۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

روز پنجشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

شک نکنيد که هاله سحابی به قتل رسيده است

محمد مصطفايیمحمد مصطفايی

در روز وقوع قتل مرحوم سحابی عده‌ی بسياری از افراد حاضر بوده و شاهد وقوع قتل بوده‌اند، حضور اين عده به‌عنوان دليل کافی برای حصول به نتيجه خواهد بود. نام و مشخصات حاضرين در محل وقوع قتل محرز و مشخص است و مرجع قضايی مکلف است که از آن‌ها برای ادای گواهی دعوت به‌عمل آورد و چنان‌چه شهود بدون دليل موجه حاضر نشدند، تکليف دارد که شهود را جلب کند
محمد مصطفايی ـ ويژه خبرنامه گويا دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران قصد دارد پرونده قتل هاله سحابی را همچون ديگر پرونده های قتل - چه قتل های زنجيره ای و چه قتل های پس از انتخابات دوره نهم رياست جمهوری - بدون دليل و تنها برای حفظ آبروی نظام به صورت کل و دستگاههای أمنيتی و بدون حصول به نتيجه منتفی اعلام کرده و ببندد.
اعلام شده است که خانواده مرحوم سحابی می بايست شهود خود را معرفی نمايند! عدم معرفی شهود دليل صدور منع تعقيب و مرگ طبيعی مرحوم سحابی است. اين استدلال از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت است چرا که در پرونده های کيفری تحصيل دليل بر عهده مرجع قضايی گذارده شده است. در چنين مواردی دستگاه قضايی - البته اگر مستقل و عدالت خواه باشد - تمام تلاش خود را برای جمع آوری دلايل به کار خواهد بست. در روز وقوع قتل مرحوم سحابی عده بسياری از افراد حاضر بوده و شاهد وقوع قتل بوده اند، حضور اين عده به عنوان دليل کافی برای حصول به نتيجه خواهد بود. نام و مشخصات حاضرين در محل وقوع قتل محرز و مشخص است و مرجع قضايی مکلف است که از آنها برای ادای گواهی دعوت به عمل آورد و چناچه شهود بدون دليل موجه حاضر نشدند تکليف دارد که شهود را جلب کند. اينکه معرفی شهود با توجه به اظهارات صريح برخی از حاضرين در رسانه های خبری به عهده شکات گذاشته شده و عدم معرفی شهود مانع ادامه رسيدگی قضايی گرديده بهانه ای بيش نيست. در زير نظر خوانندگان گرامی را به دلايل قتل هاله سحابی جلب می کنم.

۱- در روز وقوع قتل مرحوم هاله سحابی، اکيپی از دادسرای ويژه امور جنايی و دايره دهم اداره آگاهی تهران به همراه بازپرس دادسرای ويژه قتل حاضر گرديدند، مشخصات بازپرس با قدی بلند، حدود چهل تا چهل پنج ساله و تيپ و ته ريش مرتب نشان می دهد بازپرش شاهنگ يان که از بازپرسان خبره و متخصص در امور جنايی است، به همراه مامورين اداره آگاهی حضور داشته است. در زمانی که ايشان حضور داشتند، هنوز ماموران لباس شخصی در محل وقوع جنايت حاضر بودند و به راحتی امکان بازداشت مامورين وجود داشت. با خواست چند نفر از اطرافيان و اينکه اين بازپرس، يقين حاصل نموده بود که قتل رخ داده است، به ماموران خود و رئيس پليس منطقه دستور می دهد که مظنونين جنايت بازداشت شوند. اما بعد از مدت کوتاهی، عده ای ديگر از ماموران لباس شخصی و وزارت اطلاعات، وی را تهديد می کنند که در خصوص اين پرونده دخالت نکند. دو نفر خانم خود را پزشک، پزشکی قانونی معرفی می نمايند. اين دو پزشک از سوی ماموران لباس شخصی مراجعه کرده و مدرکی بر پزشک بودنشان ارائه نگرديد. اين دو پس از به اصطلاح معاينه جسد و بدون انجام آزمايش های پزشکی موضوع را مرگ طبيعی اعلام کردند. پس از اين ماجرا، بازپرس ويژه قتل که در بدو امر مصمم به بازداشت عاملان جنايت بود، با مواجهه و دخالت ماموران امنيت، کوتاه آمده و بهانه گرفت که محل وقوع قتل در حوزه استحفاظی وی نبوده و هر گونه دستوری خارج از اختياراتش است، در حالی که بازپرس ويژه قتل در تهران فاقد حوزه استحفاظی است و او مکلف است وقوع هر جنايتی را که به وی اعلام می شود ثبت و دستورات قضايی را صادر کند. شرکت کنندگان در مراسم تشييع جنازه مرحوم سحابی پافشاری نمودند تا تحقيقات به دليل جنبه عمومی بودن جرم انجام و کالبدشکافی
صورت گيرد اما بازپرس بهانه ديگری گرفته و گفت با توجه به نظر پزشکان پزشکی قانونی، قتل بر اثر سکته بوده است و با اين بهانه محل جنايت را ترک می کند.
حضور مقتدرانه بازپرس در مراحل اوليه تحقيق و کنار کشيده شدن وی از انجام تحقيقات قضايی توسط ماموران امنيتی دليل ديگری بر ارتکاب قتل عمد توسط ماموران حکومت است که تا کنون مطرح نشده است.
۲- در همان زمان، با درخواست و فشار ماموران امنيتی که قاتل اصلی هاله سحابی بوده اند، برنامه هشت و سی دقيقه که متعلق به وزارت اطلاعات و ماموران امنيتی است، گزارشی تهيه و مرگ هاله سحابی را طبيعی جلوه می دهند، خبری نيز تهيه شده و به تمام خبرگزاری های دولتی ارسال می گردد. اگر دقت نماييد خبرگزاری های دولتی و صدا و سيما از يک متن واحد در اخبار خود استفاده نموده بودند که اين خود دليل ديگری بر سوء قصد و ارتکاب قتل عمد است.
۳- هيچگاه نديده و نشنيده ام که فردی بر اثر حوادث طبيعی يا توسط شخصی جان دهد و جسم وی را چند ساعت بعد از فوتش، دفن نمايند. دفن زودهنگام هاله سحابی بدون انجام تحقيقات قضايی، از ديگر دلايل ارتکاب قتل عمد است، اگر قتلی رخ نمی داد و هاله سحابی بر اثر سکته قلبی جان می داد هرگز دستگاه های امنيتی به هيجان و دلهره نمی افتادند که بخواهند در سريع ترين زمان، جسد مرحوم سحابی را به خاک بسپارند.
۴- در کنار موارد ياد شده، شهود بسياری حاضر بوده اند که گواهی بر ورود ضربه به بدن مرحوم سحابی توسط تعدادی از مامورين لباس شخصی داده اند.
تاسف بار تر اينکه، با وجود تمام دلايل و قرائن موجود تنها رسانه های خارجی هستند که به دنبال قاتل اصلی هاله سحابی بوده و او را محاکمه می کنند چرا که در داخل کشور، رسانه ها به دليل نبود آزادی بيان نه تنها حق انعکاس اخبار مربوط به هاله سحابی را ندارند بلکه جرات انتشار واقعيات را نيز نخواهند داشت چرا که واقعيت اين است که هاله سحابی با دستان ماموران حکومت و دستور مقامات عالی رتبه به قتل رسيده است و اگر اين واقعيات منعکس گردد با توقيف نشريه خود مواجه خواهند شد.
پس از وقوع قتل افراد بسياری وقوع قتل رابا جزئيات تشريح کرده اند از جمله آنها آقايان دکتر پيمان و حامد سحابی بوده اند. آقای دکتر پيمان می گويد:
او نوشته است: عاملين خشونت و ستم و تجاوز با هر ضربه که برجسم مظلومی می زنند ، معلوليت فکر و روان خود را تشديد می کنند و هر گلی از تبار هاله ها را که پرپر کرده به زمين می ريزند در حقيقت کالبد خود را بيش از پيش از گوهر و روح انسانی تهی می سازند و با اين کار مرگ حقيقی (درونی و معنوی) خويش را رقم می زنند.
مشروح روايت دکتر پيمان از زندگی و مرگ هاله سحابی را به نقل از وب‌سايت اين چهره فعال ملی- مذهبی در ادامه بخوانيد:
مصيبت بزرگتر از آن بود که درتصور بگنجد. ازهمان لحظه که شتابان خود را به هاله که بر زمين افتاده بود رساندم وسيمای رنگ پريده وچشمان نيمه باز اورا ديدم، آشوب و دلهره غريبی وجودم را فراگرفت وهنوز هم رهايم نمی کند. نه می توانستم و نه می خواستم باور کنم شمع زندگی هاله جلوی چشمانم خاموش می شود اما نزديکی فاجعه را حس می کردم. مگر ممکن بود؟
به همين سادگی هاله را از دست بدهی؟ هم او که تادقايقی پيش پروانه وار گرد پيکر پدر عاشقانه می چرخيد. ا و که شمعی وشاخه گلی در يک دست وتصويری از پدر دردست ديگر داشت، پيشاپيش مشايعت کنندگان می رفت. گويی می خواست اول به خودش وسپس به ديگران اطمينان دهد که “عزت ” نمرده بلکه شمع وجودش همچنان فروزان است و درخت زندگی اش از گل دادن باز نايستاده است وشما می توانيد در ترکيب اين سه ، تصوير، گل و شمع، پدر را درآغوش يگانه دختر دلبندش ببينيد. می خواست بگويد آن کس که در تابوت خوابيده پدرم نيست بابا اينجا درسينه و در ميان دستها وپيش روی من است .
مگر همين ديشب نبود که پدردر رويای نيمه شب گذشته در راهرو خانه درپاسخ به اظهار شگفتی هاله که بابا اينجا چه کار ميکنی؟ ازبيمارستان فرار کرده ای ؟ گفته بود آن که در بيمارستان خوابيده من نيستم وهاله برای آنکه مطمئن شود بيداراست ساعت را نگاه کرده بود که نشان می داد بيست دقيقه ای از نيمه شب گذشته است. درست همان ساعتی که قلب “عزت” از حرکت باز ايستاد تا روح آزاده اش زندان و زنجير تن فرسوده را بگسلد و رها و آزاد و سر افراز به سوی معبود پر کشد. کوششهای من ودوپزشک ديگر برای احيای او با تنفس از راه دهان وفشار برقفسه ی سينه در آن لحظات پرتنش وفشار درحالی که تهاجم فيزيکی و لفظی و خشونت و ضرب و شتم جمعيت از هر سو ادامه داشت، بی حاصل می نمود. هرلحظه بر اضطراب ما افزوده می شد هاله داشت ازدست می رفت. او چون گلی در تند باد شقاوت و خشونت پرپرمی شد و برای نجات او از ما کاری ساخته نبود. ماموران بی اعتنا به فاجعه ای که در شرف رخ دادن بود همه را باضرب وشتم می راندند کم مانده بود پيکر هاله زير گام های مهاجمان وجمعيتی که فشار می آورد گرفتار شود . وضعيت قابل کنترل نبود . فرشته ما با آن سيمای معصوم وآرام و زيبا بی دفاع بر زمين رهاشده بود .تصور اوليه اين بود که هاله دچار ضعف وبی حالی شده که برای هرکس درمراسم عزای عزيزی ممکن است اتفاق بيفتد. اما وقتی اثری از تنفس در او مشاهده نشد وسرانگشتانم ضربان نبض وريد گردن اورا حس نکرد ند عميقا نگران ووحشت زده شدم. آوردن وسيله نقليه برای انتقال هاله به درمانگاه در آن جمعيت مورد هجوم قرار گرفته کار اسانی نبود .
بايد پيکر هاله را از آن مهلکه بيرون برده وبه يک مرکز فوريت های پزشکی برای انجام اقداماتی نجات بخش منتقل می کرديم . دقايقی بيشتر گذشت تا يکی از بستگان توانست اتوموبيل خودرا ازميان ازدهام جمعيت وممانعت ها وپرخاش های مامورا ن عبوردهدو به ما برساند. او و تقی ( دکتر شامخی ) همسر هاله در نهايت پريشانی ووحشت از آنچه درحال رخدادن بود ملتمسانه می خواستند که کاری بکنم لحظه به لحظه می پرسيدند که ايا نفس می کشد؟ نبضش می زند ؟چه برسر هاله آمده؟ به سختی پيکر هاله را به درون اتوموبيل می کشيديم هنوز نيم تنه هاله درون ماشين جای نگرفته بود و آنها که برای بيرون کردن ما ازصحنه عجله داشتند با تندی در ماشين را به پای های هاله ميکوبيدند و فرصت نمی دادند اورا به درون کشيده و در را ببنديم .
سر هاله را روی تشک گذاشتم وپاهايش را روی شکم جمع کردم تا در ماشين بسته شود . همسر هاله جلونشست ومن درحالی که سر هاله روی زانويم بود نوميدانه به دادن تنفس ازراه دهان ادامه می دادم، دلم شور می زد . تصور اينکه کار از کار گذشته و هاله ظرف چند دقيقه ناگهان ازميان ماپرکشيده وماجز پيکر بی روحش در برابر نداريم ما را دچار خشم و بی قراری شديد روحی کرده بود. پرسان پرسان خود را به مرکز امداد ۱۱۵ در همان حوالی رسانديم جائی که دو تکنيسين امداد و فوريت های پزشکی با دو آمبولانس حضورداشتند. تکنيسين ارشد بعدازمعاينه ومشاهده چشمها ونبض های هاله که همچنان برروی تشک عقب اتوموبيل دراز کشيده بود به من که سر او را دردست داشتم اطمينان داد که خيلی دير شده وکاری نمی توان کرد . با اين حال فورا دست به کارشد. لوله هوا را در مجرای تنفسی فروبرد به دست من داد تا متناوبا در حالی که او به قفسه سينه فشار می اورد در آن بدمم. با تمام وجودم در لوله هوا می دميدم .می خواستم تمام نفس و زندگی ام را به او بدهم که چون دخترانم دوستش داشتم و برايش احترام زيادی قائل بودم …افسوس و افسوس …تکنسين در مانگاه آمپول آدرنالين را به دشواری در رگ پشت دست هاله تزريق کرد و من هم چنان اميد وارانه به دميدن ادامه دادم.
هيهات …هيهات… مصيبت سهمگين وغير منتظره خود را بر ما تحميل کرد. من هرگز قادر به توصيف وضعيت روحی وحالت استيصال وپريشان خاطری همسر هاله ودو سه نفری ازبستگان ودوستان که آنجا بودند نيستم. سرانجام همسر هاله به خود آمد و حامد ( برادر هاله ) را ازموضوع باخبر ساخت. ما پيکر بی جان هاله را با همان ماشين به خانه اش در تهران منتقل کرديم و تازه از اين به بعد بود که عمق وعظمت فاجعه تحميل شده را باور کرديم. واقعيت اين است که ما اصلا هاله را از اتوموبيل خارج نکرديم و پزشک مقيمی هم در مرکز نبود تا اورا معاينه و درمان کند. تنها پزشکی ازدوستان ومنسوبين اقای شامخی که ازابتدا درمحل حادثه حضورداشت وبعداز ما بلافاصله خود را به همان مرکز رسانيد در کنار ما بود.
درآن لحظه چيزی نمی دانستم بعدا برايم شرح دادند که چه جفايی برهاله رفته بود .مگر او و ديگر عزاداران چه می کردند و چه می گفتند که مستحق آن برخور خشونت آميز و راهبندان وضرب وشتم شدند؟ آنان با رعايت همه محدوديت های تحميل شده لا اله الالله گويان جنازه را مشايعت می کردند تا در محل مقرر درفاصله کوتاهی ازدرب منزل درآمبولانس بگذارند. ولی آنها به تعهدات خودشان نيز پشت پا زدند وسعی کردند جنازه را بلافاصله بيرون از منزل به آمبولانس منتقل و از محل دور کنند!!! ظاهرا ازهمين جا ضرب وشتم مشايعه کنندگان از لحظه خروج از منزل شروع می شود.
هاله درحالی که عکس پدررا دردست داشت دوش به دوش تعدادی از خانم ها حرکت می کرد که با ممانعت ماموران روبرو شد و پس از قدری گفت وگو ومشاجره چند گامی بيش جلوتر نرفته بود که با يک هجوم عکس هارا ازدست او وهمراهان ربوده بی اعتنا به اعتراض هاله که اين عکس پدر من است وتصريح همراهان که ايشان دختر مهندس سحابی است ، پاره کردند . شاهدان می گويند هاله برای پس گرفتن عکس پدر قدم جلو گذاشت وسعی کرد عکس را ازدست مهاجم خارج کند که با ضربه دودست به عقب پرت شد. هاله تعادل خودرا ازدست می دهد و نقش زمين می گردد . دست کم دوشاهد ديگر گفته اند درست پيش ازآنکه هاله بر زمين بيفتد يک لباس شخصی با آرنج بر پهلوی هاله می کوبد و او بر زمين می افتد. براساس گفته های يک پزشک متخصص که اين شرح حال را شنيده، می توان احتمال داد که ضربه ها ی وارده برهاله آن هم تحت شرائطی که به شدت زير فشار عصبی وخستگی و هيجان مفرط قرار داشته است با توجه به سابقه بيماری ديابت وضعف وتنگی عروق به صورت شوک موجب قطع جريان خون به مغز و بی هوشی و ايست قلبی وی شده باشد و يا اين فرايندها بعداز سقوط برزمين دراثر ضربه های وارده و برهم خوردن تعادل وی رخ داده باشند. درست است که تشخيص علت مرگ ازروی گزارش شاهدان فاقد قطعيت واعتبار علمی است واين مهم فقط زمانی محقق می شود که کالبد شکافی همراه با تحقيقات ازهمه شاهدان وبررسی دقيق عکس ها وفيلم هائی که« توسط عوامل اطلاعاتی وامنيتی گرفته شده» همه دقايق وحوادث لحظه به لحظه راثبت کرده اند، انجام گيرد . با اين حال دراين نکته ترديد نيست که اگر هاله به خاطر دردست داشتن عکس پدرش مورد هجوم وحمله فيزيکی وروانی وضربه شوک آور قرار نمی گرفت اکنون در ميان مابود.
اين موارد موضوعاتی نيست که بتواند از ديد بازپرسان حرفه ای دادسرای ويژه امور جنايی بگذرد مگر به دستور مقام معظم رهبری!!

 

مشاور رهبر جمهوری اسلامی: سلفی‌ها را قبول داریم، وهابی‌ها را نه!


علی‌اکبر ولایتی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل در حاشیه نشست خبری اخیر خود در پاسخ به این سوال که سیاست ایران در برابر اقدامات گروه‌های سلفی که در جریان انقلاب‌های منطقه‌ای بروز می‌کند چیست و آیا اساساً می‌توان این اقدامات را در زمره بیداری اسلامی دانست، گفت: هر جنبشی ولو با دیدگاه‌های مختلف، اگر ماهیت اسلامی داشته و در چارچوب مبانی اصیل اسلام باشد مورد قبول است.
وی با اشاره به حضور برخی از مهمانان در اجلاس بیداری اسلامی در تهران گفت: ما عده‌ای از کسانی را هم که در مجمع جهانی بیداری اسلامی دعوت کردیم از همین گروه‌های سلفی بود. بنابراین آن چیزی که ما آن را در چارچوب اسلام نمی‌دانیم "وهابیت" است. ولایتی گفت که اکثر سلفی‌ها اسلام اصیل را قبول دارند.
در مصر و تونس‌ جریان‌های سلفی جزو اسلام‌گرایان افراطی و بسیار متعصب شناخته شده‌اند، به طوری که جریان میانه‌روی اسلامی اخوان‌المسلمین نیز حاضر به همکاری با آنها نیست.


نوری مالکی: تصمیم بستن اردوگاه اشرف تغییرناپذیر است


نوری مالکی، نخست وزیر عراق اعلام کرد که تصمیم این کشور برای بستن پایگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران تغییرناپذیر است.
نخست وزیر عراق در این باره در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت تصمیم عراق به اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از این کشور به ویژه از این جهت تغییرناپذیر است که این سازمان از ورود نماینده سازمان ملل متحد به اردوگاه اشرف ممانعت کرده‌ است.
نوری مالکی سازمان مجاهدین خلق را باندی جنایی خواند و گفت پایگاه اشرف باید تا پایان سال جاری میلادی بسته شود.
پایگاه اشرف در ۵۷ کیلومتری شمال شرق بغداد در استان دیاله قرار دارد و حدود ۳۴۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در خود جای داده است.
سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.افزایش تولید تریاک در آسیای جنوب شرقی

به گزارش سازمان ملل متحد، میانمار پس از افغانستان بزرگترین کشور تولیدکننده تریاک است و کشت خشخاش در سال گذشته در منطقه "مثلث طلایی" گسترده‌تر شده است. کارشناسان علت این پدیده را بی‌ثباتی سیاسی در این منطقه می‌دانند.


تولید تریاک نه تنها در افغانستان، بلکه در جنوب شرقی آسیا افزایش یافته است. به گزارش دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر، سطح زمین‌های کشاورزی‌ای که در آن خشخاش کشت می‌شود، در سه کشوری که با هم "مثلث طلایی" را تشکیل می‌دهند (میانمار، لائوس و تایلند) به میزان ۱۶ درصد بیشتر شده است. طبق بررسی این نهاد وابسته به سازمان ملل، میانمار (برمه) پس از افغانستان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر است.
دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر گزارش می‌دهد که این منطقه در سال گذشته حدود ۳۱۹ میلیون دلار (۲۴۶ میلیون یورو) از راه تولید تریاک درآمد داشته است. از نظر کارشناسان،به همین علت بوده که سطح کشت خشخاش در این منطقه به سرعت توسعه یافته است. بهای مواد مخدر ممنوع، سال به سال در بازار سیاه  بالا رفته و این باعث شده که کشت خشخاش را پردرآمد کرده است.
افزایش تولید تریاک بخاطر بی‌ثباتی سیاسی
مدیر دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر، یوری فدوتوف، در مقدمه گزارش این دفتر می‌نویسد: «عوامل اصلی برای افزایش تولید مواد مخدر نبود امنیت و ثبات سیاسی و نیز عدم رشد مداوم هستند.»
در میانمار و لائوس کشاورزان مناطقی که در آن‌ها خشخاش کشت می‌شود، به شدت فقیرند و بدون کشت خشخاش نمی‌توانند مایحتاج روزمره خانواده خود را تهیه کنند. دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر، در گزارش خود می‌نویسد:« تولید مواد مخدر در این کشورها در صورتی کاهش می‌یابد که به این کشاورزان کمک شود تا بتوانند محصول دیگری را بجای خشخاش تولید کنند.»
این نهاد معتقد است که سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری باید در این زمینه صورت گیرد.
نظامیان فراری سوریه: «اسد فرمان شلیک می‌د‌هد»

مدافعان حقوق بشر از فرمان شلیک روی غیرنظامیان سوری خبر می‌د‌هند. شماربسیاری از سربازان جدا شده از حکومت سوریه در تماس با سازمان دیده‌بان ‌حقوق بشر، شخص بشار اسد را مسئول فرمان شلیک بر روی غیرنظامیان معرفی کردند.

«گفتند هرچه می‌خواهید گلوله استفاده کنید»، «فرمان آمد تجمع‌های اعتراضی را با تمامی تجهیزات مورد نیاز متوقف کنید»، «برای هر تجمعی ضریب تلفات را مشخص می‌کردند». این جملات، بخشی از سخنان سربازان جدا شده از حکومت سوریه در گفت‌وگو با دیده‌بان حقوق بشر است. دیده‌بان حقوق بشر مصاحبه‌های پرشماری با سربازان جدا شده از حکومت سوریه انجام داده است.

بر پایه‌این مصاحبه‌ها، ارتش و نیروهای امنیتی سوریه از شخص بشار اسد دستور می‌گیرند. یکی از تک‌تیراندازان که از نیروهای ویژه ارتش سوریه جدا شده، به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که برای هر تجمع‌اعتراضی به آن‌ها دستور داده می‌شد که به چه تعداد باید شلیک شود.

به گفته این سرباز، به عنوان مثال در تظاهرات ۵ هزار نفری دستور شلیک به ۱۵ تا ۲۰ نفر صادر می‌شد.
سرباز دیگری تأکید کرده است که فرمانده او گفته که فرمان شلیک را شخص رئیس‌جمهور صادر کرده است.

نبرد میان سربازان مخالف و نیروهای وفادار به اسد
آنچه سربازان جدا شده از حکومت مطرح کرده‌اند، اتهامی است که بشار اسد مصرانه آن را رد می‌کند.
سازمان ملل شمار قربانیان ناآرامی‌های سوریه را بیش از ۵ هزار نفر تخمین می‌زند رئیس‌جمهور سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا مسئولیت کشتار معترضان را رد کرد. بشار اسد در این گفت‌وگو تأکید کرد که "شبه‌نظامیان" و "اشتباهات فردی برخی از سربازان" علت درگیری‌های خشونت‌بار این کشور است.
مدافعان حقوق بشر از ادامه درگیری‌ها میان سربازان جدا شده از حکومت و نیروهای طرفدار بشار اسد در شهر درعا خبر می‌د‌هد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که دفتر آن در لندن است، اعلام کرد که ۲۷ تن از نیروهای امنیتی و ارتش سوریه در نزدیکی مرز سوریه با اردن کشته شده‌اند.
این اطلاعات از سوی هیچ منبع خبری مستقل دیگری تأیید نشده است. شهر درعا به نقل از شاهدان عینی از شنبه و یکشنبه گذشته صحنه درگیری «ارتش سوریه آزاد» با نیروهای وفادار به بشار اسد است.

پخش اعترافات تلویزیونی همزمان با کشتار معترضان
درگیری‌ها در این شهر از بهار سال جاری، زمان آغاز  ناآمی‌ها سوریه ادامه دارند. درعا تنها در زمانی که ارتش سوریه آن را در محاصره و کنترل داشت، آرام بود.
رسانه‌های دولتی سوریه تا کنون خبری در مورد درگیری‌های شهر درعا منتشر نکرد‌ه‌اند.
تلویزیون دولتی سوریه تشییع سربازان کشته شده را نشان می‌دهد به‌گزارش تلویزیون دولتی سوریه روز چهارشنبه (۱۴ دسامبر/۲۳ آذر) هفت نفر از نیروهای امنیتی در این شهر تشییع شدند.
تلویزیون دولتی سوریه همچنین اعترافات مردی را پخش کرد که می‌گفت عضو یک گروه مسلح است و در شهر حمص به ۹ زن تجاوز کرده و آن‌ها را کشته است. این مرد مدعی شد که برای کشتن هر نفر پول گرفته است. در مقابل نیروهای اپوزیسیون از کشته شدن ۴۹ نفر در شهرهای حمص و حما خبر می‌د‌هند.

پارلمان اروپا خواستار کناره‌گیری اسد
سازمان ملل متحد شمار قربانیان اعتراضات مردمی در سوریه را بیش از ۵ هزار نفر تخمین می‌ز‌ند. پارلمان اروپا با توجه به ادامه اعتراضات و سرکوب خشونت‌بار معترضان توسط نیروهای امنیتی و ارتش سوریه، خواستار افزایش فشار بین‌المللی بر حکومت سوریه شد.
نمایندگان پارلمان اروپا بار دیگر بر خواست خود مبنی بر «کناره‌گیری هرچه سریعتر» بشار اسد از قدرت تأکید و همزمان اعلام کردند که بلافاصله پس از کنار‌ه گیری اسد از قدرت، اروپا برای آغاز «همکاری جدید و رو ‌به رشد» با سوریه تلاش خواهد کرد.
 ناو هواپیمابر
در صورت تایید، این نخستین تصویر ناو هواپیمابر چینی است
یک ماهواره تجاری آمریکایی عکسی از دریای زرد گرفته که می‌گویند در آن نخستین ناو هواپیمابر چین دیده می‌شود.
این تصویر، ناو چینی را در حالی نشان می‌دهد که در حال گشت‌زنی آزمایشی در دریای زرد است.
در صورتی که صحت این ادعا ثابت شود، این نخستین تصویری خواهد بود که از این کشتی به دست آمده است.
این ناو را چینی‌ها از روسیه خریده‌اند. این کشتی از ناوگان اتحاد جماهیر شوروی بوده است و چینی‌ها آن را بازسازی کرده‌اند.
ناو چینی‌ها از ماه اوت (چهار ماه پیش) شروع به گشت‌زنی‌های آزمایشی کرده بود.
ورود نخستین ناو چین به دستگاه نظامی این کشور، نشان از بلندپروازی‌های نظامی این کشور می‌دهد.
چین در حال حاضر با برخی از کشورها در خصوص مرزهای آبی‌اش به خصوص در دریای جنوبی چین مشکلاتی دارد.
در گفتگویی با اسوشیتد پرس، یکی از مقام‌های شرکتی که ماهواره‌اش عکس مورد بحث را گرفته است، می‌گوید که این عکس روز هشتم دسامبر گرفته شده است.
او گفته که با توجه به تاریخ عکس و محلی که ناو در آن قرار دارد به جرات می‌تواند بگوید که این عکس همان ناو را نشان می‌دهد.
ناوی که خود چینی‌ها می‌گویند برای مصارف آموزشی و تحقیقاتی استفاده می‌شود. البته چین هنوز درباره این عکس واکنشی نشان نداده است.
در ماه اوت، خبرگزاری رسمی چین گزارش داد که این ناو برای اولین بار در بندر دالیان به آب انداخته شده است.
ناظران می‌گویند هنوز مانده که چین بتواند از این ناو برای مقاصد جنگی استفاده کند اما با این حال کشورهای منطقه به این حرکت چین نگاه ویژه‌ای دارند.
در سال‌های گذشته، چین با ژاپن، فیلیپین و ویتنام بر سر مرزهای آبی خود مشکلاتی داشته است.

تغییر در برنامه‌های یک کازینوی شناور

این کشتی را اتحاد جماهیر شوروی ساخته است. اما آن کشور هیچ‌گاه موفق به تمام کردن آن نشد. در سال ۱۹۹۱ میلادی هم که شوروی فروپاشید، بدنه پوسیده آن در سواحل اوکراین باقی ماند.
کشتی‌های اتحاد جماهیر شوروی که دیگر به کار نمی‌آمدند را شروع کردند به اوراق کردن. اما این یکی که اسمش "واریاگ" بود را یک شرکت چینی وابسته به ارتش آزادی بخش خلق چین خرید.
آنها ادعا کرده بودند که می‌خواهند این کشتی را تبدیل به کازینویی شناور در آب بکنند.
سال‌ها طول کشید تا این کشتی را کشیدند و تا آب‌های چین در دالیان آوردندش.
اما در ماه ژوئن امسال یعنی حدود شش ماه پیش بود که ارتش آزادی بخش خلق اعلام کرد که نخستی ناو هواپیمابر چین در حال ساخت است.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به کشورش را عملی خصمانه و تهاجمی توصیف کرد و از همسایگان ایران خواست که اجازه "سوءاستفاده" آمریکا از حریم هوایی خود را ندهند.
آقای صالحی در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: "از دولت افغانستان خواسته ایم که موضوع را به طور جدی پیگیری کند و تحت هیچ شرایطی اجازه تکرار چنین حوادثی را ندهد چرا که چنین چیزی اقدام غیردوستانه تلقی خواهد شد".
همایون فوزی، معاون وزیر دفاع افغانستان اخیرا در سفر به ایران با آقای صالحی دیدار کرده بود.معاون وزیر دفاع افغانستان در سفرش به تهران با وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرد
وزارت دفاع ایران اعلام کرده است که این کشور یک یادداشت تفاهم همکاری‌های دفاعی با افغانستان امضا کرده است.
وزارت دفاع ایران در سایت رسمی اش نوشته است که این یادداشت در پایان نخستین اجلاس کمیسیون مشترک دفاعی بین دو کشور که در تهران برگزار شده بود، بین ژنرال همایون فوزی، معاون وزارت دفاع افغانستان و معاون وزیر دفاع ایران در امور بین الملل، امضا شده است.
هنوز جزئیات، این یادداشت تفاهم در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
در همین حال ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، حاضر به اظهارنظر در مورد چنین پیمانی نشد. او در پاسخ به سوال بی بی سی در این مورد گفت که معاون وزیر دفاع افغانستان در راس یک هیات برای شرکت در کمیسیون مشترک دفاعی دو کشور، به تهران سفر کرده است.
آقای عظیمی افزود که کمیسیون مشترک همکاریهای دفاعی افغانستان و ایران بعد از توافق وزرای دفاع دو کشور در آخرین سفر احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به کابل، ایجاد شد و این نخستین اجلاس این کمیسیون است که در تهران برگزار شده است.
آقای عظیمی صریحا امضای چنین پیمانی را رد و یا تائید نکرد و فقط گفت که او از امضای آن بی اطلاع است.
ایران اخیرا سفیر افغانستان در تهران را احضار کرده بود تا در مورد آنچه که ایران آن را نقض حریم هوایی خود از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان می خواند، پاسخ دهد.
ایران در هفته گذشته، یک هواپیمایی جاسوسی بدون سرنشین آمریکا را که به جانور قندهار معروف است، در خاک خود به زمین نشاند.
مقامات ایران می گویند که این هواپیما از مرز شرقی وارد فضای این کشور شده بود.
جاوید لودین معاون وزارت امور خارجه افغانستان قبلا گفته بود که کشورش، نگرانی ایران را بررسی می کند.
آقای عظیمی می گوید که سفر معاون وزیر دفاع افغانستان به ایران، از قبل برنامه ریزی شده بود و ربطی به ماجراهای اخیر و هواپیمای جاسوسی آمریکا که در خاک ایران به زمین نشانده شده است، ندارد.«مشاهده ذره خدا»؛ راهی به سوی بزرگترین کشف تاریخ علم

دانشمندان «سازمان تحقيقات هسته ای اروپايی» در ژنو می گويند: علائم بسيار جالبی از ذرات هيگس بوزون ( بوزون هيگز) که در اصطلاحات علمی «ذره خدا» نام گرفته است را مشاهده کرده اند.
با وجودی که هنوز هم برای رسيدن به اين ذرات بسيار کوچکتر از اتم، آزمايش های بيشتری برای شکستن اتم لازم است، دانشمندان اين مرکز اميدوار هستند که تا سال آينده بتوانند «ذرات خدا» را جدا کرده و تشخيص دهند.
دليل اطلاق چنين نامی به اين ذرات اين است که طبق فرضيه های فعلی فيزيک فضايی، تمام اجرام آسمانی از به هم پيوستن اين ذرات شکل گرفته و به نوعی بايد آن را آغازگر يا عامل اصلی در پيدايش عالم هستی دانست.
نام علمی کامل اين ذرات بر اساس نام دانشمند بريتانيايی به نام «پيتر هيگز» که فرضيه وجود اين ذرات را در سال ۱۹۶۴  تبيين کرد «بوزون هيگز» است و چنين تصور می شود که اين ذرات عامل اصلی در به هم پيوستن تمام مواد موجود در جهان هستی اند.
نقش اين ذرات در فرضيه های موسوم به «مدل های استاندارد فيزيک» بسيار کليدی است چون دليل شکل گيری تمام ساختارهای ساده و پيچيده و به وجود آمدن مواد و اجرام را توضيح می دهد.
طبق مطالعاتی که توسط دانشمندان «سازمان تحقيقات هسته ای اروپايی» منتشر شده است بدون وجود «بوزون هيگز»، عالم هستی که ما امروزه می شناسيم از همه نظر متفاوت می بود و احتمالا از آنچه که شيمی، فيزيک، زيست شناسی و پيدايش انسان می دانيم اثری ديده نمی شد.
تلاش و تحقيقات برای اثبات وجود «بوزون هيگز» از چند دهه پيش آغاز شده و اگر وجود آن به طور قطعی اثبات شود يک چنين کشفی را بايد در زمره بزرگترين اکتشافات در تاريخ علوم دانست که می تواند به بسياری از سئوالات اساسی در مورد پيدايش عالم هستی پاسخ دهد.
چالش‌ها و خوش شانسی‌های اوباما در آستانه‌ی انتخابات ۲۰۱۲

زمان زيادی به اولين انتخابات سنتی و مقدماتی جمهوريخواهان در ايالت آيوا (۳ ژانويه ۲۰۱۲) و سپس نيوهمپشاير، کارولينای جنوبی و فلوريدا  (در دو ماه اول سال) باقی نمانده است.
نامزدهای جمهوريخواه بخش زيادی از مناظرات خود را برگزار کرده‌اند و بخش قابل توجهی از نقشه‌ی انتخاباتی سال ۲۰۱۲ ترسيم شده است. در چنين شرايطی اوباما چقدر برای انتخاب مجدد شانس دارد و تا چه حد آسيب پذير به نظر می آيد؟

نشانه‌های مايوس کننده

در دو سال گذشته شاهد رخدادهايی بوده ايم که انتخاب اوباما را در انتخابات ۲۰۱۲ با ترديد مواجه می کنند: شکست دمکرات‌ها در انتخابات مجلس نمايندگان در سال ۲۰۱۰، تداوم افول بازار مسکن، و مهم تر از همه ميزان اندک رشد درآمد مردم امريکا. بنا به نظر داگلاس هيبز که نمودار بالا را عرضه کرده است، اگر رشد درآمد مردم ايالات متحده به همين شکل ادامه پيدا کند، درصد آرای اوباما ۴۶ خواهد بود که برای انتخاب وی کافی نخواهد بود.
نرخ پايين رشد درآمدها و نرخ بالای بيکاری؛ به نظر هيبز، اگر رشد در درآمدها يک درصد باشد او ۴۸ درصد و اگر رشد دو درصد شود وی بيش از ۵۰ درصد آراء را کسب خواهد کرد. نشانه‌ی ديگر مايوس کننده برای اوباما آن است که هيچ ریيس جمهوری در ايالات متحده برای بار دوم با نرخ بيکاری بيش از ۷.۵ درصد انتخاب نشده است (بنا به نظر ری فير) و نرخ بيکاری در دو سال گذشته در حدود ۹ درصد (اندکی بالاتر و اندکی کمتر) مانده است و احتمالا تا نوامبر سال آينده تغيير چندانی نخواهد کرد.
قرضه‌ی خارجی؛ قرض دولت ايالات متحده به حدود ۱۵ تريليون دلار رسيده است و سقف آن تا ۱۷ تريليون دلار بالا برده شده است. اين قرضه با هزينه‌های نظامی و بيمه‌های دولتی بهداشت در حال افزايش بوده است. اين ميزان قرضه دولت اوباما را آسيب پذير ساخته است، بالاخص آن که جمهوريخواهان تاکيد خويش را بر کاهش قرضه‌ی دولتی گذاشته اند.
بيکاری؛ نرخ رسمی بيکاری در ايالات متحده حدود ۹.۱ در ماه اکتبر و ۸.۶ درصد در ماه نوامبر بود در حالی که خيل عظيمی از بيکاران دوران ۹۹ ماهه‌ی دريافت بيمه‌ی بيکاری را به پايان رسانده و با توقف در جستجوی کار از آمار بيکاری نيز بيرون گذاشته شده‌اند.
بر آمدن قدرت‌های اقتصادی جديد؛ چين، هند، برزيل و پس از آنها، لهستان و ترکيه، در کنار هم قدرت اقتصادی ايالات متحده را به چالش کشيده‌اند. ايالات متحده در دوران بوش يک دهه‌ی از دست رفته را تجربه کرد در حالی که پنج کشور مذکور جهش اقتصادی قابل توجهی را تجربه کردند.
بازگشت به عظمت؛ بسياری از آمريکايی‌ها به شرايط با ثبات اقتصادی يا پشت سر گذاردن بحران اقتصادی راضی نيستند. آنها بازگشت به عظمت گذشته‌ی کشور را در دهه‌های هفتاد يا نود طلب می کنند. همين انتظارات بالاست که کار نامزدهای هر انتخابات رياست جمهوری در آينده را دشوار خواهد ساخت.
دمکرات‌ها، جمهوری خواهان و مستقل‌ها، هر سه دسته، از وضعيت موجود راضی نيستند و نامزدها به دشواری می توانند آرای آنها را جلب کنند. اوباما در دوران رقابت‌های انتخاباتی انتظار از رهبری کشور را در سطح فدرال بالا برد اما در سه سال اول رياست جمهوری نتوانست به بسياری از آنها انتظارات پاسخ دهد. ايده‌ی استثناگرايی همچنان در ميان آمريکايی‌ها پر قدرت است و آنها کشور خود را در هر زمينه‌ای در بالاترين رتبه می خواهند که عملا در جهان امروز غير ممکن است.

سه جنگ و برنامه اتمی ايران

در عين آن که بهار دمکراسی خواهی در کشورهای عربی پديده‌ی بسيار دل چسبی برای ايالات متحده بوده و نيروهای فعال اين منطقه را به جای تمرکز بر دشمنی با ايالات متحده به مسائل خود آن کشورها معطوف کرده هنوز ايالات متحده با پيامدهای سه جنگ (در افغانستان، پاکستان و عراق) و پيشبرد برنامه‌ی اتمی ايران درگير است.
جمهوريخواهان علی رغم سياست خارجی نسبتا موفق اوباما (خلاصی از قذافی با هزينه‌ی بسيار اندک،  پايان بخشيدن به جنگ عراق بنا به وعده‌های انتخاباتی، بهبود چهره‌ی ايالات متحده در دنيا، و تنظيم روابط خارجی بر اساس چند جانبه گرايی) وی را در برخورد با جمهوری اسلامی يا تنها گذاشتن هم پيمانان سابق ايالات متحده (حسنی مبارک) ملامت خواهند کرد.

خوش شانسی‌ها

اما علی رغم همه‌ی اين مشکلات اوباما می تواند تا حد زيادی اميداوار باشد که انتخابات آينده را خواهد برد. علت آن نيز آشفتگی اردوگاه جمهوريخواهان است. جمهوريخواهان چه از حيث نامزدها و چه از حيث پايگاه اجتماعی به سه گروه تقسيم می شوند که شکاف ميان آنها بسيار عميق است:

۱) محافظه کاران اقتصادی و اجتماعی يا جمهوريخواهان سنتی که خواهان کاهش ماليات‌ها و اجرای سياست‌های اجتماعی مبتنی بر مذهب هستند.


۲) آزادی گرايان که دولت فدرال را کوچک می خواهند و ماليات‌ها را حداقل، اما در عين حال طرفدار سياست‌های انزواگرایانه در سياست خارجی هستند و مخالف جنگ؛


و ۳) گروه جنبش چای که ديدگاه‌هايی افراطی در باب مهاجرت و برنامه‌های رفاهی دولت دارد.


هر يک از اين سه گروه نامزدهايی برای انتخابات آينده در نظر دارند (آنها رسما وارد ميدان شده‌اند و در حال تبليغات و مذاکرات‌اند) و دارند با يکديگر به رقابت می پردازند. ذيلا نامزدهای مطرح هر سه گروه و مشکلات هريک را در منظر جمهوريخواهان ذکر می کنم:

محافظه کاران اجتماعی و اقتصادی: ميت رامنی (اجرای بيمه‌های همگانی در ايالت ماساچوست، عدم مخالفت با ازدواج همجنس گرايان)، ريک پِری (قبلا عضو حزب دمکرات بوده، عدم حساسيت به مجادلات نژادی، نرم در موضع مهاجرت، واکسيناسيون دختران دبيرستانی)، نيوت گينگريچ (سه بار ازدواج، دلالی سياسی، سوابق همکاری با دمکرات ها)، هرمان کين (سياه پوست بودن و عدم تجربه‌ی کار اجرايی در دولت)، جان هانتزمن (سفير دولت اوباما در چين)، کريس کريستی (فردی عصبانی مزاج، نامنضبط و بسيار چاق که در انتخابات عمومی به ضرر وی کار می کند)؛ تا کنون هرمان کين و کريس کريستی از فهرست حذف شده‌اند. 
آزادی گرايان: ران پاول (مخالف حضور نظامی آمريکا در ديگر نقاط جهان، قائل به تعطيل شدن بخش عمده‌ای از دولت فدرال) و گری جانسون. جانسون به سرعت از فهرست نامزدهای مطرح حذف شد.
جنبش چای: ميشل باکمن (صبغه‌ی افراطی مذهبی تا حد باور به اطاعت زن از شوهر)، سارا پيلين (بی تجربگی و کم اطلاعی). تاکنون سارا پيلين از عرصه حذف شده و باکمن نيز وضعيت روشنی ندارد.
هيچ يک از اين نامزدها واجد شرايط لازم برای بسيج نيروهای اجتماعی در پشت سر خود در کنار هم يعنی دوست داشتنی بودن، قابل انتخاب بودن، و باورپذيری نبوده‌ اند. تنها ميت رامنی است که در نظر سنجی‌ها نوعی ثبات در آرای خود را شاهد بوده است که او هم فاقد عنصر دوست داشتنی بودن برای بسياری از جمهوريخواهان و سازگاری در مواضع بوده است. در ماه دسامبر با کنار رفتن هرمان کين، کسانی که نمی خواهند ميت رامنی نامزد اصلی باشد به نيوت گينگريچ روی کردند که مشخص نيست اين امر تا چه حد بادوام بماند.اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی در اعتراض به شرایط زندان

گزارش‌ها حاکی است که حسین رونقی ملکی، وبلانگ‌نویسی که از دو سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، در اعتراض به وضعیت خود و دیگر زندانیان سیاسی، از ۱۹ آذرماه اعتصاب غذا کرده است.
به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی آقای رونقی ملکی ۲۶ ساله، ۲۱ آذرماه در نامه‌ای انتقادآمیز به دادستان تهران، اظهار کرده که در اعتراض شرایط نامناسب زندان و وضعیت بیماری خود و دیگر زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای رونقی ملکی که در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود پیشتر نیز در نامه‌های متعددی مراتب اعتراض خود از شرایط زندان را به اطلاع دادستان تهران رسانده و دست به اعتصاب غذا نیز زده بود.
این بار نیز در نامه‌ای که از قول آقای رونقی ملکی خطاب به دادستان تهران در وبسایت‌های مختلف منتشر شده، آمده است: «در نامه‌های متعدد موضوعات مختلفی مانند مشکل کلیوی خود، نحوه صدور حکم و بازجویی‌ها، عدم ارائه رونوشت حکم دادگاه بدوی، وضعیت زندان و زندانیان بیمار، بلاتکلیفی زندانیان و فشارهای وارده بر آن‌ها و خانواده‌هایشان، بازداشت‌ها، انفرادی‌ها، عدم اجرا و پایبندی به قوانین جاری کشور را برای جناب عالی تشریح کردم و امروز به خاطر نتیجه نگرفتن از این نامه‌ها، اعتراض خود را به روند جاری به گونه‌ای دیگر ادامه می‌دهم.»
در این نامه به وضعیت بیماری رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و معصوم فردیس، معاون پیشین وزیر ارتباطات ایران اشاره شده و از «تحت فشار قرار دادن فعالان حقوق بشر از جمله روژین محمدی»، وبلاگ‌نویس سخن به میان آمده است.
حسین رونقی ملکی، مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران، آذرماه سال ۸۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
وی از مشکلات کلیه و کبد رنج می‌برد و با این‌حال مسئولان زندان تا این لحظه از انتقال وی به بیمارستان خودداری کرده‌اند.
زلیخا موسوی، مادر آقای رونقی ملکی در گفت‌و‌گو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ضمن تأیید اعتصاب غذای فرزندش گفته است: «فکر کنم سپاه اجازه نمی‌دهد که دادستانی به پسرم مرخصی بدهد... نمی‌دانم چرا به او اجازه نمی‌دهند که بیرون بیاید. بگذارند درمان شود بعد دوباره او را به زندان برگردانند.»
در نامه‌ای که در وبسایت‌های منتشر شده، از قول حسین رونقی ملکی آمده است: «با متوسل شدن به آخرین راه پیش روی هر زندانی جهت احیای حقوق خود، یعنی اعتصاب غذا، می‌خواهم... شما و دیگران را نسبت به اوضاع سیاسی آگاه سازم و در این راه هر هزینه‌ای را می‌پذیرم، حتی اگر به بهای جانم باشد.»
صالحی: ظرف دو ماه آينده سوخت هسته ای راکتور تحقيقاتی تهران جاگذاری می شود

علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، روز پنجشنبه گفته است که طی دو ماه آينده نخستين صفحه سوخت هسته ای با ارونيوم ۲۰ درصدی در راکتور تحقيقاتی تهران جاگذاری می شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، علی اکبر صالحی گفته است:«ظرف دو ماه آينده نخستين صفحه سوخت هسته ای با اورانيوم ۲۰ درصد توليد و در راکتور تحقيقاتی تهران جاگذاری خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی علی اکبر صالحی از اورنيوم با توليد ۲۰ درصد خبر داده است که تنش ها بر سر برنامه هسته ای ايران به دنبال گزارش تازه مديرکل آژانس تشديد شده است.
فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در شهريور ماه سال جاری اعلام کرده بود که ايران از ميزان مورد نظر اورانيوم ۲۰ درصدی برای تهيه سوخت راکتور تحقيقاتی تهران عبور کرده است.
فريدون عباسی گفته بود: «قصد داريم ميزان توليد اورانيوم ۲۰ درصدی را تا حدی بالا ببريم که ذخيره مناسب از سوخت با اين درصد غنا داشته باشيم تا اگر در خلال فعاليت ها به سيستم های ما آسيبی وارد آمد يا تعميراتی انجام شد، مواد مورد نياز را در اختيار داشته باشيم.»
رييس سازمان انرژی اتمی ايران ميزان توليد اورانيوم با غنای ۲۰ درصد را مشخص نکرده بود، اما درهمين زمينه در خردادماه امسال، علی اکبر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس گفته بود که تاکنون ۵۰ کيلوگرم اورانيوم ۲۰ درصدی توليد کرده  است.
آقای سلطانيه گفته بود: «ما به ۱۲۰ کيلوگرم اورانيوم با درصد غنای ۲۰ درصد نياز داريم، و تا به حال توانسته ايم ۵۰ کيلوگرم از مجموع اين مقدار را با موفقيت توليد کنيم اما هنوز به مقدار بيشتری نياز داريم.»
غنی سازی ۲۰ درصدی اورانيوم پس از آن در دستور کار ايران قرار گرفت که تهران در سال ۸۸ نتوانست با کشورهای غربی بر سر خريد اورانيوم برای راکتور تحقيقاتی تهران به توافق برسد.
ايران پس از انقلاب برای تامين سوخت مورد نياز  اين راکتور با مشکل مواجه بوده است. ايران  در سال ۱۳۸۸ موافقت کرده بود تا در ازای دريافت سوخت برای راکتور تحقيقاتی  تهران بخش زيادی از اورانيوم  غنی شده با غلطت پايين خود را معاوضه کند.  اما ايران خيلی زود از اين موضع عقب نشينی کرد و موافقت اوليه خود را رد کرد.
غنی سازی اورانيوم به دليل کاربرد دوگانه اش نگرانی هايی براي کشورهای غربی ايجاد کرده و اين کشورهای معتقدند ايران در پوشش اين برنامه درصدد دستيابی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی است. ايران اين اظهارات را رد می کند و می گويد برنامه هسته ايش کاملا صلح آميز است.
شورای امنيت سازمان  ملل متحد طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
ايران با رد اين در خواست برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است.
ايران  راکتور تحقيقاتی تهران  را از آمريکا خريداری کرده و در سال ۱۳۴۶ استفاده از آن را آغاز کرد. اين راکتور  راديوايزوتوپ های مختلف  توليد می کند که  مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی  دارند.کرملین نگران از حملۀ نزدیک اسرائیل به ایران است

نوشتۀ ناصر اعتمادی
خبرگزاری نووستی به نقل از روزنامۀ روسی "نزاویسیمایا گازتا" نوشت : وضعیت ژئوپولیتیکی در اطراف ایران و سوریه باعث شده که روسیه نیروهای نظامی اش را در ماورای قفقاز، دریای خزر و مناطق مدیترانه و دریای سیاه تقویت کند

خبرگزاری نووستی به نقل از روزنامۀ روسی "نزاویسیمایا گازتا" نوشت : وضعیت ژئوپولیتیکی در اطراف ایران و سوریه باعث شده که روسیه نیروهای نظامی اش را در ماورای قفقاز، دریای خزر و مناطق مدیترانه و دریای سیاه تقویت کند. منابع وزارت دفاع روسیه می گویند که اخباری به کرملین می رسد مبنی بر اینکه اسرائیل با پشتیبانی آمریکا سرگرم تدارک حمله به ایران است. وزارت دفاع روسیه گفته است که این حمله غافلگیرانه خواهد بود و به زودی نیز رُخ خواهد داد. روزنامۀ روسی به نقل از وزارت دفاع روسیه افزوده است که در چنین صورتی پاسخ ایران نیز بلافاصله خواهد بود و جنگی تمام عیار با نتایج غیرقابل پیش بینی روی خواهد داد.
موضوع حمله به ایران در دستور کار اجلاس امروز روسیه و اتحادیه اروپا است که در آن شخص رییس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف در اینباره با رهبران اروپایی گفتگو خواهد کرد. منابع آگاه در وزارت دفاع روسیه گفته اند که تدارکات نظامی این کشور از یک سال پیش آغاز شده و در نوامبر گذشته به پایان رسیده است. در نتیجۀ این تدارکات پایگاه نظامی 102 روسیه در ارمنستان کاملاً تقویت شده است. منابع روسی مدعی شده اند که حملات احتمالی آمریکا علیه تأسیسات ایران از طریق خاک ترکیه صورت خواهد گرفت. هنوز اطلاعی در مورد نقش احتمالی پایگاه 102 روسیه در ارمنستان در دست نیست. اما، نیروهای روسی در اوستی جنوبی و آبخازی نیز از اول دسامبر به حال آماده باش کامل درآمده اند. همزمان ناوهای نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه به آبهای گرجستان نزدیک شده اند که در صورت وقوع حملۀ نظامی به ایران با اسرائیل و آمریکا همکاری خواهد کرد. یک گروه از ناوهای شمال روسیه به فرماندهی ناو هواپیمابر "دریاسالار کوزنتسوف" راهی آبهای مدیترانه شده است. ناظران بعید نمی دانند که زیردریایی های اتمی روسیه این ناوها را همراهی کنند. کارشناسان نظامی روسیه بعید نمی دانند که در صورت حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران روسیه کمک های فنی و نظامی در اختیار دولت تهران بگذارد.
اتهام پوتین علیه آمریکا

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
سخنان امروزولادیمیرپوتین درباره نقش آمریکا درقتل معمرقذافی با واکنش واشنگتن رو به روشد. 
پوتین براین باوراست که تظاهرات اعتراضی علیه نتایج انتخابات دومای روسیه، روز چهارم ماه مارس، با حمایت معنوی وعملی دولت واشنگتن صورت می گیرد. ازاین رو دریک گفت و شنود تلویزیونی امروز درمسکو آمریکا را بشدت مورد حمله لفظی قرارداد وازجمله گفت: نیروهای ویژه آمریکا درقتل معمرقذافی دخالت داشته اند. وی گفت این هواپیما های بدون سرنشین آمریکا بوده اند که کاروان خود رو های حامل معمرقذافی را به هنگام خروج ازشهرسیرت مورد هدف قرار دادند.
درواکنش به این سخنان نخست وزیرروسیه یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت : اسنادو مدارک موجود از شرایط دستگیری و قتل معمرقذافی به اندازه کافی مستند هستند و نشانی از دخالت آمریکا درآن دیده نمی شوند.
یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا که برای حضوردرمراسم پایان رسمی ماموریت نیروهای مسلح آمریکا درعراق دربغداد به سرمی برد با ایراد این سخنان افزود درهنگام دستگیر قذافی حتی یک سربازآمریکائی درخاک لیبی حضورنداشته است. وی گفت کلیه کمک های ما به اپوزیسیون لیبی از طریق هوا و دریا بوده است و ما درخاک لیبی حضورنداشته ایم.جـــرس: 
مشاور فرمانده كل سپاه پاسداران با بیان اینکه "امروز جهان در یك پیچ تاریخی قرار دارد و اگر كسی به استقبال آن نرود، در آینده خسران‌زده خواهد شد"، گفت: "سرنوشت جهان امروز نه به دست دستگاه‌های نظام و نه حتی كل نظام، بلكه به حساب پیامی است كه در كل جهان منتشر شد و علی‌رغم لیاقت نداشتن ما، این پیام به خاطر قوت ذاتی خود تاثیر خود را گذاشت."
به گزارش ایسنا، محمدحسین صفارهرندی، طی سخنانی در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، با بیان این‌كه "دانشجویان کشور هیچ‌گاه نباید تفاوت این‌كه از كجا به كجا رسیدیم را فراموش كند"، ادامه داد: "امروز نه تنها در داخل كشور مشكلی با عنوان وابستگی به غرب وجود ندارد،‌ بلكه جریان استقلال‌طلب در كشور ما موجب تحریك دیگر نیروها در سایر نقاط جهان شده است."

این عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان، همچنین در نقد جنبش دانشجویی در قبل از انقلاب گفت: "همچنان كه سیاست در آن زمان بین دو قطب كمونیسم و سرمایه‌داری تقسیم شده بود جنبش دانشجویی هم وابسته به این دو تفكر بود و اگرچه این حضور دانشجویان در معركه نبرد سیاسی را نشان می‌داد، اما این نقطه ضعف اساسی را داشت كه پیچ این جنبش‌های دانشجویی به دست سران دو تفكر كمونیستی و سرمایه‌داری شل و سفت می‌شد."
وی با اشاره به تاریخ فعالیت‌های جنبش دانشجویی ادامه داد: حزب توده و جریانات چپی كه سردمدارانش بودند چنان رسوا شدند كه فاتحه‌شان بین مردم خوانده شد و مردم آن‌ها را از دور خارج كردند. جریان وابسته به غرب هم بعد از سقوط شاه دیگر جایی نداشت و برخی گروه‌های ملی‌گرا كه تعلق خاطر به دموكراسی نوع غربی داشتند چیزی نمی‌توانستند بگویند. نه جبهه ملی و نه نهضت آزادی دنباله‌ای در دانشگاه‌ها نداشتند.
وزیر ارشاد دولت سابق محمود احمدی نژاد، با تاكید بر این‌كه "باید توجه داشت كه جنبش دانشجویی از كجا به كجا رسیده است، گفت: "گاه باید تصویر وابستگی گذشته را با وارستگی امروز مقایسه كرد، امروز سیاست توسط خود مردم اجرا و عملیاتی می‌شود در حالی كه آن روز متاثر از غرب بود. انقلاب ما به خاله‌بازی‌های نظام سلطه پایان داد و آن‌ها را بر هم زد و اگر صدایی از ایران به گوش‌شان برسد می‌دانند كه دیگر نمی‌توان آن را با معامله سر و ته‌اش را هم آورد. "
مشاور فرمانده كل سپاه اظهار عقیده كرد: جهان در یك پیچ تاریخی قرار دارد و اگر كسی به استقبال آن نرود، در آینده خسران‌زده خواهد شد. سرنوشت جهان امروز نه به دست دستگاه‌های نظام و نه حتی كل نظام، بلكه به حساب پیامی است كه در كل جهان منتشر شد و علی‌رغم لیاقت نداشتن ما این پیام به خاطر قوت ذاتی خود تاثیر خود را گذاشت.
صفارهرندی در پاسخ به سوالی با این مضمون كه "وظیفه جنبش دانشجویی در قبال فتنه و جریان انحرافی چیست؟" اظهار عقیده كرد: هوشیاری نسل جوان جامعه بیشتر از بقیه اقشار است و آزادگی آن‌ها مانع از سازش‌كاری می‌شود و اگر دانشجویان تا دیروز كسی را به خاطر سوابقش احترام می‌گذاشتند اگر ببینند كه در انحراف غلتیده است با او رودربایستی نخواهند داشت.
صفارهرندی كه در حضور حسن قشقاوی معاون امور كنسولگری وزارت امور خارجه - كه با انتقادات دانشجویان نسبت به وزارت امور خارجه مواجه شده بود - در این نشست سخنرانی می‌كرد، گفت: بخشی از ایرادات به دستگاه‌های دیپلماسی وارد می‌شود كه این دستگاه از این ایرادات مبراست، چراكه برخی جاها با موازی‌كاری مواجه هستیم و به طور مثال كسی كه هیچ مسوولیت بین‌المللی خاصی ندارد با مدیر و مسوول یك كشور دیگر وارد مذاكره می‌شود در حالی كه مسوول دیپلماسی ما از آن خبر ندارد.
وزیر سابق ارشاد افزود: این موضوعات نسل جوان ما را آزار می‌دهد و طبیعی است كه مطالبه‌گری كنند و به جای این‌كه نقطه اصلی را هدف قرار دهند فردی مثل قشقاوی را پیدا می‌كنند، اما موضوع ربطی به شخص ایشان ندارد.
وی افزود: "دانشجو می‌بیند كه یك نقطه وفاقی بین انحراف قدیمی یعنی فتنه و انحراف نوین وجود دارد كه این نقطه وفاق، تقابل با نظام و روح دینی انقلاب است و با آوردن الفاظ بی‌ربطی مثل بهار عربی و بیداری انسانی روی یك واقعیت پرده‌پوشی می‌كند، مسلم است كه صدای كسانی كه واقعیت را می‌دانند بلند شود. "
صفارهرندی افزود:" شكار اصلی دو جریان انحرافی و فتنه، مكتب اسلامی است كه گاهی از طریق تضعیف نمادهای اسلامی مانند آن‌چه در عاشورای ۸۸ رخ داد و یا با طرح پان‌ایرانیسم، پان‌تركیسم و پان‌عربیسم انجام می‌شود. جریان فتنه و انحراف نوین در نقطه‌ای كه آن نقطه محو كردن حركت شاخصه‌های رو به جلوست به هم می‌رسند. "

فشار نهادهای امنیتی به خانواده علیرضا رجایی جرس: 
پس از انتشار خبر کذب سایتهای امنیتی در ایران که ادعا کرده بودند شش تن از زندانیان سیاسی امضای خود در نامه 36 امضایی زندانیان را درباره انتخابات تکذیب کرده اند خانواده این زندانیان اعلام کردند که در ملاقات با عزیزان شان ، آنها این خبر را تکذیب کرده و بر مواضع شان در نامه 36 امضایی تاکید کرده‌اند. در این میان فشار بر خانواده دکتر علیرضا رجایی بسیار شدید بوده است . از خانواده ایشان خواسته شد که تکذیب خود را تکذیب کنند.
 بنا بر گزارشهای واصله به جرس، خانواده رجایی اما به این خواسته تن نداد و طی نامه‌ای که به خبرگزاری فارس فکس شد اعلام نمود که علیرضا رجایی بر مواضع خود تاکید دارد.
متن نامه فکس شده که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، بشرح زیر است:

به نام خداوندگار دوستی و محبت
با عرض درود و ادب
در تاریخ ۷/۹/۹۰ ساعت ۹:۵۰ صبح که در زندان اوین با همسرم «دکترعلیرضا رجایی» ملاقات داشتم، ایشان نسبت به بیانیه‌ای کذب و کاملا قلابی و دروغ با نام و امضای ایشان و 5 نفر دیگر از دوستانشان، به شدت معترض بوده و ابراز انزجار خود را از انتشار اینگونه مطالب سخیف و بی‌ارزش اعلام کردند و بنده نیز تمام مطالب همسرم را به دادستانی تهران عینا بازگو کردم و تکذیبیه همسرم را به اطلاع رساندم و آنان را در جریان امور قرار دادم و از همین جا نیز مجددا اعلام می‌کنم که سخنان بیهوده و بی‌اساسی که از قول همسرم دکتر علیرضا رجایی و خانواده ایشان در سایت‌های مختلف دیده و شنیده می‌شود همگی کذب محض بوده و اصلا به شخص ایشان و خانواده‌شان ارتباطی ندارد.
ایران- تهران – 17/9/90
لیاقت، همسر علیرضا رجایی
در پی انتشار این فکس از سوی خانم لیاقت همسر علیرضا رجایی توسط سایت خبرگزاری فارس که تنها به مدت نیم ساعت روی خروجی این سایت قرار گرفت و دادستانی تهران را به شدت برآشفته ساخت ، احضارنامه ای کتبی به دست خانم لیاقت رسید که در نبود ایشان در منزل؛ فرزند ایشان این احضارنامه را تحویل گرفت .
همسر غیر سیاسی علیرضا رجایی صبح روز چهارشنبه 23/9/90 خود را به شعبه4 بازپرسی زندان اوین معرفی کرده و برای دومین بار تحت فشار قرار گرفته که سریعا تکذیبیه این متن و تکذیبیه مصاحبه با سایت کلمه را اعلام دارد.
پیش از این نیز در تاریخ 2 شهریور 1390 دو روز قبل از مراسم افطاری که قرار بود از سوی ایشان برگزار شود ولی ملغی شد ، خانم لیاقت را تا پلیس امنیت کشانده بودند تا التزام کتبی دهد که تحت هیچ شرایطی مراسمی برگزار نکند.
نهایتا تحت فشارهای شدیدی که بر ایشان وارد آوردند ( که در صورت نیاز درآینده در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد ) او به خبرگزاری فارس گفت که اخیرا مصاحبه ای انجام نداده است اما این خبرگزاری این یک جمله خانم لیاقت را تبدیل به خبری دروغ و پرحاشیه به دلخواه خود نمود و اقدام به تهیه خبری کاملا معکوس از جانب ایشان و همسرش دکتر علیرضا رجایی نمود.
فشارها و تهدیدات وارده بر همسر و خانواده علیرضا رجایی باعث نگرانی شدید دیگر خانواده ها ی زندانیان شده است . و این خود نمونه ای است بیانگر آن که خانواده‌ها چگونه تحت فشار روحی شدید قرار گرفته و از سوی دستگاه اطلاعات و امنیت سپاه در نبود همسر و پدر خانواده مورد آزار و اذیت فکری و روانی واقع می شوندفرهادی دوش‌به‌دوش غول‌های هالیوود در گلدن گلوب

سحام نیوز: اصغر فرهادی با فیلم بسیار تحسین‌شده‌اش، جدایی نادر از سیمین، روز پنج‌شنبه در کنار فیلمسازانی چون پدرو آلمودووار برای جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی سال ۲۰۱۲ نامزد شد.
به گزارش فردا؛ اما در میان نامزدهای گلدن گلوب که روز پنج‌شنبه اعلام شد فیلم کمدی موزیکال «آرتیست» از فرانسه بیشترین شانس را داشت و در شش رشته برای دریافت جایزه نامزد شد.
پس از این فیلم سیاه و سفید به کارگردانی میشل هازاناویسیوس، دو فیلم هالیوودی «خدمتکار» به کارگردانی تیت تیلر و «اولاد» ساخته الکساندر پین هر یک با پنج نامزدی بیش از همه مورد توجه قرار گرفتند.
پس از اینها دو فیلم «نیمه‌شب در پاریس»، تازه‌ترین فیلم وودی آلن، و «نیمه ماه مارس»، ساخته جدید جرج کلونی در مقام کارگردان هر یک در چهار رشته نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شدند.
در کنار رایان گازلینگ که برای بازی در فیلم «نیمه ماه مارس» نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد شده، لئوناردو دی‌کاپریو برای فیلم «جی. ادگار» ساخته کلینت ایستوود و مایکل فسبندر، ستاره تازه‌نفس بریتانیایی، برای فیلم شرم با او رقابت خواهند کرد.
در میان بازیگران زن نیز جودی فاستر، بازیگر کهنه‌کار، برای فیلم «کشتار» ساخته رومن پولانسکی نامزد جایزه بهترین بازیگر زن شده است و تیلدا سویینتن، بازیگر بریتانیایی که معمولا از هالیوود دوری می‌کند، برای فیلم «لازمه درباره کوین حرف بزنیم.»
اما نامزد شگفتی‌ساز این دوره از گلدن گلوب، دست‌کم برای ایرانی‌ها، می‌تواند «جدایی نادر از سیمین» باشد که به طور بالقوه اصغر فرهادی را یک گام دیگر به جایزه اسکار سال ۲۰۱۲ نزدیک‌تر می‌کند، هرچند که او در گلدن گلوب امسال رقبای قدری چون پدرو آلمودووار را با فیلم «جلدی که در آن زندگی می‌کنم» دارد.
سه فیلم «گل‌های جنگ»، «در سرزمین خون و عسل» و «بچه دوچرخه‌سوار» نیز در کنار فیلم‌های فرهادی و آلمودووار برای دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی رقابت خواهند کرد.
در بخش فیلم انیمیشن نیز فیلم‌های تن‌تن، آرتور کریسمس، اتومبیل‌ها ۳، رنگو و گربه چکمه‌پوش برای دریافت گلدن گلوب بهترین کارتون سال رقابت خواهند کرد.
در مراسم گلدن گلوب سال ۲۰۱۲ مورگان فریمن، بازیگر کهنه‌کار هالیوود، جایزه سسیل بی. دومیل را برای یک عمر فعالیت هنری دریافت خواهد کرد.
جوایز گلدن گلوب در ۲۵ رشته با رای ۸۵ عضو انجمن مطبوعات خارجی هالیوود به برندگان اعطا و همیشه مقدمه‌ای بر جوایز اسکار تلقی می‌شوند.
علوی : اصلاح‌طلبان به جای تعیین شرط باید شرایط نظام را بپذیرند

سحام نیوز: رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی در پاسخ به سوالی در خصوص شرط‌گذاری اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات در اظهار نظری گفت: اصلاح‌طلبان به جای تعیین شرط برای نظام باید شرایط نظام را بپذیرند و در چهارچوب نظام حرکت کنند.
به گزارش سحام و به نقل از فارس سیدمحمود علوی عضو مجلس خبرگان رهبری در حاشیه برگزاری سومین نشست شورای عمومی تحکیم وحدت (طیف شیراز) که در داشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: افرادی که نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند و اصل ولایت فقیه را می‌پذیرند حق شرکت در انتخابات را دارند.
وی در ادامه گفته بود: “حضور حداکثری راهبرد مقام معظم رهبری را در انتخابات محقق می‌کند.”
اظهار نظارت امروز نیروها و رسانه های جریان حاکیمت طی هفته های اخیر نشان دهنده ترس از عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات است.

کواکبیان در انتقاد از لاریجانی: در موضوع سفارت انگلیس، ایشان طوری صحبت کرد که ظاهراً این کار مورد تایید همه بود

سحام نیوز: نماینده مردم سمنان در مجلس با بیان اینکه باید مشارکت در انتخابات را در سطح بالا نگه داریم، گفت: هر کس با اقداماتش به حضور گسترده مردم در انتخابات لطمه بزند، قطعاً بر ضد انقلاب عمل کرده است.
به گزارش سحام، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری امروز پنجشنبه طی سخنانی در سومین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز) که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است، گفت: یکی از نکات مثبت مجلس هشتم ترکیب انقلابی آن است؛ در کل مجلس هشتم در مقایسه با مجلس هفتم ترکیب بهتری داشت.
نماینده مردم سمنان در مجلس محافظه‌کاری مجلس هشتم را از جمله نکات منفی آن دانست و اظهار داشت: رئیس مجلس و فضای کلی آن پیچیده است.
کواکبیان تصریح کرد: در رابطه با بحث سؤال از رئیس‌جمهور هم این مسئله که می‌گویند نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند، یک شوخی است و نمایندگان سؤال خود را از رئیس‌جمهور پس نگرفته‌اند.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری گفت: نپرداختن به امور اساسی کشور مثل اشتغال و تورم از دیگر نکات منفی مجلس است که باید به آن اشاره کرد. وی افزود: در بحث تحریم‌های بین‌المللی هم متأسفانه طوری عمل نمی‌شود که این تحریم‌ها اجرا نشود.
وی در خصوص حمله به سفارت انگلیس گفت: “موضوع تسخیر سفارت انگلیس کار جالبی نبود اما آقای لاریجانی طوری صحبت کرد که ظاهراً این کار مورد تایید همه بود.”
نماینده مردم سمنان در مجلس گفت: هرکس جایی پیدا کند که من گفته باشم در انتخابات تقلب شده، جایزه دارد البته کسی جلوی تخلفات انتخاباتی را هم نگرفت و من این موضوع را در تلویزیونی بیان کردم و سؤالی هم در این رابطه از وزیر اقتصاد پرسیدم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی افراد از تمام نشدن مسائل بعد از انتخابات نان می‌خورند و نمی‌خواهند که این مسائل تمام شود. در حالی که من اعتقاد دارم وقتی انتخابات تمام می‌شود باید مسائل بعد از آن و حواشی آن هم پایان یابد.
کواکبیان با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم بگوییم دشمنان دشمنی نمی‌کنند، ‌افزود: نظر من این است تا جایی که می‌توانیم باید از طریق دیپلماسی این مسائل را حل کنیم تا تحریم نشویم.
وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی حرف اصلاح‌طلبان در مجلس پیش نمی‌رود و به همین دلیل است که ما می‌خواهیم در مجلس آینده تعداد بیشتری نماینده داشته باشیم.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری با ذکر این نکته که باید مشارکت در انتخابات را در سطح بالا نگه داریم، افزود: هرکس با اقداماتش به حضور گسترده مردم در انتخابات لطمه بزند، قطعاً بر ضد انقلاب عمل کرده است.
کواکبیان در پاسخ به این سؤال که با منحل شدن احزاب مشارکت و مجاهدین چه چیزی از اصلاحات باقی مانده است، گفت: اصلاحات در کشور منحصر به احزاب و اشخاص و جریانات خاصی نیست و به نظر من اصلاحات در بدنه جامعه نفوذ دارد.
روح‌الامینی: اصلاح‌طلبان دشمن را شاد کردند

سحام نیوز: دبیر کل حزب توسعه و عدالت گفت: سران اصلاحات در روزهای حساس به یاری ملت نیامدند، گفت: آنها به دشمن روی خوش‌‌نشان دادند و دشمن را شاد کردند.
به گزارش سحام و به نقل از فارس، عبدالحسین روح‌الامینی دبیر کل حزب توسعه و عدالت در حاشیه سومین نشست عمومی دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز) در سال ۹۰، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده از سوی جبهه ایستادگی به کمیته ۷+۸ برای برخی تعاملات معرفی شده‌ام.
روح الامینی افزود: ما در اردوگاه اصول‌گرایان خواهیم بود و حرکتمان را همراه با آنان ادامه می‌دهیم.
روح الامینی در خصوص موضوع اخیر اصلاح طلبان در خصوص عدم حضور در انتخابات مجلس گفت: “سران اصلاحات در روزهای حساس به یاری ملت نیامدند، به دشمن روی خوش‌‌نشان دادند و دشمن را شاد کردند.”
وی اشاره ای به دلایل عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات نکرد.
وی در بخش دیگری گفت: “کسانی که خودشان دچار رخوت شده و درمیانه راه کم آورده‌اند این گمان را در مورد سایر ملت نیز دارند.”
پدر محسن روح الامینی ؛ از قربانیان کهریزک و شهدای جنبش مردمی ایران؛ در انتها گفت: “اصلاح‌طلبان حسابشان را از امثال ربع پهلوی، گوگوش و مریم رجوی که به ملت پشت کردند و در جبهه آمریکا قرار گرفتند جدا نکردند.”
این سخنان روح الامینی در حالی مطرح می شود که اصلاحطلبان یا در زندان هستند و یا احزاب آنان حق فعالیت ندارند. از طرفی اصلاح طلبان به طرق مختلف بر شرایط خاتمی برای حضور طیف خود در انتخابات تاکید کردند. این شروط شامل آزادی رهبران جنبش و آزادی تمامی زندانیان سیاسی بود که متاسفانه محقق نشد.
طرح جدید پلیس ایران: برخورد با "چکمه پوشان بد حجاب"

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گفته است که پلیس با چکمه پوشانی که با لباس نامتعارف ظاهر شوند، برخورد می‌کند.
به گزارش دانشجونیوز، یک مقام نیروی انتظامی در ایران پوشیدن ترکیب چکمه را با بعضی از لباس ها را ممنوع اعلام کرده و گفته است: پلیس پس از تذکر، با موضوع برخورد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، وی همچنین به مصادیق این پوشش ممنوع نیز اشاره نموده و گفت: اینکه چکمه با یک لباس نامتعارف مثلاً با یک استریج و یا مانتوی تنگ ست شود و طبیعتاً برای اینکه این پوشش جور شود از شال نازک نیز استفاده کند، این نوع پوشش ممنوع است و پلیس با آن برخورد خواهد داشت.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا همچنین به نمایش گذاشتن لباس‌های زیر زنانه در ویترین‌های واحدهای صنفی را تخلف دانست و گفت:‌ پلیس با لباس‌های زیر زنانه که در مانکن‌ها و واحدهای تجاری گذاشته و تبلیغ شود، برخورد می‌کند.
روزبهانی در بخش دیگری با اشاره به اینکه گشت‌های امنیت اخلاقی همچنان فعال است، اظهار داشت: در تمام نقاط کشور این گشت‌ها فعالیت خود را انجام داده و آموزش‌هایی نیز به این گشت‌ها ارائه می‌شود.
وی در ادامه اجرای این طرح‌ها با هدف «رعایت حقوق شهروندی توسط پلیس» دانسته و اعلام کرده که این طرح ها به اجرا در آمده و متوقف نخواهد شد.

مخالفت با آزادی مشروط موسی ساکت؛ مسئول شعبه آذربایجان شرقی سازمان ادوار تحکیم وحدت

طبق گزارش های رسیده از تبریز با درخواست آزادی موسی ساکت، مسئول شعبه آذربایجان شرقی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) مخالفت شد.
به گزارش دانشجونیوز، با سپری شدن بیش از نیمی از دوران محکومیت موسی ساکت در زندان تبریز و درخواست خانواده وی از مسئولان قضایی برای موافقت با آزادی مشروط وی، علیرغم موافقت شورای مرکزی زندان تبریز؛ خویبارپور، قاضی شعبه 4 تجدید نظر تبریز، با این درخواست مخالفت کرده است. وی همچنین عنوان نموده است برای موافقت با آزادی مشروط موسی ساکـت، وی باید بصورت کتبی به اشتباهات خود اعتراف نماید.
موسی ساکت در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 در دو نوبت در 25 خرداد 88 و 13 آبان 88 بازداشت و به اتهام عضویت در “نهضت آزادی” و فعالیت تبلیغی علیه نظام به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
موسی ساکت، در انتخابات ریاست جمهوری 88 مسئول ستاد شهروند آزاد (حامیان مطالبه محور کروبی) در استان آذربایجان شرقی بود
قانون اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی ابلاغ شد/ معافیت تک پسری به قوت خود باقی است

سرانجام امروز رئیس دولت قانون جعیت نظام وظیفه که شامل معافیتها نیز می شود را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرآنلاین، تاکنون اخبار متفاوتی از تغییر قانون نظام وظیفه و معافیتها ابلاغ می شد تا اینکه سرانجام رئیس دولت قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
مدت خدمت دوره ضرورت (۲۴) ماه است و درصورتی‌که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستادکل با کسب اجازه از فرماندهی‌کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد و همه مشمولین قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتداء خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند.
- سپاه می تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه، از بین بسیجیان دارای برگه اعزام به خدمت به میزان سهمیه‌ای که ستاد کل تعیین می‌کند، انتخاب نموده و قبل از تاریخ اعزام آنان فهرست اسامی آنها را به واحدهای تابعه سازمان اعلام کند. این مشمولین برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می‌گیرند و نیروهای مسلح می‌توانند مشمولین متخصص مورد نیاز خود را در سطح کارشناس و بالاتر به میزان سهمیه‌ای که ستاد کل تعیین می‌کند به عنوان مشمول خاص از ستاد کل درخواست کنند.
- وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ التحصیلان تربیت معلم در مراکز آموزشی، از طریق سازمان آنان را به مراکز آموزشی نظامی برای طی دوره آموزش رزم مقدماتی اعزام کند و دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای آموزش‌های فوق در اختیار سپاه قرار دهد.
- آن عده از محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند، لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. درصورتی که محصلین به علت بیماری یا عدم صلاحیت که ناشی‌ از اعمال ارادی آنان نباشد برکنار شوند، مدت تحصیل جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود و افسران و درجه داران نیروهای مسلح، در صورتی که قبل از نیل به درجه به موجب مقررات استخدامی مربوط از خدمت مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پایان دوره آموزش از خدمت مستعفی یا اخراج شوند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت کمتر باشد بقیه دوره ضرورت را انجام می‌دهند.
- مشمولین و کارکنان وظیفه داوطلبی که با داشتن حداقل گواهینامه پنجم ابتدائی و سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامی یا شش سال تعهد خدمت کارمندی، به صورت پیمانی در نیروهای مسلح استخدام می‌شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می شود و پس از پایان تعهد از کارت پایان خدمت برخوردار می‌گردند. در صورتی که قبل از خاتمه تعهد از خدمت مستعفی یا برکنار گردند، چنانچه مشمول معافیت‌های قانونی نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود و بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام می‌دهند، مگر این که علت رهایی، بیماری یا عدم صلاحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص هیأت بدوی سازمان مربوط باشد که در این صورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت کسر می‌شود.
- کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی ‌احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر در مدت شش ماه تکلیف مشمولین وظیفه را تعیین نماید و آنها را به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند.
هم‌چنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هرماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.
- دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزههای ‌علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
- صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می‌باشد.
- مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به این‌که دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می‌شود.
- مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه علاقمند به تحصیل درخارج از کشور در صورتی که از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج ازکشور باشند و دانشگاه‌ها و رشته‌های آنها مورد تأیید وزارتخانه‌های فوق باشد، می‌توانند با سپردن تضمین‌های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.
بر اساس این قانون، ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و هم‌چنین کسانی که قانوناً تحت کفالت، یا ولایت قانونی آنها می‌باشند، چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور و یا مؤسسات آموزشی کشورهای خارج مورد تأیید آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه مورد تأیید شورای ‌عالی حوزه‌های علمیه به سن مشمولیت برسند از معافیت تحصیلی بهره‌مند می‌گردند و ادامه تحـصیل آنان تا سقف یک سال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشورکه مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت هستند بلامانع می‌باشد.
- همه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیرنظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، معاینه شوند.
بر این اساس، چنانچه رئیس سازمان یا نماینده او اطمینان حاصل کند که رأی شورای پزشکی مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را برای بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد ارجاع می‌دهد. نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است.
معافیت ها
بر اساس این قانون، مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند:
۱ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
۲ یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
۳ تنها برادر تنیِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
۴ تنها برادرِ سرپرستِ برادرِ کبیرِ نیازمندِ مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل
۵ یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام
۶ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند
۷ مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
۸ از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می‌تواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده کند.
۹ در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.
۱۰ یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشد.
۱۱ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.
۱۲ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
۱۳ تنها پسر خانواده‌هایی که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.
۱۴ مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنج‌سال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
۱۵ همه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران(مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
۱۶ به ازاء هرشهید یا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل (۲۵%) جانبازی یا جاویدالاثر(مفقود) فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.
۱۷ به ازاء هر بیست و چهار ماه آزادگی، (۲۵%) جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می شود.
۱۸ همه مشمولین جانباز دارای حداقل ده درصد (۱۰%) جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
۱۹ یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود.
۲۰ مشمولانی که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی ۲۵درصد و بالاتر ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنج‌سال از معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
نکته: امتیازات معافیت ایثارگران برای بهره‌مندی از تسهیلات آن بند قابل جمع است و در مورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست، با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می‌شود.
وظایف دولت
هم‌چنین دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز برای زیست، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان سربازان وظیفه را به شرح ذیل در اختیار نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های به‌کارگیرنده کارکنان وظیفه قرار دهد:
• خوراک کارکنان وظیفه به میزان دوبرابر خوراک کارکنان دولت
• پوشاک و زیست سربازان وظیفه به میزان سه هزاربرابر ضریب ریالی
• هزینه‌های بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتی
افسران و درجه‌داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا و مناطق عملیاتی مشمول مقررات فوق‌العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان می‌باشند. سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دوسوم فوق‌العاده‌ها و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت برخوردار می‌شوند.
- بر اساس این قانون، دولت موظف است اعضاء خانوادهِ تحتِ تکفلِ کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار دهد و به آنان مستمری پرداخت کند.
- هم‌چنین مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا در حین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند به نحوی که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد، ضمن رسیدگی قانونی به غیبت یا فرار آنان، مجدداً به دوره آموزش اعزام می‌شوند و پس از پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه می‌دهند. مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی‌شود.
- همه کارکنان وظیفه که در اجراء ماده فوق در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادها قرار می‌گیرند باید قبل از به‌کارگیری، دوره‌های آموزش نظامی مورد نیاز را در نیروهای مسلح طی نمایند.
بر اساس این قانون، به‌منظور ارتقاء منزلت و بهینه‌سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه‌های استمرار آموزش‌های نظامی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی و حرفه‌ای و سوادآموزی در ضمن خدمت فراهم شود.
هم‌چنین در مراکز و پادگان‌های آموزشی و یگان‌ها دفتر مشاوره و راهنمایی برای کمک به سربازان و ارتباط با خانواده آنان در موارد لازم تشکیل می‌گردد. این دفاتر موظف‌اند به محض ورود سرباز به پادگان و یگان محل خدمت بر اساس فرم‌های از پیش طراحی‌شده محل آموزش و محل خدمت فرد و نحوه ارتباط خانواده با مشمول و یگان را به خانواده اطلاع دهد و نظرات خانواده را در مورد استعدادها، توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص فرد جویا شود.
بر این اساس ،همه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها مطابق آیین‌نامه‌ای که از سوی وزارت دفاع با همکاری وزارتخانه‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

بانک مرکزی نرخ سکه و دلار را بالا برد/ کاهش رانت با تجویز گرانی

در حالی که که قیمت طلا در بازارهای جهانی طی هفته کاری جدید تاکنون حدود ۱۲۲ دلار کاهش یافته، در بازار ایران هر قطعه تمام سکه بهار آزادی طرح جدید در برابر افت قابل توجه قیمت مقاومت می کند.
به گزارش خبر آن لاین، امروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود یکهزار و ۵۸۸ دلار معامله شد. هر اونس طلا در پایان داد و ستدهای هفته گذشته یکهزار و ۷۱۰ تومان قیمت داشت. با این وجود امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید تنها با حدود ۱۰ هزارتومان کاهش به ۵۸۵ هزارتومان رسید.
قیمت سکه طی سه روز پیش تنها تا ۵۸۰ هزارتومان نزول کرده است. امروز قیمت سکه بانکی هم به ۵۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت. امروز فاصله قیمت سکه بانکی و آزاد به ۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان تنزل کرد. روز گذشته این فاصله به ۶۳ هزارتومان رسید.
قیمت دلار هم امروز ۱۳۷۲ تومان بود. یعنی ۱۲ تومان کمتر از دیروز. امروز نرخ مرجع بانک مرکزی هم با افزایش نسبت به روز گذشته به یکهزار و ۱۰۰ تومان رسید. این نرخ در آغاز هفته یکهزار و ۹۴ تومان بود. بدین ترتیب فاصله قیمت رسمی و آزاد دلار هم به ۲۷۲ تومان کاهش یافت. دیروز این فاصله ۲۸۵ تومان بود.
ظاهرا بانک مرکزی به جای اتخاذ سیاست افزایش عرضه برای کنترل قیمت ها، از سیاست افزایش نرخ های رسمی برای کاهش شکاف قیمتی در بازار ارز و سکه استفاده می کند.
لازم به ذکر است، امروز هر یورو و پوند هم به ترتیب یکهزار و ۸۱۲ و دو هزار و ۱۶۲ تومان فروش رفت.