۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

سميه مومنی بازداشت شد

کمیته ی گزارشگران حقوق بشر - سمیه مومنی روزنامه نگار و فعال کمپین یک میلیون امضا بامداد روز 18 بهمن در منزل خود بازداشت شد.
بر اساس گزارش های رسیده وي ساعت 3 صبح در منزل خود به بازداشت نیروهای امنیتی در آمد. از محل نگهداری این روزنامه نگار اطلاع دقیقی در دست نیست.
در روزهای گذشته موج جدیدی از بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی با نزدیک شدن به 22 بهمن ماه آغاز شده است.