که عليه آزادی خواهی و مردم سالاری و برابری می جنگيدند.

پانوشت
1. Sen Amartya, Development as freedom, Alfred Knopt, 1999.
2. Geertz C. Distinguished lecture: Anti anti-relativism ». American anthropologist, 86, 2, p 263-78, 1984.
3. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remarking of the World Order, New York, Shuster and Shuster, 1996.

سال نوی فرنگی هم هنگام زادروز روزنامه نويس شيردل عيسی سحرخيز است که هنوز در بند جمهوری اسلامی است. در شادکامی جشن های سال نوی فرنگی ياد عيسی و هم بندان او را بزرگ داريم.


 

کارگران شرکت لوح زرین ملایر ۵ ماه است که حقوق نگرفته‌اند

خبرگزاری هرانا - گزارش‌ها حاکی از آن است که ۲۵ کارگر شرکت لوح زرین ملایر حقوق ۵ ماه گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.
رئیس اداره کار شهرستان همدان گفت: شرکت لوح زرین ملایر دارای ۵۰ کارگر بوده که ۲۵ کارگر تعدیل و در حال حاضر دارای ۲۵ کارگر است که ۶ ماه حقوق دریافت نكرده‌اند.
به گزارش ایلنا، مرتضی سلطان محمدی، رئیس اداره کار شهرستان همدان با بیان اینکه با پیگیری اداره کار این شهرستان حقوق یک ماه این کارگران پرداخت شده و مابقی با مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال حل می‌شود که این مسئله به خاطر عدم مدیریت صحیح اتفاق افتاده است.
وی با تاکید براینکه این مسئله مشکل خاصی نیست، تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده ،امروز کارگران به سرکار خود بازگشته‌اند.
سلطان محمدی گفت: مشکل مابقی حقوق پرداخت نشده تا یک ماه آینده حل می‌شود.
شایان ذکر است شرکت لوح زرین ملایر در کیلومتر ۴ جاده ملاير-اراک قرار دارد.


  

تهدید در برابر تهدید، سیاست جمهوری اسلامی در واکنش به فشارهای غرب


در شرایطی که غرب در یک اجماع گسترده برای افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی است، با سیاست تهدید در برابر تهدید و فشار در برابر فشار از سوی جمهوری اسلامی در برابر فشارهای غرب روبرو هستیم.

گفتگو با رضا تقی زاده_03.01.12
03/01/2012
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی اقدام به انجام یک رزمایش در آبهای خلیج فارس و دریای عمان می نماید و قصد دارد تا قدرت نظامی دریائی خود را به نمایش گذارد و نشان دهد که توان به فعلیت رساندن تهدید مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز را دارد.
پیشتر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که تحریم بانک مرکزی برای این کشور به منزله خط قرمز است و در صورت عبور از این خط قرمز اقدام به مسدود نمودن تنگه هرمز خواهد کرد، شامگاه شنبه، طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی به امضای باراک اوباما رسید، آیا همانطور که جمهوری اسلامی پیش از این نیز اعلام کرده بود اکنون از خط قرمز جمهوری اسلامی رد شده اند.
آیا برگزاری این رزمایش و به گفته مسئولان نظامی جمهوری اسلامی برای نشان دادن اقتدار و جایگاه و توان نیروی دریائی ایران، به نوعی پاسخی بر تهدید های غرب و احتمال جنگی شدن فضای میان ایران و آمریکا و نشان دهنده ی پیشرفت جنگ سرد میان ایران و غرب طی هفته های گذشته نیست.
رضا تقی زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا
معتقد است جنگی که به صورت نرم یا غیرنظامی از مدتی قبل علیه ایران آغاز شده، اکنون به مراحل تازه وارد شده است. داخل شدن بانک مرکزی ایران در شمول تحریمهای آمریکا که به صورت قانون در آمد، همنیطور اعلام قبلی بریتانیا و کشورهائی مانند کانادا برای تحریم کردن بانک مرکزی ایران، به نوعی به طور غیرمستقیم محدود کردن فروش نفت ایران و یا محروم کردن ایران از دریافت فروش نفت است و این به عنوان جنگ اقتصادی علیه ایران تلقی می شود.
جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا در مورد بازگشت ناو هواپیمابر آمریکائی به خلیج فارس هشدار داده است. سرلشکر عطاءالله صالحی، فرمانده کل ارتش، در آخرین روز از مانور نیروی دریائی در آبهای خلیج فارس گفت خروج ناو هواپیمابر آمریکائی از خلیج فارس در واکنش به رزمایش این نیرو صورت گرفته است.
این تحلیلگر سیاسی با اشاره به هشدار فرمانده کل ارتش تاکید می کند که ایران دارای، در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، دارای نیروی دریائی بسیار ضعیفی است و مقایسه نیروی دریائی ایران با نیروی دریائی آمریکا یک مقایسه ی بسیار نابرابر است و تهدیدهائی که فرماندهان نیروی دریائی  ایران می کنند، تهدیدهای خیلی  جدی نیست و به همین دلیلاست که این تهدیدات، معمولا از سوی مقامات آمریکائی جدی تلقی نمی شوند.هاشمی‌ها همچنان در صدر اخبار؛ «فائزه» محکوم شد

image
در حالی که پس از محکومیت مهدی هاشمی در دادگاهی در کانادا، فیلتر شدن سایت اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته خبرساز شده بود، امروز وكیل مدافع فائزه هاشمی ‌رفسنجانی از محكومیت موكلش به شش ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی خبر داده است.
غلامعلی ریاحی به ایسنا گفته است: موكلم در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و به عنوان تتمیم مجازات به پنج سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، فضای مجازی و فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی محكوم شده است.
وی اظهار داشت‌: روز سه‌شنبه (امروز) با مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رای دادگاه بدوی صادره به اینجانب ابلاغ شد و من نیز به آن اعتراض كردم.
پرونده فائزه هاشمی با اعلام جرم دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تشكیل شده است و اتهام وی نیز مصاحبه با سایت روزآنلاین بوده است.
محکومیت دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا سایت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل انتشار «مصادیق مجرمانه» فیلتر شده است.


ارسلان كامكار در گزينش ارشاد رد شد جرس: ارسلان كامكار(مايستر اركستر سمفونيك تهران و نوازنده ويلن) در گزينش وزارت ارشاد رد شد.
كامكار با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: من از زمان انقلاب يعني سال 57 تاكنون در اركستر سمفونيك تهران فعاليت مي‌كردم؛ هرچند ، چند سال اول؛ قرارداد نداشتم اما نزديك به 29 سال است كه قرار مكتوب و رسمي دارم.
وي افزود: امسال بايد بازنشست مي‌شدم اما بعداز 29 سال فعاليت رسمي از من خواستند كه با گذر از گزينش وزارت ارشاد دوباره مرحله پذيرش را سپري كنم و درنهايت من را رد كردند.
ارسلان كامكار در پاسخ به اين پرسش كه چگونه وارد اركستر سمفونيك شده است، گفت: در سال 59 یا60 بود که در دانشکده هنرهای زیبا درس می‌خواندم. در آن زمان آقای کامبیز روشن روان برای اجرای قطعه «جمعه خونین» احتیاج به چند نوازنده کمکی داشت؛ به همین خاطر من به همراه چند نوازنده دیگر برای اجرای این قطعه به ارکستر سمفونیک دعوت شدیم. آن زمان مایستر ارکستر یک نوازنده آمریکایی بود. من از جو ارکستر خوشم آمد و بعداز سه چهار ماه امتحان دادم و در ارکستر ماندگار شدم.
اين نوازنده ويلن در پاسخ به اين پرسش كه از چه زمان مايستر اركستر سمفونيك است، خاطرنشان كرد: حدودا 24 سال است. يعني از زمانی که آقای حنانه فوت کردند و ما برای بزرگداشت وی؛ قرار بود به رهبری فریدون ناصری برنامه‌ای اجرا کنیم. آقای لشکرلو هم یکی از قطعات آقای حنانه را به‌عنوان سولیست ویولن زد. در آن هنگام به پیشنهاد نوازندگان ارکستر به عنوان مایستر انتخاب شدم.
اين آهنگساز با اشاره به اينكه وي از شوراي اركستر سمفونيك درجه هنري هم گرفته است، خاطرنشان كرد: اين درجه به منظور افرايش حقوق من بوده است اما هنوز وزارت ارشاد اين درجه را نيز تاييد نكرده است.
ارسلان کامکار در سال ۱۳۳۹ در سنندج به دنیا آمد. او مقدمات موسیقی را نزد پدرش، حسن کامکار، فراگرفت. او در خردسالی در سنندج با گروه‌های مختلفی که توسط پدرش سرپرستی می‌شد، به اجرای کنسرت می‌پرداخت. کامکار، پس از چندی به تهران سفر کرد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فراگیری موسیقی را ادامه داد. وی پس از تکمیل دروس موسیقی، به‌عنوان نوازنده ویلن، همکاری‌اش را با ارکستر سمفونیک تهران آغاز کرد. ارسلان علاوه بر نوازندگی ویولن کلاسیک، در عود نوازی نیز بسیار چیره‌دست است.
از مهمترين آثار اين آهنگساز مي‌توان به آلبوم‌هايي نظير به یاد علی اصغر کردستانی، زردی خزان، سوئیت سمفونیک افسانه سرزمین پدری‌ام، سرود ایران، شوریده دل، سوئیت سمفونیک کردی، کنسرتینو کمانچه(با همکاری اردشیر کامکار)، شباهنگام(با همکاری هوشنگ کامکار روی اشعار نیما یوشیج)، جاده ابریشم، موسیقی متن فیلم مادر(به کارگردانی علی حاتمی)، موسیقی متن فیلم آوازهای سرزمین مادری‌ام(به کارگردانی بهمن قبادی)، آلبوم خاک، نغمه خراسانی، نغمه صلح و آلبوم ئه وین و ...اشاره كرد. 
جرس:
آیت الله صانعی: سکوت و رضایت در برابر ظلم و ستم، سبب شراکت انسان در ظلم می شود آیت‏ الله صانعی در دیدار جمعی از دانشجویان، با بیان اینکه "سکوت و رضایت در برابر ظلم و ستم، سبب شراکت انسان در ظلم می شود"، تاکید کرد این سنت الهی و سنت تاریخ است که نه ظلم می‏ماند و نه ظالم، و ان شاء الله روزی فرا خواهد رسید که اسلام راستین حاکم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صانعی، این مرجع مردمی در جمع دانشجویان دانشگاه های تهران و کرج، با بیان مطلب فوق تاکید کرد: "در آن روز لرزه بر اندام ستمگران خواهد افتاد و آنها هیچ راه چاره‏ای در مقابل اراده ملت‏ها نخواهند داشت و روشن است که ملت‏ها با آن‏ها چه خواهند کرد."
آیت‏ الله العظمی صانعی تنفر ملت‏ها از ظلم ظالمان را نشانه آگاهی و بیداری آن‏ها توصیف کرد و افزود: "خدا را شاکریم که اعتقاد ما و شما عزیزان هنوز که هنوز است، با این همه ظلمی که به نام اسلام به ملت ها می‏شود، پابرجاست."
این مرجع منتقد حکومت، سکوت و رضایت در برابر ظلم و ستم را سبب شراکت انسان در ظلم توصیف کرد و گفت: " کسی که مستقیماً به ظلم و ظالم کمک می‏کند، در گناه آن شریک است و همچنین فرد سومی که در مقابل ظلمی که به دیگران می‏شود، سکوت کند، و راضی به آن باشد هر سه به طور مساوی در ظلم و عقاب آن شریکند. از امام سجادروایت شده که می‏ فرمایند: اگر در مشرق عالم، کسی را بکشند و در مغرب، کسی به آن قتل راضی باشد، مثل آن قاتل در گناه قتل شریک است."
این مرجع حامی جنبش سبز، مخالفت با اعمال و کردار ظالمان و کسانی که حقوق ملت ها و حقوق اسلام را پایمال می‏کنند یک وظیفه عنوان کرد و افزود: "دیگران و کسانی را هم که از اوضاع و احول اطلاع ندارند، باید آگاه کرد و حتی اگر کسی از دوستان و منسوبین یا هر کس دیگری با ستمگران همراهی می‏کند، باید با زبان نرم او را از عقوبت کارش آگاه کرد. به آن‏ها بگوییم که این سنت الهی و سنت تاریخ است که روزگاری نه ظلم می‏ماند و نه ظالم و ستمگر، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا "
آیت الله صانعی در ادامه با بیان اقسام ظلم، ظلم به اسلام، علم و دانش و فضیلت و تقوا را بزرگ‏ترین ظلم‏ها عنوان کردند و افزودند: "ظلم به مراکز علمی ازجمله حوزه‏ ها و دانشگاه‏ ها این است که عشق به تحصیل و تحقیق در این مراکز کم شود، حوزه‏ های علمیه‏ ای را که روزگاری دارای قدرت علمی زیادی بودند، اگر با برخی دخالت‏ها دچار سطحی‏ نگری و ظاهرگرایی گردند، این ظلم به حوزه است. اخراج اساتید دانشگاه‏ها و ایجاد مانع برای تحصیل دانشجویان، ظلم به دانشگاه است همان‏گونه که عدم‏ استفاده از اساتید بزرگ دانشگاه هم ظلم و ستم به دانشگاه است."
این مرجع تقلید، رشد ناهنجاری‏ های اجتماعی در سطح جامعه را ظلم و ستم به فضیلت و تقوا دانستند و افزودند: "متأسفانه روز به‏ روز شاهد افزایش روحیه تملق، تهمت، دورغ و... هستیم که منشاء زیاد شدن مفاسد اخلاقی و ناهنجاری‏های اجتماعی در جامعه بوده و هست."
وی با اشاره به سیاست مزورانه ستمگران در پیشبرد اهدافشان تاکید کرد: "بسیاری از جنایت‏کاران، متملقان و دروغ‏گویان علناً از جنایت و دروغ بدگویی می‏کنند و دیگران را به خوبی و فاصله گرفتن از بدی‏ها سفارش می‏کنند، اما مقصودشان این است و این‏گونه القا می‏کنند که فقط ما خوبیم و شما همگی بد هستید و در شرق و غرب عالم که بگردید، همگی جنایت‏کارند جز ما!"
آیت‏ الله صانعی در پایان خاطرنشان ساخت: "در حال حاضر، افراد دلسوز و معتقدی هستند که از راه‏های مختلف مطالبی را متذکر می‏شوند؛ آن‏ها نه غرضی دارند و نه دنبال پست و مقام هستند، لذا مسئولان هم باید به خیرخواهی این عده برای پیشرفت کشور توجه داشته باشند."


از سوی رسانه‌های وابسته به سپاه صورت گرفت:

تشکیک در سپاه مصر و تائید بسیج لبنان

هفته‌نامه «صبح صادق» از راه‌اندازی پایگاه‌های بسیج در لبنان با مشورت فرماندهان سپاه خبر داد و خبرگزاری فارس تشکیل «سپاه پاسداران انقلاب مصر» را «مشکوک» اعلام کرد.
این هفته‌نامه روز دوشنبه (۱۲ دی) در تازه‌ترین شماره خود نوشته که حزب‌الله لبنان با مشاوره سپاه پاسداران اقدام به «تشکیل بسیج مردمی» در این کشور کرده است.
به نوشته «صبح صادق» چندی پیش تیمی از حزب‌الله لبنان به دستور حسن نصرالله در خصوص نحوه و چگونگی تشکیل «حلقه صالحین» به ایران سفر کرده و با فرماندهان سپاه و بسیج دیدار کرده‌اند.
این هفته‌نامه در پایان نوشته است: «شاید همین اکنون حلقه‌های صالحین در مساجد جنوب لبنان در حال تشکیل و پایگاه‌های بسیج در حال افتتاح است.»
در پیوند با این گزارش، خبرگزاری فارس، دیگر ارگان سپاه پاسداران در گزارشی تشکیل گروه ۴۰۰ نفره‌ای در مصر با عنوان «سپاه پاسداران انقلاب مصر» را «مشکوک» توصیف کرده است.
این خبرگزاری نوشته است: «هنوز روشن نیست اعلام موجودیت چنین گروه‌هایی برای فریب افکار عمومی است یا اینکه ماهیت واقعی دارد.»
شنبه هفته جاری سایت «العربیه» گزارش کرد گروهى از جوانان مصرى چند صفحه فیس بوکى راه انداخته‌اند و نام آنها را «پاسداران انقلاب مصر» گذاشته‌اند.
به نوشته العربیه «آن‌ها در این صفحات پرچم مصر را با‌‌ همان رنگ‌ها ولى به شکل و شمایل پرچم ایران درآورده‌اند و تصویرى از آیت‌الله خامنه‌اى را نیز در وسط آن گذاشته‌اند.»
این سایت به نقل از محمد الخضرى، دبیرکل این گروه نوشته «پاسداران انقلاب مصر»، انقلاب اسلامى در ایران به رهبرى آقای خامنه‌اى را الگو والهام‌بخش خود مى‌دانند و همچون حزب‌الله لبنان کمک مالی دریافت می‌کنند.
پس از سرنگونی حسنی مبارک در مصر، گروه‌هایی از جنبش اخوان‌المسلمین به ایران سفر کرده و با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
فرماندهان سپاه در سال‌های اخیر بار‌ها اعلام کرده‌اند از هسته‌های مقاومت در کشور‌های «مستضعف» دفاع می‌کنند و حمایت از آن‌ها را وظیفه دینی و سیاسی خود می‌دانند.
فعالیت رسانه‌ای تیم احمدی‌نژاد با چراغ خاموش

تیم احمدی‌نژاد پس از مسدود شدن حدود ۲۰ سایت خبری‌اش در ۱۰ ماه گذشته٬ در سکوت اقدام به راه‌اندازی هفت سایت اینترنتی و ده‌ها وبلاگ ناشناس کرده است.
موج مسدود شدن سایت‌های وابسته به تیم احمدی‌نژاد چند روز پس از علنی شدن اختلاف رئیس دولت دهم با علی خامنه‌ای بر سر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
سایت‌های مسدود شده در واکنش به حملات حامیان علی خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد٬ مطالب تهدیدآمیز فراوانی علیه محافظه‌کاران منتقد دولت منتشر کرده بودند.
«باکری آنلاین»٬ «برای همه»٬ «یکشنبه»٫ «تماشا نیوز»٬ «محرمانه نیوز»، «محرمانه آنلاین»٬ «نهال نیوز»٬ «دولت یار»، «پنهان نیوز»٬ «دولت ما»٬ «کیان پرس» و «دیدگاه نیوز» از جمله سایت‌های مسدود شده تیم احمدی‌نژاد به شمار می‌روند.
حامیان و نزدیکان احمدی‌نژاد در دو هفته گذشته در سکوت خبری و بدون آنکه حامیان علی خامنه‌ای را تحریک کنند٬ اقدام به راه‌اندازی سایت‌های خبری جدیدی به منظور فعالیت‌های انتخاباتی کرده‌اند.
«همت‌نگار»٬ «معیار‌نیوز»٬ «صریح نیوز»٬ «زمان»٬ «رها پرس»٬ «حامیان» و «هزار سنگر» هفت سایتی هستند که در دو هفته گذشته به تیم رسانه‌ای احمدی‌نژاد پیوسته‌اند.
این سایت‌ها در دو هفته گذشته از انتشار مطالب حساسیت برانگیز خودداری کرده و تلاش کرده اخبار و گزارش‌هایی که احتمال داده می‌شود منجر به فیلتر شدن آنها می‌شود را منتشر نکنند.
بخش دیگری از فعالیت‌های رسانه‌ای تیم احمدی‌نژاد در وبلاگ‌های ناشناسی دنبال می‌شود که به طور معمول تند‌تر از سایت‌های این تیم٬ مطالب انتقادی منتشر می‌کنند.
تیم احمدی‌نژاد در فاصله دو ماه مانده به برگزاری انتخابات نهم مجلس٬ تلاش می‌کند پشتوانه رسانه‌ای خود را دور از چشم حامیان خامنه‌ای مستحکم کرده تا در بحبوحه انتخابات بتواند نهایت بهره‌برداری از این توان رسانه‌ای را داشته باشد.

روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از سیستانی:

مسائل جمهوری اسلامی مهندسی شده است


روزنامه «جمهوری اسلامی» به نقل از آیت‌الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان نوشته که وی مسائل جمهوری اسلامی را «مهندسی» شده می‌داند که از سوی یک «سر مهندس» اداره می‌شود.
آقای سیستانی این مطلب را در دیدار با مسیح مهاجری٬ مدیرمسئول این روزنامه بیان کرده و گفته تیم محمود احمدی‌نژاد ماحصل ۳۰ سال فعالیت روحانیون در جمهوری اسلامی است.
آن‌طور که آقای مهاجری نوشته است٬ این مرجع تقلید در این دیدار با انتقاد از عقاید و عملکرد تیم احمدی‌نژاد٬ از حمایت‌های صورت گرفته از رئیس دولت دهم و نزدیکانش در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
به نوشته مدیر مسئول روزنامه «جمهوری اسلامی»٬ آقای سیستانی پس از طرح این انتقاد گفته است:  «من هرچه فکر می‌کنم، می‌بینم کسی نیست که جای این‌ها {تیم احمدی‌نژاد} بگذارند.»
مهاجری در این دیدار از «انحراف عقیده و سستی اعتقادات» در ایران ابراز نگرانی کرده و ‌آقای سیستانی در پاسخ به این نگرانی گفته است: «شما خودتان این وضع را به وجود آورده‌اید.»
مدیرمسئول روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشته آقای سیستانی افزوده است: «معتقدم شما خودتان، کشور را به روزی انداخته‌اید که این گرفتاری‌ها پیش آمده و جمکران را آن طور بزرگ کرده‌اید و منبری‌ها آن حرف‌ها را می‌زنند.»
علی سیستانی از مراجع بلندپایه شیعی مستقر در نجف است که در دو سال گذشته با وجود درخواست‌های مکرر حاضر نشده است درباره وقایع پس از انتخابات ایران اظهارنظر کند.
این مرجع تقلید به همراه بسیاری از مراجع تقلید دیگر در ایران با سکوت خود به طور تلویحی از اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب مردم معترض دفاع کرده است.
وکیل خانه سینما: انحلال، جز با حکم مراجع صالح قضایی امکان پذیر نیست

سحام نیوز: در پی صدور نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر “دستور انحلال خانه سینما ” جمال خندان کوچکی مشاور حقوقی و وکیل خانه سینما گفت:
وزارت ارشاد در نامه خود به قانون ماده واحده مربوط به تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر می شوند- استناد کرده و بیان نموده است خانه سینما تشریفات قانونی مربوط به تاسیس موسسات فرهنگی و هنری را طی ننموده است ! در حالیکه:
اولاً ؛ فعالیت خانه سینما بدون مجوز قانونی نیست بلکه با دریافت مجوز قانونی از اداره ثبت شرکتهای قوه قضائیه و انتشار این مجوز در روزنامه رسمی کشور است لذا اصولاً استناد به قانون یادشده در خصوص خانه سینما مصداق ندارد.
ثانیاً ؛ مقامات وزارت ارشاد نیز مراتب موافقت خود با تشکیل موسسه غیر دولتی خانه سینما را پیش از این و به طور مکرر از جمله در سال ۱۳۶۹ و به موجب نامه شماره ۱۵۴۶-۶۲ اعلام نموده اند.
ثالثاً ؛ پس از ثبت قانونی تاسیس خانه سینما ، هیات وزیران نیز این ثبت قانونی را مورد شناسایی قرار داده و به طور مکرر در مصوبات خود برای خانه سینما حقوقی را تعیین نموده که این مصوبات به عنوان مقررات لازم الاتباع در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر شده است که از جمله آنها مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۷ هیات وزیران در خصوص عضویت نمایندگان خانه سینما در شورای صدور پروانه فیلم سازی است جالب توجه اینکه این موضوع به موجب پیشنهاد مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۶ وزارت ارشاد مورد تصویب قرار گرفته است.
وکیل خانه سینما گفت همچنین وزارت ارشاد مطابق دادخواستی که اخیراً به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است صرفاً به تغییرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سینما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض نموده و صراحتاً اساسنامه پیشین خانه سینما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانونی و لازم الاتباع خانه سینما اعلام و حتی مهر وزارت ارشاد را نیز بر آن منقوش نموده است.
خندان ادامه داد لذا محل بسی تامل و تعجب است که پس از قریب ۲۰ سال از تاسیس خانه سینما و تاییدیه مسئولین دوره های پیشین آن وزارتخانه و همچنین ذکر نام این موسسه در مصوبات هیات وزیران که عالیترین رکن اجرایی کشور است ، هم اکنون مسئولین وزارت ارشاد تاسیس موسسه خانه سینما را بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اعلام نمایند.
مشاور حقوقی خانه سینما در خاتمه یادآور شد در هر صورت مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و حتی مطابق مفاد قانون مورد استناد در نامه وزارت ارشاد و آئین نامه اجرایی آن، هرچند که مشمول خانه سینما نمی شود ، توقف فعالیت و انحلال خانه سینما جز با حکم مراجع صالح قضایی امکان پذیر نیست .ساتانوفسکی: در آستانه‌ی جنگ در خلیج فارس قرار گرفته‌ایم

سحام نیوز: یوگنی ساتانوفسکی، رئیس “انستیتو خاور نزدیک مسکو” هم با توجه به سیر تحولات کنونی نتیجه می‌گیرد، در خلیج فارس شرایط پیش از آغاز جنگ حکمفرماست.این کارشناس روس می‌گوید بستن تنگه هرمز مغایر با قوانین بین‌الملل است.
به گزارش دویچه وله، ساتانوفسکی معتقد است که ایران توان بستن تنگه هرمز را دارد وارتش ایران را مقتدر می‌داند؛ ارتشی که می‌تواند علیه متحدان آمریکا در منطقه اقدام کند.این کارشناس اما نتیجه می‌گیرد که نقش تعیین‌کننده در این منازعات به کارگیری سلاح‌های مدرن و پیشرفته خواهد بود. وی در این رابطه می‌گوید سلاح‌های روسی که در سال‌های اخیر تحویل ایران شده‌اند، اکنون کهنه و فرسود‌ه‌اند.
پاول فلگن‌هاور، دیگر کارشناس نظامی روس هم می‌گوید: «زمینه‌ی جنگ اکنون فراهم شده و بروز جنگ عینی است. کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس، آمریکا و ایران اکنون آماده جنگ هستند. برای ایران جنگ علیه آمریکا و متحدانش در خلیج فارس فاجعه‌بار خواهد بود.سیر تحولات به سوی یک جنگ کامل است».
این کارشناس در ادامه‌ی صحبت‌هایش خاطرنشان می‌کند که اگر اتفاقی مثل دستگیری ملوانان انگلیسی در تنگه‌ی هرمز برای آمریکایی‌ها پیش بیایدامکان بروز جنگ بیشتر می‌شود.
پاول فلگن‌هاور در تحلیل اوضاع پیش‌آمده نتیجه می‌گیرد که سناریوی حمله به یوگسلاوی در ایران تکرار خواهد شد و ایران در مقابل حملات آمریکا و متحدانش قادر به دفاع نخواهد بود و شکست خواهد خورد.
این کارشناس نظامی همچنین می‌گوید: «آغازجنگ پایان حکومت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نیروی دریای و هوایی ایران نابود خواهد شد. ما شاهد یک جنگ کامل و همه جانبه خواهیم بود که به تنگه هرمز محدود نخواهد ماند. تمامی ساختارهای مدرن اقتصادی، کارخانه‌ها، پل‌ها و از جمله ساختارهای هسته‌ای ایران و صنایع تولید موشک نیز از بین خواهند رفت».
هم فلگن‌هاور و هم ساتانوفسکی تأکید می‌کنند که روسیه مخالف جنگ است اما نقش تعیین کننده‌ای در سیر تحولات ایفا نخواهد کرد. به نظر آنان روند کنونی وقوع جنگ را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
اطلاعیه درگذشت مرحوم حاج “شیخ حسن ابراهیمی”

سحام نیوز: با کمال تأسف و تألم، رحلت برادر ارجمند، صدیق بزرگوار، حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسن ابراهیمی، را به اطلاع می رساند. برادر خدوم و مجاهد فی سبیل الله فقید سعید آقای ابراهیمی در حالی دار فانی را وداع گفت، که دورانی را با رنج و درد جانکاه به سر برد و با صبر بلند و رضایت ایمانی، سختی ها و صعوبت آن ایام را تحمل نمود.
به گزارش سحام، مرحوم ابراهیمی، در طول عمر با برکت خویش از چهره های شاخص دوران انقلاب و یار دیرین فقیه عالیقدر حضرت آیه الله العظمی منتظری(ره) در عصر مبارزات حضرت امام خمینی (ره) بود.
وی از نوجوانی قدم به قدم و شانه به شانه ی شهید و مجاهد سرافراز، مرحوم محمد منتظری در تحکیم انقلاب و عرصه ی فعالیت های انقلابیون خارج از کشور نقش کم نظیر و شایسته ای را از خود به جای گذارد و در این راه صادقانه و بی ریا در مشی اعتقادی و ایمانی خویش گام برمی داشت. فقید سعید آقای حاج شیخ حسن ابراهیمی، که برادر و تنی چند از خانواده ی خویش را در راه خداوند، شهید داده است، پس از پیروزی انقلاب نیز در متن تحولات آموزشی حوزه علمیه قم، در تربیت طلاب خارجی، تلاش های بی بدیلی داشت و با روحیه ای پر از امید و ایمان و در مجاهداتی خاموش، گام های سازنده و موثری را برداشت.
مرحوم ابراهیمی، در دوره ای طولانی و سالیان متمادی نیز در رفع گرفتاری ها و فرو کاهیدن رنج پناهندگان افغانی و عراقی، در تواضعی کم نظیر و گمنامی، خدمات ارزنده ای داشت.
به پاس بزرگداشت مقام و منزلت ایمانی برادر فقید مرحوم آقای ابراهیمی، از کلیه دوستان و علافه مندان به آن عزیز، دعوت می شود در مراسم تشییع پیکر مطهر آن بنده ی صالح خدا، روز چهارشنبه ۱۴/دی ماه/۹۰ ساعت ۸:۳۰ صبح حضور بهم رسانند.
مراسم تشییع در تهران: انتهای خیابان شیخ بهایی جنوبی- خیابان ایران شناسی(۶۴ غربی)- شهرک والفجر- خیابان یکم( بلوار شقایق)- حسینیه نور الائمه- ساعت ۸:۳۰ صبح.
مراسم تشییع در قم: از محل مسجد امام حسن عسگری به سمت حرم مطهر ساعت ۲ بعدازظهر چهارشنبه ۱۴/دی ماه/۹۰
مراسم ترحیم تهران: روز شنبه ۱۷ دی ماه ۹۰، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵، مسجد نور، خیابان دکتر فاطمی
اتحادیه اروپا درخواست ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته ای را رد کرد

سحام نیوز: امروز سه شنبه، اتحادیه اروپا، درخواست ایران برای تعیین زمان و مکان از سرگیری مذاکرات هسته ای با کشور های غربی را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، میکائیل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت قبل از آغاز هرگونه مذاکراتی، اتحادیه اروپا همچنان منتظر است تا ایران به نامه ماه اکتبر سال گذشته این اتحادیه پاسخ ارائه کند.
ارسوی دیگر با بالاگرفتن تنش درخلیج فارس و تهدید های متقابل ایران و آمریکا علیه یکدیگر، دولت اروشلیم می گوید درصورت بروزجنگ درمنطقه نیروگاه های اتمی اسرائیل بطورموقت متوقف خواهند شد.
به گزارش سامانه خبری عصرایران، کمیته انرژی اتمی دراسرائیل با هماهنگی با فرماندهی جبهه داخلی درارتش اسرائیل تصمیم گرفته است درصورت بروزجنگ و حملات موشکی علیه اسرائیل، تاسیسات اتمی “دیمونا” و “ناحال شوریک” به طورموقت تعطیل شوند.
به نوشته روزنامه هآرتس چاپ اسرائیل ارتش و کمیته انرژی هسته ای اسرائیل که زیرنظر نخست وزیر این کشورفعالیت دارد خود رابرای مقابله با حمله احتمالی ازسوی ایران، سوریه و یاحزب الله لبنان به تاسیسات هسته ای اسرائیل آماده می کند.کلاهبرداری بزرگ این بار در بازار موبایل

سحام نیوز: در حالی تغییرات قیمت ارز در بازار این روزها ساعتی تغییر می‌کند که کلاهبرداری بزرگ در بازار ارز تهران دهان به دهان در بازار موبایل و کامپیوتر ایران پیچیده است.
ماجرا از این قرار است فردی که در بازار ارز تهران بزرگ، دلار از بازاریان تحویل می‌گرفت و در امارات متحده عربی درهم تحویل می‌داد، اخیرا کلاهبرداری بزرگی کرده است و فعلا بازاریان در جستجوی وی هستند.
البته در بازار شایعه شده است که این فرد به خارج از کشور فرار کرده است. ارقام متفاوتی درباره میزان کلاهبرداری آقای “ر” در بازار ارز اعلام می‌شود. برخی بازاریان میزان این کلاهبرداری را ۵۰۰ میلیارد تومان و برخی دیگر آن را بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان عنوان می‌کنند.
به گزارش مهر، هنوز دستگاه‌های ذی‌ربط درباره صحت یا عدم صحت این کلاهبرداری ارزی موضع‌گیری نکرده‌اند.
افت ۷۷ درصدی شاخص بورس تهران

سحام نیوز: شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز ۷۷ واحد با افت مواجه شد که نسبت به روز گذشته دو واحد کاهش یافت‌.
به گزارش ایلنا، درحالی که در طی روزهای گذشته شاخص کل بورس تهران با افت مواجه بوده است. ارزش سهام مبادله شده ۱۷۸ هزار و ۱۳۲ میلیون ریال برآورد شد.
بی‌اعتمادی مردم به بازار از یک سو و همچنین تلاطم قیمت دلار و سایر ارز‌ها از دیگر عوامل اصلی کاهش افت شاخص سهام بوده است.
بنا بر این گزارش، پیش بینی می‌شود که شاخص سهام طی روز‌های آینده با افت مواجه می‌شود.

رهبر: قانون کهولت سن قانون مزخرفی است

سحام نیوز: محمدتقی رهبر، رییس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی که به دلیل کهولت سن امسال نمی‌تواند در انتخابات مجلس نهم شرکت کند، یادآور شد: احساس خاصی از نماینده نشدن ندارم چراکه من در هر پستی که باشم، قطعا فقط در راستای مصلحت نظام فعالیت خواهم کرد. اما این قانون کهولت سن قانون مزخرفی است که برخی از اعضای حزب نهضت آزادی برای منافع شخصی این قانون را تصویب کردند. زندگی در ادامه به نقل از وی نوشت: اما امسال حدود ۱۵ نفر از نمایندگان خواستند طرحی برای برداشتن این قانون ارایه کنند اما هیات‌رییسه آن را در قالب طرح قبول نکرد و گفت که نمایندگان به آن رای نخواهند داد. البته من جزو آن ۱۵ نفر نبودم.بابا نوئل
حمله به "بابا نوئل" یا به اصطلاح تاجیکان، "بابای برفی"، در تاجیکستان بی سابقه است
گروهی از جوانان در شهر دوشنبه در شب سال نو میلادی به فردی که لباس بابا نوئل در بر داشت، حلمه کرده و او را به قتل رسانده اند.
پرویز دولت‌بیکف، ۲۴ ساله، ساکن محله "پروفسویوز" شهر دوشنبه، در لباس بابا نوئل یا به اصطلاح تاجیکان، "بابای برفی"، برای شادباش پیوندانش می خواست وارد یکی از آپارتمان‌های این محله شود که در نزدیکی در ورودی ساختمان هدف حمله گروهی از جوانان قرار گرفت.
به گفته شاهدان عینی، افراد مهاجم که تقریبا ۳۰ نفر بودند، شب ۳۱ دسامبر، زمانی که سال نو در سراسر تاجیکستان جشن گرفته می شود، با نداهای "تو کافری!" به آقای دولت‌بیکف چند ضربه کارد (چاقو) وارد کردند.
در نتیجه، پرویز دولت‌بیکف جراحت‌های سنگین برداشته و به بیمارستان منتقل شده است. ولی پزشکان نتوانسته‌اند او را نجات دهند و شب اول سال نو آقای دولت‌بیک‌اف فوت کرده است.
پزشکان می‌گویند که در پی این حادثه، آقای دولت‌بیکف ۷۰ درصد خون خود را از دست داده بود و انتقال خون فردی دیگر نیز او را نجات نداده است.
گفته می‌شود که در پی این حمله، بیشتر اعضای بدن آقای دولت‌بیکف، از جمله کلیه‌ها، معده و کبدش، جراحت‌های سنگینی برداشته‌اند.
به گفته شاهدان عینی، افراد حلمه‌گر سه نفر از همراهان آقای دولت‌بیکف را نیز مورد لت و کوب قرار داده‌اند، اما این سه نفر جراحت‌هایی برداشته ولی زنده مانده‌اند.
همچنین، گفته می‌شود که این افراد بعد از حمله به این چهار نفر همچنان در محلات مختلف شهر دست به اوباشی زده‌اند.اگرچه گزارش‌های رسمی در این خصوص منتشر نشده است.
منابع وزارت امور داخلی تاجیکستان به بی بی سی گفتند که در پی این حادثه دستکم سه نفر بازداشت شده اند که یکی از آنها دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است.
قدرت الله غلامف، رئیس ستاد پلیس شهر دوشنبه، به بی بی سی گفت: "سه نفر به اتهام قتل بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. تحقیق این پرونده را دادستانی شهر دوشنبه به عهده گرفته است."
وی به خاطر "وارد نکردن اخلال در تحقیق پرونده" از شرح جزئیات این حادثه خودداری کرد.
به این ترتیب، هنوز معلوم نشده است که افراد مهاجم به "بابا نوئل" افراط گرایان مذهبی بوده اند یا گروهی اوباش.
ولی عده ای از مأموران پلیس که در شب حمله به پرویز دولت بیکف برای تحقیق این حادثه در بیمارستان "قریه بالا" حاضر شده بودند، گفته اند که سه فرد مطنون در این حادثه در گذشته نیز در جرایمی دشت داشته اند.
شاهدان عینی می‌گویند که شب یکم ژانویه به این بیمارستان چند تن از ساکنان دیگر نیز با جراحت‌های سنگین منتقل شده‌اند.
در تاجیکستان حمله به افرادی که در شب سال نو لباس "بابا نوئل" بر تن می کنند، بی سابقه است.
این حادثه در حالی اتفاق افتاده که اخیرا بحثها پیرامون تجلیل از سال نو مسیحی در این کشور غالبا مسلمانی شدت گرفته است.
عده ای روحانیان و گروههای افراط گرا در این اواخر تبلیغ کرده اند که از جشن گیری سال نو مسیحی که "جشن کافران است" پرهیز کنند.
در دو هفته اخیر، در برخی از رسانه ها و مطبوعات محلی بحثهایی میان طرفداران و مخالفان تجلیل از سال نو میلادی صورت گرفته است.
سیدمکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای دین مرکز اسلامی تاجیکستان، که بالا ترین مقام رسمی مذهبی در این کشور محسوب می شود، اخیرا در مصاحبه ای با بی‌بی‌سی اظهار داشت که تجلیل از سال نو میلادی "با فرهنگ ما بیگانه" است.
وی گفت: "نظر شورای علمای اسلامی چنین است: این عرف و عادت بیگانه و بیرون از دین ما است. خود من از مردم دعوت می‌کنم که از خرج زیاد به هنگام استقبال از سال نو میلادی خودداری کرده، به افراد فقیر یا یتیم کمک کنند."
شورای علمای اسلامی تاجیکستان در اوایل ماه دسامبر برگزاری مراسم "آشورا" توسط خانواده برادران توره جان زاده، روحانیان بانفوذ در این کشور را نیز در بیانه ای محکوم کرده و آنها را به گرایش به تشیع متهم کرده بود.
تجلیل از فرا رسی سال نو میلادی از زمان شوروی برای مردم تاجیکستان به میراث مانده است.
روز برگزاری این جشن در تاجیکستان رسما تعطیل است و رئیس‌جمهور این کشور همه‌ساله در شب ۳۱ دسامبر در تلویزیون سخنرانی و مردم کشورش را با فرا رسی سال نو میلادی تبریک می کند.
"راه دراز آزادی"، زندگی‌نامه‌ نلسون ماندلا یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان شده و بر اساس آن فیلمی هم ساخته شده است. اما اگر شجاعت و پشتکار یک زندانی دیگر جزیره روبن نبود، شاید این کتاب هرگز امکان انتشار نمی یافت.
نلسون ماندلا"ما در سلول‌های انفرادی بودیم، هر سلول یک پنجره به سمت راهرو داشت. زندانبانان شب و روز گشت می‌زندند، چراغ‌ها هم بیست و چهار ساعته روشن بودند."
مک ماهاراج یکی از چهار زندانی بود که با احکام زندان طولانی مدت در جزیره رابن محبوس بودد. او در تهیه اولین پیش‌نویس زندگی‌نامه نلسون ماندلا با دو تلاشگر دیگر کنگره‌ ملی آفریقا ، احمد کاتارادا و والتر سیسولو همکاری کرد.
او که اکنون شصت و هفت سال دارد می‌گوید: "ماندلا عادت داشت هر شب بنویسد. او با وجود کمبود منابع و مراجع و تنها براساس مباحثات و یادآوری آن چه در حافظه داشت، به طور متوسط ده تا پانزده صفحه می‌نوشت."

مک ماهاراج


• ساتیاندرانت راگونانان ماهاراج در سال ۱۹۳۵ از والدین هندی در ناتال به دنیا آمد
• تا سال ۱۹۶۲ او در رشته روانشناسی فارغ التحصیل شده بود ، در انگستان در رشته حقوق تحصیل کرده بود و تعلیمات نظامی را در آلمان پشت سر گذاشته بود.
• او در ابتدای دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک عضو کنگره ملی آفریقا که در شاخه نظامی فعالیت می کرد به آفریقای جنوبی باز گشت.
• در سال ۱۹۶۵ به همراه نسلون ماندلا به دوازده سال زندان در جزیره روبن محکوم شد.
• بعد از آزادی از زندان از حصر خانگی گریخت و به خارج به تبعید خود خواسته رفت. او در انتهای دهه ۸۰ به آفریقای جنوبی بازگشت.
• در سال ۱۹۹۴ او در کابینه ای که ماندلا تشکیل داد به وزارت ترابری در کنگره ملی آفریقا منصوب شد.
صبح هر روز این نوشته ها را به کاتارا و سیسولو می داد تا نظراتشان را بگویند. اینها به من داده می شد تا آنها را در پنهان نگاری ام مورد استفاده قرار دهم. شب که می شد او دوباره ده تا پانزده صفحه دیگر می نوشت.
هر دو این مردان گاهی تمارض می کردند تا بتوانند در سلول شان بمانند و وقت شان را صرف این کار کنند. نوشتن انحصارا در شبها انجام می شد اما این به آنها فرصت می داد تا روی نسخه های شان بحث و آن را ویراستاری کنند.
احساس تعهد آنها به نوشتن بر ترس از گرفتار آمدن شان فائق آمده بود.
"ما در جامعه ای زندگی می کردیم که تاریخ تلاشمان (برای آزادی) در هیچ جا ، حتی در منابع دانشگاهی ثبت نشده بود. همه چیز در تاریخ از آن سفید پوستان بود. بنابر این، این به خودی خود تمرینی هیجان انگیز بود برای این که زندگی مردی که در کانون این تلاش بود را روی کاغذ بیاوریم ، کسی که شرح حالش واقعا یک شرح حال سیاسی بود. حسی به ما می گفت که ماندلا به یک چهره ملی و بین المللی تبدیل می شود و خواندن تاریخ ما برای مخاطبان الهام انگیز خواهد بود."
آنها از کاغذهای نازک آ چهاری (A4) استفاده می کردند که در انبار لوازم التحریر زندانیان وجود داشت، زندانیانی که بسیاری از آنها همچون آقای ماهاراج در حال گذراندن دوره های دانشگاهی در زندان بودند.
"مجبور بودم نسخه ام را طوری بنویسم که بتوانم پنهانش کنم. ما در هر دو روی کاغذ و با خط ریز می نوشتیم."
آقای ماهاراج با دقت تمام نوشته هایش را لابلای متون تحصیلی اش پنهان می کرد. ۶۰ برگه کاغذ در یک محفظه دست ساز که برای حمل نقشه های آماری استفاده می شد پنهان شده بود.
در همین حال نسخه دست نویس ماندلا که پیش نویس اصلی کتاب شد درقوطی های حلبی جای گرفت و در یک باغچه سبزیجات مدفون شد.
یک بعدازظهر ماه اکتبر مک ماهاراج به طور غیر منتظره ای به دفتر زندان فراخوانده شد و به او گفته شد که دیگر به سلولش باز نخواهد گشت. او جایش عوض می شد آن هم بدون وسایل شخصی اش.
بعد از لحظه ای دلشوره او شروع به جر و بحث با زندانبانانش کرد تا کتاب ها و وسایل تحصیلش را به او باز گردانند، چیزهایی که حاوی مهم ترین متن های رمزنگاری شده بودند.
با این که همکاری پنهانی او با ماندلا تا حد زیادی آشکار بود، زندانبانها اجازه دادند قسمتی از کتابهایش را با خود بردارد، کتابهایی که حاوی قسمتی از نوشته ها بود. در همان حال او طرحی دیگر ریخت.
"در یک لحظه فکری به خاطرم آمد، گفتم کتابهایم را به دیگران داده ام و کتابهایی از دیگران هم به عاریه در سلول من است. بروید پیش کاتارادا و سیسولو و بخواهید که در بستن کتابهایم کمک کنند."
آقای ماهاراج اجازه نیافت به سلولش بازگردد و به خارج از جزیره روبن منتقل شد اما هم سلولی هایش توانستند باقی دست نوشته ها را به خارج از زندان بفرستند آن هم در حالی که لابلای کتاب ها و فایل کارهایش پنهان نویسی شده و غیرقابل کشف بودند. دو ماه بعد در دسامبر ۱۹۷۶ او دوباره به کتابهایش رسید، در حالی که از زندان آزاد شده بود ولی در حبس خانگی به سر می برد.
چند وقت پس از زمانی که او زندان را ترک کرد زندانبانان شروع به ساختن دیواری در باغ زندان کردند، جایی که کاغذهای متعلق به ماندلا پنهان شده بود. قوطی های حلبی کشف شدند و دست خط های آن را با دست خط هر چهار نفر مقایسه کردند و سه نفر آنها که هنوز زندانی بودند، تنبیه شدند.

بعداز شش ماه حبس خانگی آقای ماهاراج از کشور گریخت و به انگلستان آمد. پرونده سری زودتر فرستاده شده بود تا برای حفاظت به دوستی مطمئن، راستی برن اشتاین فعال ضد آپارتاید سپرده شود.

شرح حال نویسان جزیره روبن


• نلسون ماندلا ، معروف ترین زندانی این زندان ، از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۲ به مدت جمعا ۲۷ سال زندانی بود
• والتر سیسولو ، عضو کنگره ملی آفریقا هم بند ماندلا ۲۶ سال بعد در سال ۱۹۸۹ آزاد شد.
• مک ماهاراج ، عضو حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۴ به جرم خرابکاری بعد از محاکمه ای نمایشی به زندان افتاد اما در ۱۹۷۶ آزاد شد و بعد ها به وزارت ترابری منسوب شد
• احمد کاترادا ، ۲۷ سال را در زندان سپری کرد که ۱۸ سال آن در جزیره روبن بود. وی بعدا عضو پارلمان شد.
در تابستان ۱۹۷۷ این دو در مرکز لندن در حالی که یکی از دوستان مشترک شان به نام یوسف دادو همراهی شان می کرد با هم ملاقات کردند. پرونده در دفتر حزب کمونیست که راستی در آن کار می کرد پنهان شده بود. بعد از فنجانی قهوه در چای خانه نزدیک خیابان گودج، آقای ماهاراج دوباره به پرونده اش رسید.
من پوشش آن را پاره کردم.تمام برگه ها بیرون ریخت . راستی و دادو هر دو با دهان باز به من خیره شده بودند. ماموریت به پایان رسیده بود. ما توانسته بودیم با موفقیت آن اوراق را به بیرون قاچاق کنیم، تمام اوراق را، بدون کم و کسر.
تهیه دو نسخه از دست نویس ها کار عاقلانه ای بود. نسخه اصلی دست نویس که توسط ماندلا نوشته شده بود در جزیره روبن کشف شده بود، نسخه ای که اکنون قسمتی از بایگانی موسسه نلسون ماندلا در ژوهانسبورگ است. اما نسخه آقای ماهاراج جان سالم به در برده بود.
این نسخه ۱۸ سال در انتظار بود تا بالاخره توسط میلیون ها نفر در سراسر جهان خوانده شود زیرا کنگره ملی آفریقا بر این اعتقاد راسخ بود که نوشته های باارزش ماندلا تا زمان آزادی او از زندان برای انتشار باید صبر کنند.
این کتاب سرانجام با عنوان "راه دراز آزادی" در سال ۱۹۹۵ انتشار یافت و با موفقیت عظیمی همراه شد.
در صفحه ۵۷۲ کتاب خود آقای ماندلا به اهمیت دست نوشته های آقای ماهاراج که قالب کتاب پرفروشش را شکل داده، با احترام یاد می کند.
او می نویسد :" اگر چه این کتاب در دوره ای که من زندانی بودم منتشر نشد اما دست نوشته های ماهاراج شالوده این مجموعه خاطرات را تشکیل می دهند."محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هشدار داده در صورتی که گفتگوها بین مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی به ازسرگیری مذاکرات صلح منجر نشود، تدابیر جدیدی علیه اسرائیل اتخاذ خواهد شد.
نشست بین نمایندگان فلسطینیان و اسرائیل در حال حاضر درامان، پایتخت اردن در جریان است.
در این نشست نمایندگانی از سازمان ملل متحد، آمریکا، روسیه، و اتحادیه اروپا هم حضور دارند.
این اولین بار در بیش از یک سال گذشته است که نمایندگانی از اسرائیل و فلسطینیان با هم دیدار می کنند.
در پی تحولات اخیر در کشورهای عربی، فشارها بر اسرائیل و فلسطینیان برای ازسرگیری مذاکرات صلح افزایش یافته است.ایران روز دوشنبه ۱۲ دی ماه با احضار کاردار کانادا به وزارت امورخارجه این کشور، به "وخامت فزاینده وضعیت بومیان" این کشور اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اداره حقوق بشر وزارت امورخارجه ایران با اشاره به نامه ۲۱ دسامبر جیمز آنایا گزارشگر ویژه سازمان ملل به دولت کانادا درباره وضعیت بومیان این کشور، گفته: "وضعیت نامناسب بومیان کانادا موجب تاسف و نگرانی جامعه بین المللی است و جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض فاحش حقوق این افراد توسط دولت کانادا بشدت معترض است."
معاون اداره حقوق بشر وزارت امورخارجه ایران همچنین اضافه کرده است که "جمهوری اسلامی ایران از دولت کانادا می خواهد در اسرع وقت به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه دیدار از مناطق مسکونی بومیان کانادا را داده و نظارت نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بر عملکرد دولت کانادا نسبت به بومیان آن کشور را تسهیل کند."
ایران همچنین از دولت کانادا خواسته است "تا تعهدات و الزامات بین المللی حقوق بشری خود را متحرم شمرده و با جامعه بومیان آن کشور برای یافتن راه حلی پایدار برای رفع مشکلات آنان همکاری کند."
پیشتر و در روز ۲۰ ماه دسامبر گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد که پیش نویس آن را کانادا تهیه و با حمایت ۴۲ کشور دیگر عضو سازمان ملل به مجمع عمومی ارائه داده بود.صرافی
در سه روز گذشته قیمت دلار نزدیک به۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است
سه روز بعد از افزایش شدید نرخ ارز در بازار ایران، ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران این افزایش قیمت ها را به حضور "دلالان و سودجویان" نسبت داده و گفته که مسئولان امنیتی جلوی این دلالان را خواهند گرفت و دو روز دیگر بازار ارز به ثبات می‌رسد.
آقای درویشی به خبرگزاری مهر گفته که "به شدت بازار را بازرسی می کنیم و تمام بازرسان بانک مرکزی در سطح بازار هستند و تمام اطلاعات و اخبار را برای ما لحظه‌ای از طریق تلفنی، پیامک یا نمابر به ما اطلاع می‌دهند."
افزایش قیمت ارز در بازار از اوایل تابستان شروع شده بود اما در سه روز اخیر بعد از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی امریکا، نرخ برابری ارزهای عمده با ریال به شدت افزایش یافت و روز گذشته یعنی دوشنبه ۱۲ دی هر دلار آمریکا به حدود ۱۷۸۰ تومان در بازار رسید.
امروز سه‌شنبه ۱۳ دی هر دلار به ۱۷۲۰ تومان رسیده و معاون نظارتی بانک مرکزی ایران می‌گوید که "در یکی، دو روز آینده بازار ارز به ثبات خواهد رسید، ضمن اینکه نرخ فعلی ارز حبابی است."
بنابر گزارشها هر یورو امروز حدود ۲۱۵۰ تومان و هر پوند ۲۶۸۰ تومان معامله شده است.
قیمت‌ ارز در بازار ایران به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و در روزهای اخیر فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد به حدود ۶۵۰ تومان رسیده است ولی بانک مرکزی برنامه خاصی را برای کنترل قیمت ها اعلام نکرده است.
بعد از سکوت چند روزه دولت و بانک مرکزی، اکنون معاون نظارتی هشدار داده است که یک عده "سودجو" قصد سوء استفاده از بازار ارز را دارند و "مردم مراقب باشند و سپرده های خود را در اختیار سودجویان قرار ندهند."
آقای درویشی خطاب به متقاضیان خرید ارز گفته که "بازار در حال حاضر حبابی شکل است و عده ای از دلالان و سوء استفاده کنندگان به اسامی مختلف که حتی ممکن است نام برخی از ارگان ها را نیز ببرند، وارد بازار شده‌اند."
همزمان به گزارش خبرگزاری فارس محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است "نوساناتی که طی روزهای اخیر در بازار ارز مشاهده می شود بیش از هر چیز منشا روانی دارد و نمی تواند تداوم پیدا کند."

آشفتگی بازار بعد از تحریم بانک مرکزی

افزایش شدید قیمت ارز پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون جدید بودجه دفاعی آن کشور را امضا کرد که در آن تحریم هایی نیز علیه ایران در نظر گرفته شده بود.
سه روز پیش (شنبه ۳۱ دسامبر، دهم دی) رئیس جمهور آمریکا این قانون را امضا کرد و در آن مجازات‌هایی برای شرکت‌ها و موسسه‌های طرف معامله با بانک مرکزی ایران در نظر گرفته شده است.
دلار
بازار ارز به شدت متلاطم شده و نرخ دلار در یک روز نزدیک به دویست تومان افزایش پیدا کرده است
بر اساس این قانون، دسترسی شرکت‌های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران با نظام مالی ایالات متحده ممنوع می‌شود.
اعمال این محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا می‌تواند بر انتقال درآمدهای نفتی ایران تاثیر بگذارد و انتقال پول حاصل از فروش نفت به داخل این کشور را با دشواری‌هایی روبه‌رو کند.
اما در همین رابطه آقای بهمنی به خبرگزاری فارس گفته است که "به طور قطع و با صراحت اعلام می‌کنم که تحریم ها از لحاظ اقتصادی برای کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند و دشمن با علم به این موضوع به ایجاد تنشهای روانی دل بسته است. از این رو اگر ما مرعوب آثار روانی شویم در واقع در زمین دشمن بازی کرده ایم."
وی بار دیگر تاکید کرد که "جهش‌های مقطعی و کوتاه مدت به هیچ‌وجه برخاسته از عوامل اقتصادی نیست و از این رو نمی تواند دوام و استمرار داشته باشد چنانکه بررسی روند قیمت ها در بازار ارز و سکه طی ماه های اخیر به روشنی گویای این واقعیت است."
ایران تاکنون به طور رسمی به این تحریم ها واکنشی نشان نداده، تنها آقای بهمنی گفته است که به دلیل اعمال چنین تحریمی "دنیا به آمریکا می‌خندد."
آقای بهمنی پیش از این چند بار تاکید کرده بود که بانک مرکزی ایران تحریم نمی‌شود ولی بعد از تحریم این بانک از سوی آمریکا آن را "گزینه‌ای ناکام" توصیف کرد و گفت "برخی غربی‌ها بحث سیاسی به راه می‌اندازند و استقلال بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند. در تمام دنیا هم بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها نیستند، بنابراین تحریم بانک مرکزی غیراصولی و غیرمنطقی است."
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که افزایش نرخ تورم، کاهش سود سپرده ها و جذاب نبودن بازارهایی نظیر مسکن، خودرو و تلفن همراه باعث شده تا بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا هدایت شود.
تقاضای بالا برای خرید طلا و ارز و عرضه محدود هم هر روز فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد را بیشتر کرده و بعد از تحریم بانک مرکزی، این فاصله قیمتی بیشتر هم شده است.
بنابر گزارشهای رسمی حجم نقدینگی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و کارشناسان می‌گویند که بخشی از تلاطم بازار ارز و طلا ناشی از این نقدینگی سرگردان است.
پلیس فتا
پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات نیروی انتظامی سوم بهمن‌ماه سال گذشته در ایران شروع به کارکرد
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران(فتا) در ادامه برنامه‌های این کشور برای کنترل استفاده از اینترنت و کاربران آن در اقدامی تازه با انتشار یک دستورالعمل، کافی‌نت داران را موظف کرده ظرف ۱۵ روز آن را به اجرا درآورند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،محسن میربهرسی، معاونت اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا با اعلام اینکه این دستورالعمل که ۲۰ بند دارد باید در مدت مشخص شده توسط کافی نت داران اجرا شود، به یکی از موارد آن اشاره کرد و گفت: "دفاتر خدمات اینترنت موظفند که اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر و ترجیحا کارت ملی ثبت کرده و از ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان بدون مدارک شناسایی خودداری کنند."
پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات(فتا) در سوم بهمن‌ماه سال گذشته با هدف "مقابله با جرایم اینترنتی" و "حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی" بر روی شبکه اینترنت، در ایران شروع به کارکرد.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران در مراسم شروع به کار "فتا" گفته بود که "در حال حاضر تمام اقدامات تروریستی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد."
کنترل محتوای اینترنت از زمانی که استفاده از این شبکه در ایران رایج شد، همواره دغدغه مقام های حکومتی این کشور بوده است و بسیاری از سایت هایی که محتوای آنها مورد تایید حکومت در ایران نبود فیلتر شد.
بعدها گروهی متشکل از نمایندگان مقام های دولتی و قضایی کمیته ای به نام "تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیر مجاز" تشکیل دادند که وظیفه آن شناسایی سایت های اینترنتی بود که دولت آنها را مغایر با ارزش های خود می دانست.
علاوه بر فیلتر کردن سایت های اینترنتی، در برخی موارد گردانندگان این سایت ها نیز مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
اما پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران مسئولان این کشور محدودیت‌های بیشتری را برای اینترنت لحاظ کردند.
کافی‌نت
مطابق این دستورالعمل، از استفاده بیش از یک نفر از هر دستگاه رایانه متصل به اینترنت جلوگیری خواهد شد
در بخشی از دستورالعمل پلیس فتا برای کافی‌نت داران آمده است: "دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، ای پی اختصاص یافته، فایل لاگ، وب‌سایتها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند."
براساس این دستورالعمل قرار است در تمام کافی‌نت‌ها دوربین مدار بسته نصب شود و کافی نت‌ها باید قابلیت ضبط تمام وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا شش ماه را داشته باشند.
همچنین در یکی از بندهای این دستورالعمل آمده است: "مدیران و متصدیان اجرایی دفاتر موظفند از استفاده بیش از یک نفر از هر دستگاه رایانه متصل به اینترنت جلوگیری کنند، جز در مواردی که کاربر ناآشنا قصد استفاده از خدمات عمومی را داشته باشد و از یکی از نزدیکان و آشنایان خود برای کمک و تسهیل امور خود استفاده کند. "
در گذشته سرعت اینترنت در ایران که تحت اختیار خدمات دهندگانی است که از سوی دولت کنترل می شوند، معمولا در مواقع بروز ناآرامی ها و فعالیت های اعتراضی نظیر تظاهرات خیابانی محدود شده و دسترسی به موتورهای جستجو گر نظیر گوگل و یاهو به سختی امکان پذیر بوده است.
مقام های دولت ایران، فعالیت های منتقدان و مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق "جنگ نرم با نظام" و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می دانند.فرانسه: ایران بر روی ساخت بمب اتمی کار می‌کند

آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه

آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه می‌گوید تردیدی ندارد که ایران همچنان بر روی ساخت بمب اتمی کار می‌کند. هم‌زمان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به درخواست وزارت خارجه ایران برای از سرگیری گفت‌وگوها پاسخ داد.

آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه (۳ ژانویه/۱۳ دی) گفت، تردیدی ندارد که ایران همچنان بر روی ساخت بمب اتمی کار می‌کند. به گفته ژوپه، به همین دلیل فرانسه خواستار آن است که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود، بدون آنکه راه گفت‌وگو با تهران بسته شود.
وزیر خارجه فرانسه افزود، نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هم‌اکنون دو اقدام برای تحریم ایران پیشنهاد کرده است که یکی انجماد دارایی‌های بانک مرکزی ایران و دیگری تحریم صادرات نفت این کشور است.
به گفته آلن ژوپه، فرانسه در نشست آتی اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌هایی مشابه ایالات متحده آمریکا علیه ایران دفاع خواهد کرد.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا اواخر ژانویه درباره دور تازه تحریم‌ها  علیه ایران تصمیم خواهند گرفت. کارشناسان اتحادیه اروپا چندین هفته است که درباره این تحریم‌ها که بطور عمده بانک مرکزی ایران و صادرات نفت این کشور را هدف قرار خواهد داد، رایزنی می‌کنند.
هم‌زمان با اظهارات وزیر خارجه فرانسه، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به اظهارات رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه  ایران پاسخ داد که خواستار تعیین تاریخی  برای از سرگیری گفت‌وگوها با گروه ۵+۱ شده بود. سخنگوی کاترین اشتون گفت، ایران باید قبل از ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای به نامه اتحادیه اروپا پاسخ دهد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
به گفته‌ی مایکل مان، سخنگوی اشتون اقدامات بعدی اتحادیه اروپا در زمینه مذاکرات هسته‌ای بعد از پاسخ ایران می‌تواند آغاز شود.
کاترین اشتون ماه اکتبر گذشته به نمایندگی از شش کشور مذاکره‌کننده با ایران (گروه ۵+۱) در نامه‌ای به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برای از سرگیری مذاکراتی بدون پیش‌شرط اعلام آمادگی کرده بود.
رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت: «پاسخ اشتون قبلا داده شده و در حال حاضر منتظریم تا تاریخ پیشنهادی و محل پیشنهادی مذاکره توسط وی داده شود.»
مذاکرات میان ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان با ایران بر سر برنامه‌ی اتمی این کشور از ژانویه ۲۰۱۱ متوقف مانده است. دو دور مذاکراتی که در ژنو و استانبول میان دو طرف برگزار شد نتوانست به نتایج مشخصی دست یابد. از آن پس اتحادیه اروپا و آمریکا سیاست تشدید تحریم‌ها علیه ایران را در پیش گرفتند.«ارتباط اینترنت ایران با اینترنت جهانی قطع خواهد شد»

سخنگوی انجمن نظام صنفی رایانه‌ای جمهوری اسلامی از راه‌اندازی قریب‌الوقوع شبکه ملی اینترنت خبر داده است. با راه‌اندازی اینترانت، ارتباط اینترنت ایران با جهان قطع شده و کنترل فعالیت‌های کاربران شدیدتر خواهد شد.

سه‌شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۰، پیام کرباسی، سخنگوی انجمن نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با روزنامه «روزگار» اعلام کرده است که به زودی شبکه‌ی اینترنت ملی  یا همان اینترانت در کشور راه‌اندازی شده و ارتباط ایران با اینترنت جهانی قطع خواهد شد.
کرباسی گفته است که با راه‌اندازی اینترنت ملی، سرعت اینترنت کاربران ایران تا دو مگابایت در ثانیه افزایش خواهد یافت و تایید کرده که دسترسی به برخی وب‌سایت‌های جهانی مسدود خواهد شد.
پیش از این در فروردین ماه سال جاری، مسئولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری در بیانیه‌ای از راه‌اندازی اینترنت ملی خبر داده بودند. برخی خبرها حاکی از آن بود که حاکمیت قصد دارد طرح اینترنت ملی را در شهریورماه افتتاح کند که  این خبر بعدتر از سوی مقامات مسئول تکذیب شد.
«پاکسازی» اینترنت
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ایران نیز در اسفندماه ۱۳۸۹ از تشکیل هسته‌های «اینترنت پاک» و «حلال سازی اینترنت» سخن گفته بود. تقی‌پور وعده داده بود این طرح به زودی اجرایی ‌شود و ابراز امیدواری کرده بود که جمهوری اسلامی ایران طرح «اینترنت پاک» را جهانی کرده و به دیگر کشورها نیز صادر کند. وزیر ارتباطات و فن‌آوری گفته بود که در اینترنت پاک، همه‌ی سایت‌های غیراخلاقی و ضد اسلام مسدود و دسترسی به آن‌ها غیرممکن خواهد بود.
رضا تقی‌پور، در سفر به کره جنوبی در تیرماه ۱۳۹۰ نیز از تبادل اطلاعات و مذاکرات برای همکاری در تاسیس شبکه ملی اینترنت در ایران خبر داده و گفته بود: «یکی از محورهای اصلی مذاکره ما با مقامات کره جنوبی تاسیس شبکه‌ی ملی اینترنت و تبادل تجربه در زمینه‌ی پهنای انتقال باند بود.»
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری گفته بود از اینترنت فعلی برای «کسب‌وکارهای کثیف و غیراخلاقی» استفاده می‌شود
وزیر ارتباطات و فن‌آوری گفته بود که وضعیت فعلی اینترنت برای جوامع «خطرناک» است و نیاز به بازتعریف دارد. او با بیان این‌که اینترنت نوعی ابزار اقتصادی است که در شرایط موجود برای «کسب و کارهای کثیف و غیراخلاقی» استفاده می‌شود، مدعی شده بود: «با تحقیق شبکه ملی اینترنت و زیرساخت‌هایی که با جدیت در حال آماده شدن است، می‌توان اینترنت پاک را به جهانیان معرفی و عرضه کرد.»
کاهش سرعت و اخلال در اینترنت کشور
 گزارش‌های کاربران اینترنت در ایران حاکی از آن است که سرعت اینترنت در چندهفته‌ی گذشته با کاهش شدیدی روبرو شده و اخلال در سیستم اینترنتی کشور بار دیگر وب‌گردی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
یک مقام مسئول در شورای نظام صنفی رایانه‌ای کشور که نخواسته نامش فاش شود به روزنامه «روزگار» گفته است که این اخلال و کندی سرعت در هفته‌های اخیر به دلیل آزمایش‌های لازم قبل از افتتاح طرح اینترنت ملی است و تایید کرده است که تا دو هفته‌ی دیگر اینترنت ملی در ایران شروع به کار خواهد کرد.
برخی از مقام‌های مسئول در وزارت ارتباطات و فن‌آوری متذکر شده‌اند که اینترنت ملی تا قبل از ۲۲ بهن ماه که سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است، به راه خواهد افتاد.
با تاسیس اینترنت ملی، کنترل فعالیت‌های کاربران با دقت بیشتری پیگری می‌شود و دسترسی به هر سایتی خارج از محدوده‌ی تعریف شده‌ی اینترانت، غیرممکن خواهد بود. با تاسیس اینترنت ملی، کنترل فعالیت‌های کاربران با جدیت و دقت بیشتری پیگری می‌شود و دسترسی به هر سایتی خارج از محدوده‌ی تعریف شده‌ی اینترانت، غیرممکن خواهد بود. مسئولان دولتی پیش از این تصریح کرده بودند که پس از قطع ارتباط با شبکه‌ی جهانی اینترنت و افتتاح اینترانت، محدودیت سرعت فعلی دراینترنت کشور نیز برداشته شده و پهنای باند افزایش چشمگیری خواهد یافت.
در هفته‌های اخیر سرعت اینترنت در ایران به حدی پایین آمده است که امکان دسترسی به سایت‌های فیلترشده برای بیشتر کاربران داخل کشور عملن غیرممکن شده است.
«مسدود کردن راه‌های تنفس مصنوعی فتنه‌گران»
همزمان با اعلام خبر افتتاح شبکه‌ی ملی اینترنت، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری «مهر»، از برخورد شدیدتر سپاه با فعالیت‌های منتقدان و از جمله کاربران منتقد در فضای مجازی خبر داده است.
محمدعلی جعفری در این گفت‌وگو ادعا کرده که «فتنه‌گران انتخابات ۸۸» بار دیگر  قصد «اخلال» در انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی دارند و می‌خواهند از طریق فعالیت‌های غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی «فتنه» دیگری را رقم بزنند. فرمانده سپاه گفته است که این نهاد نظامی و امنیتی با هرگونه فعالیت مخالفان مقابله کرده و «راه تنفس مصنوعی فتنه‌گران در فضای انتخابات را مسدود خواهد کرد.»
چین که به پدر فیلترینگ و سانسور وب در جهان معروف است، پیش از این به دنیال اجرایی کردن طرح اینترانت ملی بود. برخی شواهد حاکی از آن است که این کشور در طرح عظیم و پرهزینه‌ی اینترنت ملی به جمهوری اسلامی ایران کمک‌ کرده است.
سازمان‌های مدافع آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات از جمله سازمان «گزارشگران بدون مرز»، تلاش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای راه‌اندازی اینترانت ملی را «طرحی علیه آزادی بیان و قوانین جهانی اینترنت» توصیف کرده‌اند. به این اعتقاد این نهادها هدف جمهوری اسلامی ایران از این‌کار تشدید هرچه بیشتر سانسور و سرکوب کاربران اینترنتی و شهروند-خبرنگاران است.
فرناز سیفی
تحریریه: مصطفی ملکان«ایران با آتش بازی می‌کند»

آزمایش موشک‌های مختلف در زمایش دریایی ایران

تهدید مقامات ایرانی مبنی بر بستن تنگه هرمز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آلمان داشت. رزمایش دریایی، آزمایش موشک‌های متعدد و سرانجام تولید میله سوخت برای راکتور اتمی تهران به عنوان تحریکات جدید تهران قلمداد می‌شوند.

در پی رزمایش دریایی موسوم به "ولایت ۹۰" سرلشکر عطاالله صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارتش آماده مقابله با هر گونه تهدیدی است. وی گفت: «در ابتدای رزمایش دیدیم که ناو هواپیمابر آمریکایی از خلیج‌فارس خارج و با گذر از تنگه هرمز در دریای عمان مستقرشد. به آنها توصیه، هشدار و تذکر می‌دهیم که این ناو به منطقه سابق خود در خلیج فارس برنگردد چرا که ما عادت نداریم تذکر را تکرار کنیم و فقط یک‌بار تذکر می‌دهیم.»
مقامات آمریکا نیز در واکنش به تهدیدهای ایران تصریح کردند که بستن تنگه هرمز را تحمل نخواهند کرد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در جهت تشدید فشارهای بر تهران مصوبه کنگره این کشور مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد.
"ایران دست به گروگان‌گیری اقتصاد جهانی زده است"
روزنامه "راینیشه پست" می‌نویسد: «ایران با آتش بازی می‌کند.» از زمانی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش‌های ایران برای تولید بمب اتمی را فاش ساخت، تهران هرچه بیشتر در مسیر رویارویی با کشورهای غربی گام گذاشته است.
در تفسیر این روزنامه آمده است: «به نظر می‌رسد که در حال حاضر حتی نزاع نظامی نیز متحمل است.» کشورهای غربی به رهبری آمریکا در پی یافتن برخوردی مناسب با «رژیم مذهبی و غیرقابل محاسبه بنیادگرایان در تهران» هستند. بنا به گزارش این روزنامه جنگ می‌تواند به بی‌ثباتی کل منطقه منجر شود.
رزمایش دریایی ایران به عنوان یک تهدید در روزنامه‌های آلمان ارزیابی می‌شود به‌‌رغم خطرات ناشی از جنگ، «تهدیدات غرب باید مضمونی واقعی داشته باشد تا بتواند موثر واقع شود.» بر اساس این گزارش همراه کردن کشورهای چین و روسیه دراعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همچنان بخشی از سیاست غرب خواهد بود. درصورت دوری این دو کشور از تهران، دولت احمدی‌نژاد جرات نخواهد کرد تنگه هرمز را ببندد و از این طریق اقتصاد جهانی را گروگان گیرد.
"نبرد در خلیج‌فارس منصفانه و برابر نخواهد بود"
روزنامه "دی ولت" نیز از خواست اسراییل مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه تهران خبر می‌دهد. این روزنامه می‌نویسد ایران مدعی است که در پایان رزمایش دریایی‌اش دست‌کم ۲ موشک‌ دوربرد را با موفقت آزمایش کرده است. ایران با این اقدامات درصدد تمرین برای بستن تنگه هرمز است. آبراهی که برای صادرات نفت به جهان اهمیتی حیاتی دارد.
"دی ولت" می‌نویسد اسراییل از تهدیدات ایران واهمه‌ای نداشته و از قول موشه یعلون، معاون نخست‌وزیر اسراییل درباره عدم توازن قدرت‌های درگیر می‌افزاید: « ایران با آزمایش موشک‌ می‌خواهد وانمود کند که قادر به مقابله با حضور نظامی غرب در خلیج فارس است، اما در واقع این رویارویی نمی‌تواند نبردی منصفانه و برابر باشد.»
ناوگان پنجم آمریکا در منامه اعلام کرده است که در صورت بستن تنگه هرمز وارد عمل خواهد شد. به نوشته این روزنامه در صورت شکست تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز‌برای مناقشه اتمی، اسراییل و آمریکا حمله نظامی به ایران را منتفی نمی‌دانند.
"فروش سلاح به عربستان و امارت تنها به خاطر تهدیدات ایران است"
"هامبورگر آبندبلات" نیز ساخت میله سوخت اتمی و آزمایش موشک در رزمایش دریایی ایران را "نمایش قدرت" خوانده است. این روزنامه به نقل از احمدی‌نژاد می‌نویسد: «این تهدیدات ایران را وادار نخواهد کرد که حتی یک سانتی‌متر عقب نشیند.»
ایران مدعی است که موفق به تولید میله سوخت اتمی شده استتحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا به صنعت نفت ایران نیز آسیب خواهد رساند و صادرات نفت ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنا به گزارش این روزنامه تلاش‌های ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش نه تنها سبب تشدید تحریم‌ها شده، بلکه تهدیدات نظامی تهران فروش میلیاردهای جنگ‌افزار مدرن به عربستان و امارت متحده عربی را در پی داشته است.
"ایران نمی‌تواند در مذاکرات اتمی سازش کند"
"پاساوئر نویه پرسه" نیز رفتار ایران در روزهای اخیر را "نشان دادن چنگ و دندان" ارزیابی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: «تنگه هرمز در حال حاضر تنها وسیله موثر برای اعمال فشار از سوی تهران است.» بستن تنگه هرمز می‌تواند بر صدور نفت و بهای آن تاثیر بگذارد.
این روزنامه به نقل از یک کارشناس سیاسی در ایران می‌نویسد: «جمهوری اسلامی می‌داند که در مذاکرات اتمی قادر به سازش نخواهد بود، بدین دلیل با نمایش قدرت می‌خواهد طرف مقابل را به سازش مجبور کند.»
قدرت‌نمایی و تهدیدات حکومت جمهوری اسلامی بتدریج مردم ایران را نیز نگران کرده است. ایرانیان تهدیدهای اخیر را جدی‌تر از گذشته تلقی می‌کنند. تحریم بانک مرکزی ایران و تهدید به بستن تنگه هرمز ابعاد جدیدی به رویارویی غرب با جمهوری اسلامی بخشیده است.نصرت واحدی: آزمایش میله سوخت اتمی شش ماه زمان می برد

رسانه های ايران گزارش داده اند که نحستين ميله سوخت هسته ای حاوی اورانيوم که ساخت ايران است به «داخل قلب راکتور تحقيقاتی تهران» در اميرآباد منتقل شده است.
روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ايران اعلام کرده که اين ميله سوخت «پس از گذراندن آزمايش های فيزيکی و ابعادی» در قلب رآکتور تهران پرتودهی می شود.
رادیو فردا درباره این موضوع با پروفسور نصرت واحدی، کارشناس فيزيک اتمی در آلمان گفت و گو کرده است.

گفت و گوی حسین قویمی با پروفسور نصرت واحدی، فیزیکدان ایرانی مقیم آلمان
رادیو فردا: مهندسان ايرانی تا چه اندازه توانایی توليد ميله سوخت هسته ای دارند؟
نصرت واحدی: اينها به هر حال قدرت اين کار را دارند. اينها اين کار را که کردند دو موفقيت بسيار مهم برای ايران به وجود آمده است. يکی از نظر متالوژی است. می دانيد که تهيه ميله های سوخت، تکنولوژی بسيار پيشرفته ای را نياز دارد و البته دانايی و توانايی مهندسينی که آنجا هستند نيز دارای اهميت است.
البته اينها اورانيوم را به ميزان سه يا چهار درصد در نطنز برای راکتورهای نيروگاه ها غنی می کنند. اما تا آن جايی که بنده اطلاع دارم برای اينکه بشود اورانيوم را تا سقف ۱۹.۷ درصد غنی کرد، مهندسان ايرانی اين کار را در تاسيسات نزديک قم انجام می دهند از همه مهمتر آن هگزا فلورايدی که می آورند و  اورانيوم را غنی می کنند، از آن يک اورانيوم چهار ظرفيتی به دست می آيد که آن بايد به يک اورانيوم اکسيد چهار ظرفيتی تبديل شود.
اين کار از نظر فنی، متالوژی و صنعتی کار بسيار بسيار بااهميتی است که اگر در آن موفق شدند، به نظر من بايستی به آنها تبريک گفت.
از همه مهمتر اين است که وقتی اينها اين اکسيد اورانيوم چهار ظرفيتی را به صورت پلت در می آوردند، بايستی آن را در غلاف زيرکونيون بگذارند و بعد اين غلاف زيرکونيون را بايد ببرند و در راکتور جاسازی کنند.
اگر اينها توانستند اين کار را انجام بدهند به اعتقاد من برای ايران يک موفقيتی است.

آقای واحدی، سازمان انرژی اتمی گزارش داده است که اين نمونه ساخته شده پس از گذراندن کليه آزمايش های فيزيکی و ابعادی به منظور بررسی عملکرد در شرايط عملياتی و طولانی مدت، در قلب راکتور تحقيقاتی تهران پرتو دهی می شود. اگر ممکن است اين مسئله را به زبان ساده توضيح دهيد و بگوييد که معمولا چه مدتی طول می کشد تا بتوان از اين لوله سوخت يا صفحه سوخت به طور کامل استفاده کرد؟
شما وقتی ميله سوخت می سازيد و يا کارخانه هايی که ميله سوخت می سازند، کنار خودشان يک راکتور دارند که با آن ميله سوخت را تست و ارزيابی می کنند.
اينها اين مشکل را دارند که در کنار کارخانه ميله سازی سوخت اورانيوم، اين راکتور را ندارند. به همين دليل هم مجبورند آن را به تهران بياورند و در آنجا در راکتور تهران که يک راکتور ساده و کم زحمتی است که بسيار ساده می شود در آنجا لوله های سوخت را عوض کرد. آب اين راکتور هم آب شيرين است و در نتيجه گرفتاری هايی هم ندارد.
اگر ميله های سوخت را درست کرده اند به آن شکلی که بايستی در راکتور تحقيقاتی اميرآباد نصب شود و آن را به آن شکل درآورده اند، آن وقت لازم است که اين غلاف واقعا امتحان بشود. برای اينکه گرفتاری هايی دارد. می تواند ذوب بشود. می تواند توليد گاز هيدروژن بکند. می تواند در داخل راکتور گرفتاری هايی به وجود بياورد.
اينها بايد ميله ها را آزمايش کنند. من فکر می کنم تست اين ميله های سوخت لااقل دو هفته به طول می انجامد. در حالت عادی طی اين پروسه حدود دو ماه زمان لازم دارد، ولی چون اين کار اولين بار است در ايران انجام می شود برای به نتيجه رسيدن اين پروژه لااقل شش ماه زمان نياز هست.

با اين حساب و به گفته مقام های جمهوری اسلامی، تا تامين سوخت ۲۰ درصدی برای راکتور هسته ای وارد برنامه اجرايی شود، آيا برنامه هسته ای ايران وارد مرحله تازه ای خواهد شد؟
آن چيزی که اهميت دارد اين است که تا چه اندازه می توانند اين اورانيوم را تا ۹۰ يا ۹۵ درصد غنی کنند. اينها به هر حال تا به حال نشان داده اند که توانايی غنی سازی تا سقف ۲۰ درصد را  دارند.
ولی اين کار را در کارخانه قم نمی توانند انجام بدهند. برای اينکه اين کارخانه نصب و تنظيم شده است برای غنی سازی تا سقف ۱۹.۷ درصد و اگر بخواهند اورانيوم را تا سقف ۹۰ درصد غنی کنند، بايد اين کار را در جای ديگری انجام بدهند.
يا اينکه شايد لازم باشد تمام تنظيمات را تغيير بدهند. منتها آن چيزی که آنها ندارند اين است که آنها هنوز فتيله لازم را ندارند. اينها اگر حتی اورانيوم را تا سقف ۹۵ درصد غنی کردند و حتی بمب هم درست کردند، باز هم نمی توانند آن را منفجر کنند. برای اينکه آن فتيله لازم نيست.

آن فتيله چيزی شبيه به چاشنی انفجار است؟
بله. شما خيلی قشنگ گفتيد. چيزی شبيه به چاشنی. اين چاشنی مثل چاشنی تفنگ، يک چاشنی مکانيکی است. يعنی می بايستی حرکت اين قسمت چنان تنظيم شده باشد که همراه با نوترون ها، به آن يکی برسد.سخنگوی قوه قضاییه از کشف اسناد مهمی درباره پرونده فساد مالی خبر داد

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از کشف اسناد مهمی در زمینه پرونده فساد مالی خبر داد.
وی گفت یکی از متهمان با بیان اینکه برخی از مدارک مهم را در جایی مخفی کرده سرنخ‌هایی داده است.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اتهامات مربوط به فردی به نام مه‌آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست » و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند».
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته است که در پی تصویب طرح کاهش سطح روابط با بریتانیا، روابط دو کشور به سطح کاردار تنزل کرد اما قطع نشد و "پیش بینی بر این است که قطع رابطه ضرورت ندارد."
آقای مهمانپرست اقدام دولت بریتانیا در خارج کردن کارمندان سفارت آن کشور از تهران و اخراج کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در لندن در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران را "شتاب زده" خوانده و اظهار داشته است که چون روابط قطع نشده، تعیین کشورهای ثالث برای حفاظت از منافع دو طرف مورد ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد روابط خارجی دولت خود گفته است "سیاست جمهوری اسلامی گسترش روابط با همه کشورها به غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی است" و در مورد بریتانیا "اصلاح نشدن رفتار دولتمردان این کشور و تکرار رفتار خصمانه آنها علیه ایران" را عامل تصویب طرح کاهش سطح روابط در مجلس دانسته است.پلیس مالزی چهار نفر را در ارتباط با حادثه قرار دادن سر بریده خوک در مقابل یک مسجد که هفته پیش روی داد بازداشت کرده است.
مالزی دارای جمعیتی متشکل از اقوام مختلف با ادیان گوناگون است و مقامات دولتی هر گونه واقعه ای را که بتواند به بروز درگیری قومی و مذهبی منجر شود با نگرانی تلقی می کنند.
دو سال پیش، در جریان اختلاف بر سر استفاده مسیحیان از واژه الله در متون خود، درگیری هایی بین برخی تندروهای مسلمان و مسیحی روی داد که در جریان آن، به سوی چند کلیسا بطری آتشزا و به سوی چند مسجد سرهای بریده خوک پرتاب شد.